Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 5 iunie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*actualizată*)privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România(actualizată până la data de 9 mai 2009*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 12 mai 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 18 septembrie 2008; LEGEA nr. 123 din 29 aprilie 2009.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementează dreptul la indemnizaţie al artiştilor interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950-27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate. Articolul 2Nu fac obiectul prezentei legi activităţile care nu sunt de natură artistic-interpretativă. Articolul 3În sensul prezentei legi: a) artiştii interpreţi sau executanţi sunt actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii, artiştii de circ şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel; b) activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist este activitatea artiştilor interpreţi sau executanţi, realizată în condiţiile prevăzute la art. 1 în regim de colaborare cu instituţii publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 4 (1) În categoria artiştilor interpreţi sau executanţi se încadrează: a) soliştii şi interpreţii vocali de:- muzică clasică - operă, lied, operetă;- muzică uşoară, folk, pop, rock;- muzică folclorică; b) soliştii instrumentişti şi instrumentiştii de:- muzică clasică;- muzică uşoară;- muzică folclorică; c) dirijorii de:- muzică clasică;- muzică uşoară;- muzică folclorică; d) actorii:- de teatru;- mânuitori păpuşi;- de pantomimă;- de cinema; e) prezentatorii de spectacole; f) soliştii de balet şi dans, balerinii şi dansatorii, coregrafii; g) artiştii de circ şi cascadorii. (2) Completarea listei prevăzute la alin. (1) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor. Articolul 5 (1) Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) au vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; b) au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani; c) realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei. (2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din: a) însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor stabilite conform prevederilor art. 10; b) însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfăşurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Perioada prevăzută la alin. (2) nu include perioadele realizate şi valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sau în alte sisteme de asigurări sociale. (4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici în care nu s-au realizat cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor, nu se iau în calcul. (5) În cazul vechimii în specialitate, realizată conform alin. (2) lit. b), fracţiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 6 (1) Atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de către orice altă persoană juridică de drept public sau privat prevăzută la art. 3 lit. b), la care artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti au prestat activităţi artistic-interpretative în regim de colaborare. (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor documentele care pot dovedi desfăşurarea activităţii artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării. (3) În lipsa sau în completarea documentelor oficiale, dovada activităţii artistic-interpretative sau a atestării se poate face cu orice mijloc de probă prevăzut de lege, afişe, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaraţii notariale.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 7*) (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei se înfiinţează Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumită în continuare Comisia.------------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (4) Sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei se prevăd şi se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008 prevede:"Art. II (1) Componenţa Comisiei pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumită în continuare Comisia, este următoarea: 2 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi un reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artişti interpreţi sau executanţi legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se modifică, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor, componenţa comisiei prevăzute la alin. (1). (3) Comisia va funcţiona pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor." Articolul 8 (1) Comisia stabileşte, prin hotărâre, în condiţiile prezentei legi, dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi de a primi indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în regim de liber-profesionist. (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.(2^1) La solicitarea petentului, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru completarea de către solicitant a dosarului propriu, fără a se depăşi însă 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de către solicitant.------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Solicitanţii pot contesta hotărârea prevăzută la alin. (1), în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării lor.------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (4) Hotărârea finală a Comisiei se comunică casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare sau, după caz, de la soluţionarea contestaţiilor.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.(4^1) La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligaţii: a) să înregistreze hotărârea; b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri; c) să emită, în termen de 45 de zile de la primirea hotărârii, decizia administrativă în baza căreia se efectuează plata indemnizaţiei.------------Alin. (4^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 9 (1) De indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă beneficiază, indiferent de vârstă, şi artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani. (2) Bolile profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfăşurării activităţilor artistic-interpretative prevăzute la art. 10 alin. (1) şi care pot genera pierderea capacităţii de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi. (3) Dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifică de către medicul specialist în medicina muncii. Articolul 10 (1) Activitatea artistic-interpretativă se echivalează cu zile lucrătoare, după cum urmează: a) o participare în direct la un spectacol sau reprezentare artistică televizate - 10 zile lucrătoare; b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentări artistice organizate de o persoană juridică de drept public sau privat - 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentaţie;------------Litera b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate - 15 zile lucrătoare; d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casă de discuri - 30 de zile lucrătoare;------------Litera d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. e) o participare la realizarea unei înregistrări muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucrătoare; f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gală şi altele asemenea, declarat ca naţional - 30 de zile lucrătoare; g) o participare la un eveniment artistic de importanţă internaţională, declarat ca atare - 60 de zile lucrătoare; h) o interpretare a unui rol într-o producţie cinematografică de lung sau scurt metraj - un număr de zile lucrătoare echivalent cu numărul de zile de filmare prevăzute în contract, inclusiv zilele de deplasare la şi de la locurile de filmare, precum şi zilele de repaus; i) un turneu artistic în ţară sau în străinătate - un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfăşurat turneul, la care se adaugă ziua plecării şi cea a revenirii din turneu.------------Litera i) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Numărul zilelor lucrătoare cu care se echivalează fiecare prestaţie artistic-interpretativă dintre cele prevăzute la alin. (1) include şi zilele necesare repetiţiilor de orice fel, precum şi pe cele necesare oricărei alte activităţi pregătitoare depuse în scopul bunei desfăşurări a prestaţiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea. (3) Premiile unu, doi şi trei, precum şi distincţiile similare obţinute prin participarea la evenimente artistice naţionale sau internaţionale de prestigiu majorează cu 30% numărul de zile lucrătoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivalează activitatea artistic-interpretativă şi cu 10% pentru alte premii. Articolul 11 (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare, în sumă fixă, acordată pentru activitatea artistic-interpretativă este: a) 339 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor; b) 254 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor; c) 198 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat potrivit lit. b) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 2 octombrie 2008.A se vedea Nota de la art. 11 alin. (3).------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. b) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 2 octombrie 2008, începând cu luna octombrie 2008 se indexează cu 7,5% următoarele indemnizaţii: b) indemnizaţiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, cu modificările şi completările ulterioare, care devin: 339 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, 254 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II-a eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor, şi 198 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a III-a eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor; Articolul 11^1 (1) În funcţie de documentele oficiale şi/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă, după cum urmează: a) persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria I; b) artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, dar care nu mai deţin atestatele vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a II-a; c) artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, fără a fi obţinut atestate, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a III-a; d) artiştii de circ, fără atestate, angajaţi ai Circului de Stat, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, beneficiază de indemnizaţie corespunzătoare atestatului de categoria I. (2) În funcţie de notorietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), a celor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi de activitatea artistic-interpretativă a acestora, Comisia poate hotărî, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizaţiei corespunzătoare atestatului de categoria I.------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. Articolul 12 (1) Pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 11 se iau în considerare toate veniturile realizate din activităţi profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizează beneficiarul acestui drept, cu excepţia indemnizaţiei de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, dovada veniturilor nete lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate în anul anterior, se depune la casa teritorială de pensii competentă, până la finele primului trimestru al fiecărui an calendaristic pentru care se primeşte indemnizaţie. Articolul 13 (1) Plata indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se efectuează de casa teritorială de pensii competentă, pe baza hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (1). (2) Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (4).------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente. (4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004. (5) Plata indemnizaţiei se suspendă în prima lună a trimestrului următor determinării veniturilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1), în cazul în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau dacă acesta nu depune la timp dovada prevăzută la art. 12 alin. (2). (6) Plata indemnizaţiei suspendate potrivit alin. (5) se reia în luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru aceasta. Articolul 14Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat. Articolul 15 (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţie, se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii. (2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate. Articolul 16Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 17Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi. Articolul 18 (1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea solicitantului.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu excepţia art. 4-7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17-19 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 mai 2005.Nr. 109.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 216 din 16 noiembrie 2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie
 • LEGEA nr. 6 din 19 iulie 1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 8 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Acordului european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.), încheiat la Geneva la 1 februarie 1991
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 224 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 168 din 22 septembrie 2016 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 109 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 26 august 2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • LEGE nr. 144 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37 din 5 august 1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 42 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 43 din 26 martie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGE nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 2002 privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
 • LEGE nr. 74 din 8 aprilie 2008 pentru completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 258 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 14 octombrie 1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 8 decembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 24 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 301 din 10 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 432 din 18 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 796 din 29 decembrie 2001 privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în Deparaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 3 iunie 2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 117 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 262 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2003
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021