Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 iunie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)muntelui(actualizată până la data de 4 august 2010*)

-----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 august 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 25 din 6 ianuarie 2010 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor_________**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 6 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 161/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea muntelui nr. 347/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special economic, social şi de mediu. (2) Prezenta lege reglementează modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea populaţiei, creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural. (3) Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol, din cauza condiţiilor de altitudine sau de altitudine şi pantă, este considerată defavorizată. (4) Zona montană este delimitată potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, până la intrarea în vigoare a Deciziei Comisiei Europene prin care se aprobă Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013**).________**) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a României pentru perioada 2007-2013 a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 2008 3831, notificată României prin adresa nr. 204.671/17.07.2008. De la această dată, delimitarea zonei montane este cea cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, anexa 4A - Zonele defavorizate. 2.3 Lista unităţilor administrativ-teritoriale din România incluse în zona montană defavorizată. Articolul 2 (1) Stabilirea unor acţiuni unitare la nivel central şi local în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România se face în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană, cu modificările ulterioare. (2) Obiectivele dezvoltării durabile a zonei montane se realizează prin Agenţia Naţională a Zonei Montane**), structură specializată a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*), şi prin structurile specializate din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene. (3) Structurile prevăzute la alin. (2) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă a zonei montane.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.**) A se vedea şi Nota de la art. 4. Capitolul II Scopul, principiile şi obiectivele politicii montane Articolul 3 (1) Politica montană are ca scop valorificarea durabilă a resurselor muntelui şi contribuie prin menţinerea utilizării agricole a terenurilor la conservarea spaţiului rural, precum şi la salvgardarea şi promovarea metodelor de exploatare durabilă prin măsuri de conservare a peisajului şi a biodiversităţii şi de dezvoltare a activităţilor economice specifice acestei zone. (2) În concordanţă cu orientările strategice comunitare pentru politica de dezvoltare rurală şi în conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, obiectivele specifice ale acestei politici vizează: a) valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice şi culturale specifice, existente pe teritoriul unei localităţi sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturală în zona montană; b) diversificarea activităţilor economice şi de producţie din zona montană, fără deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural; c) integrarea activităţilor lucrative la nivel de producător sau prin asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive; d) recunoaşterea existenţei obiective a condiţiilor naturale speciale şi a dreptului comunităţilor din zona montană la o dezvoltare specifică; e) dezvoltarea şi ridicarea calităţii vieţii din zona montană; f) asigurarea unui management performant la nivelul cerinţelor Uniunii Europene şi al convenţiilor la care România este parte, a reţelei ecologice a ariilor naturale protejate prin protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi utilizarea durabilă a resurselor naturale disponibile în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestora. (3) Politica montană va fi corelată cu documentaţiile de planificare teritorială relevante: liniile directoare ale conceptului, prevederile secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional şi Planului de amenajare a teritoriului zonal regional. Capitolul III Organizarea instituţională specifică pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane şi susţinerea formelor asociative ale agricultorilor montani Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*), prin structurile sale specializate în dezvoltarea durabilă a zonei montane, asigură: a) aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei populaţiei şi mediului montan din România; b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării planurilor de acţiune specifice în parteneriate teritoriale; c) iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum şi de proiecte şi programe de dezvoltare agricolă, rurală şi integrate pentru zona montană; d) monitorizarea implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înfiinţării şi bunei funcţionări a organizaţiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători şi a altor forme de asociere; e) reprezentarea intereselor din zona montană în raport cu alte instituţii şi organisme naţionale, precum şi ale României în raporturile internaţionale; f) coordonarea tehnică, metodologică şi monitorizarea activităţilor agricole şi neagricole din zona montană. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 4 se abrogă de lit. p) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*).Prin HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, s-a dispus reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în anexa 2 la Cap. I, nr. crt. 4, Agenţia Naţională a Zonei Montane figurează ca şi structură în subordinea acestui minister.Prin urmare, abrogarea alin. (2) al art. 4 devine aplicabilă la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, respectiv, 2 decembrie 2009. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 4 se abrogă de lit. p) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*).Prin HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, s-a dispus reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în anexa 2 la Cap. I, nr. crt. 4, Agenţia Naţională a Zonei Montane figurează ca şi structură în subordinea acestui minister.Prin urmare, abrogarea alin. (3) al art. 4 devine aplicabilă la data intrării în vigoare a HOTĂRÂRII nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, respectiv, 2 decembrie 2009.HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 25 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010 la rândul ei abrogată de HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010, prin care se reglementează reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.Conform art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia în cadrul DGDR AM-PNDR din aparatul propriu un număr de 33 de posturi vacante, în urma desfiinţării Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în vederea desfăşurării activităţilor în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale.Personalul se preia în limita posturilor prevăzute la alin. (1) şi beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul DGDR AM-PNDR.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:La nr. crt. 62 din Anexa 1 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 se prevede:"ANEXA 1LISTAinstituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege,ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului,supuse reorganizării*Font 7*┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐│Nr. │ │ Instituţia supusă │ Actul normativ │ Modalitatea de │ Structura/entitatea │Obser- ││crt.│ Autoritatea │ reorganizării/sursa │ de înfiinţare │ reorganizare │ rezultată/sursa de │vaţii/ ││ │ coordonatoare │ de finanţare │ în vigoare │ │ finanţare/ministerul │Redu- ││ │ │ │ │ │ sau autoritatea │cere de││ │ │ │ │ │ coordonatoare │posturi│├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 62.│Ministerul │Centrul de Formare şi │Legea muntelui nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Naţională a Zonei │ 0 ││ │Agriculturii, │Inovaţie pentru │347/2004, republicată în │comasării prin absorbţie, │Montane**) │ ││ │Pădurilor şi │Dezvoltare în Carpaţi │Monitorul Oficial al │şi preluarea atribuţiilor │Finanţată integral de la │ ││ │Dezvoltării Rurale│Finanţat integral de la│României, Partea I, nr. │de către Agenţia Naţională│bugetul de stat, prin │ ││ │ │bugetul de stat, prin │448 din 30 iunie 2009 │a Zonei Montane │bugetul Ministerului │ ││ │ │bugetul Ministerului │ │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ ││ │ │Agriculturii, Pădurilor│ │ │Dezvoltării Rurale │ ││ │ │şi Dezvoltării Rurale │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘**) Prin HOTĂRÂREA nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009, s-a dispus reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în anexa 2 la Cap. I, nr. crt. 4, Agenţia Naţională a Zonei Montane figurează ca şi structură în subordinea acestui minister.A se vedea Nota de mai sus, referitoare la desfiinţarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane. Articolul 5 (1) Reprezentarea intereselor producătorilor agricoli din zona montană şi exercitarea de servicii şi activităţi proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare şi valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii, cu sprijinul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*). (2) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care îşi au sediul asociaţiile producătorilor agricoli din zona montană pun la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, în scopul desfăşurării activităţii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activităţi de producţie, comerţ ori activităţi cu caracter social.---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate. Capitolul IV Învăţământul agromontan Articolul 6 (1) Învăţământul agromontan preuniversitar este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde următoarele niveluri: a) învăţământ secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X; b) învăţământ secundar superior, clasele XII-XIII, precedat de anul de completare; c) învăţământ postliceal. (2) Învăţământul agromontan se poate realiza şi în cadrul sistemului de formare profesională continuă, prin organizarea de şcoli de arte şi meserii cu profil de agricultură montană şi turism montan, a căror bază materială va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploataţii agroturistice montane de referinţă. Proiectele de investiţii pentru fermele agroturistice didactice şi dotările aferente vor fi avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, printr-o procedură aprobată prin ordin comun. (3) Strategia de dezvoltare a învăţământului agromontan se include în strategia globală a învăţământului românesc. (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*), prin Agenţia Naţională a Zonei Montane**), colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue. Condiţiile de colaborare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.**) A se vedea şi Nota de la art. 4. Articolul 7Instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din zona montană pot primi în folosinţă gratuită terenuri agricole pentru loturi experimentale, respectiv pentru cercetare, în condiţiile legii, dacă fac dovada că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane. Capitolul V Dezvoltarea şi protecţia mediului montan Articolul 8Producătorii agricoli din zona montană beneficiază de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 9La întocmirea proiectelor şi planurilor de management al ariilor naturale şi construite protejate din zona montană vor fi luate în considerare documentaţiile de planificare teritorială relevante şi vor fi implicaţi experţi atestaţi în domeniul planificării urbane şi teritoriale. Articolul 10Atribuirea în folosinţă a păşunilor din zona montană, aflate în administrarea consiliilor locale, se face prin contract pentru cel puţin 6 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiaşi grup de agricultori sau aceloraşi persoane fizice. Articolul 11 (1) Asigurarea reproducţiei şi ameliorarea efectivelor de animale din zona montană se realizează în condiţiile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Crescătorii de animale, asociaţiile profesionale ale acestora şi consiliile locale din zona montană pot asigura reproducători cu origine cunoscută, autorizaţi de către structurile de specialitate subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*).---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate. Articolul 12Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, prin structura specializată în dezvoltarea zonei montane, sprijină material şi logistic, în cadrul creditelor bugetare alocate, organizarea de târguri, expoziţii şi conferinţe care ţin cont de tradiţiile şi interesele comunităţii, în colaborare cu consiliile locale. Articolul 13Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor şi fermelor agroturistice, beneficiază de acordarea de către consiliile locale a unor suprafeţe din terenurile disponibile, în condiţiile legii, în vederea construirii, dezvoltării şi exploatării pensiunilor şi gospodăriilor agroturistice. Articolul 14 (1) În amenajarea teritoriului montan, aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere priorităţile şi nevoile populaţiei montane, în concordanţă cu necesitatea conservării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, a biodiversităţii şi utilizării durabile a resurselor naturale din zonele montane. (2) La proiectarea construcţiilor în localităţile din zonele rurale montane se asigură specificul arhitectural al zonei, în perspectiva dezvoltării turismului şi agroturismului. Articolul 15În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului*).________*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.779/2004 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004.---------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010 s-a reglementat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 347/2004 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:"Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte normative: a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 10 septembrie 2002."----

Noutăți

 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 57 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 121 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 207 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 40 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana“ - Olanda
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 4 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 560 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 16 noiembrie 2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
 • LEGE nr. 380 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 453 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • LEGE nr. 309 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo
 • LEGE nr. 371 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 33 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 • LEGE nr. 48 din 11 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 septembrie 2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 465 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ceha privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli
 • LEGE nr. 759 din 28 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • LEGE nr. 226 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 96 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 25 septembrie 2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 334 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 39 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 28 din 29 decembrie 1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu
 • LEGE nr. 248 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanţe active necesare la fabricarea de îngrăşăminte chimice şi produse fitosanitare
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 75 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021