Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 iunie 2009 -
Selectați versiunea
LEGEA nr. 347 din 14 iulie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)muntelui(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)

-----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 noiembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor_________**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 6 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 161/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea muntelui nr. 347/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special economic, social şi de mediu. (2) Prezenta lege reglementează modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea populaţiei, creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural. (3) Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol, din cauza condiţiilor de altitudine sau de altitudine şi pantă, este considerată defavorizată. (4) Zona montană este delimitată potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, până la intrarea în vigoare a Deciziei Comisiei Europene prin care se aprobă Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013**).________**) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a României pentru perioada 2007-2013 a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 2008 3831, notificată României prin adresa nr. 204.671/17.07.2008. De la această dată, delimitarea zonei montane este cea cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, anexa 4A - Zonele defavorizate. 2.3 Lista unităţilor administrativ-teritoriale din România incluse în zona montană defavorizată. Articolul 2 (1) Stabilirea unor acţiuni unitare la nivel central şi local în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România se face în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană, cu modificările ulterioare. (2) Obiectivele dezvoltării durabile a zonei montane se realizează prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, structură specializată a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi prin structurile specializate din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene. (3) Structurile prevăzute la alin. (2) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă a zonei montane. Capitolul II Scopul, principiile şi obiectivele politicii montane Articolul 3 (1) Politica montană are ca scop valorificarea durabilă a resurselor muntelui şi contribuie prin menţinerea utilizării agricole a terenurilor la conservarea spaţiului rural, precum şi la salvgardarea şi promovarea metodelor de exploatare durabilă prin măsuri de conservare a peisajului şi a biodiversităţii şi de dezvoltare a activităţilor economice specifice acestei zone. (2) În concordanţă cu orientările strategice comunitare pentru politica de dezvoltare rurală şi în conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, obiectivele specifice ale acestei politici vizează: a) valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice şi culturale specifice, existente pe teritoriul unei localităţi sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturală în zona montană; b) diversificarea activităţilor economice şi de producţie din zona montană, fără deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural; c) integrarea activităţilor lucrative la nivel de producător sau prin asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive; d) recunoaşterea existenţei obiective a condiţiilor naturale speciale şi a dreptului comunităţilor din zona montană la o dezvoltare specifică; e) dezvoltarea şi ridicarea calităţii vieţii din zona montană; f) asigurarea unui management performant la nivelul cerinţelor Uniunii Europene şi al convenţiilor la care România este parte, a reţelei ecologice a ariilor naturale protejate prin protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi utilizarea durabilă a resurselor naturale disponibile în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestora. (3) Politica montană va fi corelată cu documentaţiile de planificare teritorială relevante: liniile directoare ale conceptului, prevederile secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional şi Planului de amenajare a teritoriului zonal regional. Capitolul III Organizarea instituţională specifică pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane şi susţinerea formelor asociative ale agricultorilor montani Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin structurile sale specializate în dezvoltarea durabilă a zonei montane, asigură: a) aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei populaţiei şi mediului montan din România; b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării planurilor de acţiune specifice în parteneriate teritoriale; c) iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum şi de proiecte şi programe de dezvoltare agricolă, rurală şi integrate pentru zona montană; d) monitorizarea implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înfiinţării şi bunei funcţionări a organizaţiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători şi a altor forme de asociere; e) reprezentarea intereselor din zona montană în raport cu alte instituţii şi organisme naţionale, precum şi ale României în raporturile internaţionale; f) coordonarea tehnică, metodologică şi monitorizarea activităţilor agricole şi neagricole din zona montană. (2) Agenţia Naţională a Zonei Montane coordonează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi şi colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane*).-------------Alin. (2) al art. 4 se abrogă de lit. p) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*). (3) Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, specializată pentru agricultură şi dezvoltare rurală montană durabilă, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în scopul ameliorării bazei materiale şi activităţilor specifice*).-------------Alin. (3) al art. 4 se abrogă de lit. p) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*).*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:La nr. crt. 62 din Anexa 1 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 se prevede:"ANEXA 1LISTAinstituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege,ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului,supuse reorganizării*Font 7*┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐│Nr. │ │ Instituţia supusă │ Actul normativ │ Modalitatea de │ Structura/entitatea │Obser- ││crt.│ Autoritatea │ reorganizării/sursa │ de înfiinţare │ reorganizare │ rezultată/sursa de │vaţii/ ││ │ coordonatoare │ de finanţare │ în vigoare │ │ finanţare/ministerul │Redu- ││ │ │ │ │ │ sau autoritatea │cere de││ │ │ │ │ │ coordonatoare │posturi│├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 62.│Ministerul │Centrul de Formare şi │Legea muntelui nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Naţională a Zonei │ 0 ││ │Agriculturii, │Inovaţie pentru │347/2004, republicată în │comasării prin absorbţie, │Montane │ ││ │Pădurilor şi │Dezvoltare în Carpaţi │Monitorul Oficial al │şi preluarea atribuţiilor │Finanţată integral de la │ ││ │Dezvoltării Rurale│Finanţat integral de la│României, Partea I, nr. │de către Agenţia Naţională│bugetul de stat, prin │ ││ │ │bugetul de stat, prin │448 din 30 iunie 2009 │a Zonei Montane │bugetul Ministerului │ ││ │ │bugetul Ministerului │ │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ ││ │ │Agriculturii, Pădurilor│ │ │Dezvoltării Rurale │ ││ │ │şi Dezvoltării Rurale │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘" Articolul 5    (1) Reprezentarea intereselor producătorilor agricoli din zona montană şi exercitarea de servicii şi activităţi proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare şi valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii, cu sprijinul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.    (2) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care îşi au sediul asociaţiile producătorilor agricoli din zona montană pun la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, în scopul desfăşurării activităţii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activităţi de producţie, comerţ ori activităţi cu caracter social. Capitolul IV Învăţământul agromontan Articolul 6    (1) Învăţământul agromontan preuniversitar este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde următoarele niveluri:    a) învăţământ secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;    b) învăţământ secundar superior, clasele XII-XIII, precedat de anul de completare;    c) învăţământ postliceal.    (2) Învăţământul agromontan se poate realiza şi în cadrul sistemului de formare profesională continuă, prin organizarea de şcoli de arte şi meserii cu profil de agricultură montană şi turism montan, a căror bază materială va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploataţii agroturistice montane de referinţă. Proiectele de investiţii pentru fermele agroturistice didactice şi dotările aferente vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, printr-o procedură aprobată prin ordin comun.    (3) Strategia de dezvoltare a învăţământului agromontan se include în strategia globală a învăţământului românesc.    (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue. Condiţiile de colaborare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Articolul 7    Instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din zona montană pot primi în folosinţă gratuită terenuri agricole pentru loturi experimentale, respectiv pentru cercetare, în condiţiile legii, dacă fac dovada că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane. Capitolul V Dezvoltarea şi protecţia mediului montan Articolul 8    Producătorii agricoli din zona montană beneficiază de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 9    La întocmirea proiectelor şi planurilor de management al ariilor naturale şi construite protejate din zona montană vor fi luate în considerare documentaţiile de planificare teritorială relevante şi vor fi implicaţi experţi atestaţi în domeniul planificării urbane şi teritoriale. Articolul 10    Atribuirea în folosinţă a păşunilor din zona montană, aflate în administrarea consiliilor locale, se face prin contract pentru cel puţin 6 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiaşi grup de agricultori sau aceloraşi persoane fizice. Articolul 11    (1) Asigurarea reproducţiei şi ameliorarea efectivelor de animale din zona montană se realizează în condiţiile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare.    (2) Crescătorii de animale, asociaţiile profesionale ale acestora şi consiliile locale din zona montană pot asigura reproducători cu origine cunoscută, autorizaţi de către structurile de specialitate subordonate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 12    Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, prin structura specializată în dezvoltarea zonei montane, sprijină material şi logistic, în cadrul creditelor bugetare alocate, organizarea de târguri, expoziţii şi conferinţe care ţin cont de tradiţiile şi interesele comunităţii, în colaborare cu consiliile locale. Articolul 13    Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor şi fermelor agroturistice, beneficiază de acordarea de către consiliile locale a unor suprafeţe din terenurile disponibile, în condiţiile legii, în vederea construirii, dezvoltării şi exploatării pensiunilor şi gospodăriilor agroturistice. Articolul 14    (1) În amenajarea teritoriului montan, aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere priorităţile şi nevoile populaţiei montane, în concordanţă cu necesitatea conservării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a biodiversităţii şi utilizării durabile a resurselor naturale din zonele montane.    (2) La proiectarea construcţiilor în localităţile din zonele rurale montane se asigură specificul arhitectural al zonei, în perspectiva dezvoltării turismului şi agroturismului. Articolul 15    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului*). Notă

    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.779/2004 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004.
Notă

    Reproducem mai jos art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 347/2004 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:

    "Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte normative:

    a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, cu modificările ulterioare;

    b) Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 10 septembrie 2002."

                                      ----

Noutăți

 • LEGE nr. 115 din 28 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului anexă, semnate la Asuncion la 21 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 217 din 22 decembrie 1997 privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informaţiei
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 79 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991
 • LEGE nr. 253 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 17 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 41 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 169 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997
 • LEGE nr. 671 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • LEGE nr. 73 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 153 din 11 iulie 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 24 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 509 din 12 iulie 2002 privind agenţii comerciali permanenţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 70 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 56 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010
 • LEGE nr. 285 din 11 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 182 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 180 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 46 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 250 din 9 august 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 159 din 27 mai 2005 privind Tariful vamal integrat român
 • LEGE nr. 278 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomica a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971
 • LEGE nr. 81 din 29 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • LEGE nr. 21 din 18 noiembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea miliţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021