Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 5 august 2010 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*actualizata*)a apiculturii(actualizata până la data de 9 noiembrie 2006*)

------------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1În România cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala a populatiei şi constituie, prin rolul sau economic, ecologic şi social, o parte a avutiei naţionale. Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului sprijina activitatea apicola, în scopul protejarii albinelor, cresterii numarului şi productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole. Capitolul 2 Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei contribuie, prin măsuri adecvate, la îmbunătăţirea bazei melifere în cadrul fondului funciar. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului asigura, prin măsuri adecvate, prevăzute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier naţional. Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale, pe terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătăţirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilor verzi, arbori, arbusti şi alte plante ornamentale care prezinta şi interes pentru apicultura. Articolul 5Apicultorii care amplaseaza stupine în pastoral sau la iernat sunt obligati sa anunte autorităţile administraţiei publice locale, în a caror raza teritoriala se afla, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi. Articolul 6 (1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte incheiate între proprietarii familiilor de albine şi detinatorii de culturi. (2) Costurile prestatiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi. Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei eliberate de către Comisia de baza melifera şi stuparit pastoral. (2) Vetrele de stupina pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judete. (3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente şi de valorificare a culesurilor se va face astfel încât să se asigure protectia populatiei şi a animalelor. Articolul 8 (1) Suprafetele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acordă în functie de marimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine. (2) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi oblibaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se incheie între beneficiari şi detinatorii terenurilor. Articolul 9În scopul conservarii fondului genetic apicol şi melifer şi al producerii materialului biologic şi semincer, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului pot înfiinţa rezervatii naturale în zone bioapicole caracteristice. Articolul 10 (1) Reteaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenţa de specialitate în conformitate cu programul naţional sanitar-veterinar privind apararea sănătăţii animalelor. (2) Diagnosticarea, tratamentul şi eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin reteaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei. Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale asigura masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate acţiunilor de combatere a bolilor şi daunatorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementarilor legale în vigoare. Capitolul 3 Cercetarea stiintifica şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultura Articolul 12 (1) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, Ministerul Educatiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, precum şi alte institutii publice, împreună cu Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) exercita masurile necesare pentru dezvoltarea cercetării stiintifice, în vederea obtinerii de produse chimice selective în combaterea bolilor şi a daunatorilor din apicultura şi silvicultura, care să asigure protejarea albinelor. (3) Societăţile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. şi "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte unităţi de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru pastrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern şi al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuţi de normele comunitare. Articolul 13Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Educatiei Naţionale şi Asociaţia Crescatorilor de Albine din România vor lua măsuri pentru pregătirea şi perfectionarea personalului din apicultura, precum şi pentru intensificarea activităţii de mediatizare din acest domeniu. Capitolul 4 Stimularea producătorilor agricoli Articolul 14Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, prin Societatea Comerciala "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte societăţi comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum şi achizitionarea de la producători a produselor apicole oferite. Articolul 14^1Producătorii apicoli beneficiaza totodata şi de urmatoarele facilităţi: a) acordarea de credite pentru procurarea de stupi şi familii de albine, unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru retehnologizarea capacităţilor de productie existente, în conformitate cu prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 231/2005privind stimularea investitiilor în agricultura, cu modificările ulterioare; b) pentru vehiculele destinate transportului, în campania de stuparit pastoral, al echipamentelor apicole, pavilioanele şi remorcile apicole ale acestor utilizatori, vor achita tariful de utilizare a retelelor de drumuri naţionale ori de cate ori este nevoie, astfel: o zi, 7 zile şi 30 de zile; c) în fondul forestier de stat, amplasarea gratuita a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectar-polenifere.---------Art. 14^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2006.Art. 15 a fost abrogat de art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000, modifica prin art. 8 prevederileart. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, dar menţine abrogarea art. 15 din prezenta lege.------------Art. 16 şi-a incetat aplicabilitatea prin art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 2 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Capitolul 5 Asociaţia Crescatorilor de Albine din România Articolul 18 (1) Asociaţia Crescatorilor de Albine din România este organizaţia profesionala şi autonoma a apicultorilor din România, cu personalitate juridica şi patrimoniu propriu, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementarilor legale în vigoare şi statutului sau. (2) Asociaţia reprezinta apicultorii şi interesele acestora la toate nivelurile. Articolul 19 (1) Patrimoniul Asociaţiei Crescatorilor de Albine din România, alcătuit din bunuri mobile şi imobile, constituie proprietate privată şi este ocrotit de lege. (2) Bunurile imobile ale asociaţiei sunt indivizibile şi nu pot fi impartite între membrii organizaţiei sau între organizaţiile asociate. (3) Constructiile realizate pe terenurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii şi executarii silite, urmand ca regimul juridic al terenului să fie reglementat prin contract civil între proprietarul terenului şi noul proprietar al cladirii. Articolul 20În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral în România va fi reactualizat. Totodata, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor. Articolul 21Institutul International de Tehnologie şi Economie Apicola al Federatiei Internationale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, şi a regulamentului propriu de organizare şi functionare. Capitolul 6 Dispozitii finale Articolul 22Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementarilor adoptate în aplicarea acesteia atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii. Articolul 23În cazul sanctiunilor contraventionale se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor. Articolul 24La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 408 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Roznov, judeţul Neamţ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 156 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 34 din 17 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 36 din 8 martie 1999 a bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
 • LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
 • LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 21 iunie 2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 3.093 din 14 iulie 1921 privind reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea
 • LEGE nr. 226 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 142 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana", precum şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 354 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 348 din 6 iulie 2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 252 din 16 iunie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 93 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română
 • LEGE nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 30 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGEA nr. 20 din 9 octombrie 1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 156 din 12 octombrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 371 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 169 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021