Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*actualizată*)privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului(actualizată până la data de 7 iulie 2003*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 2 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 9 noiembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 765 din 29 decembrie 2001; LEGEA nr. 647 din 16 noiembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 7 februarie 2002; LEGEA nr. 354 din 6 iunie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.221 din 7 noiembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 februarie 2003; LEGEA nr. 299 din 1 iulie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Statul român sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult, precum şi de fondul alocat în acest scop. Articolul 2 (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţara, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectoriala, prevăzute în anexa nr. 1A. Indemnizaţia lunară este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determina în raport cu venitul salarial; b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectoriala, prevăzute în anexa nr. 1B; c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectoriala, prevăzute în anexa nr. 2*).(1^1) În limita numărului maxim de posturi, stabilit potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege, Secretariatul de Stat pentru Culte poate majoră numărul de posturi cu studii medii prin diminuarea cu acelaşi număr a posturilor cu studii superioare.-----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000. (2) Indemnizaţiile şi salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000, de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului poate beneficia, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi personalul clerical care a intrat sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. (3) din aceeaşi lege şi care nu a beneficiat de sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Articolul 3Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite şi condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de către Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase. Articolul 4De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevederilor art. 2, inclusiv contribuţia la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 5 (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afară graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afară graniţelor, în special activităţi adresate tinerilor, se aloca de la bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul în lei al 52.000 dolari S.U.A. lunar. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se aloca Patriarhiei Române prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte. (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Patriarhia Română, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afară graniţelor, suma putând fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine Patriarhiei Române prin prezentarea documentelor prevăzute de normele legale în vigoare la Secretariatul de Stat pentru Culte. (4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000. Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 5 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare. Articolul 7Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi. Articolul 8Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. Articolul 9Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege. Articolul 10Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 11Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.-----------Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 noiembrie 2000 prevede că începând cu luna noiembrie 2000 se suplimenteaza bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din bugetul de stat pe anul 2000, cu sumele necesare pentru majorarea valorii sectoriale de referinţa şi a numărului de posturi, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B şi 2 la Legea nr. 142/1999.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 noiembrie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 765 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 16 ianuarie 2002.Art. I^1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000 astfel cum a fost introdus de LEGEA nr. 647 din 16 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 16 ianuarie 2002 prevede:"Art. I^1Începând cu luna noiembrie 2000 se suplimenteaza bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din bugetul de stat pe anul 2000, cu sumele necesare pentru majorarea valorii sectoriale de referinţa şi a numărului de posturi prevăzute în anexele nr. 1A, 1B şi 2 la Legea nr. 142/1999."Art. I^1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000 a fost abrogat de alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU Anexa 1A.b)                              INDEMNIZAŢIILE    personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult    recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate          publică (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Numărul maxim Indemnizaţia lunară crt. de posturi*) - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Patriarh 1 43.011.000 2. Mitropolit 10 39.621.000 3. Arhiepiscop, şef rabin, muftiu, episcop - 15 37.290.000    şef de cult 4. Episcop, preşedinte uniune, prim-delegat, 31 32.630.000    episcop vicar patriarhal 5. Episcop vicar, episcop coajutor, 23 27.545.000    episcop auxiliar, arhiereu vicar─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.-----------Anexa 1A a fost înlocuită cu anexa 1A.b) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003 conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003. Anexa 1B.b)Personalul din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publicăFuncţiile, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numărul Sprijinul crt. Funcţia maxim salarial                                                        de lunar                                                      posturi*) -lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent,    vicar administrativ patriarhal, vicar general,    secretar general, consilier patriarhal 37 8.810.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,    vicar administrativ eparhial 31 7.636.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector    eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria    Sfantului Sinod 580 5.287.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Staret, superioară, egumen 380 3.965.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.------------Anexa 1B.b) a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 299 din 1 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2003. Anexa 2a Anexa 2b Anexa 2b)Personalul clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în RomâniaFuncţiile, gradele, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Funcţia şi gradul Numărul Sprijinul                                                           maxim salarial                                                             de lunar                                                         posturi*) -lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Preot, diacon, vestitor, pastor, imam 13.800─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cu studii superioare: 10.127─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul I 1.565 3.937.080─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul II 3.860 3.299.430─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - definitiv 2.161 3.084.700─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - debutant 2.541 2.943.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Cu studii medii: 3.673─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul I 315 2.866.700─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul II 772 2.855.800─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - definitiv 1.445 2.844.900─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - debutant 1.141 2.725.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.------------Anexa 2b) a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 299 din 1 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2003.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 411 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 757 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 131 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • LEGE nr. 16 din 29 martie 1993 pentru ratificarea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 73 din 22 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 133 din 11 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 186 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 245 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 236 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satelor Başeu şi Vatra prin reorganizarea comunei Hudeşti, judeţul Botoşani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1865 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 405 din 10 iulie 2001 pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 24 ianuarie 2002 privind amânarea plăţii în vama a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către aceasta firma pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27 iunie 2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1172/1968 pentru modificarea Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 504 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 80 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 498 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 302 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002
 • LEGE nr. 340 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 12 noiembrie 1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021