Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 49 din 16 martie 1995 -
LEGE nr. 21 din 15 martie 1995bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 16 martie 1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde resursele financiare mobilizate în cadrul acestui sistem şi repartizate pentru plata drepturilor de asigurări sociale, pensie suplimentară şi şomaj, precum şi pentru efectuarea altor cheltuieli prevăzute de lege. (2) Disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale fondurilor speciale administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sunt purtătoare de dobânzi. Articolul 2 (1) Bugetul Fondului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995 se stabileşte la venituri în suma de 4.605.852,2 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 4.512.662,1 milioane lei, cu un excedent de 93.190,1 milioane lei. (2) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului asigurărilor sociale de stat, pe capitole, sunt prezentate în anexa nr. 1. (3) La excedentul prevăzut pentru anul 1995 se adauga disponibilităţile din anii precedenţi, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1994. (4) În vederea efectuării decontării cu sistemul de asigurări sociale german, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va avansa, cu titlu de împrumut, suma de 10.943,0 milioane lei, urmând ca până la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 1995 bugetul de stat sa ramburseze suma şi dobânda legală. Articolul 3 (1) Pentru anul 1995, bugetul Fondului pentru pensia suplimentară se stabileşte la venituri în sumă de 640.851,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 494.428,0 milioane lei, cu un excedent de 146.423,0 milioane lei, conform anexei nr. 2. (2) La excedentul prevăzut pentru anul 1995 se adaugă disponibilităţile din anii precedenti, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1994. (3) Până la sfârşitul trimestrului I/1995, pensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat se majorează cu cel puţin 15%. Articolul 4 (1) Pentru anul 1995, bugetul Fondului destinat plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor se stabileşte la venituri în suma de 355.235,0 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 358.913,0 milioane lei, conform anexei nr. 3. (2) Deficitul bugetului Fondului destinat plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor în suma de 3.678,0 milioane lei se acoperă din excedentul anilor anteriori, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1994. Articolul 5 (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1995 se stabileşte la venituri în suma de 1.449.323,7 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 1.118.732,7 milioane lei, cu un excedent de 330.591,0 milioane lei, conform anexei nr. 4. (2) La excedentul prevăzut pentru anul 1995 se adauga disponibilităţile din anii precedenti, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1994. Articolul 6 (1) În cazul neachitarii la termen a contribuţiilor datorate fondurilor de asigurări sociale, pensie suplimentară şi şomaj, potrivit legii, organele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cu atribuţii în acest domeniu vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea acestora. (2) În vederea realizării creanţelor prevăzute la alin. (1), pe calea executării silite, organele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot dispune încasarea sumelor respective prin introducerea de dispoziţii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare le onorează fără acceptul debitorilor. (3) În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, organele bancare vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în conturile debitorului, până la lichidarea creanţelor sau până la începerea executării silite asupra patrimoniului debitorilor, în condiţiile legii. Articolul 7Semestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modificările intervenite în volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor economici, a măsurilor de protecţie socială şi din adaptarea legislaţiei. Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, în şedinţa comuna din 1 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANBucureşti, 15 martie 1995Nr. 21. Anexa 1 BUGETULFondului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995                                                            - milioane lei ------------------------------------------------------------------------------Capitolul Subcapitolul Denumirea capitolelor şi subcapitolelor-----------------------------------------------------------------------------                    VENITURI 4.605.852,2                 I. Venituri curente 4.605.852,2                    A. Venituri fiscale 4.542.652,2                    A.1. Impozite directe 4.542.652,2 09.03. Contribuţii pentru asigurările sociale 4.542.652,2           01. Contribuţii pentru asigurările sociale 4.535.222,7           02. Contribuţii pentru biletele de tratament si                    odihna 7.429,5                    B. Venituri nefiscale 63.200,0 22.03. Diverse venituri 63.200,0           20. Încasări din alte surse 63.200,0                    a) CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCŢIONALĂ 4.512.662,1                    Partea I - Cheltuieli social-culturale 4.379.381,7 54.03. Asistenta socială 10.890,0           07. Ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor,                    care se suporta din fondurile de asigurări                    sociale 10.890,0 56.03. Pensii, ajutoare şi indemnizaţii 4.368.491,7           03. Pensii de asigurări sociale 3.957.540,0           04. Indemnizaţii pentru incapacitate temporară                    de munca din cauza de boala sau accident 151.919,7           05. Indemnizaţii pentru concedii de maternitate                    şi îngrijirea copiilor 184.653,5           06. Ajutoare sociale acordate potrivit legii 9.000,0           07. Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese                    şi proteze 3.382,5           08. Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese                    şi proteze 11.096,0           09. Tratament balnear şi odihna 50.000,0           30. Alte cheltuieli pentru asigurări sociale 900,0                    Partea a VII-a - Alte acţiuni 122.337,4 80.03. Cheltuieli de administrare a fondului 122.337,4           01. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 119.844,1           02. Cheltuieli cu personalul care gestionează                    fondurile 2.493,3                    Partea a VIII-a - Împrumuturi 10.943,0                    Împrumut acordat bugetului de stat 10.943,0                    Partea a XII-a - Excedent/Deficit +93.190,1 98.03.06. Excedent +93.190,1------------------------------------------------------------------------------                      b) CHELTUIELI - CLASIFICATIA ECONOMICĂ                                                              - milioane lei -------------------------------------------------------------------------------Articolul Alineatul Denumirea cheltuielilor-------------------------------------------------------------------------------  01. A. Cheltuieli curente 4.512.662,1  02. Titlul I - Cheltuieli de personal 2.493,3  20. Titlul II - Cheltuieli materiale si                       servicii 170.744,1  21. Drepturi cu caracter social 50.000,0          21.06. Tratament balnear şi odihna 50.000,0  30. Alte cheltuieli 120.744,1          30.04. Transmiterea pensiilor 119.844,1          30.07. Alte cheltuieli autorizate prin                       dispoziţiile legale 900,0                       Titlul IV - Transferuri 4.328.481,7  36. Transferuri 4.328.481,7          36.11. Pensii de asigurări sociale de stat 3.957.540,0          36.12. Indemnizaţii plătite din bugetul                       asigurărilor sociale de stat 336.573,2          36.13. Ajutoare sociale şi alte ajutoare 34.368,5                       Titlul VIII - Împrumuturi 10.943,0                       Împrumuturi 10.943,0                       Excedent +93.190,1                       Disponibilităţi din anii anteriori - Total 261.080,3                       din care :                       - din contribuţii încasate 187.282,1                       - din dobânzi încasate 73.798,2                       TOTAL DISPONIBILITĂŢI 354.270,4------------------------------------------------------------------------------ Anexa 2 BUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1995                                                              - milioane lei -------------------------------------------------------------------------------Capitolul Subcapitolul Denumirea capitolelor şi subcapitolelor------------------------------------------------------------------------------                        VENITURI 640.851,0                        I. Venituri curente 640.851,0                        A. Venituri fiscale 510.851,0                        A.1. Impozite directe 510.851,0 09.04. Contribuţii pentru asigurările sociale 510.851,0            04. Contribuţii pentru pensia suplimentară 510.851,0                        B. Venituri nefiscale 130.000,0 22.04. Diverse venituri 130.000,0            20. Încasări din alte surse 130.000,0                        a) CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCŢIONALĂ 494.428,0                        Partea I - Cheltuieli social-culturale 480.000,0 56.04. Pensii, ajutoare şi indemnizaţii 480.000,0            19. Pensia suplimentară 480.000,0                        Partea a VII-a - Alte acţiuni 14.428,0 80.04. Cheltuieli de administrare a fondului 14.428,0            01. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 14.400,0            02. Cheltuieli cu personalul care gestionează                        fondurile 28,0                        Partea a XII-a - Excedent/Deficit +146.423,0 98.04.06. Excedent +146.423,0------------------------------------------------------------------------------                         b) CHELTUIELI - CLASIFICATIA ECONOMICĂ                                                              - milioane lei -------------------------------------------------------------------------------Articolul Alineatul Denumirea cheltuielilor------------------------------------------------------------------------------  01. A. Cheltuieli curente 494.428,0  02. Titlul I - Cheltuieli de personal 28,0  20. Titlul II - Cheltuieli materiale şi servicii 14.400,0                      Titlul IV - Transferuri 480.000,0  36. Transferuri 480.000,0           36.15. Pensia suplimentară 480.000,0                      D. Rezerve. Excedent/Deficit +146.423,0              90. Titlul VII - Rezerve. Excedent/Deficit +146.423,0              92. Excedent +146.423,0                      Disponibilităţi din anii anteriori - Total 337.924,0                      din care :                      - din contribuţii încasate 160.200,9                      - din dobânzi încasate 177.723,1                      TOTAL DISPONIBILITĂŢI 484.347,0------------------------------------------------------------------------------ Anexa 3 BUGETULFondului destinat plăţii pensiilor ci celorlalte drepturi de asigurărisociale ale agricultorilor pe anul 1995                                                              - milioane lei --------------------------------------------------------------------------------Capitolul Subcapitolul Denumirea capitolelor şi subcapitolelor-------------------------------------------------------------------------------                          VENITURI 355.235,0                          I. Venituri curente 103.725,0                          A. Venituri fiscale 93.725,0                          A.1. Impozite directe 93.725,0 08.10. Contribuţia agenţilor economici pentru                          constituirea fondurilor speciale 89.463,0              01. Contribuţia agenţilor economici 89.463,0 09.10. Contribuţii pentru asigurările sociale 4.262,0              02. Contribuţia pentru biletele de tratament                          şi odihna 212,0              05. Contribuţia persoanelor asigurate 4.050,0                          B. Venituri nefiscale 10.000,0 22.10. Diverse venituri 10.000,0              20. Încasări din alte surse 10.000,0                          IV. Subvenţii 251.510,0 35.10. Subvenţii 251.510,0              04. Subvenţii de la bugetul de stat pentru                          completarea Fondului destinat plăţii                          pensiilor şi celorlalte drepturi de                          asigurări sociale ale agricultorilor 251.510,0                          a) CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCŢIONALĂ 358.913,0                          Partea I - Cheltuieli social-culturale 339.408,0 54.10. Asistenta socială 590,0              07. Ajutoare băneşti pentru încălzire 590,0 56.10. Pensii, ajutoare şi indemnizaţii 337.918,0              03. Pensii de asigurări sociale 329.904,0              04. Indemnizaţii pentru incapacitate                          temporară de munca din cauza de boala                          sau accident 14,0              05. Indemnizaţii pentru concedii de                          maternitate şi îngrijirea copiilor 14,0              08. Ajutoare pentru decese 1.870,0              09. Tratament balnear şi odihna 6.116,0 58.10. Alte cheltuieli sociale 900,0              05. Contribuţia persoanelor asigurate pentru                          finanţarea ocrotirii sănătăţii 900,0                          Partea a VII-a - Alte acţiuni 19.505,0 80.10. Cheltuieli de administrare a fondului 18.505,0              01. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 18.505,0 85.10. Alte acţiuni 1.000,0              30. Alte cheltuieli 1.000,0                          Partea a XII-a - Excedent/Deficit 98.10.02. Deficit -3.678,0*)-------------------------------------------------------------------------------    *) Deficitul se acoperă din excedentul anilor anteriori.                                                              - milioane lei --------------------------------------------------------------------------------Articolul Alineatul Denumirea cheltuielilor-------------------------------------------------------------------------------                          b) CHELTUIELI - CLASIFICATIE ECONOMICĂ 358.913,0   01. A. Cheltuieli curente 357.913,0   20. Titlul II - Cheltuieli materiale si                          servicii 18.505,0                          Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 18.505,0   36. Titlul IV - Transferuri 339.408,0                          B. Cheltuieli de capital 1.000,0                          Cheltuieli pentru asigurarea, întreţinerea                          şi dezvoltarea bazei materiale conform                          art. 1 pct. 18 din Legea nr. 1/1994 1.000,0                          E. Rezerve, Excedent/Deficit -3.678,0   90. Titlul IX - Rezerve, Excedent/Deficit -3.678,0                          Disponibilităţi din anii anteriori - Total 51.631,3                          din care :                          - din contribuţii încasate 38.353,3                          - din dobânzi încasate 13.278,0                          TOTAL DISPONIBILITĂŢI 47.953,3-------------------------------------------------------------------------------                       LISTA  obiectivelor de investiţii şi a dotărilor pe anul 1995 cu finanţare din   dobânda la Fondul destinat plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de        asigurări sociale ale agricultorilor                                                              INV                                                           ---------                                                             C + M - mil. lei --------------------------------------------------------------------------------        Nominalizarea cheltuielilor TermenNr. pe obiective de investiţii, Valoarea Valoarea Propuneri de punerecrt. dotări şi alte cheltuieli totală totală 1995 în funcţiune               de investiţii actualizată------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5-------------------------------------------------------------------------------                                      1.155,5 1.155,5 1.000,0    TOTAL ------- ------- -------                                        671,7 671,7 563,7    din care : A. Obiective de investiţii 315,6 315,6 202,6    în continuare ----- ----- -----                                        310,6 310,6 202,6 B. Obiective de investiţii 532,9 532,9 532,9    noi ----- ----- -----                                        361,1 361,1 361,1 C. Dotări independente şi alte    cheltuieli de investiţii 307,0 307,0 264,5    Detalierea pe obiective de    investiţii şi dotări    - Unităţi de tratament balnear      şi odihna pentru agricultori                                      1.155,5 1.155,5 1.000,0    TOTAL ------- ------- -------                                        671,7 671,7 563,7    din care : A. Obiective de investiţii 315,6 315,6 202,6    în continuare - total ----- ----- -----                                        310,6 310,6 160,1    din care : 1. Finalizare lucrări corp 215,5 215,5 137,5    cazare - U.T.B. Olăneşti ----- ----- -----                                        215,5 215,5 137,5 30.06.1995 2. Finalizare lucrări bloc 57,5 57,5 22,5    alimentar - U.T.B. Olăneşti ---- ---- ----                                         52,5 52,5 22,5 30.06.1995 3. Extindere depozit 10,5 10,5 10,5    combustibil - U.T.B. Olăneşti ---- ---- ----                                         10,5 10,5 10,5 30.06.1995 4. Extindere reţea alimentare energie 8,6 8,6 8,6    electrica - U.T.B. Olăneşti --- --- ---                                          8,6 8,6 8,6 30.06.1995 5. Depozit alimente - U.T.B. 23,5 23,5 23,5    Olăneşti ---- ---- ----                                         23,5 23,5 23,5 30.06.1995 B. Obiective de investiţii 532,9 532,9 532,9    noi - total ----- ----- -----                                        361,1 361,1 361,1    din care : 1. Reţea alimentare cu apa potabilă    din sursa proprie, staţie    hidrofor şi depozit - 21,0 21,0 21,0    U.T.B. Amara ---- ---- ----                                         16,5 16,5 16,5 30.06.1995 2. Reţea alimentare şi depozit 20,0 20,0 20,0    apa sarata - U.T.B. Amara ---- ---- ----                                         14,5 14,5 14,5 30.06.1995 3. Centrala termica, depozit    combustibil, punct termic - 71,0 71,0 71,0    U.T.B. Bala ---- ---- ----                                         45,5 45,5 45,5 31.12.1995 4. Reţea alimentare şi depozit    apa potabilă, staţie 9,5 9,5 9,5    hidrofor - U.T.B. Buziaş --- --- ---                                          6,6 6,6 6,6 30.06.1995 5. Reţea alimentare cu gaze    naturale la centrala termica - 18,4 18,4 18,4    U.T.B. Buziaş ---- ---- ----                                         11,8 11,8 11,8 30.06.1995 6. Baza de tratament - U.T.B. 56,0 56,0 56,0    Buziaş ---- ---- ----                                         56,0 56,0 56,0 30.06.1995 7. Punct termic şi depozit    ape minerale - U.T.B. 11,0 11,0 11,0    Covasna ---- ---- ----                                          7,5 7,5 7,5 30.06.1995 8. Reţea, gospodărie apa    geotermala şi staţie pompe 16,0 16,0 16,0    - U.T.B. Geoagiu ---- ---- ----                                         11,5 11,5 11,5 30.06.1995 9. Baza de tratament - U.T.B. 76,0 76,0 76,0    Lacu Sărat ---- ---- ----                                         48,5 48,5 48,5 30.06.199510. Reţea şi depozit apa sarata 14,0 14,0 14,0    - U.T.B. Lacu Sărat ---- ---- ----                                          9,8 9,8 9,8 31.12.199511. Reţea apa termala şi staţie 19,0 19,0 19,0    pompe - U.T.B. 1 Mai ---- ---- ----                                         12,5 12,5 12,5 31.12.199512. Gospodărie şi reţea apa 12,5 12,5 12,5    termala - U.T.B. Moneasa ---- ---- ----                                          7,4 7,4 7,4 30.06.199513. Punct termic şi staţie 20,0 20,0 20,0    hidrofor - U.T.B. Nicolina ---- ---- ----                                         14,0 14,0 14,0 30.06.199514. Centrala termica şi staţie 68,0 68,0 68,0    hidrofor - U.T.B. Pucioasa ---- ---- ----                                         37,0 37,0 37,0 30.06.199515. Centrala termica şi staţie    hidrofor - U.T.B. 18,5 18,5 18,5    Sarata Monteoru ---- ---- ----                                         11,0 11,0 11,0 30.06.199516. Reţea şi depozit apa    termala - U.T.B. 82,0 82,0 82,0    Sarata Monteoru ---- ---- ----                                         51,0 51,0 51,0 30.06.1995 C. Dotări independente şi alte    cheltuieli de investiţii 307,0 307,0 264,5 31.12.1995 1. Dotări independente 307,0 307,0 264,5 2. Cheltuieli pentru elaborarea    studiilor de fezabilitate    aferente obiectivelor    de investiţii - - -------------------------------------------------------------------------------- Anexa 4 BUGETULFondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1995                                                              - milioane lei --------------------------------------------------------------------------------Capitolul Subcapitolul Denumirea capitolelor şi subcapitolelor-------------------------------------------------------------------------------                     VENITURI 1.449.323,7                     I. Venituri curente 1.449.323,7                     A. Venituri fiscale 1.134.323,7                     A.1. Impozite directe 1.134.323,7 11.05. Contribuţii pentru Fondul pentru plata                     ajutorului de şomaj 1.134.323,7           01. Contribuţii de la persoane juridice si                     fizice care utilizează munca salariala 977.865,3           02. Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de                     la salariaţi 156.458,4                     B. Venituri nefiscale 315.000,0 22.05. Diverse venituri 315.000,0           30. Încasări din alte surse 315.000,0                     IV. Subvenţii 35.05. Subvenţii -           03. Subvenţii primite în completarea Fondului                     pentru plata ajutorului de şomaj -                     a) CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCŢIONALĂ                     Partea I - Cheltuieli social-culturale 1.118.732,7 51.05. Învăţământ 6.500,0           15. Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea                     şomerilor 6.500,0 54.05. Asistenta socială 15.000,0           07. Ajutoare băneşti pentru încălzirea                     locuinţelor 15.000,0 56.05. Pensii, ajutoare şi indemnizaţii 821.344,2           10. Ajutor de şomaj 414.000,0           11. Alocaţie de sprijin 264.438,0           12. Ajutor de integrare profesională 97.111,2           13. Indemnizaţie pentru personalul agenţilor                     economici a căror activitate este întreruptă                     temporar 30.000,0           14. Plata absolvenţilor instituţiilor de                     învăţământ 15.795,0                     Partea a VII-a - Alte acţiuni 80.05. Cheltuieli de administrare a fondului 40.888,5           01. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor 17.837,6           02. Cheltuieli cu personalul care gestionează                     fondurile 10.909,9           30. Alte cheltuieli 12.141,0                     Partea a IX-a - Împrumuturi 235.000,0 93.05.06. Împrumuturi 235.000,0                     Partea a XIII-a - Excedent/Deficit 330.591,0 98.05.06. Excedentul fondurilor extrabugetare 330.591,0 98.05.02. Deficitul fondurilor extrabugetare -------------------------------------------------------------------------------                                                             - milioane lei -------------------------------------------------------------------------------Articolul Alineatul Denumirea cheltuielilor------------------------------------------------------------------------------                     b) CHELTUIELI - CLASIFICATIE ECONOMICĂ (A+B+C)1.118.732,7   01. A. Cheltuieli curente 873.251,7   02. Titlul I - Cheltuieli de personal 10.909,9   10. Cheltuieli cu salariile 8.409,3            10.1. Salarii 8.068,5           10.02. Salariile plătite cu ora, plati pentru ore                     suplimentare 90,0           10.03. Alte drepturi de personal 250,8   11. Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 2.017,2   12. Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru                     plata ajutorului de şomaj 403,4   13. Deplasări, detaşări, transferări 80,0   20. Titlul II - Cheltuieli materiale şi servicii 25.997,6   21. Drepturi cu caracter social 6.500,0           21.05. Alte drepturi stabilite de dispoziţii legale 6.500,0   24. Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 100,0           24.05. Furnituri de birou 50,0           24.07. Alte materiale şi prestări de servicii 50,0   25. Materiale şi prestări de servicii cu caracter                     funcţional 17.837,6   27. Reparaţii curente 850,0   28. Reparaţii capitale 650,0   30. Alte cheltuieli 60,0           30.01. Calificare, perfecţionare şi specializare                     profesională a salariaţilor 60,0                     Titlul IV - Transferuri 836.344,2   36. Transferuri           36.13. Ajutoare sociale 15.000,0           36.16. Ajutor de şomaj 414.000,0           36.17. Alte ajutoare, alocaţii, indemnizaţii acordate                     şomerilor 407.344,2                     B. Cheltuieli de capital 10.481,0   70. Titlul VII - Cheltuieli de capital 10.481,0   72. Investiţii ale instituţiilor publice 10.481,0   80. Titlul VIII - Împrumuturi 235.000,0           80.06. Împrumuturi 235.000,0   90. E. Rezerve, Excedent/Deficit 330.591,0   92. Excedent 330.591,0   93. Deficit -                     Disponibilităţi din anii anteriori - Total 906.534,7                     - din dobânzi încasate 488.991,0                     - din contribuţii încasate 417.543,7                     TOTAL DISPONIBILITĂŢI 1.282.125,7-------------------------------------------------------------------------------                  LISTA  obiectivelor de investiţii şi a dotărilor pe anul 1995 cu finanţare din        dobânda la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj                                                                 - mii lei -------------------------------------------------------------------------------        Nominalizarea cheltuielilorNr. pe obiective de investiţii, Valoarea Valoarea Propunericrt. dotări şi alte cheltuieli totală totală 1995              de investiţii actualizată-------------------------------------------------------------------------------    TOTAL 10.481.000 10.481.000 10.481.000din care :A. Obiective de investiţii în continuare - - -B. Obiective de investiţii noi - - -C. Dotări independente şi alte cheltuieli    de investiţii 10.481.000 10.481.000 10.481.000    Detalierea pe obiective de investiţii    şi dotări - - -D. Dotări independente şi alte cheltuieli    de investiţii    1. Dotări independente 10.481.000 10.481.000 10.481.000    2. Cheltuieli pentru elaborarea       studiilor de fezabilitate şi a       studiilor de fezabilitate aferente       obiectivelor de investiţii - - ------------------------------------------------------------------------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 113 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
 • LEGE nr. 159 din 28 iulie 1998 privind cooperarea autorităţilor române cu Tribunalul Internaţional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internaţional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 425 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 194 din 24 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 171 din 25 noiembrie 1999 privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenţii învăţământului superior particular
 • LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 601 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 90 din 10 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru şomaj
 • LEGE nr. 240 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 320 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 661 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 316 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE NR. 9 din 01 ianuarie 1971 privind cantinele-restaurant pentru salariaţi
 • LEGE nr. 253 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 55 din 24 ianuarie 2003 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
 • LEGE nr. 90 din 23 decembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statul Kuwait privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, precum şi a protocolului la acest acord, semnate la Kuwait la 21 mai 1991
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 20 din 13 martie 2014 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 21 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 315/1988 privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarna 1988-1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 115 din 28 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului anexă, semnate la Asuncion la 21 mai 1994
 • LEGE nr. 57 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 108 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 iunie 2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • LEGE nr. 41 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021