Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 5 iunie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*actualizată*)privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România(actualizată până la data de 3 februarie 2008*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 12 mai 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează dreptul la indemnizaţie al artiştilor interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950-27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate. Articolul 2Nu fac obiectul prezentei legi activităţile care nu sunt de natură artistic-interpretativă. Articolul 3În sensul prezentei legi: a) prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete; b) prin activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se înţelege activitatea artiştilor interpreţi sau executanţi, realizată în condiţiile prevăzute la art. 1 în regim de colaborare cu instituţii publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 4 (1) În categoria artiştilor interpreţi sau executanţi se încadrează: a) soliştii şi interpreţii vocali de:- muzică clasică - operă, lied, operetă;- muzică uşoară, folk, pop, rock;- muzică folclorică; b) soliştii instrumentişti şi instrumentiştii de:- muzică clasică;- muzică uşoară;- muzică folclorică; c) dirijorii de:- muzică clasică;- muzică uşoară;- muzică folclorică; d) actorii:- de teatru;- mânuitori păpuşi;- de pantomimă;- de cinema; e) prezentatorii de spectacole; f) soliştii de balet şi dans, balerinii şi dansatorii, coregrafii; g) artiştii de circ şi cascadorii. (2) Completarea listei prevăzute la alin. (1) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor. Articolul 5 (1) Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) au vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; b) au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani; c) realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei. (2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din: a) însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor stabilite conform prevederilor art. 10; b) însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfăşurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Perioada prevăzută la alin. (2) nu include perioadele realizate şi valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sau în alte sisteme de asigurări sociale. (4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici în care nu s-au realizat cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor, nu se iau în calcul. (5) În cazul vechimii în specialitate, realizată conform alin. (2) lit. b), fracţiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 6 (1) Atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de către orice altă persoană juridică de drept public sau privat prevăzută la art. 3 lit. b), la care artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti au prestat activităţi artistic-interpretative în regim de colaborare. (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor documentele care pot dovedi desfăşurarea activităţii artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării. (3) În lipsa sau în completarea documentelor oficiale, dovada activităţii artistic-interpretative sau a atestării se poate face cu orice mijloc de probă prevăzut de lege, afişe, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaraţii notariale.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 7*) (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei se înfiinţează Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumită în continuare Comisia.------------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (4) Sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei se prevăd şi se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008 prevede:"Art. II (1) Componenţa Comisiei pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumită în continuare Comisia, este următoarea: 2 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi un reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artişti interpreţi sau executanţi legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se modifică, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor, componenţa comisiei prevăzute la alin. (1). (3) Comisia va funcţiona pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor." Articolul 8 (1) Comisia stabileşte, prin hotărâre, în condiţiile prezentei legi, dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi de a primi indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în regim de liber-profesionist. (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.(2^1) În cazuri întemeiate, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru completarea de către solicitant a dosarului propriu, fără a se depăşi însă 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de către solicitant.------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Solicitanţii pot contesta hotărârea prevăzută la alin. (1), în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării lor.------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (4) Hotărârea finală a Comisiei se comunică casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare sau, după caz, de la soluţionarea contestaţiilor.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.(4^1) La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligaţii: a) să înregistreze hotărârea; b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri; c) să emită, în termen de 45 de zile de la primirea hotărârii, decizia administrativă în baza căreia se efectuează plata indemnizaţiei.------------Alin. (4^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 9 (1) De indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă beneficiază, indiferent de vârstă, şi artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani. (2) Bolile profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfăşurării activităţilor artistic-interpretative prevăzute la art. 10 alin. (1) şi care pot genera pierderea capacităţii de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi. (3) Dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifică de către medicul specialist în medicina muncii. Articolul 10 (1) Activitatea artistic-interpretativă se echivalează cu zile lucrătoare, după cum urmează: a) o participare în direct la un spectacol sau reprezentare artistică televizate - 10 zile lucrătoare; b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentări artistice organizate de o persoană juridică de drept public sau privat - 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentaţie;------------Litera b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate - 15 zile lucrătoare; d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casă de discuri - 30 de zile lucrătoare;------------Litera d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. e) o participare la realizarea unei înregistrări muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucrătoare; f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gală şi altele asemenea, declarat ca naţional - 30 de zile lucrătoare; g) o participare la un eveniment artistic de importanţă internaţională, declarat ca atare - 60 de zile lucrătoare; h) o interpretare a unui rol într-o producţie cinematografică de lung sau scurt metraj - un număr de zile lucrătoare echivalent cu numărul de zile de filmare prevăzute în contract, inclusiv zilele de deplasare la şi de la locurile de filmare, precum şi zilele de repaus; i) un turneu artistic în ţară sau în străinătate - un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfăşurat turneul, la care se adaugă ziua plecării şi cea a revenirii din turneu.------------Litera i) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Numărul zilelor lucrătoare cu care se echivalează fiecare prestaţie artistic-interpretativă dintre cele prevăzute la alin. (1) include şi zilele necesare repetiţiilor de orice fel, precum şi pe cele necesare oricărei alte activităţi pregătitoare depuse în scopul bunei desfăşurări a prestaţiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea. (3) Premiile unu, doi şi trei, precum şi distincţiile similare obţinute prin participarea la evenimente artistice naţionale sau internaţionale de prestigiu majorează cu 30% numărul de zile lucrătoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivalează activitatea artistic-interpretativă şi cu 10% pentru alte premii. Articolul 11 (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare, în sumă fixă, acordată pentru activitatea artistic-interpretativă este: a) 315 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor; b) 236 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor; c) 184 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum. Articolul 11^1 (1) În funcţie de documentele oficiale şi/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă, după cum urmează: a) persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria I; b) artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, dar care nu mai deţin atestatele vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a II-a; c) artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, fără a fi obţinut atestate, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a III-a; d) artiştii de circ, fără atestate, angajaţi ai Circului de Stat, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, beneficiază de indemnizaţie corespunzătoare atestatului de categoria I. (2) În funcţie de notorietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), a celor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi de activitatea artistic-interpretativă a acestora, Comisia poate hotărî, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizaţiei corespunzătoare atestatului de categoria I.------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 12 (1) Pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 11 se iau în considerare toate veniturile realizate din activităţi profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizează beneficiarul acestui drept, cu excepţia indemnizaţiei de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, dovada veniturilor nete lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate în anul anterior, se depune la casa teritorială de pensii competentă, până la finele primului trimestru al fiecărui an calendaristic pentru care se primeşte indemnizaţie. Articolul 13 (1) Plata indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se efectuează de casa teritorială de pensii competentă, pe baza hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (1). (2) Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (4).------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente. (4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004. (5) Plata indemnizaţiei se suspendă în prima lună a trimestrului următor determinării veniturilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1), în cazul în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau dacă acesta nu depune la timp dovada prevăzută la art. 12 alin. (2). (6) Plata indemnizaţiei suspendate potrivit alin. (5) se reia în luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru aceasta. Articolul 14Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat. Articolul 15 (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţie, se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii. (2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate. Articolul 16Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 17Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi. Articolul 18 (1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea solicitantului.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu excepţia art. 4-7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17-19 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 mai 2005.Nr. 109.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 134 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 100 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 181 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilor
 • LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 264 din 6 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 250 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 232 din 3 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 69 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 69 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2002
 • LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 241 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 131 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 215 din 2 iulie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 42 din 18 martie 2010 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 18 din 6 martie 1995 privind aderarea României la Statutul Centrului Internaţional pentru Inginerie Genetica şi Biotehnologie (I.C.G.E.B.), Trieste - Italia, adoptat la Madrid la 13 septembrie 1983
 • LEGE nr. 231 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor
 • LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 159 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 162 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 64 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 24 octombrie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 94 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuita, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 197 din 20 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 1997 pentru modificarea articolului 330^1 din Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 19 mai 1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara
 • LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021