Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române(actualizată până la data de 17 decembrie 2004*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 28 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004; LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, care reuneste personalităţi din ţara şi străinătate cu realizari deosebite în ştiinţe, litere, arte şi în alte domenii ale spiritului. (2) Academia Română este continuatorul şi unicul legatar al Societăţii Literare Române înfiinţate în 1866, reorganizata în anul 1867 în Societatea Academica Română şi în anul 1879 în Academia Română. (3) Academia Română este instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei, autonomă, cu personalitate juridică de drept public. Articolul 2Sediul Academiei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1. Articolul 3 (1) Academia Română are în structura secţii ştiinţifice alcătuite din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Atribuţiile secţiilor ştiinţifice se stabilesc prin statut. (3) În subordinea Academiei Române funcţionează, în condiţiile legii, institute şi centre de cercetare ştiinţifică. (4) Institutele de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Române se înfiinţează şi se organizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Adunării generale a Academiei Române. (5) Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea sa pot stabili relaţii directe cu academii, institute şi unităţi de profil din ţara şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale. Articolul 4 (1) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile, dobândite cu titlu de proprietate; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobândite potrivit legii. (2) Se restituie, în condiţiile legii, în patrimoniul Academiei Române, bunurile mobile şi imobile de care aceasta a fost deposedata în mod abuziv, cu sau fără titlu.(2^1) Terenurile cu destinaţie agricolă, retrocedate Academiei Române conform prevederilor Legii nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi comasate prin schimburi de terenuri cu Agenţia Domeniilor Statului. Bunurile mobile şi imobile cu caracter agrosilvic care au aparţinut Academiei Române şi care au fost trecute în mod abuziv în folosinţă unor ministere şi instituţii publice prin Decizia Consiliului de Miniştri nr. 1.486/1948, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, sau în proprietatea unor persoane juridice, prin acte normative emise în perioada 1947-2004, se retrocedeaza în totalitate Academiei Române. Administrarea bunurilor silvice retrocedate Academiei Române se va realiza prin Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva. Academia Română poate dobândi, în patrimoniul ei agrosilvic, bunuri mobile şi imobile, agricole şi silvice, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, în administrare sau în folosinţă, de la Agenţia Domeniilor Statului, de la Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva şi de la primării, iar pentru administrarea eficienta a acestor bunuri Academia Română poate încheia parteneriat public-privat cu agenţi economici interni şi externi.-------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. (3) De asemenea, Academia Română poate dobândi, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, fie în administrare, fie în folosinţă. (4) Terenurile forestiere care au aparţinut Academiei Române se retrocedeaza acesteia.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (6) Prefectul, la propunerea comisiei judeţene de fond funciar în a carei raza teritorială se afla terenurile forestiere, retrocedate în condiţiile alin. (4) şi (5), emite titlul de proprietate Academiei Române.-------------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate, potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română.-------------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (8) Restituirea altor categorii de imobile care au aparţinut Academiei Române se face în condiţiile Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din lege. Termenul prevăzut la art. 21 din Legea nr. 10/2001începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.-------------Alin. (8) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 5Academia Română se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu. Articolul 6 (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Membrii Academiei Române sunt aleşi dintre oamenii de ştiinţa şi cultura de înaltă ţinuta spirituală şi morala, care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al tarii, prin lucrări de mare valoare teoretică şi practica. Ei trebuie să recunoască şi să respecte Statutul Academiei Române. (3) Noii membri ai Academiei Române sunt aleşi de Adunarea generală a Academiei Române, pe baza propunerilor formulate de către membrii Academiei Române, de instituţiile de cercetare ştiinţifică, de învăţământ şi de cultura, potrivit criteriilor şi procedurilor prevăzute în statut. (4) Calitatea de membru al Academiei Române poate fi acordată şi post-mortem. (5) Titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei Române. (6) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenti este de 181, iar numărul maxim al membrilor de onoare din ţara şi din străinătate este de 135, din care cel mult 40 din ţara. Articolul 7 (1) Pot fi aleşi membri de onoare ai Academiei Române, conform procedurilor prevăzute în statut, persoane din ţara şi din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi culturii. (2) Membrii titulari sau corespondenti pot fi trecuţi, la cererea lor, de către adunarea generală în rândul membrilor de onoare ai Academiei Române. Articolul 8 (1) În realizarea obiectivelor sale Academia Română are următoarele atribuţii principale: a) promovează ştiinţa şi cultura în toate domeniile; b) se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice obligatorii; c) gestionează bunurile culturale din patrimoniul naţional, care se afla în proprietatea sau în administrarea sa; d) organizează manifestări ştiinţifice şi culturale, activităţi de cercetare ştiinţifică şi de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare şi doctorate, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile prevăzute de lege; e) coordonează activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică din subordinea sa; f) editează opere din domeniul stiintelor, literelor şi artelor, precum şi publicaţii periodice; g) decerneaza diplome şi premii pentru realizari deosebite în domeniul stiintelor, literelor şi artelor; h) acorda burse pe bază de concurs pentru perfecţionare, în ţara sau în străinătate; i) avizează proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale Academiei Române; j) poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către ministerul de resort; k) coordonează activitatea Academiei di România de la Roma şi a Centrului Cultural de la Venetia; l) coordonează activitatea fundaţiilor proprii. (2) Academia Română îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statut. Articolul 9 (1) Finanţarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigura, pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare. (2) Veniturile extrabugetare provin din: taxe, chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea filmelor, a colectiilor şi a altor documente din bibliotecile şi muzeele proprii, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, studii pentru avizele date de comitete şi comisii naţionale, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate. (3) Academia Română poate fi sprijinita prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării Prezidiului Academiei Române. Articolul 10 (1) Membrii Academiei Române primesc o indemnizaţie lunară bruta, după cum urmează: a) membrii titulari: 12.000.000 lei; b) membrii corespondenti şi membrii de onoare din ţara: 9.000.000 lei. (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române pot fi acordate indemnizaţii şi unor membri de onoare ai Academiei Române din afară graniţelor tarii, prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se modifica în acelaşi procent cu majorările/indexarile salariale stabilite prin hotărâri ale Guvernului. (4) Soţul supravieţuitor, precum şi copiii, urmaşi ai membrilor titulari, corespondenti şi de onoare din ţara ai Academiei Române beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998. (5) Membrii Academiei Române primesc drepturile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile demnitarilor şi personalului încadrat pe funcţii similare acestora pentru deplasarile în interesul serviciului, în străinătate sau în ţara. (6) Membrii Academiei Române beneficiază de transport intern gratuit pe calea ferată cu orice tip de tren, clasa I. Costul integral al biletelor de călătorie se suporta din bugetul Academiei Române. Articolul 11 (1) În subordinea Academiei Române funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale tarii, Biblioteca Academiei, Editura Academiei, Casa Oamenilor de Ştiinţa şi Revista "Academica". (2) Institutele de cercetare ştiinţifică pot avea subunitati în centre universitare şi pot sa încheie, în nume propriu, contracte de cercetare ştiinţifică cu persoane juridice, fondurile obţinute rămânând în întregime la dispoziţia lor. (3) Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale, a Bibliotecii Academiei, a Editurii Academiei, a Casei Oamenilor de Ştiinţa şi a Revistei "Academica" se stabilesc prin statut. Articolul 12Academia Română poate organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, alcătuite din membri ai Academiei Române şi din alte personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii. Capitolul III Conducerea Academiei Române Articolul 13Conducerea Academiei Române se exercită de către adunarea generală, care este forul suprem de conducere, Prezidiul Academiei Române, Biroul Prezidiului Academiei Române şi de preşedinte. Articolul 14 (1) Adunarea generală a Academiei Române este formată din membri titulari, membri corespondenti şi din membri de onoare ai Academiei Române. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 15 (1) Prezidiul Academiei Române este format din preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general al Academiei Române, preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor, aleşi din rândul membrilor titulari. (2) Preşedintele Academiei Române, vicepreşedinţii şi secretarul general alcătuiesc Biroul Prezidiului Academiei Române, care asigura conducerea operativă a Academiei Române. (3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Prezidiului Academiei Române şi a biroului acestuia se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 16 (1) Preşedintele Academiei Române este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. (2) Preşedintele Academiei Române reprezintă Academia Română în raporturile cu autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţara şi din străinătate. (3) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele o perioadă mai mare de 3 luni, el desemnează pentru aceasta pe unul dintre vicepreşedinţi. (4) În cazul în care preşedintele este în imposibilitate de a desemna un vicepreşedinte, decizia se ia de către Prezidiul Academiei Române. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (6) Preşedintele Academiei Române este ordonator principal de credite. Articolul 17 (1) Vicepreşedinţii Academiei Române şi secretarul general al Academiei Române sunt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Statutul Academiei Române, precum şi alte atribuţii încredinţate de preşedinte, realizand legăturile functionale dintre structurile Academiei Române, precum şi dintre aparatul de lucru propriu al acesteia şi unităţile subordonate. Articolul 18Mandatele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general al Academiei Române încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărâre a Adunării generale a Academiei Române, dacă aceştia sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ori prin demisie. Capitolul IV Aparatul de lucru al Academiei Române şi al unităţilor din subordine Articolul 19 (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu. (2) Structura organizatorică a aparatului de lucru se aproba de către Prezidiul Academiei Române. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Academiei Române se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de către Prezidiul Academiei Române. Articolul 20 (1) Statul de funcţii al aparatului de lucru al Academiei Române se aproba de către preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu de lucru este de 126. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Academiei Române este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 21 (1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Academiei Române prin legile bugetare anuale. (2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei Române şi a celui din unităţile subordonate acesteia se face în condiţiile aplicabile personalului din sectorul bugetar. Articolul 22 (1) Academia Română are în dotare un parc auto propriu. (2) Numărul maxim de autovehicule şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul de lucru şi unităţile din subordine se stabilesc prin statut, cu încadrare în bugetele aprobate. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 23Sintagma Academia Română nu poate fi folosită de nici o alta instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia. Articolul 24Academia Română are drept de supraveghere şi de control asupra Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias, conform "Actului de fundatiune". Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, adunarea generală va adopta statutul propriu al Academiei Române. Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 4/1990 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 560 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 319 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 465 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 16 decembrie 2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 143 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 283 din 23 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2004
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 143 din 8 iunie 1930 prin care Moştenitorul Tronului României ia şi numele de Mare Voevod al Albei-Iulia
 • LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 26 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia, încheiat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 401 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 219 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 16 din 3 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena, 15-31 mai 1996
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 24 mai 1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern
 • LEGE nr. 203 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 117 din 15 decembrie 1992 privind acceptarea de către România a Actului constitutiv al Comisiei Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 7 din 23 septembrie 1996 privind asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996
 • LEGE nr. 95 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2013 privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României
 • LEGE nr. 223 din 30 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 97 din 7 aprilie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 193 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • LEGE nr. 402 din 27 decembrie 2005 privind înfiinţarea comunei Adăşeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021