Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 5 august 2010 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*actualizata*)a apiculturii(actualizata până la data de 9 noiembrie 2006*)

------------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1În România cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala a populatiei şi constituie, prin rolul sau economic, ecologic şi social, o parte a avutiei naţionale. Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului sprijina activitatea apicola, în scopul protejarii albinelor, cresterii numarului şi productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole. Capitolul 2 Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei contribuie, prin măsuri adecvate, la îmbunătăţirea bazei melifere în cadrul fondului funciar. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului asigura, prin măsuri adecvate, prevăzute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier naţional. Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale, pe terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătăţirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilor verzi, arbori, arbusti şi alte plante ornamentale care prezinta şi interes pentru apicultura. Articolul 5Apicultorii care amplaseaza stupine în pastoral sau la iernat sunt obligati sa anunte autorităţile administraţiei publice locale, în a caror raza teritoriala se afla, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi. Articolul 6 (1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte incheiate între proprietarii familiilor de albine şi detinatorii de culturi. (2) Costurile prestatiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi. Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei eliberate de către Comisia de baza melifera şi stuparit pastoral. (2) Vetrele de stupina pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judete. (3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente şi de valorificare a culesurilor se va face astfel încât să se asigure protectia populatiei şi a animalelor. Articolul 8 (1) Suprafetele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acordă în functie de marimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine. (2) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi oblibaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se incheie între beneficiari şi detinatorii terenurilor. Articolul 9În scopul conservarii fondului genetic apicol şi melifer şi al producerii materialului biologic şi semincer, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului pot înfiinţa rezervatii naturale în zone bioapicole caracteristice. Articolul 10 (1) Reteaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenţa de specialitate în conformitate cu programul naţional sanitar-veterinar privind apararea sănătăţii animalelor. (2) Diagnosticarea, tratamentul şi eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin reteaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei. Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale asigura masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate acţiunilor de combatere a bolilor şi daunatorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementarilor legale în vigoare. Capitolul 3 Cercetarea stiintifica şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultura Articolul 12 (1) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, Ministerul Educatiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, precum şi alte institutii publice, împreună cu Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) exercita masurile necesare pentru dezvoltarea cercetării stiintifice, în vederea obtinerii de produse chimice selective în combaterea bolilor şi a daunatorilor din apicultura şi silvicultura, care să asigure protejarea albinelor. (3) Societăţile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. şi "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte unităţi de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru pastrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern şi al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuţi de normele comunitare. Articolul 13Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Educatiei Naţionale şi Asociaţia Crescatorilor de Albine din România vor lua măsuri pentru pregătirea şi perfectionarea personalului din apicultura, precum şi pentru intensificarea activităţii de mediatizare din acest domeniu. Capitolul 4 Stimularea producătorilor agricoli Articolul 14Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, prin Societatea Comerciala "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte societăţi comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum şi achizitionarea de la producători a produselor apicole oferite. Articolul 14^1Producătorii apicoli beneficiaza totodata şi de urmatoarele facilităţi: a) acordarea de credite pentru procurarea de stupi şi familii de albine, unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru retehnologizarea capacităţilor de productie existente, în conformitate cu prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 231/2005privind stimularea investitiilor în agricultura, cu modificările ulterioare; b) pentru vehiculele destinate transportului, în campania de stuparit pastoral, al echipamentelor apicole, pavilioanele şi remorcile apicole ale acestor utilizatori, vor achita tariful de utilizare a retelelor de drumuri naţionale ori de cate ori este nevoie, astfel: o zi, 7 zile şi 30 de zile; c) în fondul forestier de stat, amplasarea gratuita a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectar-polenifere.---------Art. 14^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2006.Art. 15 a fost abrogat de art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000, modifica prin art. 8 prevederileart. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, dar menţine abrogarea art. 15 din prezenta lege.------------Art. 16 şi-a incetat aplicabilitatea prin art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 2 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Capitolul 5 Asociaţia Crescatorilor de Albine din România Articolul 18 (1) Asociaţia Crescatorilor de Albine din România este organizaţia profesionala şi autonoma a apicultorilor din România, cu personalitate juridica şi patrimoniu propriu, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementarilor legale în vigoare şi statutului sau. (2) Asociaţia reprezinta apicultorii şi interesele acestora la toate nivelurile. Articolul 19 (1) Patrimoniul Asociaţiei Crescatorilor de Albine din România, alcătuit din bunuri mobile şi imobile, constituie proprietate privată şi este ocrotit de lege. (2) Bunurile imobile ale asociaţiei sunt indivizibile şi nu pot fi impartite între membrii organizaţiei sau între organizaţiile asociate. (3) Constructiile realizate pe terenurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii şi executarii silite, urmand ca regimul juridic al terenului să fie reglementat prin contract civil între proprietarul terenului şi noul proprietar al cladirii. Articolul 20În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral în România va fi reactualizat. Totodata, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor. Articolul 21Institutul International de Tehnologie şi Economie Apicola al Federatiei Internationale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, şi a regulamentului propriu de organizare şi functionare. Capitolul 6 Dispozitii finale Articolul 22Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementarilor adoptate în aplicarea acesteia atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii. Articolul 23În cazul sanctiunilor contraventionale se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor. Articolul 24La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 248 din 12 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii *)
 • LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 466 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 3.594 din 17 octombrie 1938 pentru modificarea legii asupra contractelor de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 24 septembrie 1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 19 din 19 mai 1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena 15-31 mai 1996
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 492 din 1 octombrie 2001 pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 197 din 20 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 20 februarie 2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei
 • LEGE nr. 606 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 160 din 9 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 142 din 1 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de baza aferente acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020