Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*actualizată*)privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului(actualizată până la data de 1 octombrie 2005*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 2 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 9 noiembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 765 din 29 decembrie 2001; LEGEA nr. 647 din 16 noiembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 7 februarie 2002; LEGEA nr. 354 din 6 iunie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.221 din 7 noiembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 februarie 2003; LEGEA nr. 299 din 1 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Statul român sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult, precum şi de fondul alocat în acest scop. Articolul 2 (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţara, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectoriala, prevăzute în anexa nr. 1A. Indemnizaţia lunară este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determina în raport cu venitul salarial; b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectoriala, prevăzute în anexa nr. 1B; c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectoriala, prevăzute în anexa nr. 2*).(1^1) În limita numărului maxim de posturi, stabilit potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege, Secretariatul de Stat pentru Culte poate majoră numărul de posturi cu studii medii prin diminuarea cu acelaşi număr a posturilor cu studii superioare.-----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000. (2) Indemnizaţiile şi salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000, de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului poate beneficia, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi personalul clerical care a intrat sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. (3) din aceeaşi lege şi care nu a beneficiat de sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Articolul 3Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite şi condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de către Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase. Articolul 4De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevederilor art. 2, inclusiv contribuţia la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 5 (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afară graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afară graniţelor, în special activităţi adresate tinerilor, se aloca de la bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul în lei al 52.000 dolari S.U.A. lunar. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se aloca Patriarhiei Române prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte. (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Patriarhia Română, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afară graniţelor, suma putând fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine Patriarhiei Române prin prezentarea documentelor prevăzute de normele legale în vigoare la Secretariatul de Stat pentru Culte. (4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000. Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 5 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare. Articolul 7Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi. Articolul 8Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. Articolul 9Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege. Articolul 10Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 11Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.-----------Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 noiembrie 2000 prevede că începând cu luna noiembrie 2000 se suplimenteaza bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din bugetul de stat pe anul 2000, cu sumele necesare pentru majorarea valorii sectoriale de referinţa şi a numărului de posturi, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B şi 2 la Legea nr. 142/1999.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 noiembrie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 765 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 16 ianuarie 2002.Art. I^1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000 astfel cum a fost introdus de LEGEA nr. 647 din 16 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 16 ianuarie 2002 prevede:"Art. I^1Începând cu luna noiembrie 2000 se suplimenteaza bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din bugetul de stat pe anul 2000, cu sumele necesare pentru majorarea valorii sectoriale de referinţa şi a numărului de posturi prevăzute în anexele nr. 1A, 1B şi 2 la Legea nr. 142/1999."Art. I^1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000 a fost abrogat de alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU Anexa 1A.b)*)                              INDEMNIZAŢIILE    personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult    recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate                      publică (octombrie 2005)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Numărul maxim Indemnizaţia lunară crt. de posturi*) - lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Patriarh 1 60.410.000 2. Mitropolit 10 55.649.000 3. Arhiepiscop, şef rabin, muftiu, episcop - 15 52.375.000    şef de cult 4. Episcop, preşedinte uniune, prim-delegat, 31 45.830.000    episcop vicar patriarhal 5. Episcop vicar, episcop coajutor, 23 38.688.000    episcop auxiliar, arhiereu vicar─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.-----------Anexa 1A b) a fost modificată potrivit anexei VIII/2 din ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005, conform alin. (1) al art. 16 din acest act normativ.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 16 din ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005, indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa 1.A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, de la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VIII/2.Alin. (3) al art. 16 prevede că începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între drepturile stabilite potrivit alin. (1) şi (2), faţă de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005. Anexa 1B.b)*)Personalul din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publicăFuncţiile, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numărul Sprijinul crt. Funcţia maxim salarial                                                        de lunar                                                      posturi*) -lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent,    vicar administrativ patriarhal, vicar general,    secretar general, consilier patriarhal 37 8.810.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,    vicar administrativ eparhial 31 7.636.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector    eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria    Sfantului Sinod 580 5.287.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Staret, superioară, egumen 380 3.965.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.------------Anexa 1B.b) a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 299 din 1 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2003.-----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;*) Conform art. 3 lit. d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003, majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţă de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţă de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează:....................................................................................................................... d) indemnizaţiilor şi sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003;"**) Conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005, salariile de bază ale personalului clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent maxim de 18%.Alin. (3) al art. 16 prevede că începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între drepturile stabilite potrivit alin. (1) şi (2), faţă de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005. Anexa 2b)*)Personalul clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în RomâniaFuncţiile, gradele, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Funcţia şi gradul Numărul Sprijinul                                                           maxim salarial                                                             de lunar                                                         posturi*) -lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Preot, diacon, vestitor, pastor, imam 13.800─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cu studii superioare: 10.127─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul I 1.565 3.937.080─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul II 3.860 3.299.430─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - definitiv 2.161 3.084.700─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - debutant 2.541 2.943.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Cu studii medii: 3.673─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul I 315 2.866.700─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - gradul II 772 2.855.800─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - definitiv 1.445 2.844.900─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - debutant 1.141 2.725.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.------------Anexa 2b) a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 299 din 1 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2003.-----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;*) Conform art. 3 lit. d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003, majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţă de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţă de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează:....................................................................................................................... d) indemnizaţiilor şi sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003;"**) Conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005, salariile de bază ale personalului clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent maxim de 18%.Alin. (3) al art. 16 prevede că începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între drepturile stabilite potrivit alin. (1) şi (2), faţă de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 232 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 29 februarie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 416 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2001 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 200 din 16 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 263 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 92 din 30 decembrie 1993 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 404 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 36 din 27 martie 2017 pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională
 • LEGE nr. 489 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecţie şi Pază
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 19 mai 2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 107 din 3 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010
 • LEGE nr. 743 din 2 noiembrie 1940 pentru asimilarea personalului civil ştiinţific şi specialist din Institutul Meteorologic Central cu gradele din ierarhia militară, în timp de concentrare, mobilizare sau razboiu Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 257 din 2 noiembrie 1940
 • LEGE nr. 754 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 39 din 20 aprilie 1992 privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frînarea procesului inflaţionist şi a şomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991
 • LEGE nr. 607 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 94 din 8 aprilie 2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 105 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*) (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 29 decembrie 1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • LEGE nr. 188 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokyo la 14 iulie 1997
 • LEGE nr. 245 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021