Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 15 din 24 februarie 1995 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 27 februarie 1995 -
LEGE Nr. 15 din 24 februarie 1995privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 27 februarie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Masa lemnoasă ce se recolteaza anual se stabileşte în limita posibilităţii pădurilor, potrivit amenajamentelor silvice şi în condiţiile asigurării gospodăririi durabile a acestora. Articolul 2Pentru anul 1995, volumul maxim de masa lemnoasă ce se va recolta este de 14,4 milioane metru cubi, din care: a) 10,4 milioane metri cubi pentru agenţii economici, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din mediul urban; b) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural. Articolul 3Volumul maxim de 14,4 milioane metri cubi masa lemnoasă, aprobat pentru anul 1995, se va recolta astfel: a) până la 13,6 milioane metri cubi, din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva"; b) până la 0,4 milioane metri cubi, din pădurile proprietate privată; c) până la 0,4 milioane metri cubi, din păşunile împădurite, din aliniamente de arbori şi din păduri sau terenuri cu vegetaţie forestieră, administrate de persoane juridice, altele decît Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva". Articolul 4Volumul de masa lemnoasă provenit din doborâturi şi rupturi de factorii naturali, precum şi cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormala, altul decît cel luat în considerare iniţial la data aprobării volumului anual, va fi valorificat cu prioritate, reţinându-se un volum echivalent din masa lemnoasă pe picior, prevăzută la tăiere. Articolul 5Masa lemnoasă destinată agenţilor economici se vinde prin licitaţie. Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi personalul acesteia nu vor putea participa, direct sau indirect, la licitaţie. Masa lemnoasă destinată pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural se vinde la preţuri stabilite prin hotărâre a Guvernului. Masa lemnoasă care nu a putut fi valorificată prin licitaţii se va putea vinde prin negociere directa între agenţii economici. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor. Pe perioada recoltarii masei lemnoase contractate de către agenţii economici, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" are obligaţia să asigure accesibilitatea pe drumurile forestiere. Exploatarea volumului de masa lemnoasă prevăzut la alin. 1 se va face cu respectarea regulilor silvice de exploatare. Încălcarea acestora se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de exploatare şi stabilirea răspunderii legale. Articolul 6Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 2/1987 şi la cap. VI din Legea nr. 26/1976, nemodificate prin Legea nr. 12/1994, se majorează de 50 de ori. Articolul 7Săvârşirea de acte de comerţ intern, în mod nelegal, cu material lemnos, constituie contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 500.000 la 2.000.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârşită, nu constituie infracţiune. Materialul lemnos comercializat nelegal se confisca. Articolul 8Nomenclatorul şi cantităţile de cherestea, furnire şi celuloza care pot fi exportate se stabilesc de Guvern, în funcţie de asigurarea necesităţilor economiei. Articolul 9Se interzice exportul, peste cantităţile contingentate, al produselor prevăzute în anexa nr. 1, precum şi exportul produselor lemnoase prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta lege. Articolul 10Încălcarea prevederilor art. 8 şi 9 din prezenta lege constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000.000 la 25.000.000 lei. Materialul lemnos şi fibros care a făcut obiectul infracţiunii se confisca. Când confiscarea nu se poate efectua în natura, se va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, iar dacă aceasta nu se mai poate realiza, se va dispune obligarea la plata a echivalentului în lei al valutei, la cursul zilei de la data constatării faptei. Articolul 11Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 11 din Legea nr. 2/1987, art. 2 din Legea nr. 13/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 9 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Anexa 1 PRODUSE LEMNOASE CONTINGENTATE*)1. Cherestea de rasinoase, fag, esenţe moi şi tari 2. Furnire 3. Celuloza 4. Palete simple, europaleţi, palete şi lăzi. Notă *) Interdicţia de contingentare nu se aplică în cazul în care marfa se exporta în cadrul unui contract de instalaţii complexe, de construcţii-montaj sau cu ambalaj pentru alte produse finite. Anexa 2 PRODUSE LEMNOASE INTERZISE LA EXPORT1. Buşteni, capriori, lemn de mina, traverse de cale ferată, bile-manele 2. Lemn de foc şi pentru celuloza 3. Cherestea de stejar şi esenţele valoroase (nuc, paltin, cireş, ulm şi frasin) 4. Paletii, europaletii, box-paletii, confectionati din stejar -------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 286 din 28 decembrie 2010 bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 7 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 124 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 1995
 • LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 13 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 48/1969 privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 577 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 244 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
 • LEGE nr. 266 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 269 din 14 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 756 din 20 mai 1865 pentru regularea dreptului de intrare de la vitele pastoriloru streini
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 70 din 3 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 103 din 16 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 278 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 18 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
 • LEGE nr. 530 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 86 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament şi instalaţii sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 220 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 83 din 6 iunie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
 • LEGE nr. 43 din 31 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 10 septembrie 2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 208 din 24 octombrie 2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
 • LEGE nr. 264 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021