Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 5 august 2010 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*actualizată*)a apiculturii(actualizată până la data de 16 iulie 2009*)

------------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006; LEGEA nr. 266 din 7 iulie 2009.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1În România cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala a populatiei şi constituie, prin rolul sau economic, ecologic şi social, o parte a avutiei naţionale. Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului sprijina activitatea apicola, în scopul protejarii albinelor, cresterii numarului şi productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole. Capitolul II Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei contribuie, prin măsuri adecvate, la îmbunătăţirea bazei melifere în cadrul fondului funciar. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului asigura, prin măsuri adecvate, prevăzute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier naţional. Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale, pe terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătăţirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilor verzi, arbori, arbusti şi alte plante ornamentale care prezinta şi interes pentru apicultura. Articolul 5Apicultorii care amplaseaza stupine în pastoral sau la iernat sunt obligati sa anunte autorităţile administraţiei publice locale, în a caror raza teritoriala se afla, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi. Articolul 6 (1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte incheiate între proprietarii familiilor de albine şi detinatorii de culturi. (2) Costurile prestatiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi. Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei eliberate de către Comisia de baza melifera şi stuparit pastoral. (2) Vetrele de stupina pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judete. (3) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 266 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009. (4) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (3) este mai mică de 5 m, stupii de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 266 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009. (5) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), nu este limitat.-------------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 266 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009. Articolul 8 (1) Suprafetele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acordă în functie de marimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine. (2) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi oblibaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se incheie între beneficiari şi detinatorii terenurilor. Articolul 9În scopul conservarii fondului genetic apicol şi melifer şi al producerii materialului biologic şi semincer, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului pot înfiinţa rezervatii naturale în zone bioapicole caracteristice. Articolul 10 (1) Reteaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenţa de specialitate în conformitate cu programul naţional sanitar-veterinar privind apararea sănătăţii animalelor. (2) Diagnosticarea, tratamentul şi eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin reteaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei. Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale asigura masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate acţiunilor de combatere a bolilor şi daunatorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementarilor legale în vigoare. Capitolul III Cercetarea stiintifica şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultura Articolul 12 (1) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, Ministerul Educatiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, precum şi alte institutii publice, împreună cu Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) exercita masurile necesare pentru dezvoltarea cercetării stiintifice, în vederea obtinerii de produse chimice selective în combaterea bolilor şi a daunatorilor din apicultura şi silvicultura, care să asigure protejarea albinelor. (3) Societăţile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. şi "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte unităţi de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru pastrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern şi al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuţi de normele comunitare. Articolul 13Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Educatiei Naţionale şi Asociaţia Crescatorilor de Albine din România vor lua măsuri pentru pregătirea şi perfectionarea personalului din apicultura, precum şi pentru intensificarea activităţii de mediatizare din acest domeniu. Capitolul IV Stimularea producătorilor agricoli Articolul 14Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, prin Societatea Comerciala "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte societăţi comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum şi achizitionarea de la producători a produselor apicole oferite. Articolul 14^1Producătorii apicoli beneficiaza totodata şi de urmatoarele facilităţi: a) acordarea de credite pentru procurarea de stupi şi familii de albine, unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru retehnologizarea capacităţilor de productie existente, în conformitate cu prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 231/2005privind stimularea investitiilor în agricultura, cu modificările ulterioare; b) pentru vehiculele destinate transportului, în campania de stuparit pastoral, al echipamentelor apicole, pavilioanele şi remorcile apicole ale acestor utilizatori, vor achita tariful de utilizare a retelelor de drumuri naţionale ori de cate ori este nevoie, astfel: o zi, 7 zile şi 30 de zile; c) în fondul forestier de stat, amplasarea gratuita a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectar-polenifere.---------Art. 14^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2006.----------Art. 15 a fost abrogat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 iunie 2001.Art. 15 a fost abrogat de art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000, modifica prin art. 8 prevederileart. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, dar menţine abrogarea art. 15 din prezenta lege.------------Art. 16 şi-a incetat aplicabilitatea prin art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 2 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Capitolul V Asociaţia Crescatorilor de Albine din România Articolul 18 (1) Asociaţia Crescatorilor de Albine din România este organizaţia profesionala şi autonoma a apicultorilor din România, cu personalitate juridica şi patrimoniu propriu, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementarilor legale în vigoare şi statutului sau. (2) Asociaţia reprezinta apicultorii şi interesele acestora la toate nivelurile. Articolul 19 (1) Patrimoniul Asociaţiei Crescatorilor de Albine din România, alcătuit din bunuri mobile şi imobile, constituie proprietate privată şi este ocrotit de lege. (2) Bunurile imobile ale asociaţiei sunt indivizibile şi nu pot fi impartite între membrii organizaţiei sau între organizaţiile asociate. (3) Constructiile realizate pe terenurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii şi executarii silite, urmand ca regimul juridic al terenului să fie reglementat prin contract civil între proprietarul terenului şi noul proprietar al cladirii. Articolul 20În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral în România va fi reactualizat. Totodata, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor. Articolul 21Institutul International de Tehnologie şi Economie Apicola al Federatiei Internationale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, şi a regulamentului propriu de organizare şi functionare. Capitolul VI Dispozitii finale Articolul 22Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementarilor adoptate în aplicarea acesteia atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii. Articolul 23În cazul sanctiunilor contraventionale se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor. Articolul 24La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 7 iunie 2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 38 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 86 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 379/1971 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aeronautica civilă
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 94 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 252 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 102 din 16 mai 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016
 • LEGE nr. 62 din 2 octombrie 1991 privind instituirea " Timbrului muzical "
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 20 iunie 2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 81 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Moscova la 29 septembrie 1993
 • LEGE nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994
 • LEGE nr. 173 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 606 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 5 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 34 din 17 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 391 din 28 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011
 • LEGE nr. 20 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 95/1982 privind unele măsuri pentru asigurarea tăierii la greutatea economică a ovinelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 13 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 218 din 25 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 • LEGE nr. 115 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • LEGE nr. 8 din 1 iulie 1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 180 din 12 iunie 2007 pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 30 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 394 din 30 octombrie 2006 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021