Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 10 noiembrie 2009 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*)privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)(actualizată până la data de 25 martie 2012*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009.Legea nr. 24/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 18 ianuarie 2007. Articolul 1Prezenta lege reglementează administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei. Articolul 2Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare. Articolul 3Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; f) păduri de agrement. g) pepiniere şi sere.-------Lit. g) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie; b) scuar - spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; c) grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis publicului; d) fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; e) grădină botanică - grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă; f) grădină zoologică - orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii sălbatice; g) muzeu în aer liber - instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului; h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive); i) parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente; j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; m) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente. n) pepinieră - teren pe care se cultivă şi se înmulţesc plante erbacee şi lemnoase până la transplantarea pentru plantare definitivă;-------Lit. n) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. o) sere - terenuri acoperite de construcţii uşoare destinate cultivării plantelor.-------Lit. o) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. Articolul 5Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi; b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi; c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi; d) să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi; e) să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi; f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora; h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi.-------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. Articolul 6Abrogat.-------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. Articolul 7Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. Articolul 8 (1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop. (2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Articolul 9 (1) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei. (2) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului.-------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. Articolul 10 (1) Municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi. (2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi are în vedere distribuţia echilibrată a acestora în raport cu specificul unităţii teritoriale de referinţă, precum şi crearea de spaţii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi prin aplicarea de metode alternative. (3) Extinderea intravilanului localităţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 mý aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale şi locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 mý de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum de 5% spaţii verzi publice.-------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. Articolul 11 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure finanţarea materialului dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi proprietatea acestora. (2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier. (3) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier şi floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă. Articolul 12 (1) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora. (2) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbuşti sunt obligaţi să realizeze măsurile de întreţinere a acestora. (3) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare. (4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale. (5) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene. Articolul 13 (1) Protecţia spaţiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii şi administratorii acestora şi prin intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei în vigoare. (2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spaţiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetaţiei din spaţiile verzi. Articolul 14 (1) Protecţia vegetaţiei spaţiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor şi avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuţii de prevenire, îndrumare şi control de specialitate pentru protecţia plantelor. (2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetaţiei din spaţiile verzi se efectuează de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor şi prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare şi controlul de specialitate al unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor. (3) Protecţia spaţiilor verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor se efectuează, de regulă, prin acţiuni preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor este strict limitată şi se realizează sub coordonarea instituţiilor fitosanitare şi de protecţia mediului. Articolul 15Controlul realizării măsurilor de protecţie a spaţiilor verzi este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru administraţie şi interne, autorităţile administraţiei publice locale şi de unităţile fitosanitare locale pentru protecţia plantelor. Articolul 16 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări. (2) Evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative, precum şi asigurarea informaţiilor despre spaţiile verzi. (3) Registrele locale ale spaţiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu avizul ministrului mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de un an de la elaborarea şi publicarea acestora. Articolul 17 (1) Obligaţia organizării şi conducerii registrelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Registrul local al spaţiilor verzi este un sistem informaţional care cuprinde datele tehnice ale tuturor spaţiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate. (3) Registrele locale ale spaţiilor verzi vor fi făcute publice şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale. Articolul 18 (1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi. (3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde. (4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare. (5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), este permisă schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice şi autorităţilor judecătoreşti. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.*) (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi terenurile amenajate ca grădini zoologice îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi.-------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.*) NOTĂ CTCE S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. II din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012,procentul de 10% prevăzut la art. 18 alin. (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aplică şi suprafeţelor totale ale spaţiilor verzi existente la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 19 (1) Activităţile de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi subordonate autorităţilor administraţiei publice locale sunt finanţate din bugetul local pentru: a) cheltuielile legate de regenerarea, paza şi protecţia spaţiilor verzi şi pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unităţile fitosanitare locale pentru protecţia plantelor; b) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare ştiinţifică în domeniul protecţiei şi amenajării durabile a spaţiilor verzi; c) investiţiile capitale în domeniul spaţiilor verzi; d) crearea şi dezvoltarea spaţiilor verzi prin achiziţionarea de terenuri disponibile cu potenţial sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii şi respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spaţii verzi; e) alte obligaţii legate de administrarea şi gospodărirea spaţiilor verzi. (2) Activităţile de gospodărire a spaţiilor verzi proprietate privată sunt finanţate de proprietari. (3) Finanţarea lucrărilor de regenerare a spaţiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare şi gospodărire a spaţiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2010. Articolul 20Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz. Articolul 21Persoanele fizice şi persoanele juridice răspund contravenţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spaţii verzi; b) nerespectarea cerinţelor privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectivelor în spaţiile verzi; c) atribuirea terenurilor pentru construcţii în spaţiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi fără consultarea populaţiei; d) desfăşurarea neautorizată a activităţilor economice, de turism şi agrement în spaţiile verzi; e) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spaţii verzi; f) deteriorarea spaţiilor verzi în urma incendiilor sau a comportării iresponsabile cu focul; g) aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi animaliere, deşeuri menajere şi orice alte deşeuri; h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi inginereşti din spaţiile verzi; i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de gazon; j) păşunatul pe spaţii verzi; k) decopertarea litierei şi deteriorarea păturii vii şi a stratului de sol fertil; l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spaţiului verde; m) plimbarea şi îmbăierea câinilor şi a altor animale în afara spaţiilor amenajate; n) distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deşeuri de producţie, produse petroliere sau alte substanţe nocive. Articolul 22 (1) Prejudiciile cauzate spaţiilor verzi se recuperează pe baza hotărârii judecătoreşti definitive. (2) În cazul deteriorării spaţiilor verzi în urma incendiilor, se stabileşte compensarea nu numai a pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului şi curăţarea teritoriului de deşeurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei verzi. (3) În cazul poluării chimice a spaţiilor verzi se stabileşte nu numai compensarea pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectării populaţiei. (4) Producţia lemnoasă şi alte produse dobândite ilicit din exploatarea spaţiilor verzi sunt supuse confiscării şi transmise administratorilor spaţiilor verzi. Articolul 23 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează: a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. (2) şi ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. b) şi c) şi ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m) şi n); c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1); d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5); e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1); f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţii provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d); g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art. 5 lit. e) şi h), art. 10 alin. (3) şi ale art. 18 alin. (3), (4) şi (5); h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat, pentru nedispunerea de către autoritatea publică competentă a măsurii demolării prevăzute la art. 9 alin. (1).-------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora. Articolul 24Prevederile art. 23 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 25Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi judeţene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie contravenţii la regimul spaţiilor verzi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 313/2009, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 24/2007 şi care se aplică în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 313/2009:"Art. II. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se elaborează conţinutul-cadru al auditului şi al strategiei referitoare la conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale responsabil cu urbanismul şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Normele tehnice prevăzute la art. 18*) alin. (3) din Legea nr. 24/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se modifică şi se completează corespunzător şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Art. III. - Până la realizarea registrelor locale ale spaţiilor verzi, schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi definite ca atare în Legea nr. 24/2007 poate fi făcută doar pe baza unor documentaţii de urbanism legal aprobate, care să stabilească şi lucrările de utilitate publică necesare."------------*) Art. 18 a devenit prin renumerotare art. 16.-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 524 din 9 septembrie 1940 pentru blocarea titlurilor şi acţiunilor, proprietatea M. S. Regelui Carol al II-lea
 • LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 229 din 2 august 2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • PROCES-VERBAL*)^1) din 5 iunie 2019 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 124 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 147 din 13 iulie 1998 privind impozitul pe spectacole
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 iunie 2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 293 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 19 din 19 mai 1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena 15-31 mai 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 23 martie 2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 647 din 13 august 1945 privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 143 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 136 din 5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 13 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 septembrie 2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
 • LEGE nr. 556 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 457 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 55 din 1 august 1991 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021