Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 9 martie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 16 din 6 martie 1995privind protecţia topografiilor circuitelor integrate Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 9 martie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Obiectul protecţiei Articolul 1Topografiile circuitelor integrate sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute prin prezenta lege. Articolul 2Prin circuit integrat, în sensul prezentei legi, se înţelege un produs, sub forma sa finala sau sub o formă intermediara, alcătuit dintr-un ansamblu de componente active şi pasive, inclusiv interconexiunile, care fac parte în totalitate sau parţial din corpul sau suprafaţa unei piese materiale, produs care este destinat sa îndeplinească o funcţie electronică. Prin topografie a unui circuit integrat, în sensul prezentei legi, denumita în continuare topografie, se înţelege dispunerea tridimensionala - oricare ar fi expresia sa - a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel puţin unul este un element activ, şi a tuturor interconexiunilor sau a unei părţi din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensionala pregatita pentru fabricarea circuitului integrat. Articolul 3Sunt protejate, în condiţiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor şi care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii şi pentru fabricantii de circuite integrate. O topografie constituită dintr-o combinaţie de elemente şi de interconexiuni uzuale poate fi protejata numai dacă combinatia, luată în ansamblul ei, este originala, în sensul alin. 1. Articolul 4Drepturile titularului unei topografii protejate asupra circuitului integrat nu sunt condiţionate de faptul ca circuitul este incorporat sau nu într-un produs. Articolul 5Drepturile asupra unei topografii protejate nu se aplică proiectelor, procedeelor şi mijloacelor tehnologice, utilizate pentru realizarea topografiei sau a unui circuit integrat, nici informaţiilor stocate într-un circuit integrat. Capitolul 2 Dreptul la protecţie Articolul 6Pot beneficia de protecţia unei topografii, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice şi juridice române, precum şi persoanele fizice străine cu domiciliul în România şi persoanele juridice străine care au filiale sau sucursale în România. Persoanele fizice şi persoanele juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate beneficiază de prevederile prezentei legi în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, iar în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate. Articolul 7Persoana indreptatita să obţină protecţia legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relaţiile cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin mandatar. În cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României. Articolul 8Dreptul la protecţia topografiei unui circuit integrat aparţine creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care sunt mai mulţi creatori, coautori, drepturile aparţin acestora în comun. Articolul 9Dacă topografia a fost creata de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protecţia topografiei aparţine unităţii al carei salariat este creatorul topografiei. Dacă topografia a fost creata la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protecţia topografiei aparţine persoanei care a comandat-o. În cazul în care exista dispoziţii contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispoziţii contractuale. Articolul 10Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în ţara sau în străinătate, topografia poate beneficia de protecţie, în condiţiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale. Articolul 11În situaţia în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata sau codata pentru prima oara, la împlinirea acestui termen dreptul de protecţie încetează, după cum urmează : a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare; b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting. Capitolul 3 Înregistrarea topografiilor Articolul 12Înregistrarea unei topografii de circuit integrat este condiţionată de constituirea, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare. O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singura topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată. Articolul 13Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit, dacă se depun următoarele : a) o cerere scrisă prin care se solicita înregistrarea topografiei şi care trebuie să evidenţieze cel puţin: - numele, prenumele şi domiciliul creatorului (creatorilor) topografiei; - numele şi prenumele sau denumirea şi adresa solicitantului, dacă acesta este altul decît creatorul topografiei; - indicaţii privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia; - denumirea şi destinaţia circuitului integrat realizabil pe baza topografiei; - data creării sau a primei codari a topografiei; - data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul; - numele şi prenumele sau denumirea şi adresa mandatarului, când este cazul; - semnatura solicitantului sau, după caz, a mandatarului; b) o documentaţie tehnica, constituită din materiale grafice şi texte, care să conţină informaţii suficiente pentru a permite identificarea topografiei şi pentru a evidenţia funcţiunea electronică a circuitului integrat care incorporeaza topografia; c) doua exemplare ale circuitului integrat, dacă acesta a fost realizat şi exploatat comercial; d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului (când este cazul); e) dovada de plată a taxelor prevăzute la art. 44 lit. a)-e). Toate documentele menţionate mai sus se depun dactilografiate în limba română. Articolul 14Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor legale pentru constituirea depozitului reglementar şi, dacă constata îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul naţional al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în condiţiile prevăzute la art. 17 şi eliberează persoanei îndreptăţite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data oficială a depozitului reglementar. Data oficială a depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protecţie. Articolul 15În cazul în care, la examinarea cererii, se constata lipsuri sau deficiente ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordindu-i-se un termen de 2 luni pentru a efectua completările şi rectificările necesare. Dacă, în termenul acordat, s-au efectuat toate aceste completări şi rectificari, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14. Data oficială a depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările şi rectificările necesare. Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările şi rectificările cerute, cererea este respinsă şi se comunică în scris solicitantului motivele respingerii. Articolul 16Hotărârea de respingere a cererii de înregistrare a topografiei poate fi contestată pe cale administrativă, la directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termen de 3 luni de la data comunicării ei ; contestaţia se soluţionează în termen de 2 luni de la data înregistrării. Decizia directorului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se comunică celor interesaţi, în termen de o luna şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Municipiului Bucureşti, în termen de 3 luni de la data comunicării ei. Articolul 17Înregistrarea topografiilor se publică în Buletinul oficial al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termen de 2 luni de la data eliberării certificatului de înregistrare. Titularul este obligat sa comunice în cel mai scurt termen Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci orice modificări survenite în ceea ce priveşte numele sau denumirea titularului sau a mandatarului acestuia. Oficiul operează modificările în Registrul naţional al topografiilor şi face publicarile corespunzătoare în termen de 3 luni de la primirea comunicării. Articolul 18După publicarea înregistrării, documentaţia din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultata la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către persoanele interesate. Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care conţin informaţii declarate de solicitantul protecţiei ca fiind secrete comerciale. Capitolul 4 Drepturi Articolul 19O topografie înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este protejata pe teritoriul României pe o perioadă care începe de la data oficială de înregistrare a topografiei sau de la data primei exploatări comerciale a topografiei, dacă aceasta este anterioară datei oficiale de înregistrare, şi se încheie în ultima zi a celui de-al zecelea an civil care urmează anului în care începe perioada de protecţie. Articolul 20Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata protecţiei, dreptul de a exploata topografia, precum şi dreptul de a permite sau interzice altor persoane sa exploateze topografia. Articolul 21Titularul are dreptul sa marcheze circuitele integrate, fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula "T". Articolul 22Prin exploatarea topografiei, în sensul prezentei legi, se înţelege: a) reproducerea, fie prin încorporarea într-un circuit integrat, fie în alt mod, a topografiei sau a unei părţi a acesteia, cu excepţia părţilor care nu sunt originale, în sensul dispoziţiilor art. 3; b) importul, vânzarea sau distribuirea, în orice mod, în scopuri comerciale, a topografiei sau a circuitului integrat în care aceasta este incorporată. Articolul 23Creatorii de topografii au dreptul sa li se menţioneze numele şi calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei şi în publicaţiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu privire la topografiile înregistrate. Articolul 24Creatorii de topografii, care, în virtutea prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o remuneraţie care se stabileşte prin contract încheiat între aceştia şi titularul topografiei protejate. Articolul 25Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate reproducerea de către un terţ a topografiei, în sensul prevederilor art. 22 lit. a), dacă: a) a fost facuta în cadru particular, fără scopuri comerciale; b) a fost facuta în scop de evaluare, analiza, cercetare sau învăţământ. Articolul 26Orice persoană, care, pornind de la evaluarea sau analiza unei topografii protejate, creează o noua topografie care îndeplineşte condiţia de originalitate prevăzută la art. 3, are dreptul sa exploateze noua topografie, fără ca acest fapt sa constituie o încălcare a drepturilor titularului primei topografii. Articolul 27Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei, în sensul prevederilor art. 22 lit. b), de către persoana care a achiziţionat cu buna-credinţa circuitul integrat, fără să aibă posibilitatea sa ştie ca circuitul integrat respectiv incorporeaza o topografie protejata, reprodusa ilegal. Începând de la data la care persoana în cauza a luat cunoştinţa ca topografia este protejata, ea nu mai are dreptul de a achizitiona, fără autorizaţia titularului, circuite integrate similare, dar poate continua exploatarea comercială a circuitelor integrate, achiziţionate sau contractate anterior acestei date, cu condiţia plăţii către titular a unei despăgubiri echitabile. Articolul 28Dacă topografia protejata sau circuitul integrat care o incorporeaza au fost vîndute de către titularul topografiei sau cu autorizaţia acestuia, orice exploatare a acestora de către un terţ nu constituie o încălcare a drepturilor titularului. Articolul 29Persoana care, anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, a fabricat sau a omologat în vederea fabricării un circuit integrat a cărui topografie a fost ulterior înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către o altă persoană are dreptul sa producă şi sa vinda acel circuit, fără ca acest fapt sa constituie o încălcare a drepturilor titularului, dar nici nu poate fi asimilat drepturilor conferite prin înregistrarea topografiei. Capitolul 5 Transmiterea drepturilor Articolul 30Dreptul la protecţie şi drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, în tot sau în parte, prin cesiune şi prin succesiune legală sau testamentară. Articolul 31Drepturile conferite prin înregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licenţe exclusive sau neexclusive. Articolul 32Transmiterea drepturilor prevăzute la art. 30 şi 31 produce efecte faţă de terţi începând cu data la care este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Articolul 33Tribunalul Municipiului Bucureşti poate acorda o licenta obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reuşit să obţină autorizaţia titularului de a exploata o topografie protejata, dacă: a) acordarea licenţei este necesară în situaţii de urgenta care privesc apărarea şi siguranţa naţionala, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamitati naturale, încălcarea legii concurentei sau nerespectarea standardelor naţionale privind poluarea atmosferei; b) au trecut cel puţin 4 ani de la începerea perioadei de protecţie şi topografia nu a fost exploatată comercial pe teritoriul României. Licentele obligatorii sunt neexclusive şi nu pot fi transmise decît împreună cu patrimoniul afectat aplicării lor. Licentele obligatorii acordate se comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care le înscrie în Registrul naţional al topografiilor. Posesorul licenţei obligatorii datorează titularului o remuneraţie echitabila. Articolul 34Orice licenta obligatorie poate fi revocată de către Tribunalul Municipiului Bucureşti, la cererea titularului, dacă se constată că au încetat sa existe condiţiile prevăzute la art. 33 alin. 1 lit. a) sau b). Articolul 35Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci publică în buletinul sau oficial toate cesiunile şi licentele înregistrate cu privire la topografiile protejate, precum şi modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înregistrarea lor. Capitolul 6 Încetarea drepturilor Articolul 36Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei se sting la data expirării perioadei de protecţie, data la care topografia intră în domeniul public, putind fi exploatată de orice persoană fără nici o restrictie. Drepturile titularului se sting înainte de expirarea duratei de protecţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11 lit. b). Articolul 37Titularul poate renunţa la protecţia unei topografii înregistrate oricând în cursul duratei de protecţie; renunţarea are ca efect stingerea drepturilor titularului, cu toate consecinţele menţionate la art. 36 alin. 1, începând de la data înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a cererii sau a declaraţiei de renunţare. Articolul 38Înregistrarea unei topografii în Registrul naţional al topografiilor poate fi radiată, integral sau parţial, la cererea unei persoane interesate, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea protecţiei. Cererea de radiere se poate face în tot cursul perioadei de protecţie a topografiei şi se soluţionează de către Tribunalul Municipiului Bucureşti. Radierea are ca efect anularea drepturilor asupra topografiei sau, după caz, asupra părţii de topografie care a făcut obiectul radierii, retroactiv, începând din prima zi a protecţiei conferite prin înregistrare. Articolul 39Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie în Registrul naţional al topografiilor şi publică în buletinul sau oficial toate modificările privind protecţia topografiilor, survenite ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 36-38. Capitolul 7 Apărarea drepturilor Articolul 40Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizaţia acestuia, a unei topografii înregistrate, constituie infracţiune de contrafacere sau, după caz, de vînzare de produse contrafăcute şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei. Acţiunea penală se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a părţii vătămate. Pentru prejudiciile cauzate titularului, acesta are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, iar produsele contrafăcute pot fi confiscate potrivit legii penale. Articolul 41Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum şi cele cu privire la drepturile născute din înregistrarea topografiilor - inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor - sau din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. Articolul 42În cazul în care, prin hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, se constată că o altă persoană decît titularul certificatului de înregistrare este indreptatita la obţinerea protecţiei topografiei, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite, înscrie în Registrul naţional al topografiilor modificarea de titular şi o publică în buletinul sau oficial. Articolul 43Dacă drepturile asupra unei topografii înregistrate au încetat pentru o perioadă de timp, ca urmare a renunţării la protecţie, a decăderii din drepturi sau a radierii înregistrării, despăgubirile şi celelalte drepturi patrimoniale dobîndite de titular, corespunzător perioadei menţionate, se restituie de către acesta persoanelor de la care au fost dobîndite. Capitolul 8 Taxe Articolul 44Obţinerea protecţiei topografiilor circuitelor integrate, precum şi activităţile şi serviciile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în legătură cu topografiile sunt supuse plăţii următoarele taxe :
  a)depunerea cererii de înregistrare a unei topografii- Lei -- Dolari S.U.A. -
  60.00030
  b)examinarea cererii de înregistrare a unei topografii400.000200
  c)înregistrarea unei topografii3.400.0001.700
  d)publicarea înregistrării unei topografii30.00015
  e)eliberarea unui certificat de înregistrare30.00015
  f)judecarea unei contestaţii în conformitate cu art. 16200.000100
  g)înregistrarea şi publicarea unei cesiuni sau licenţe200.000100
  h)înregistrarea şi publicarea unei modificări referitoare la titular, mandatar, cesiune, licenţă50.00025
  i)consultarea documentaţiei publice din depozitul reglementar20.00010
  j)eliberarea unei copii certificate după documentele publice din depozitul reglementar sau după file ale Registrului naţional al topografiilor, pentru fiecare pagină20.00010.
Creatorii de topografii, solicitanţi sau titulari, care au un venit anual brut de până la 10.000.000 lei şi care nu au transmis dreptul de exploatare a topografiei, plătesc 5% din cuantumul taxelor prevăzute la alin. 1. Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 50.000.000 lei, având un număr de salariaţi mai mic de 200 şi care nu au transmis dreptul de exploatare a topografiei, plătesc 50% din cuantumul taxelor prevăzute la alin. 1. Sunt scutiţi de plată taxelor prevăzute la alin. 1 elevii, studenţii şi militarii în termen, ca autori de topografii, atât individual cît şi în colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cît au aceasta calitate şi pentru procedurile aflate în derulare pe perioada în care au calitatea respectiva.
Articolul 45Taxele prevăzute la art. 44 se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi constituie venituri la bugetul de stat. Guvernul va reactualiza periodic cuantumul taxelor şi plafonul de venit în lei, ca urmare a evoluţiei inflaţiei. Sumele reprezentind taxele încasate se vărsa de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la bugetul de stat, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor. Persoanele fizice şi persoanele juridice străine plătesc taxa datorată în valută. Persoanele fizice şi persoanele juridice străine care au firme înmatriculate în România vor plati în lei. Articolul 46Taxele prevăzute la art. 44 se plătesc anticipat. Neplata lor are ca urmare neefectuarea serviciului sau a activităţii solicitate, cu toate efectele ce pot decurge în conformitate cu prevederile legii. Articolul 47Taxele prevăzute la art. 44 se restituie plătitorului la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia celor de la lit. a) şi b), care nu se restituie.
Capitolul 9 Dispoziţii finale Articolul 48Guvernul României va emite Regulamentul privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. Regulamentul va intră în vigoare o dată cu prezenta lege. Articolul 49Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 131 din 21 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 11 mai 2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 16 din 7 august 1990 privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor
 • LEGE nr. 35 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 13 iunie 2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 decembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Birourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi din România
 • LEGE nr. 373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 114 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 162 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 63 din 31 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 63 din 22 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 302 din 4 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru implementarea în comun (JI) şi a Acordului asupra proiectului "Dezvoltarea utilităţilor municipale - sistemul de încălzire din Făgăraş - faza a doua - CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov", semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 259 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 164 din 3 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
 • LEGE nr. 84 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 528 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 194 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 55 din 1 aprilie 1932 privitoare la vînzarea de terenuri către şefii de colonii militare din Dobrogea-Noua nr. 55/1932
 • COD PENAL din 21 iunie 1968
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 creditului agricol pentru producţie
 • LEGE nr. 6 din 10 iulie 1970 cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021