Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Academiei Române(actualizata până la data de 6 aprilie 2007*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 28 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004; LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004; LEGEA nr. 194 din 22 mai 2006; LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare stiintifica şi culturala, care reuneste personalitati din tara şi strainatate cu realizari deosebite în stiinte, litere, arte şi în alte domenii ale spiritului. (2) Academia Română este continuatorul şi unicul legatar al Societatii Literare Române înfiinţate în 1866, reorganizata în anul 1867 în Societatea Academica Română şi în anul 1879 în Academia Română. (3) Academia Română este institutie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale stiintei, autonoma, cu personalitate juridica de drept public. Articolul 2Sediul Academiei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1. Articolul 3 (1) Academia Română are în structura sectii stiintifice alcatuite din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Atribuţiile sectiilor stiintifice se stabilesc prin statut. (3) În subordinea Academiei Române funcţionează, în condiţiile legii, institute şi centre de cercetare stiintifica. (4) Institutele de cercetare stiintifica din subordinea Academiei Române se infiinteaza şi se organizeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Adunarii generale a Academiei Române. (5) Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea sa pot stabili relatii directe cu academii, institute şi unităţi de profil din tara şi din strainatate, precum şi cu organizaţii internationale. Articolul 4 (1) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile, dobandite cu titlu de proprietate; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobandite potrivit legii. (2) Se restituie, în condiţiile legii, în patrimoniul Academiei Române, bunurile mobile şi imobile de care aceasta a fost deposedata în mod abuziv, cu sau fără titlu.(2^1) Terenurile cu destinatie agricola, retrocedate Academiei Române conform prevederilor Legii nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi comasate prin schimburi de terenuri cu Agentia Domeniilor Statului. Bunurile mobile şi imobile cu caracter agrosilvic care au apartinut Academiei Române şi care au fost trecute în mod abuziv în folosinţă unor ministere şi institutii publice prin Decizia Consiliului de Ministri nr. 1.486/1948, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, sau în proprietatea unor persoane juridice, prin acte normative emise în perioada 1947-2004, se retrocedeaza în totalitate Academiei Române. Administrarea bunurilor silvice retrocedate Academiei Române se va realiza prin Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva. Academia Română poate dobandi, în patrimoniul ei agrosilvic, bunuri mobile şi imobile, agricole şi silvice, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, în administrare sau în folosinţă, de la Agentia Domeniilor Statului, de la Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva şi de la primarii, iar pentru administrarea eficienta a acestor bunuri Academia Română poate incheia parteneriat public-privat cu agenti economici interni şi externi.-------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. (3) De asemenea, Academia Română poate dobandi, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, fie în administrare, fie în folosinţă. (4) Terenurile forestiere care au apartinut Academiei Române se retrocedeaza acesteia.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (6) Prefectul, la propunerea comisiei judetene de fond funciar în a carei raza teritoriala se afla terenurile forestiere, retrocedate în condiţiile alin. (4) şi (5), emite titlul de proprietate Academiei Române.-------------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate, potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română.-------------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 396 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004. (8) Restituirea altor categorii de imobile care au apartinut Academiei Române se face în condiţiile Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din lege. Termenul prevăzut la art. 21 din Legea nr. 10/2001începe să curgă de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.-------------Alin. (8) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 564 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. Capitolul II Organizare şi functionare Articolul 5Academia Română se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu. Articolul 6 (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenti şi membri de onoare. (2) Membrii Academiei Române sunt aleşi dintre oamenii de stiinta şi cultura de înaltă ţinuta spirituala şi morala, care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al tarii, prin lucrari de mare valoare teoretica şi practica. Ei trebuie să recunoasca şi să respecte Statutul Academiei Române. (3) Noii membri ai Academiei Române sunt aleşi de Adunarea generală a Academiei Române, pe baza propunerilor formulate de către membrii Academiei Române, de instituţiile de cercetare stiintifica, de invatamant şi de cultura, potrivit criteriilor şi procedurilor prevăzute în statut. (4) Calitatea de membru al Academiei Române poate fi acordată şi post-mortem. (5) Titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei Române. (6) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenti este de 181, iar numărul maxim al membrilor de onoare din tara şi din strainatate este de 135, din care cel mult 40 din tara. Articolul 7 (1) Pot fi aleşi membri de onoare ai Academiei Române, conform procedurilor prevăzute în statut, persoane din tara şi din strainatate cu merite deosebite în dezvoltarea stiintei şi culturii. (2) Membrii titulari sau corespondenti pot fi trecuti, la cererea lor, de către adunarea generală în randul membrilor de onoare ai Academiei Române. Articolul 8 (1) În realizarea obiectivelor sale Academia Română are urmatoarele atribuţii principale: a) promovează stiinta şi cultura în toate domeniile; b) se ingrijeste de cultivarea limbii române şi stabileste regulile ortografice obligatorii; c) gestioneaza bunurile culturale din patrimoniul naţional, care se afla în proprietatea sau în administrarea sa; d) organizeaza manifestari stiintifice şi culturale, activităţi de cercetare stiintifica şi de calificare profesionala superioara, cursuri postuniversitare şi doctorate, în colaborare cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în condiţiile prevăzute de lege; e) coordonează activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare stiintifica din subordinea sa; f) editeaza opere din domeniul stiintelor, literelor şi artelor, precum şi publicatii periodice; g) decerneaza diplome şi premii pentru realizari deosebite în domeniul stiintelor, literelor şi artelor; h) acorda burse pe bază de concurs pentru perfectionare, în tara sau în strainatate; i) avizeaza proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale Academiei Române; j) poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către ministerul de resort; k) coordonează activitatea Academiei di România de la Roma şi a Centrului Cultural de la Venetia; l) coordonează activitatea fundatiilor proprii. (2) Academia Română indeplineste şi alte atribuţii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statut. Articolul 9 (1) Finantarea activităţii Academiei Române şi a unităţilor din subordine se asigura, pe bază de programe proprii aprobate de Adunarea generală a Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizandu-se în completare şi venituri extrabugetare. (2) Veniturile extrabugetare provin din: taxe, chirii, manifestari culturale, concursuri artistice, publicatii, studii şi lucrari de cercetare stiintifica, prestatii editoriale, consultaţii stiintifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, exploatarea filmelor, a colectiilor şi a altor documente din bibliotecile şi muzeele proprii, lucrari de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, studii pentru avizele date de comitete şi comisii naţionale, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate. (3) Academia Română poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării Prezidiului Academiei Române. Articolul 10 (1) Membrii Academiei Române primesc o indemnizatie lunara bruta după cum urmeaza: a) membrii titulari: 3.000 lei (RON); b) membrii corespondenti şi membrii de onoare cu domiciliul în tara: 2.500 lei (RON). (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române pot fi acordate indemnizatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi unor membri de onoare ai Academiei Române care au domiciliul în alta tara. (3) Presedintilor sectiilor stiintifice şi filialelor Academiei Române li se poate majoră cu până la 20% indemnizatia prevăzută la alin. (1), prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române.------------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2007. (5) Indemnizatiile prevăzute la alin. (1)-(3) se indexeaza anual cu rata inflatiei, comunicata de Institutul Naţional de Statistica pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor. (6) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se aloca de la bugetul de stat şi se platesc beneficiarilor lunar, prin bugetul Academiei Române. (7) Membrii titulari ai Academiei Române care devin membri de onoare în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) îşi păstrează titlul de academician şi beneficiaza de indemnizatia corespunzătoare membrilor titulari. (8) Sotul supravietuitor, precum şi copiii minori, urmasi ai membrilor titulari, corespondenti şi de onoare din tara ai Academiei Române beneficiaza lunar de un sprijin material, conform Legii nr. 86/1998privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor şi pentru urmasii membrilor Academiei Române. (9) Membrii Academiei Române primesc drepturile prevăzute de dispozitiile legale aplicabile demnitarilor şi personalului incadrat pe functii similare acestora pentru deplasari în interesul serviciului, în strainatate sau în tara. (10) Membrii Academie Române beneficiaza de transport intern gratuit pe calea ferata cu orice tip de tren, clasa I. Costul integral al biletelor se suporta din bugetul Academiei Române.---------------Art. 10 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 194 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 25 mai 2006. Articolul 11 (1) În subordinea Academiei Române funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate în principalele centre stiintifice şi culturale ale tarii, Biblioteca Academiei, Editura Academiei, Casa Oamenilor de Stiinta şi Revista "Academica". (2) Institutele de cercetare stiintifica pot avea subunitati în centre universitare şi pot sa incheie, în nume propriu, contracte de cercetare stiintifica cu persoane juridice, fondurile obtinute ramanand în intregime la dispoziţia lor. (3) Organizarea şi functionarea filialelor teritoriale, a Bibliotecii Academiei, a Editurii Academiei, a Casei Oamenilor de Stiinta şi a Revistei "Academica" se stabilesc prin statut. Articolul 12Academia Română poate organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, alcatuite din membri ai Academiei Române şi din alte personalitati din domeniul stiintei şi culturii. Capitolul III Conducerea Academiei Române Articolul 13Conducerea Academiei Române se exercită de către adunarea generală, care este forul suprem de conducere, Prezidiul Academiei Române, Biroul Prezidiului Academiei Române şi de presedinte. Articolul 14 (1) Adunarea generală a Academiei Române este formata din membri titulari, membri corespondenti şi din membri de onoare ai Academiei Române. (2) Atribuţiile, organizarea şi functionarea adunarii generale se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Articolul 15 (1) Prezidiul Academiei Române este format din preşedintele, vicepresedintii, secretarul general al Academiei Române, presedintii sectiilor stiintifice şi presedintii filialelor, aleşi din randul membrilor titulari. (2) Preşedintele Academiei Române, vicepresedintii şi secretarul general alcătuiesc Biroul Prezidiului Academiei Române, care asigura conducerea operativa a Academiei Române. (3) Atribuţiile, organizarea şi functionarea Prezidiului Academiei Române şi a biroului acestuia se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Statutul Academiei Române, adoptat de adunarea generală, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2007. Articolul 16 (1) Preşedintele Academiei Române este ales de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. (2) Preşedintele Academiei Române reprezinta Academia Română în raporturile cu autorităţile publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din tara şi din strainatate. (3) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele o perioadă mai mare de 3 luni, el desemneaza pentru aceasta pe unul dintre vicepresedinti. (4) În cazul în care preşedintele este în imposibilitate de a desemna un vicepresedinte, decizia se ia de către Prezidiul Academiei Române. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (6) Preşedintele Academiei Române este ordonator principal de credite. Articolul 17 (1) Vicepresedintii Academiei Române şi secretarul general al Academiei Române sunt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi o singură dată. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile stabilite prin Statutul Academiei Române, precum şi alte atribuţii încredinţate de presedinte, realizand legaturile functionale dintre structurile Academiei Române, precum şi dintre aparatul de lucru propriu al acesteia şi unitatile subordonate. Articolul 18Mandatele presedintelui, vicepresedintilor şi secretarului general al Academiei Române inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărâre a Adunarii generale a Academiei Române, dacă acestia sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, ori prin demisie. Capitolul IV Aparatul de lucru al Academiei Române şi al unităţilor din subordine Articolul 19 (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu. (2) Structura organizatorica a aparatului de lucru se aproba de către Prezidiul Academiei Române. (3) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile personalului din aparatul propriu al Academiei Române se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare aprobat de către Prezidiul Academiei Române. Articolul 20 (1) Statul de functii al aparatului de lucru al Academiei Române se aproba de către preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. (2) Structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu de lucru este de 126. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţii Academiei Române este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 21 (1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de functii pentru unitatile din subordine se aproba de preşedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Academiei Române prin legea anuală a bugetului de stat. (2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei Române şi a celui din unitatile subordonate acesteia se face în condiţiile aplicabile personalului din sectorul bugetar, cu acordarea unui spor de importanţa naţionala de 25% la salariul de baza, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (3). (3) Salarizarea personalului din unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, având functiile prevăzute la art. 7 lit. a)-d) din Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, se face în conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului didactic.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 80 din 30 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2007. Articolul 22 (1) Academia Română are în dotare un parc auto propriu. (2) Numărul maxim de autovehicule şi consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru şi unitatile din subordine se stabilesc prin statut, cu încadrare în bugetele aprobate. Capitolul V Dispozitii finale Articolul 23Sintagma Academia Română nu poate fi folosita de nici o alta institutie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia. Articolul 24Academia Română are drept de supraveghere şi de control asupra Fundatiei Familiei Menachem H. Elias, conform "Actului de fundatiune". Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, adunarea generală va adopta statutul propriu al Academiei Române. Articolul 26Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 4/1990 privind organizarea şi functionarea Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREIDEPUTATILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 175 din 12 iunie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 1998 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 42 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1997
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 241 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 45 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei şi Comerţului a obligaţiei de plată a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 258 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • LEGE nr. 235 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 193 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 153 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 687 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 272 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 183 din 19 iunie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*) consorţiilor universitare*)
 • LEGE nr. 20 din 9 martie 1992 privind salarizarea în anul 1992 a deputaţilor şi senatorilor, Preşedintele şi Guvernul României a persoanelor din aparatul Parlamentar Român, a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 81 din 9 mai 2000 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 mai 2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 309 din 3 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 473 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 557 din 7 decembrie 2004 pentru modificarea alin. (5) al art. 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020