Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 371 din 30 decembrie 1994 -
LEGE Nr. 141 din 30 decembrie 1994pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 30 decembrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC.Se ratifica Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv Declaraţia comuna, semnată la aceeaşi dată. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof.univ.dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din ConstituţiaRomâniei.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE ACORD DE COMERŢ LIBERîntre România şi Republica Ceha PREAMBULRomânia şi Republica Ceha, denumite în cele ce urmează părţi, având în vedere Memorandumul de liberalizare a relaţiilor comerciale dintre România şi Republica Ceha din 8 noiembrie 1993, reamintind intenţia lor de participare activa în procesul de integrare economică ca o importanţa dimensiune de stabilitate pe continentul european şi exprimindu-şi disponibilitatea lor de a coopera şi pentru a cauta cai şi mijloace de intarire a acestui proces, reafirmind angajamentul lor ferm la principiile unei economii de piaţa, care constituie baza relaţiilor lor, reamintind angajamentul lor ferm faţă de Actul final al Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Carta de la Paris şi, îndeosebi, principiile cuprinse în Documentul final al Conferintei pentru Cooperare Economică în Europa de la Bonn, hotărîte în acest scop sa elimine progresiv obstacolele la o parte substantiala a comerţului lor, în conformitate cu prevederile Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, ferm convinse ca acest acord va accentua intensificarea relaţiilor comerciale reciproc avantajoase dintre ele şi va contribui la procesul de integrare europeană, considerind ca nici o prevedere a acestui acord nu poate fi interpretată ca excepţind părţile de la obligaţiile lor decurgind din alte acorduri internaţionale, îndeosebi din Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, prin prezentul hotărăsc după cum urmează: Articolul 1Obiective 1. Părţile vor stabili gradual, într-o perioadă de tranzitie ce se va termina la 1 ianuarie 1998, cel mai tirziu, o zona de comerţ liber, în conformitate cu prevederile prezentului acord şi în conformitate cu art. XXIV din Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ. 2. Obiectivele acestui acord sunt: a) promovarea, prin expansiunea comerţului reciproc, a dezvoltării armonioase a relaţiilor economice între părţi şi susţinerea, prin aceasta, în părţi a dezvoltării activităţii economice, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa şi de muncă şi creşterea productivitatii şi stabilitatii financiare; b) asigurarea de condiţii corecte de concurenta în domeniul comerţului între părţi; c) de a contribui, în acest mod, prin înlăturarea barierelor din calea comerţului, la dezvoltarea armonioasă şi expansiunea comerţului mondial. Capitolul 1 Produse industriale Articolul 2Domeniu de aplicare Prevederile acestui capitol se vor aplica produselor originare din părţi. În sensul acestui acord, termenul de produse industriale înseamnă produsele cuprinse în cap. 25 - 97 din Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (S.A.), cu excepţia produselor cuprinse în anexa nr. I a) şi incluzind produsele listate în anexa nr. I b). Articolul 3Taxe vamale de import 1. Nici o noua taxa vamală de import nu va fi introdusă în comerţul dintre părţi. 2. Taxele vamale de import vor fi abolite în concordanta cu prevederile din protocolul nr. 1 al acestui acord. Articolul 4Taxa de baza 1. Pentru fiecare produs, taxa de baza la care urmează să se aplice reducerile succesive în acest acord, va fi taxa la nivelul naţiunii cele mai favorizate, în vigoare la 1 ianuarie 1993. 2. Dacă după intrarea în vigoare a acestui acord, vreo reducere tarifara este aplicată pe o baza erga omnes, asemenea taxe reduse vor înlocui taxele de baza la care se face referire în paragraful 1, începând cu data de la care sunt aplicate asemenea reduceri. 3. Taxele reduse calculate conform paragrafului 2 vor fi aplicate la o cifra rotunjita la prima zecimala. 4. Părţile îşi vor comunică, una alteia, respectivele taxe naţionale de baza în concordanta cu prevederile din paragraful 2. Articolul 5Taxe cu efect echivalent 1. Nici o noua taxa având efect echivalent cu taxa vamală la import nu va fi introdusă în comerţul dintre părţi. 2. Toate taxele având efect echivalent cu taxele vamale la import vor fi abolite la data intrării în vigoare a acestui acord, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. II. Articolul 6Taxe fiscale Prevederile art. 3 se vor aplica, de asemenea, şi taxelor vamale de natura fiscală. Articolul 7Taxe vamale de export şi taxe cu efect echivalent 1. Nici o noua taxa vamală de export sau taxa având efect echivalent nu va fi introdusă în comerţul dintre părţi. 2. Părţile vor desfiinta între ele, la data intrării în vigoare a acestui acord, toate taxele vamale de export şi orice taxa având efect echivalent, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. III. Articolul 8Restrictii cantitative la import şi măsuri cu efect echivalent 1. Nici o noua restrictie cantitativă la import sau măsuri având efect echivalent nu vor fi introduse în comerţul dintre părţi. 2. Toate restricţiile cantitative şi măsurile având efect echivalent la importul de produse originare din părţi vor fi desfiinţate la data intrării în vigoare a acordului, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. IV. Articolul 9Restrictii cantitative la export şi măsuri cu efect echivalent 1. Nici o noua restrictie cantitativă la export sau măsuri având efect echivalent nu vor fi introduse în comerţul dintre părţi. 2. Restricţiile cantitative la exportul dintre părţi şi măsurile având efect echivalent vor fi desfiinţate în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. V a) şi anexa nr. V b). Articolul 10Procedura de informare asupra proiectelor de reglementări tehnice 1. Părţile vor notifica una celeilalte, într-un stadiu cît mai devreme posibil şi în conformitate cu prevederile stabilite în anexa nr. VI, proiectele de reglementări tehnice şi proiectele de modificări ale acestora pe care ele intenţionează să le emita. 2. Comitetul mixt va decide asupra datei de implementare a prevederilor din paragraful 1. Capitolul 2 Produse agricole Articolul 11Domeniu de aplicare Prevederile acestui capitol se vor aplica produselor agricole originare din părţi. În sensul acestui acord, termenul de produse agricole cuprinde produsele cuprinse în cap. 1 - 24 din Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, cu excepţia produselor din anexa nr. 1 b) şi incluzind produsele cuprinse în anexa nr. I a). Articolul 12Schimb de concesii 1. Părţile îşi acorda una alteia concesii, specificate în Protocolul nr. 2, în concordanta cu prevederile din acest capitol. 2. Luând în considerare: - rolul agriculturii în economiile lor, - dezvoltarea comerţului cu produse agricole între părţi, - sensibilitatea specifică a produselor agricole, - reglementările politicilor lor agricole, - consecinţele Negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay din cadrul Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, părţile vor examina posibilitatea acordării una alteia de viitoare concesii. Articolul 13Concesii şi politici agricole 1. Fără a prejudicia concesiile acordate în baza art. 12, prevederile acestui capitol nu vor restrictiona în nici un caz punerea în aplicare a politicilor agricole ale părţilor sau luarea unor măsuri în baza unor astfel de politici, incluzind aplicarea rezultatelor Rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale. 2. Părţile vor notifica una alteia schimbările intervenite în respectivele lor politici agricole sau măsurile aplicate, care ar putea afecta condiţiile comerţului agricol dintre ele, asa cum este prevăzut în acest acord. La cererea oricăreia dintre părţi, vor avea loc consultări prompte pentru examinarea situaţiei. Articolul 14Măsuri specifice de salvgardare Fără a tine cont de alte prevederi ale acestui acord şi în special ale art. 27, date fiind sensibilitatile specifice pieţelor agricole, dacă importurile de produse originare într-una dintre părţi, care fac obiectul concesiilor acordate în baza acestui acord, cauzează o serioasă dereglare a pieţelor celeilalte părţi, partea interesată va intra imediat în consultări pentru găsirea celei mai potrivite soluţii. Până la o astfel de soluţie, partea afectată poate lua măsurile pe care le considera necesare. Articolul 15Măsuri veterinare, de sănătate şi fitosanitare 1. Măsurile privind controlul fitosanitar al plantelor şi al preparatelor fitofarmaceutice vor fi armonizate cu legislaţia Uniunii Europene şi între părţi. 2. Măsurile veterinaro-sanitare şi activitatea serviciilor veterinare va fi în concordanta cu Codexul Oficiului Internaţional pentru Epizootii şi alte convenţii internaţionale în acest domeniu. 3. Părţile se obliga sa nu introducă discriminări sau alte măsuri neuzuale care ar putea limita fluxul de informaţii, animale, plante sau produse. Capitolul 3 Prevederi generale Articolul 16Regulile de origine şi cooperarea în domeniul administraţiei vamale 1. Protocolul nr. 3 stabileşte regulile de origine şi metodele de cooperare administrativă aferente. 2. Părţile vor lua măsuri adecvate, inclusiv efectuarea de examinari regulate în comitetul mixt şi aranjamente pentru cooperarea administrativă, pentru a asigura ca prevederile Protocolului nr. 3 şi ale art. 3 - 9, 12, 17 şi 28 ale acestui acord să fie aplicate efectiv şi în mod armonios şi sa reducă cît mai mult posibil formalităţile impuse comerţului şi sa ajungă la soluţii reciproc satisfăcătoare pentru toate dificultăţile care apar din aplicarea acelor prevederi. 3. Asistenţa reciprocă între autorităţile administrative din domeniul vamal ale părţilor se va desfăşura în concordanta cu prevederile Protocolului nr. 4. Articolul 17Taxarea interna 1. Părţile se vor abţine de la orice măsură sau practica de natura fiscală interna care să instituie, direct sau indirect, o discriminare între produsele originare în părţi. 2. Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părţi nu vor putea beneficia de rambursarea taxarii interne la un nivel care să depăşească cuantumul taxarii directe sau indirecte impus asupra lor. Articolul 18Excepţii generale Acest acord nu va împiedica aplicarea interdictiilor sau restrictiilor la import, export sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive: de moralitate publică, interes public sau securitate publică; protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor; protecţia patrimoniului naţional posedind valoare artistică, istorica sau arheologică; protecţia proprietăţii intelectuale sau reglementări privind aurul şi argintul sau conservarea resurselor naturale epuizabile, dacă asemenea măsuri sunt aplicabile efectiv legat de restrictii asupra producţiei interne sau consumului. Asemenea interdicţii sau restrictii nu vor constitui, totuşi, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restrictie deghizată în comerţul dintre părţi. Articolul 19Excepţii de securitate Nici o prevedere din acest acord nu va împiedica o parte sa ia orice măsuri adecvate pe care le considera necesare pentru: a) prevenirea dezvaluirii de informaţii contrare intereselor sale esenţiale de securitate; b) protecţia intereselor sale esenţiale de securitate sau pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale sau a politicilor naţionale: (i) privind traficul de arme, muniţii ai alte mijloace de război, cu condiţia ca asemenea măsuri sa nu prejudicieze condiţiile de concurenta în privinta produselor care nu sunt destinate scopurilor militare specifice şi unui asemenea trafic cu alte mărfuri, materiale sau servicii care se efectuează direct sau indirect în scopul aprovizionarii unui complex militar; sau (îi) privind neproliferarea armelor biologice şi chimice, armelor nucleare sau altor dispozitive explozive nucleare; sau (iii) luate în timp de război sau al altor tensiuni internaţionale serioase. Articolul 20Monopolurile de stat 1. Părţile vor ajusta, progresiv, orice monopol de stat cu caracter comercial astfel încât să asigure, până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acestui acord, ca nici o discriminare privind condiţiile în care mărfurile sunt procurate şi comercializate sa nu existe între naţionalii părţilor. 2. Prevederile acestui articol se vor aplica oricărui organism prin care autorităţile competente ale părţilor, de jure sau de facto, fie direct sau indirect, supraveghează, determina sau influenţează în mod apreciabil importurile sau exporturile între părţi. Aceste prevederi se vor aplica, de asemenea, la monopolurile delegate de către o parte altor entităţi. Articolul 21Plăţile 1. Plăţile în valută liber convertibilă, efectuate în legătură cu comerţul cu mărfuri dintre părţi şi transferul acestor plati în teritoriul părţii la acest acord unde domiciliază creditorul, vor fi libere de orice restrictie. 2. Părţile se vor abţine de la orice restrictii de schimb valutar sau administrative la acordarea, rambursarea sau acceptarea de credite pe termen scurt şi mediu legate de comerţul cu mărfuri la care participa un rezident. 3. Fără a tine seama de prevederile paragrafului 2, până când art. VIII al Acordului Fondului Monetar Internaţional devine aplicabil părţilor, părţile îşi rezerva dreptul de a aplica restrictii de schimb valutar legate de acordarea sau acceptarea creditelor pe termen scurt şi mediu referitoare la comerţul cu mărfuri, în limita permisă conform statutului lor la Fondul Monetar Internaţional, cu condiţia ca aceste restrictii să fie aplicate într-o maniera nediscriminatorie în ceea ce priveşte originea produselor şi ca ele sa nu se aplice numai anumitor produse sau feluri de produse. Restricţiile vor fi de o durată limitată şi vor fi eliminate de îndată ce condiţiile nu mai justifica menţinerea lor. Partea în cauza va informa prompt cealaltă parte despre introducerea unor astfel de măsuri şi despre orice modificări ale acestora. Articolul 22Reguli de concurenta între întreprinzători 1. Sunt considerate incompatibile cu funcţionarea corecta a acestui acord, în măsura în care pot afecta comerţul dintre părţi, următoarele: a) orice înţelegeri între întreprinzători, hotărâri ale asociaţiilor de întreprinzători şi practici concertate între întreprinzători care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei; b) abuzul de către unul sau mai mulţi întreprinzători de o poziţie dominantă în teritoriul părţilor, ca întreg sau ca o parte importanţa din acesta. 2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, activităţilor întreprinzătorilor publici şi întreprinzătorilor cărora părţile le acorda drepturi speciale sau exclusive. Întreprinzătorii cărora li s-a încredinţat efectuarea de servicii de interes general sau având caracter generator de venituri de monopol pentru stat se vor supune paragrafului 1, dacă aplicarea acestor prevederi nu împiedica, de drept sau de fapt, îndeplinirea anumitor sarcini publice ce le-au fost încredinţate. 3. În ceea ce priveşte produsele la care se face referire în capitolul 2, prevederile paragrafului 1 a) nu se aplică acestor acorduri, decizii sau practici care formează o parte integrantă a unei organizări de piaţa naţionala. 4. Dacă o parte considera ca o anumită practica este incompatibilă cu prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 şi dacă asemenea practica cauzează sau ameninta cu cauzarea unui prejudiciu serios intereselor acelei părţi sau a unei pagube materiale industriei sale naţionale, acea parte poate lua măsuri adecvate, în condiţiile şi în conformitate cu procedura cuprinsă în art. 31. Articolul 23Ajutorul de stat 1. Orice ajutor acordat de un stat care este parte la acest acord sau din resurse ale statului, indiferent de forma lui, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinzători sau producţia anumitor bunuri, va fi incompatibil cu funcţionarea corespunzătoare a acestui acord, în măsura în care poate afecta comerţul dintre părţi. 2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica produselor cuprinse în cap. 2. 3. Comitetul mixt va adopta, într-o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a acestui acord criteriile pe baza cărora vor fi evaluate practicile contrare paragrafului 1, precum şi regulile pentru aplicarea lor. 4. Părţile vor asigura transparenta în domeniul ajutorului de stat, între altele, prin schimb de informaţii, anual, pe total suma şi distribuirea ajutorului de stat şi, prin furnizarea celeilalte părţi, la cererea acesteia, de informaţii despre programe de ajutor şi despre anumite cazuri individuale specifice de ajutor de stat. 5. Dacă o parte considera ca o anumită practica, inclusiv în agricultura: - este incompatibilă cu termenii din paragraful 1 şi nu este tratata corespunzător la implementarea regulilor specificate în paragraful 3, sau - în lipsa unor astfel de reguli, şi dacă astfel de practici cauzează sau ameninta sa cauzeze serioase prejudicii interesului acelei părţi sau prejudicii materiale industriei sale naţionale, poate lua măsurile corespunzătoare în condiţiile şi în concordanta cu prevederile cuprinse în art. 31. Astfel de măsuri corespunzătoare pot fi luate numai în conformitate cu procedurile şi condiţiile cuprinse în Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ şi alte instrumente relevante negociate sub auspiciile acestuia, care sunt aplicabile între părţi. Articolul 24Achiziţii publice 1. Părţile considera liberalizarea pieţelor lor de achiziţii publice ca un obiectiv al acestui acord. 2. Părţile vor dezvolta progresiv reglementările lor privind achiziţiile publice pentru a acorda furnizorilor din cealaltă parte, până la sfârşitul anul 1998 cel tirziu, acces la procedurile de contractare pe pieţele lor de achiziţii publice în concordanta cu prevederile Acordului privind achiziţiile guvernamentale din 12 aprilie 1979 din cadrul Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, modificat prin Protocolul de amendamente din 2 februarie 1987. 3. Comitetul mixt va examina evolutiile legate de realizarea obiectivelor acestui articol şi poate recomanda modalităţi practice de aplicare a prevederilor paragrafului 2, în asa fel încât să asigure accesul liber, transparenta şi echilibrul deplin de drepturi şi obligaţii. 4. Pe durata examinării prevăzute în paragraful 3, comitetul mixt poate lua în considerare, în special în lumina evolutiilor în acest domeniu al relaţiilor internaţionale, posibilitatea extinderii acoperirii şi/sau a gradului de deschidere a pieţei asa cum este stipulat în paragraful 2. 5. Părţile se vor strădui sa adere la acordurile în materie, negociate sub auspiciile Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ. Articolul 25Protecţia proprietăţii intelectuale 1. Părţile vor acorda şi asigura protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, pe o baza nediscriminatorie, incluzind măsuri de acordare şi punere în aplicare a acestor drepturi. Protecţia va fi îmbunătăţită gradual şi înainte de sfârşitul a cinci ani după intrarea în vigoare a acestui acord, va ajunge la un nivel corespunzător standardelor din acordurile multilaterale care sunt specificate în anexa nr. VII. 2. Pentru scopurile acestui acord, protecţia proprietăţii intelectuale include, în special, protecţia dreptului de autor, baze de date şi programe de computer şi drepturi adiacente, mărci de fabrica, de comerţ şi nume comerciale, indicaţii geografice, desene şi modele industriale, brevete, topografii de circuite integrate, precum şi informaţii nefacute publice de know-how. 3. Părţile vor coopera în probleme de proprietate intelectuală. Ele vor tine, la cererea unei părţi, consultări la nivel de experţi în aceste probleme, în special, cu privire la activitatea legată de convenţii internaţionale, existente sau viitoare, de armonizare, administrare şi aplicare a proprietăţii intelectuale şi de activităţi în organizaţii internaţionale, cum ar fi Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, precum şi de relaţiile părţilor cu terţe tari pe probleme de proprietate intelectuală. Articolul 26Dumping Dacă o parte constata ca se practica dumping în sensul art. VI al Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, în relaţiile comerciale guvernate de acest acord, ea poate lua măsurile adecvate faţă de aceasta practica în conformitate cu art. VI al Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ şi cu acordurile legate de acest articol, în condiţiile şi conform cu procedura prevăzută în art. 31. Articolul 27Măsuri generale de salvgardare În cazul în care un produs este importat în cantităţi atât de mari şi în astfel de condiţii încât produce sau ameninta cu producerea: a) un prejudiciu serios producătorilor interni de produse similare sau direct competitive pe teritoriul părţii importatoare, sau b) unor perturbatii serioase în oricare sector corelat al economiei afectat de importul în cauza sau unor dificultăţi care ar putea produce deteriorări serioase în situaţia economică a unei regiuni, partea interesată poate lua măsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în art. 31. Articolul 28Ajustare structurală 1. Măsuri excepţionale de durata limitată care deroga de la prevederile art. 3 pot fi luate de orice parte, sub forma unor taxe vamale majorate. 2. Aceste măsuri se pot referi numai la industriile noi sau la anumite sectoare supuse restructurării sau confruntate cu dificultăţi serioase, mai ales acolo unde aceste dificultăţi produc probleme sociale importante. 3. Taxele vamale introduse prin aceste măsuri aplicabile de partea afectată asupra importurilor de produse originare din cealaltă parte nu pot depăşi 25% ad valorem şi vor menţine un element de preferinta pentru produsele originare în cealaltă parte. Valoarea totală a importurilor produselor supuse acestor măsuri nu poate depăşi 15% din importurile totale de produse industriale din cealaltă parte, asa cum sunt definite în cap. 1, pe perioada ultimului an pentru care sunt disponibile date statistice. 4. Aceste măsuri se vor aplica pe o perioadă care să nu depăşească cinci ani, cu excepţia cazului în care comitetul mixt autorizeaza o perioadă mai mare. 5. Nici o astfel de măsura nu poate fi introdusă în legătură cu un produs dacă au trecut mai mult de cinci ani de la eliminarea tuturor taxelor şi restrictiilor cantitative sau taxelor ori măsurilor având un efect echivalent în ceea ce priveşte acel produs. 6. Partea afectată va informa cealaltă parte despre orice măsuri excepţionale pe care intenţionează să le ia şi, la cererea celeilalte părţi, vor avea loc consultări în comitetul mixt privind astfel de măsuri şi sectoarele la care ele se aplică, înainte ca ele să fie aplicate. În cazul în care se iau astfel de măsuri, partea în cauza va furniza comitetului mixt un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse conform acestui articol. Acest calendar va prevedea eşalonarea eliminării acestor taxe începând cel mai tirziu după doi ani de la introducerea lor, în rate anuale egale. Comitetul mixt poate decide asupra unui calendar diferit. Articolul 29Reexportul şi lipsa serioasă În cazul în care aplicarea prevederilor art. 7 şi 9 conduce la: a) reexport către o ţara terta faţă de care partea exportatoare menţine pentru produsul în cauza restrictii cantitative la export, taxe de export sau măsuri sau taxe având un efect echivalent; sau b) o lipsa serioasă sau o ameninţare cu aceasta, la un produs esenţial pentru partea exportatoare; şi în cazul în care situaţiile menţionate mai sus dau naştere sau e posibil sa dea naştere la dificultăţi majore pentru partea exportatoare, acea parte poate lua măsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedurile stabilite în art. 31. Articolul 30Îndeplinirea obligaţiilor 1. Părţile vor lua orice măsură generală sau specifică necesară pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor lor în cadrul acordului. Ele vor avea grija ca obiectivele stabilite prin acest acord să fie atinse. 2. Dacă o parte considera ca cealaltă parte nu a reuşit să-şi îndeplinească o obligaţie în cadrul acestui acord, partea interesată poate lua măsurile adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedurile stabilite în art. 31. Articolul 31Procedura de aplicare a măsurilor de salvgardare 1. Înainte de a iniţia procedura de aplicare a măsurilor de salvgardare stabilite în următoarele paragrafe ale acestui articol, părţile se vor strădui să soluţioneze orice diferende dintre ele prin consultări directe. 2. În cazul în care o parte introduce, pentru importurile de produse care pot genera situaţia descrisă în art. 27, proceduri administrative având ca scop obţinerea rapida de informaţii cu privire la tendintele fluxurilor comerciale, ea va informa cealaltă parte cu privire la aceste proceduri. 3. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 7, o parte care are în vedere sa recurgă la măsuri de salvgardare va notifica prompt, despre aceasta, cealaltă parte şi va furniza toate informaţiile relevante. Între părţi vor avea loc, fără întârziere, consultări în comitetul mixt în vederea gasirii unei soluţii. 4. (a) În ceea ce priveşte art. 26, 27 şi 29, comitetul mixt va examina cazul sau situaţia şi va putea lua orice decizie necesară pentru a pune capăt dificultăţilor notificate de partea interesată. În absenta unei astfel de decizii în decurs de 30 de zile de când problema a fost supusă comitetului mixt, partea interesată poate adopta măsurile necesare pentru remedierea situaţiei. (b) În ceea ce priveşte art. 30, partea interesată poate lua măsuri adecvate după încheierea consultărilor sau după o perioadă de 3 luni scursa de la data primei notificări către cealaltă parte. (c) În ceea ce priveşte art. 22 sin 23, partea interesată va acorda comitetului mixt toată asistenţa necesară pentru examinarea situaţiei şi, dacă este cazul, pentru eliminarea practicii contestate. Dacă partea în discuţie nu reuşeşte sa elimine practica contestată în perioada fixată de comitetul mixt sau dacă comitetul mixt nu reuşeşte sa ajungă la un acord după 30 de zile lucrătoare de la data sesizării cazului, partea interesată poate adopta măsurile adecvate pentru a face faţa dificultăţilor care rezultă din practica în disputa. 5. Măsurile de salvgardare luate vor fi notificate imediat celeilalte părţi. Ele vor fi limitate în privinta ariei de cuprindere şi a duratei lor la ceea ce este strict necesar, în scopul de a corecta situaţia care a condus la aplicarea lor şi nu vor depăşi prejudiciul cauzat de practica sau dificultatea în discuţie. Se va acordă prioritate unor asemenea măsuri care perturba cel mai puţin funcţionarea acestui acord. 6. Măsurile de salvgardare luate vor face obiectul consultărilor regulate în cadrul comitetului mixt în vederea relaxarii lor cît mai curînd posibil sau pentru eliminarea lor atunci când condiţiile existente nu mai justifica menţinerea lor. 7. Atunci când circumstanţe excepţionale, necesitind o acţiune imediata, fac imposibila o examinare prealabilă, partea interesată poate, în cazurile din art. 26, 27 şi 29, să aplice neîntîrziat, măsurile provizorii strict necesare pentru a remedia situaţia. Măsurile vor fi notificate fără întârziere şi vor avea loc consultări între părţi, cît mai curînd posibil, în cadrul comitetului mixt. Articolul 32Dificultăţi ale balanţei de plati 1. Părţile se vor strădui sa evite impunerea de măsuri restrictive, inclusiv măsuri referitoare la importuri, pe motive de balanţa de plati. 2. În cazul în care o parte este în dificultăţi serioase ale balanţei de plati sau sub o ameninţare iminenta a acesteia, partea respectiva poate, în conformitate cu prevederile relevante ale Acordului General pentru Tarife şi Comerţ, sa adopte măsuri restrictive, inclusiv măsuri vizind importurile, care vor fi de durata limitată şi care nu vor depăşi ceea ce este necesar pentru remedierea situaţiei balanţei de plati. Măsurile vor fi atenuate gradual pe măsura ce se imbunatatesc condiţiile balanţei de plati şi ele vor fi eliminate atunci când condiţiile nu mai justifica aceasta menţinere. Partea respectiva va informa imediat cealaltă parte despre introducerea lor şi, atunci când este posibil, despre calendarul eliminării lor. Articolul 33Clauza evolutiva 1. În cazul în care o parte considera ca ar fi în interesul economiilor părţilor sa dezvolte şi sa adinceasca relaţiile stabilite de acord prin extinderea lor la domenii neacoperite de acesta, ea va inainta o cerere motivată celeilalte părţi. Părţile pot instructa comitetul mixt sa examineze aceasta cerere şi, dacă este cazul, acesta să facă recomandări, îndeosebi în vederea începerii negocierilor. 2. Acordurile care rezultă din procedura la care se face referire în paragraful 1 vor fi supuse ratificării sau aprobării de către părţi, în conformitate cu legislaţia lor naţionala. Articolul 34Comitetul mixt 1. Părţile sunt de acord sa înfiinţeze comitetul mixt alcătuit din reprezentanţi ai părţilor. 2. Aplicarea acestui acord va fi supravegheată şi administrată de comitetul mixt. 3. În scopul aplicării adecvate a acordului, părţile vor efectua schimb de informaţii şi, la cererea oricărei părţi, vor tine consultări în cadrul comitetului mixt. Comitetul mixt va examina posibilitatea eliminării pe mai departe a obstacolelor din calea comerţului dintre părţi. 4. Comitetul mixt poate adopta decizii în cazurile prevăzute în acest acord. Asupra altor probleme comitetul mixt poate face recomandări. Articolul 35Procedurile comitetului mixt 1. Pentru implementarea adecvată a acestui acord, comitetul mixt se va întruni ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. Fiecare parte poate cere ca o reuniune să aibă loc. 2. Comitetul mixt va acţiona prin acord comun. 3. Dacă un reprezentant în comitetul mixt al unei părţi a acceptat o hotărâre sub rezerva îndeplinirii cerinţelor constituţionale, hotărârea va intra în vigoare, dacă în aceasta nu este prevăzută o dată ulterioară, la data când este notificată ridicarea rezervei. 4. În scopul îndeplinirii acestui acord, comitetul mixt va adopta regulile sale de procedura, care vor conţine, printre altele, prevederi privind convocarea reuniunilor şi pentru desemnarea preşedintelui şi a duratei mandatului sau. 5. Comitetul mixt poate decide constituirea acelor subcomitete şi grupuri de lucru pe care le considera necesare pentru a-l sprijini să-şi îndeplinească sarcinile. Articolul 36Relaţii comerciale guvernate de acest acord şi de alte acorduri 1. Acest acord se aplică relaţiilor comerciale dintre România şi Republica Ceha. 2. Acest acord nu va împiedica menţinerea sau înfiinţarea de uniuni vamale, zone de comerţ liber sau aranjamente pentru comerţ de frontieră în măsura în care acestea nu afectează negativ regimul comercial şi, îndeosebi, prevederile privind regulile de origine prevăzute în acest acord. Articolul 37Anexe şi protocoale 1. Anexele *) nr. I a) - VII şi protocoalele *) nr. 1 - 4 la acest acord fac parte integrantă din acest acord. 2. Comitetul mixt poate decide sa modifice sau sa amendeze anexele şi protocoalele. În acest caz modificările sau amendamentele vor intra în vigoare la data primirii ultimei note diplomatice care să confirme aprobarea lor de către Guvernul respectivei părţi. Articolul 38Amendamente Amendamentele la acest acord, altele decît cele la care se face referire în paragraful 2 al art. 37, vor intra în vigoare la data primirii ultimei note diplomatice confirmind ca toate procedurile, cerute de legislaţia naţionala a fiecărei părţi pentru intrarea în vigoare a amendamentelor, au fost îndeplinite. Articolul 39Intrarea în vigoare Acest acord se supune ratificării şi va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare. Schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc la Bucureşti. Articolul 40Valabilitatea şi terminarea valabilităţii 1. Oricare parte la acest acord poate decide terminarea valabilităţii acestui acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Efectele se vor produce din prima zi a celei de-a şaptea luni de la data la care a fost primită notificarea de către cealaltă parte. Ca mărturie a acestora, plenipotenţiarii, mai jos semnatari fiind deplin autorizaţi pentru aceasta, au semnat prezentul acord. Făcut la Praga, la 24 octombrie 1994, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, ceha şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe în interpretare, textul în limba engleza va prevala. Pentru România,NICOLAE VACAROIU,PRIM-MINISTRUPentru Republica Ceha,VACLAV KLAUS,PRIM-MINISTRU MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE1. În ceea ce priveşte paragraful 2 al art. 4, părţile convin ca atunci când o reducere a taxelor vamale se efectuează prin suspendarea pentru o anumită perioada de timp a taxelor vamale, aceste taxe vamale reduse vor înlocui taxa vamală de baza numai pe perioada unei asemenea suspendări şi, ca ori de cîte ori se efectuează o suspendare parţială de taxe vamale, marja preferentiala pentru părţi va fi menţinută. 2. La elaborarea criteriilor şi regulilor indicate în paragraful 3 al art. 23, părţile: - vor avea ca obiectiv asigurarea celei mai depline conformitati cu criteriile şi regulile în materie, folosite sau auspiciile acordurilor dintre fiecare dintre părţile la acest acord şi Uniunea Europeană; - vor defini condiţiile şi/sau situaţiile în care pot fi aplicate derogări temporare de la prevederile paragrafului 1 al art. 23; - vor examina condiţiile în care pot fi instituite acţiuni împotriva practicilor din domeniul ajutorului de stat. 3. În ceea ce priveşte paragraful 4 al art. 23, într-un an de la intrarea în vigoare a acestui acord, comitetul mixt va discuta şi adopta regulile necesare pentru implementarea de măsuri de transparenta. 4. În ceea ce priveşte paragraful 2 al art. 24, în cazul în care situaţia existenta în Republica Ceha va permite acest lucru, deplina liberalizare a pieţei achiziţiilor publice se va introduce în relaţiile dintre România şi Republica Ceha, înainte de sfârşitul anului 1998. 5. În ceea ce priveşte paragraful 2 al art. 37, Guvernul va acţiona în conformitate cu procedurile legale definite de legislaţia naţionala în vigoare. 6. În ceea ce priveşte art. 9, părţile au ţinut seama de faptul ca ele aplica restrictii la export şi măsuri cu efect echivalent. Părţile se vor informa reciproc cu privire la nivelul actual al acestor restrictii, prin autorităţile lor competente, nu mai tirziu de data de 31 martie a fiecărui an. DECLARAŢIE COMUNADelegaţia Guvernului României, condusă de primul-ministru, domnul Nicolae Vacaroiu, şi delegaţia Guvernului Republicii Cehe, condusă de primul-ministru, domnul Vaclav Klaus, exprimind disponibilitatea statelor lor de a colabora la identificarea căilor şi mijloacelor pentru a intensifica procesul integrării economice în Europa, neconfirmând hotărârea statelor lor de a elimina treptat obstacolele în calea comerţului reciproc, în conformitate cu prevederile Acordului General pentru Tarife şi Comerţ, convinse de influenţa benefica a comerţului liber asupra dezvoltării economice a statelor lor, în scopul adincirii liberalizarii comerţului reciproc, cu prilejul semnării Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, la Praga, în ziua de 24 octombrie 1994, au convenit după cum urmează: 1. După semnarea Acordului de comerţ liber între România şi Republica Ceha vor începe, fără întârziere, negocieri la nivel de experţi în vederea accelerarii şi aprofundarii liberalizarii comerţului reciproc, inclusiv cu produse agricole, şi pregătirea regulilor de procedura ale comitetului mixt. 2. Miniştrii responsabili pentru comerţ vor prezenta spre aprobare sesiunii comitetului mixt noi măsuri de liberalizare a comerţului până la sfârşitul lunii martie 1995. Pentru delegaţia Guvernului României,NICOLAE VACAROIU,PRIM-MINISTRUPentru delegaţia Guvernului Republicii Cehe,VACLAV KLAUS,PRIM-MINISTRU --------------- Notă *) Anexele şi protocoalele se publică ulterior. GUVERNUL REPUBLICII CEHEVACLAV KLAUS,PRIM-MINISTRUPraga, 24 octombrie 1994Excelenta, Cu ocazia semnării de astăzi a Acordului de comerţ liber dintre Republica Ceha şi România, din partea autorităţilor respective am onoarea sa va propun aplicarea preliminară a acestuia de la 1 ianuarie 1995, cu condiţia ca Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe sa primească, înainte de această dată, din partea Ministerului Afacerilor Externe al României, o nota confirmind îndeplinirea procedurilor interne necesare de aprobare a intrării în vigoare a acestui acord. Va rugăm sa acceptaţi, Excelenta, asigurarea înaltei mele consideratii. VACLAV KLAUS,PRIM-MINISTRUExcelentei sale Domnului Nicolae Vacaroiu, prim-ministru al Guvernului României GUVERNUL ROMÂNIEIPraga, 24 octombrie 1994Excelenta, Am onoarea sa confirm primirea scrisorii Dumneavoastră din 24 octombrie 1994 având următorul conţinut: "Excelenta, Cu ocazia semnării de astăzi a Acordului de comerţ liber dintre Republica Ceha şi România, din partea autorităţilor respective am onoarea sa va propun aplicarea preliminară a acestuia de la 1 ianuarie 1995, cu condiţia ca Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe sa primească, înainte de această dată, din partea Ministerului Afacerilor Externe al României, o nota confirmind îndeplinirea procedurilor interne necesare de aprobare a intrării în vigoare a acestui acord. Va rog sa acceptaţi, Excelenta, asigurarea înaltei mele consideratii." (conţinut pe care îl aprob) Va rog sa acceptaţi, Excelenta, asigurarea înaltei mele consideratii. NICOLAE VACAROIU,PRIM-MINISTRUExcelentei sale Domnului Vaclav Klaus, prim-ministru al Republicii Cehe --------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 22 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 165/1982 pentru modificarea articolului 55 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • LEGE nr. 62 din 21 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 3 martie 1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
 • LEGE nr. 208 din 27 mai 2004 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 1.204 din 4 aprilie 1931 privind recunoaşterea ca valabile a tuturor actelor de stare civilă încheiate de primari în comunele din teritoriile unite, trecute la Vechiul Regat în baza legii pentru unificarea administrativă din 14 Iunie 1925
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 141 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • LEGE nr. 248 din 10 iunie 2003 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 107 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 177 din 9 iunie 2005 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 41 din 19 decembrie 1975 privind regimul tăierii animalelor
 • LEGE nr. 285 din 14 august 1947 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din legea pentru comerţul de devize din 1 Octomvrie 1932 şi a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 11 mai 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 106 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • LEGE nr. 25 din 9 martie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 73 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 201 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 233 din 12 decembrie 1923 privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul războiului, precum şi la regularea situaţiei juridice a patrimoniilor şi a urmaşilor lor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 234 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 329 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 304 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020