Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011 -
Selectați versiunea
LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011





  Notă
  Conform art. VII din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018, prevederile legii intră în vigoare începând cu anul școlar 2019-2020.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții. Legea reglementează structura, funcțiile, organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ de stat, particular și confesional. Articolul 2(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.(3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.(4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.(5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România, minorilor străini și minorilor apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii.(7) În România învățământul constituie prioritate națională. Articolul 3Principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt:a) principiul echității - în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;b) principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale;c) principiul relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice;d) principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în proces;f) principiul răspunderii publice - în baza căruia unitățile și instituțiile de învățământ răspund public de performanțele lor;g) principiul garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și dialogului intercultural;h) principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român;i) principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;j) principiul asigurării egalității de șanse;k) principiul autonomiei universitare;l) principiul libertății academice;m) principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora;n) principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice;o) principiul incluziunii sociale;p) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;q) principiul participării și responsabilității părinților;r) principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practicarea activităților sportive;s) principiul organizării învățământului confesional potrivit cerințelor specifice fiecărui cult recunoscut;t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ. Articolul 4Educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural. Articolul 5(1) În domeniul educației și al formării profesionale prin sistemul național de învățământ, dispozițiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplică dispozițiile prezentei legi.(2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului școlar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), dispozițiile prezentei legi care vizează evaluările naționale de la finalul învățământului gimnazial sau liceal se aplică începând cu promoția aflată în primul an al învățământului gimnazial, respectiv liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a completării. Articolul 6(1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legislației în vigoare.(2) Regimul actelor de studii emise de unitățile și de instituțiile de învățământ se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Conținutul și formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale. Articolul 7(1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.(2) Privatizarea unităților și a instituțiilor de învățământ de stat este interzisă. Articolul 8Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. Articolul 9(1) Principiile finanțării învățământului preuniversitar sunt următoarele:a) transparența fundamentării și alocării fondurilor;b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învățământ de calitate;c) adecvarea volumului de resurse în funcție de obiectivele urmărite;d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente și stabile;e) eficiența utilizării resurselor.(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale. (la 02-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (2^1) Pentru absolvenții de liceu care nu au susținut/nu au promovat examenul de bacalaureat național, statul poate asigura, din finanțarea de bază sau din alte surse de finanțare, organizarea de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat.----------Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Învățământul de stat este gratuit. Pentru unele activități, niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile stabilite de prezenta lege.(4) Ministerul Educației Naționale, prin organismul specializat, stabilește anual costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, cost care stă la baza finanțării de bază. De suma aferentă beneficiază toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ acreditate și evaluate periodic, conform legislației în vigoare. (la 02-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 9 , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul «resursa financiară urmează elevul», în baza căruia alocația bugetară aferentă unui elev, unui preșcolar sau antepreșcolar se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4). (la 02-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 9 , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (6) Învățământul poate să fie finanțat și direct de către operatori economici, precum și de alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.(7) Învățământul poate fi susținut prin burse, credite de studii, taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale. Articolul 10(1) În România, învățământul este serviciu de interes public și se desfășoară, în condițiile prezentei legi, în limba română, precum și în limbile minorităților naționale și în limbi de circulație internațională.(2) În fiecare localitate se organizează și funcționează unități de învățământ sau formațiuni de studiu cu limba de predare română și/sau, după caz, cu predarea în limbile minorităților naționale ori se asigură școlarizarea fiecărui elev în limba sa maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil.(3) Învățarea în școală a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toți cetățenii români. Planurile de învățământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar și suficient învățării limbii române. Autoritățile administrației publice asigură condițiile materiale și resursele umane care să permită însușirea limbii române.(4) În sistemul național de învățământ, documentele școlare și universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educației naționale se întocmesc numai în limba română. Celelalte înscrisuri școlare și universitare pot fi redactate în limba de predare.(5) Unitățile și instituțiile de învățământ pot efectua și emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor și ale altor înscrisuri școlare și universitare proprii, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 11(1) Guvernul sprijină învățământul în limba română în țările în care trăiesc români, cu respectarea legislației statului respectiv.(2) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unități de învățământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice și instituțiile culturale ale României în străinătate, poate susține lectorate în universități din străinătate, precum și cursuri de limbă, cultură și civilizație românească. Articolul 12(1) Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale.(1^1) Educația persoanelor cu tulburări de învățare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate și prin abordare adecvată, potrivit legii.----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016.(1^2) Persoanele cu tulburări de învățare sunt integrate în învățământul de masă.----------Alin. (1^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016.(2) Statul acordă burse sociale de studii elevilor și studenților proveniți din familii defavorizate, precum și celor instituționalizați, în condițiile legii.(3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente elevilor și studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive.(4) Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi și burse pentru performanțe școlare și universitare.(5) Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și internațional, ale elevilor și studenților.(6) Statul garantează dreptul la educație al tuturor persoanelor cu cerințe educaționale speciale. Învățământul special și special integrat sunt parte componentă a sistemului național de învățământ preuniversitar.(7) Învățământul special și special integrat reprezintă o formă de instruire școlară diferențiată, adaptată, precum și o formă de asistență educațională, socială și medicală complexă, destinată persoanelor cu cerințe educaționale speciale.(8) Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăța într-o unitate de învățământ vor fi sprijiniți prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată unitate de învățământ sau vor primi cazare și masă gratuite în internatele școlare, cu excepția celor înscriși în învățământul postliceal.(8^1) Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani pot beneficia de masă și cazare gratuită în cantinele și internatele școlare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea și masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile județene, prin decizii proprii. (la 05-05-2017, Articolul 12 din Titlul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 02 mai 2017 ) (9) În cazul elevilor care frecventează învățământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilitățile de cazare și masă gratuite prevăzute la alin. (8) se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. (la 23-11-2016, Articolul 12 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) Articolul 13(1) Învățarea pe tot parcursul vieții este un drept garantat de lege.(2) Învățarea pe tot parcursul vieții include totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană, începând cu educația timpurie, în scopul dobândirii de cunoștințe, formării de deprinderi/abilități și dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică, socială și/sau ocupațională. Articolul 14(1) Ministerul Educației Naționale proiectează, fundamentează și aplică strategiile naționale în domeniul educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinților, Consiliului Național al Rectorilor, structurilor asociative ale universităților și școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliului Minorităților Naționale, sindicatelor reprezentative din învățământ, asociațiilor reprezentative ale elevilor, asociațiilor reprezentative ale studenților, autorităților administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor neguvernamentale finanțatoare care susțin programe educative/federații ale furnizorilor de servicii sociale.(2) Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public-privat. Articolul 15(1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educației Naționale organizarea unui învățământ teologic specific în cadrul învățământului de stat în universitățile de stat existente, ca facultăți cu dublă subordonare, destinat pregătirii personalului de cult și activității social-misionare a cultelor, numai pentru absolvenții învățământului liceal, proporțional cu ponderea numerică a fiecărui cult în configurația religioasă a țării, potrivit recensământului oficial. Înființarea, organizarea și funcționarea acestui învățământ se realizează potrivit legii.(2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza învățământ confesional prin înființarea și administrarea propriilor unități și instituții de învățământ particular, conform prevederilor prezentei legi. Titlul II Învățământul preuniversitar Capitolul I Dispoziții generale Articolul 16(1) Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(2) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) În scopul realizării finalităților educației și a formării profesionale prin sistemul național de învățământ, învățământul liceal de stat este generalizat și gratuit. Articolul 17Pe durata școlarizării în învățământul preuniversitar, cu excepția învățământului postliceal, copiii beneficiază de alocația de stat pentru copii, în condițiile legii. Articolul 18(1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.(2) Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 153 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015.(3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi și abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației Naționale și cultele religioase recunoscute oficial de stat. Articolul 19(1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:a) cu minimum 300 de elevi;b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari;c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari;d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învățământ intră în structura sau funcționează ca structură, după caz, a unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică din localitate. (la 06-04-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 19 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în unitățile administrativ-teritoriale în care numărul total al elevilor, preșcolarilor și antepreșcolarilor nu se încadrează în prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de necesitățile locale, se organizează, la cererea părinților, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, grupe, clase sau unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română sau în limbile minorităților naționale. (la 18-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (4) Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.(5) În cazul unităților de învățământ confesional preuniversitar de stat existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, cultele respective și Ministerul Educației Naționale au obligația ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze o metodologie de funcționare aprobată prin hotărâre a Guvernului, care stabilește relația juridică, patrimonială, financiară și administrativă. Articolul 20(1) Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.(2) Neîndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor ce le revin în organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar se sancționează conform legii. Articolul 21(1) Sistemul de învățământ preuniversitar are caracter deschis. În învățământul preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate școlară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul și de la o filieră la alta este posibilă în condițiile stabilite prin metodologia elaborată de către Ministerul Educației Naționale.(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular se pot transfera la alte unități de învățământ de stat sau particular, cu acordul unității primitoare.(3) Statul garantează dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în acord cu particularitățile de vârstă și individuale.(4) Elevii cu performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani de studii într-un an școlar la decizia unității de învățământ, pe baza unei metodologii naționale aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Capitolul II Structura sistemului național de învățământ preuniversitar Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 22(1) Sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate.(2) Învățământul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri și asigură condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă.(3) Unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale se înființează prin ordin al ministrului educației naționale, în baza acreditării unui nivel de învățământ, în condițiile prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (4) Procesul de înființare a unei unități de învățământ preuniversitar cuprinde 2 etape, care se desfășoară astfel:a) orice persoană juridică de drept public sau privat, interesată în furnizarea de educație, se supune procesului de evaluare și parcurge procedura de autorizare de funcționare provizorie, stabilită prin art. 30 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru a deveni organizație furnizoare de educație. Autorizația de funcționare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz, prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, transmisă în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;b) furnizorul de educație autorizat să funcționeze provizoriu, care îndeplinește condițiile de acreditare, parcurge procedura prevăzută de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. Acreditarea în învățământul preuniversitar se acordă pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz, prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea ARACIP, transmisă în termen de maximum 20 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (5) Ordinele ministrului educației naționale prevăzute la alin. (4) se comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităților publice locale, în vederea includerii în rețeaua școlară a furnizorului de educație sau a unității de învățământ, după caz. (la 18-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (6) Actele prin care se poate manifesta voința oricărei persoane juridice publice sau private de a deveni organizație furnizoare de educație se materializează, după caz, prin:a) hotărâre a autorităților publice locale privind necesitatea de a înființa o unitate de învățământ preuniversitar, de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;b) hotărâre a persoanei juridice private privind intenția de înființare a unei unități de învățământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) hotărâre a conducerii cultului recunoscut oficial de stat privind intenția de înființare a unei unități de învățământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;d) ordin al ministrului educației naționale emis în vederea aplicării prevederilor art. 61 alin. (4^1) și/sau a prevederilor art. 29^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind necesitatea de a înființa/ reorganiza una sau mai multe unități de învățământ preuniversitar, de stat. (la 18-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (7) Prin ordinul de acreditare prevăzut la alin. (4) lit. b) se înființează și se acordă personalitate juridică, după cum urmează:a) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile particulare de învățământ preuniversitar, înființate din inițiativa și cu resursele unor persoane juridice de drept privat;b) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile de învățământ preuniversitar confesional, înființate din inițiativa, cu resursele și potrivit cerințelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat;c) de drept public, pentru unitățile de învățământ preuniversitar, de stat. (la 18-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 22^1(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate juridică, pot fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea asigurării accesului egal la educație și formare profesională, a eficientizării și asigurării/menținerii standardelor de calitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Unitățile de învățământ particular/confesional acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu pot solicita din motive întemeiate Ministerului Educației Naționale intrarea în proces de reorganizare.(3) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (2) se poate realiza prin operațiunea de fuziune sau prin divizare, după caz, la inițiativa:a) autorităților publice locale, în cazul unităților de învățământ de stat, ce funcționează în unitatea administrativ-teritorială;b) inspectoratelor școlare județene sau al Municipiului București, în cazul unităților de învățământ de stat;c) persoanelor juridice de drept privat care au participat la înființarea unităților particulare de învățământ;d) cultelor recunoscute oficial de stat, care au participat la înființarea de structuri sau de unități de învățământ confesionale;e) Ministerului Educației Naționale în cazul unităților de învățământ de stat, particulare sau confesionale;f) Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și a altor instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale în cazul unităților de învățământ militar preuniversitar.(4) În situația în care entitățile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) au opinii divergente cu privire la procesul de reorganizare, Ministerul Educației Naționale decide cu privire la procesul de reorganizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Ministerul Educației Naționale prin direcțiile de specialitate competente, precum și prin Direcția Minorități, în cazul unităților cu predare în limbile minorităților naționale, stabilește și propune ARACIP, pentru situațiile prevăzute la alin. (3) lit. e) și la alin. (4), unitățile de învățământ care intră în proces de reorganizare.(6) Entitățile prevăzute la alin. (3) transmit ARACIP, până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an școlar, lista unităților pentru care se propune reorganizarea.(7) ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităților de învățământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educației naționale, după caz, ordinul privind unitățile de învățământ rezultate în urma reorganizării.(8) Unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare se includ, de drept, în rețeaua școlară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(9) Procesul de reorganizare se finalizează cel mai târziu, până la începutul noului an școlar.(10) Procesul de reorganizare se poate realiza prin una dintre următoarele operațiuni:a) fuziune;b) divizare.(11) Fuziunea se poate realiza în două moduri:a) prin absorbție;b) prin contopire.(12) Divizarea se poate realiza în două moduri:a) prin absorbție;b) prin constituirea unei noi unități de învățământ. (la 18-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completata de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 22^2(1) Reorganizarea prin operațiunea fuziunii prin absorbție se poate realiza, în cazuri justificate, prin includerea unei unități de învățământ acreditate, denumită unitate absorbită, într-o altă unitate de învățământ acreditată, denumită unitate absorbantă.(2) Reorganizarea prin operațiunea fuziunii prin contopire se poate realiza, în cazuri justificate, prin unirea a două sau a mai multor unități de învățământ acreditate, pentru a constitui o nouă unitate de învățământ acreditată.(3) Unitățile de învățământ, supuse procesului de reorganizare prin una din operațiunile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), pot avea în structură componente organizatorice, de tipul: nivel de învățământ, filieră, profil cu specializări/calificări profesionale, programe de studii, care sunt autorizate să funcționeze provizoriu, pentru care, după reorganizare, se urmează procedura de acreditare în condițiile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Finalizarea operațiunii de fuziune prin absorbție sau prin contopire se realizează prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cel puțin, următoarele elemente:a) noua structură a unității de învățământ;b) drepturile și obligațiile dobândite, după caz, de către unitatea de învățământ absorbantă sau constituită prin operațiunea de fuziune prin contopire;c) desființarea unității de învățământ absorbite integral sau, după caz, a unităților de învățământ contopite;d) menținerea acreditării pentru unitatea de învățământ absorbantă, respectiv transferul acreditării la unitatea nou-constituită prin contopire.(5) Unitatea de învățământ absorbantă, rezultată în urma operațiunii de fuziune prin absorbție, este acreditată și are obligația de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operațiunii de absorbție.(6) Unitatea de învățământ nou-rezultată, în urma operațiunii de fuziune prin contopire, este acreditată și are obligația de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operațiunii de contopire.(7) Dacă ARACIP constată, în urma evaluării externe periodice, că nu se poate asigura menținerea standardelor de calitate, în urma procesului de reorganizare, sprijină Ministerul Educației Naționale în vederea identificării unei alte soluții, în condițiile legii. (la 18-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completata de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 22^3(1) Divizarea prin absorbție se poate realiza prin absorbția de către o unitate de învățământ acreditată, de la una sau de la mai multe unități de învățământ acreditate, de componente organizatorice, de tipul:a) nivel de învățământ acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ, locație;b) specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ, locație;c) program de studii acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ, locație.(2) Finalizarea operațiunii de divizare prin absorbție se realizează prin ordin al ministrului educației naționale privind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică a unității de învățământ absorbante, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite cel puțin următoarele elemente:a) noua structură a unității de învățământ constituite prin operațiunea de divizare prin absorbție;b) menținerea acreditării pentru unitatea de învățământ constituită prin operațiunea de divizarea prin absorbție;c) drepturile și obligațiile dobândite de unitatea de învățământ absorbantă;d) drepturile și obligațiile păstrate de unitatea/unitățile de învățământ asupra căreia/cărora operează divizarea.(3) Unitatea de învățământ constituită prin divizarea prin absorbție este acreditată și are obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operațiunii de divizare prin absorbție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Unitatea de învățământ absorbantă constituită prin operațiunea prevăzută la alin. (1) are obligația, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru nivelurile de învățământ, filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale, programele de studii, autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, pe formă de învățământ și locație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) ARACIP propune, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, emiterea ordinului ministrului educației naționale privind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică, pentru unitatea de învățământ de la care s-au divizat componente organizatorice.(6) Divizarea prin constituirea unei noi unități de învățământ se poate realiza prin divizarea din cadrul uneia sau a mai multor unități de învățământ acreditate, după caz, a următoarelor componente organizatorice:a) unul sau mai multe niveluri de învățământ acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;b) una sau mai multe specializări/calificări acreditate/ autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;c) unul sau mai multe programe de studii acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație.(7) Pentru realizarea procesului de reorganizare prin operațiunea de divizare prevăzută la alin. (6) trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) unitățile care se supun operațiunii de divizare trebuie să își mențină în structura sa cel puțin un nivel de învățământ acreditat pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;b) unitatea de învățământ care se constituie trebuie să cuprindă în structura sa cel puțin un nivel de învățământ acreditat, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație. (8) Finalizarea operațiunii de divizare prin constituirea unei noi unități de învățământ se realizează prin ordinul ministrului educației naționale privind înființarea unității de învățământ, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care se stabilesc drepturile și obligațiile dobândite de unitatea de învățământ nou-înființată.(9) Unitatea de învățământ nou-constituită prin operațiunea de divizare este acreditată și are obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea procesului de divizare.(10) Menținerea acreditării unității/unităților de învățământ din care au fost divizate componente organizatorice de tipul celor prevăzute la alin. (6) se realizează prin ordin al ministrului educației naționale privind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, cu obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operațiunii de divizare.(11) Unitatea de învățământ nou-constituită prin operațiunea prevăzută la alin. (6) are obligația, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru nivelurile de învățământ, specializările/calificările profesionale, programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completata de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 22^4Prin excepție de la prevederile art. 22^1, reorganizarea unităților de învățământ militar preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun de către ministrul educației naționale, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne și ministrul justiției. (la 18-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul II a fost completata de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 23(1) Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;c) învățământul secundar, care cuprinde:(i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;(ii) învățământul secundar superior care poate fi:- învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;- învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani;----------Pct. (ii), lit. c), alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.d) învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.(2) Învățământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a Xa, și ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a.(3) Învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal se organizează pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației Naționale, în conformitate cu Registrul național al calificărilor.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Articolul 24(1) Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior.-----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(3) Învățământul profesional și tehnic este format din: învățământ profesional învățământ liceal tehnologic și învățământ postliceal.----------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. Articolul 25(1) Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt: învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă.(2) Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvență. În mod excepțional, pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învățământul obligatoriu se poate organiza și în forma de învățământ cu frecvență redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale.(3) Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală.(4) Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici:a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ. (la 06-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (5) Învățământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) și îndeplinește următoarele cerințe:a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (6) Organizarea și funcționarea învățământului dual, accesul în învățământul dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 26Ministerul Educației Naționale poate stabili, prin hotărâre a Guvernului, funcționarea în sistemul de învățământ preuniversitar a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație. Secţiunea a 2-a Educația antepreșcolară Articolul 27(1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi. (la 02-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (2) Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, conținutul educativ, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Asigurarea personalului didactic și a celui de specialitate necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către Ministerul Educației Naționale conform art. 104 alin (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare. (la 02-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (4) Finanțarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor de servicii de educație timpurie acreditați, de stat, particular sau confesional. (la 02-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (4^1) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii înscriși în unitățile acreditate de educație timpurie antepreșcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard per antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. (la 02-08-2018, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (5) Acreditarea furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.(6) Statul sprijină educația timpurie, ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educațional, conform legislației în domeniul asistenței sociale, în funcție de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale*).(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevăzute la alin. (6) se stabilește prin norme metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Secţiunea a 3-a Învățământul preșcolar Articolul 28(1) Învățământul preșcolar se organizează în grădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal. Grădinițele pot funcționa ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică.(2) Autoritățile administrației publice locale și inspectoratele școlare asigură condițiile pentru generalizarea treptată a învățământului preșcolar. Secţiunea a 4-a Învățământul primar Articolul 29(1) Învățământul primar se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață.(2) În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.(3) În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor legali sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.(4) Ministerul Educației Naționale poate aproba organizarea de programe educaționale de tip "A doua șansă", în vederea promovării învățământului primar pentru persoanele care depășesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învățământ până la vârsta de 14 ani. Secţiunea a 5-a Învățământul gimnazial Articolul 30(1) Învățământul gimnazial se organizează și funcționează, de regulă, cu program de dimineață.(2) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, prin inspectoratele școlare, poate organiza programe educaționale de tip «A doua șansă», în vederea promovării învățământului obligatoriu pentru persoane care depășesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit învățământul secundar inferior, gimnazial.----------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 30 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Secţiunea a 6-a Învățământul liceal Articolul 31(1) Învățământul liceal cuprinde următoarele filiere și profiluri:a) filiera teoretică, cu profilurile umanist și real;b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului;c) filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic.(2) Ministerul Educației Naționale este abilitat să stabilească prin planurile-cadru de învățământ, în funcție de dinamica socială, economică și educațională, specializări diferite în cadrul profilurilor prevăzute la alin. (1).(2^1) Liceele cu profil agricol pot fi susținute în ceea ce privește infrastructura, terenurile și mijloacele de învățământ și de autoritățile locale și de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.----------Alin. (2^1) al art. 31 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 118 din 31 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016.(3) Durata studiilor în învățământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației Naționale. Pentru unele forme de învățământ cu frecvență și pentru învățământul liceal cu frecvență redusă, durata studiilor se prelungește cu un an.-----------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(4) Învățământul liceal se organizează și funcționează, de regulă, ca învățământ cu frecvență. Acesta se poate organiza și poate funcționa și ca învățământ cu frecvență redusă, în unitățile de învățământ stabilite de inspectoratul școlar, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.(5) Unitățile de învățământ liceal se organizează cu una sau mai multe filiere și unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii.(6) Absolvenții învățământului liceal care au dobândit formal, nonformal sau informal competențe profesionale pot susține examen de certificare a calificării, în condițiile legii. Absolvenții care promovează examenul de certificare dobândesc certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.(7) Unitățile de învățământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocațională a liceului sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale elaborate și monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorții regionale și comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. Secţiunea a 7-a Învățământul tehnologic și vocațional Articolul 32(1) Învățământul liceal tehnologic și vocațional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică sau vocațională, pentru calificări din Registrul național al calificărilor, actualizat periodic, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.(2) Învățământul liceal tehnologic și vocațional se poate organiza și pe baza solicitărilor din partea angajatorilor privați sau ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe baza unor contracte de școlarizare.(3) Absolvenții clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaționale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susține examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul național al calificărilor.-----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(4) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaționale se pot organiza la nivelul unității de învățământ și/sau la operatorii economici ori instituțiile publice cu care unitatea de învățământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizații-gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională inițială. Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învățământ, aprobat de Ministerul Educației Naționale.(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ care desfășoară învățământ profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, beneficiază de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 32 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Secţiunea a 8-a Învățământul profesional Articolul 33(1) Învățământul profesional se poate organiza în școli profesionale care pot fi unități independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.(2) Pregătirea prin învățământul profesional și tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, și elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate. (la 06-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (3) Absolvenții învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.(4) Modul de organizare și de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educației Naționale prin metodologie, care se dă publicității la începutul ciclului.(5) Absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al învățământului liceal, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (la 23-11-2016, Alineatul (5^1) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (la 23-11-2016, Alineatul (5^2) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (la 23-11-2016, Alineatul (5^3) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (la 23-11-2016, Alineatul (5^4) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (la 23-11-2016, Alineatul (5^5) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (la 23-11-2016, Alineatul (5^6) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (6) Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (6^1) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (6^1) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), pot fi organizate prin unitățile de învățământ de stat și particulare sau confesionale acreditate și sunt gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învățământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani. (la 23-11-2016, Alineatul (7) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (7^1) Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional, precum și la solicitările operatorilor economici și ale structurilor asociative interesate în formarea profesională prin învățământul profesional. (la 06-04-2018, Alineatul (7^1) din Articolul 33 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (8) Abrogat.----------Alin. (8) al art. 33 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(9) Abrogat.----------Alin. (9) al art. 33 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(10) Statul susține învățământul profesional și învățământul liceal - filiera tehnologică sau vocațională, prin:a) recunoașterea în învățământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională, în baza unui regulament propriu;b) finanțarea parțială la școlarizarea în cadrul școlilor postliceale de stat;c) burse speciale și alte forme de sprijin material. Articolul 33^1(1) Învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor. Învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 și 5 se organizează începând cu anul școlar 2019-2020.(2) Absolvenții învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.(3) Absolvenții învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot continua studiile în învățământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenți ai învățământului liceal și/sau absolvenți cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (5) Absolvenții de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învățământ liceal. Condițiile de acces, conținutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Articolul 33^1 din Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 33^2(1) Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative, inclusiv ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 33^2 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire practică individuală cu operatorul economic și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici, ai structurilor asociative și ai consorțiilor și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 06-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 33^2 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (la 23-11-2016, Sectiunea a 8-a din Capitolul II , Titlul II a fost completata de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) Secţiunea a 9-a Învățământul militar preuniversitar Articolul 34(1) Învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ, și cuprinde: învățământ liceal militar și învățământ postliceal pentru formarea maiștrilor militari, a subofițerilor, agenților de poliție și agenților de penitenciare.(2) Structura organizatorică, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se propun Ministerului Educației Naționale de ministerele interesate și de alte instituții cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale potrivit fiecărei arme, specializări și forme de organizare a învățământului și se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituțiile de învățământ civil.(3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale, în conformitate cu standardele naționale elaborate de instituțiile responsabile cu asigurarea calității, și se avizează de Ministerul Educației Naționale.(4) Programele școlare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și de alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale și se aprobă de Ministerul Educației Naționale. Articolul 35Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale coordonează și controlează unitățile de învățământ militar preuniversitar, împreună cu Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București. Articolul 36Conducerea operativă a unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se asigură de comandantul/directorul numit prin ordin al conducătorilor ministerelor și instituțiilor de ordine publică și siguranță națională, care este și președintele consiliului de administrație/consiliului de conducere. În activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de locțiitorul comandantului pentru învățământ/directorul adjunct. Directorul adjunct/Locțiitorul comandantului pentru învățământ este și președintele consiliului profesoral. Articolul 37(1) Personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se constituie din personalul didactic prevăzut în prezenta lege și din corpul instructorilor militari, de ordine și securitate publică.(2) Personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul militar de apărare, ordine publică și securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg din prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcționar public cu statut special.(3) Funcțiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 307 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 9 iulie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, începând cu data de 9 iulie 2018, dispozițiile art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice în data de 23 august 2018, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Articolul 38Finanțarea învățământului preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este asigurată de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale din fondurile alocate din bugetul de stat. Articolul 39Certificatele de absolvire și competențe profesionale dau dreptul deținătorilor legali, după trecerea în rezervă, în condițiile legii, să ocupe funcții echivalente cu cele ale absolvenților instituțiilor civile de învățământ cu profil apropiat și de același nivel. Articolul 40Instituțiile de învățământ preuniversitar din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și specializările/calificările profesionale din cadrul acestora se supun mecanismelor de asigurare a calității, ca și instituțiile de învățământ civil. Articolul 41Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar, de ordine publică și securitate națională se face prin ordine, regulamente și instrucțiuni proprii.
  Secţiunea a 10-a Învățământul de artă și învățământul sportiv Articolul 42(1) Învățământul de artă și învățământul sportiv se organizează pentru elevii cu aptitudini în aceste domenii.(2) Unitățile în care se organizează învățământul de artă și învățământul sportiv de stat se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare, potrivit legii.(3) În învățământul de artă și în învățământul sportiv:a) școlarizarea se realizează, de regulă, începând cu învățământul gimnazial;b) elevii pot fi înscriși numai pe baza testării aptitudinilor specifice;c) planurile-cadru de învățământ sunt adaptate specificului acestui învățământ;d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educației Naționale;e) programele școlare pentru învățământul liceal de artă și pentru învățământul liceal sportiv respectă obiectivele educaționale stabilite pentru profilul respectiv.(4) Pentru activitatea sportivă și artistică de performanță, la propunerea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Ministerului Culturii și Identității Naționale și/sau a instituțiilor publice de cultură împreună cu Ministerul Educației Naționale se pot organiza cluburi școlare și unități de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artă, integrat ori suplimentar.(5) Învățământul de artă și învățământul sportiv integrat se organizează în școlile și liceele cu program de artă, respectiv sportiv, precum și în clase cu program de artă sau sportiv, organizate în celelalte unități de învățământ primar, gimnazial și liceal.(6) Organizarea învățământului de artă și a învățământului sportiv se face prin regulamente aprobate de ministrul educației naționale.(7) Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, denumite cluburi sportive școlare, se constituie ca unități de învățământ de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângă alte unități de învățământ de același nivel.(8) Pentru buna desfășurare a activității, cluburile sportive școlare beneficiază de baze sportive proprii și de acces în bazele sportive care aparțin celorlalte unități de învățământ, cu acordul conducerilor acestor unități de învățământ.(9) Elevii au acces liber în cluburile sportive, în palatele și cluburile copiilor.(10) Pentru buna desfășurare a activităților artistice, unitățile de învățământ gimnazial și liceal beneficiază de săli de repetiție și spectacol proprii sau de acces la sălile unităților de învățământ de același nivel, cu acordul conducerii acestora.(11) Cluburile sportive școlare pot să fie finanțate și de autoritățile administrației publice locale.(12) Toți elevii cuprinși în grupele de performanță sunt înscriși într-un Registru național al performanțelor sportive, în baza reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 43(1) Pentru sprijinirea activității sportive și artistice de performanță, Ministerul Educației Naționale organizează tabere sportive sau de creație artistică, concursuri sportive sau artistice, campionate școlare, precum și festivaluri și acordă burse și alte forme de sprijin material.(2) Pentru activitățile sportive, în structura Ministerului Educației Naționale funcționează Federația Sportului Școlar și Universitar.(3) Ministerul Culturii și Identității Naționale și celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, autoritățile locale, precum și instituțiile de cultură pot sprijini financiar și material activitățile de performanță în domeniul artelor, respectiv al sportului.(4) Ministerul Educației Naționale colaborează cu instituții, cu organizații și cu alte persoane juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor financiare și materiale necesare desfășurării, în bune condiții, a învățământului de artă și învățământului sportiv integrat și suplimentar, precum și a competițiilor artistice și sportive de nivel regional și național. Secţiunea a 11-a Învățământul postliceal Articolul 44(1) Învățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor, stabilite de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Învățământul postliceal face parte din învățământul profesional și tehnic și este parțial subvenționat de stat.(3) Învățământul postliceal special face parte din învățământul profesional și tehnic și este integral subvenționat de stat.(3^1) Învățământul postliceal se organizează în școli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.----------Alin. (3^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3^2) Organizarea și funcționarea învățământului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (3^2) al art. 44 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Școlile de maiștri sunt școli postliceale.(5) Învățământul postliceal are o durată de 1-3 ani, în funcție de complexitatea calificării și de numărul de credite pentru educație și formare profesională.(6) Școlarizarea în învățământul postliceal de stat, organizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, se finanțează prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat și din venituri ale bugetelor locale. Școlarizarea poate să fie finanțată și de către solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care asigură școlarizarea. Statul susține și stimulează, inclusiv financiar, programe de studiu pentru învățământul postliceal, în parteneriat public-privat.(7) Cifra de școlarizare pentru învățământul postliceal de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepție, cifra de școlarizare pentru învățământul postliceal de stat finanțat integral de către solicitanți, persoane fizice sau juridice, se aprobă, prin decizii, de inspectoratele școlare ori, prin hotărâri, de senatele universitare și se comunică Ministerului Educației Naționale.----------Alin. (7) al art. 44 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7^1) Pentru anul școlar 2014-2015, colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat pot organiza învățământ postliceal doar finanțat integral de către solicitanți.----------Alin. (7^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7^2) Începând cu anul școlar 2015-2016, cifra de școlarizare și mecanismul de finanțare pentru învățământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Finanțarea de bază pentru colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învățământul preuniversitar.----------Alin. (7^2) al art. 44 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(8) Admiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/instituția de învățământ, prin consultarea factorilor interesați.----------Alin. (8) al art. 44 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9) Au dreptul să se înscrie în învățământul postliceal, în condițiile alin. (8), absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.(9^1) Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competențelor profesionale. Modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale este reglementat de Ministerul Educației Naționale prin metodologie specifică, elaborată cu consultarea factorilor interesați și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Alin. (9^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(9^2) Candidații proveniți din învățământul postliceal de stat admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat pot susține examenul de certificare a calificării profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen, luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.-----------Alin. (9^2) al art. 44 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(9^3) Absolvenții învățământului postliceal care susțin și promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul național al calificărilor și Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.-----------Alin. (9^3) al art. 44 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(10) Creditele pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat de către universități, în baza deciziilor senatului universitar, ca unități de credite de studii transferabile pentru nivelul licență. Secţiunea a 12-a Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale Articolul 45(1) Persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar, în condițiile legii.(2) În funcție de necesitățile locale se organizează, la cererea părinților sau tutorilor legali și în condițiile legii, grupe, clase sau unități de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale.(3) La toate formele de învățământ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, se poate înscrie și pregăti orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene și Confederația Elvețiană, indiferent de limba sa maternă și de limba în care a studiat anterior.(4) În cadrul unităților sau secțiilor cu predare în limbile minorităților naționale, singulare în localitate, se pot organiza clase liceale și profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri, în condițiile legii.(5) Pe raza unei unități administrativ-teritoriale, cu mai multe unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, funcționează cel puțin o unitate școlară cu personalitate juridică, pentru fiecare limbă maternă, indiferent de efectivul de elevi.(6) În cazul unităților de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minorităților naționale, singulare în municipiu, oraș sau comună, se acordă personalitate juridică, indiferent de efectivul de elevi.(7) Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăța în limba lor maternă sunt sprijiniți prin decontul transportului la cea mai apropiată școală cu predare în limba maternă sau primesc cazare și masă gratuite în internatul unității de învățământ cu predare în limba maternă.(8) Minoritățile naționale au dreptul la reprezentare proporțională cu numărul de clase în organele de conducere ale unităților de învățământ, ale inspectoratelor școlare sau ale instituțiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competență profesională, potrivit legii.(9) În unitățile școlare cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul minorităților respective, cu respectarea criteriilor de competență profesională.(10) În unitățile conexe învățământului preuniversitar din județele în care funcționează forme de învățământ în limbile minorităților naționale se asigură încadrarea cu specialiști și din rândul minorităților naționale, cu respectarea criteriilor de competență profesională.(11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrală în limba minorităților naționale trebuie să facă dovada competenței profesionale în limba minorității naționale respective și au dreptul la pregătire și perfecționare în limba de predare, în țară sau în străinătate. Fac excepție de la necesitatea de a face dovada competenței profesionale în limba minorității naționale respective cadrele didactice care predau limba și literatura română.(12) Ministerul Educației Naționale asigură materiale didactice specifice disciplinelor predate în limba maternă.(13) Pentru elevii aparținând minorităților naționale, Ministerul Educației Naționale asigură manualele școlare, care pot fi: manuale elaborate în limba de predare a minorităților naționale și manuale traduse din limba română sau manuale de import, avizate de Ministerul Educației Naționale, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.(14) În învățământul în limbile minorităților naționale, în comunicarea internă și în comunicarea cu părinții elevilor și ai preșcolarilor se poate folosi și limba de predare.(15) În învățământul primar cu predare în limbile minorităților naționale, calificativele se comunică în scris și oral și în limba de predare.(16) În cadrul Institutului de Științe ale Educației din subordinea Ministerului Educației Naționale va funcționa și o secție de cercetare și inovare pentru învățământul cu predare în limbile minorităților naționale.(17) În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale costul standard per elev, per preșcolar și per antepreșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii minorității naționale. În cazul acestor unități se au în vedere izolarea lingvistică, geografică și numărul redus de elevi, preșcolari și antepreșcolari, precum și elevii prevăzuți la alin. (7). Același coeficient se aplică și în cazul unităților școlare cu predare în limba română, în condiții similare. (la 02-08-2018, Alineatul (17) din Articolul 45 , Sectiunea a 12-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) Articolul 46(1) În cadrul învățământului preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepția disciplinei Limba și literatura română.(2) Disciplina Limba și literatura română se predă pe tot parcursul învățământului preuniversitar după programe școlare și manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă.(3) Prin excepție, în unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale, ca urmare a cererii părinților sau tutorilor legali, la solicitarea organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României sau, în cazul în care minoritatea respectivă nu are reprezentare parlamentară, la solicitarea grupului parlamentar al minorităților naționale, predarea disciplinei Limba și literatura română se face după manualele utilizate în unitățile de învățământ cu predare în limba română.(4) Testele la disciplina Limba și literatura română se elaborează pe baza programei speciale.(5) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip din învățământul preuniversitar și lucrările semestriale pentru elevii din învățământul cu predare în limbile minorităților naționale se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de Curriculumul național.(6) În învățământul preuniversitar, activitatea de predare și de educare la Limba și literatura maternă, la istoria și tradițiile minorităților naționale respective și la Educația muzicală se realizează pe baza programelor și a metodologiilor specifice elaborate de colective de experți cunoscători ai limbii și ai culturii minorității naționale respective și aprobate, potrivit legii.(7) Elevilor aparținând minorităților naționale, care frecventează unități de învățământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere, și în condițiile legii, ca disciplină de studiu, limba și literatura maternă, precum și istoria și tradițiile minorității naționale respective, ca parte a trunchiului comun. Programele și manualele disciplinei Istoria și tradițiile minorității naționale sunt aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(8) În învățământul primar, gimnazial și liceal cu predare în limbile minorităților naționale, disciplinele Istoria și Geografia României se predau în aceste limbi, după programe școlare și manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu obligația transcrierii și a însușirii toponimiei și a numelor proprii românești și în limba română.(9) În învățământul gimnazial cu predare în limbile minorităților naționale se introduce, ca disciplină de studiu, Istoria și tradițiile minorităților naționale respective, cu predare în limba maternă. Programele școlare și manualele la această disciplină sunt aprobate de Ministerul Educației Naționale.(10) În programele și manualele de istorie se vor reflecta istoria și tradițiile minorităților naționale din România.(11) În învățământul liceal și postliceal, în care predarea se face în limba maternă pentru disciplinele, respectiv modulele de pregătire de specialitate, se realizează însușirea terminologiei de specialitate și în limba română.(12) În învățământul preuniversitar, probele de admitere și probele examenelor de absolvire pot fi susținute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în condițiile legii. Articolul 47(1) Pe raza unei unități administrativ-teritoriale - comună, oraș, municipiu - unde funcționează mai multe unități școlare cu predare în limba română cel puțin una dintre acestea are personalitate juridică, indiferent de efectivul de elevi.(2) Unitățile cu predare în limba română, de nivel gimnazial sau liceal, unice în municipiu, în oraș sau în comună au personalitate juridică indiferent de efectivul de elevi. Secţiunea a 12^1-a Învățământ pentru persoanele cu tulburări de învățare----------Secț. 12^1 a cap. II al titlului II a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^1Pentru persoanele cu tulburări de învățare se aplică în toate ciclurile de învățământ preuniversitar curriculumul național.----------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^2În învățământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare și pentru clasa I, se vor efectua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacității de învățare în vederea depistării precoce a tulburărilor de învățare, stabilirii eventualelor metode specifice de educație și a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de învățământ primar se efectuează evaluări anuale.----------Art. 47^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^3Ministerul Educației Naționale elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare.----------Art. 47^3 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^4Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învățare, precum și cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată și a terapiilor specifice.----------Art. 47^4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^5Cu acordul prealabil al consiliului de administrație al unității de învățământ și la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii cu deficiențe de învățare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, și vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.----------Art. 47^5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^6La nivelul centrelor județene de resurse și de asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinții care au copii cu tulburări de învățare, pentru a se asigura comunicarea și colaborarea între școală, familie și specialiști pentru diagnosticarea și reabilitarea pe tot parcursul școlarizării elevilor.----------Art. 47^6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Articolul 47^7În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de tulburările de învățare, în vederea dobândirii de competențe în identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii didactice potrivite.----------Art. 47^7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. Secţiunea a 13-a Învățământul special și special integrat Articolul 48(1) Învățământul special și special integrat, organizat pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, se realizează pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență.(2) Învățământul special și special integrat este gratuit și este organizat, de regulă, ca învățământ cu frecvență. În funcție de necesitățile locale, acesta se poate organiza și sub alte forme, în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaționale și de asistență, oferite copiilor cu cerințe educaționale speciale. Articolul 49(1) Învățământul special se organizează în unități de învățământ special. (la 15-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 49 , Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2) Învățământul special integrat se organizează în învățământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preșcolar și elev cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în grupe, clase sau formațiuni de studiu din învățământul de masă. (la 15-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în învățământul de masă se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilități, cu avizul inspectoratului școlar județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (la 15-12-2016, Articolul 49 din Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2^2) Efectivele formațiunilor de studiu din învățământul special și special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale, în funcție de tipul și gradul dizabilității. (la 15-12-2016, Articolul 49 din Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (3) Conținuturile învățământului special și special integrat, demersurile didactice, precum și pregătirea și formarea personalului care își desfășoară activitatea în domeniul educației copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale.(4) Durata școlarizării copiilor cu cerințe educaționale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege și se stabilește, în funcție de nevoile individuale, de gradul și tipul dizabilității, prin ordin al ministrului educației naționale. (la 15-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 49 , Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) Articolul 50(1) Evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către centrele județene de resurse și de asistență educațională, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare și de orientare școlară și profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, acordându-se prioritate integrării în învățământul de masă. CJRAE cuprind și centrele logopedice interșcolare.(2) Stabilirea gradului de deficiență al elevilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecția copilului din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului.(3) Diagnosticarea abuzivă a copiilor pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată, precum și de orice alt criteriu, fapt ce determină includerea lor în clase cu cerințe educaționale speciale, se sancționează.(4) Obținerea unei calificări de către elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale se face în unități de învățământ special și de masă, cu consultarea factorilor locali interesați.(5) Elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare tipului și gradului de deficiență. Articolul 51(1) Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE/CMBRAE și se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației Naționale.(2) Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului. Articolul 52(1) Pentru copiii, elevii și tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați.(2) Pentru copiii, elevii și tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.(3) Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac de către inspectoratul școlar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației Naționale.(4) Unitățile de învățământ special pot beneficia de sprijinul instituțiilor de protecție socială, al altor organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau juridice din țară și din străinătate, pentru stimulare, compensare și pentru reducerea gradului de dizabilitate. Articolul 53Învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate și aprobate de Ministerul Educației Naționale. Articolul 54(1) În funcție de evoluția copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers.(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinții copilului/tutorele legal instituit și de către psihologul școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al susținătorului legal. Articolul 55(1) Școlarizarea minorilor și a adulților din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori și tineri și din penitenciarele pentru adulți se realizează cu respectarea Curriculumului național. Resursa umană necesară pentru școlarizarea acestora este asigurată de către Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare.(2) În vederea obținerii unei calificări și a integrării în viața activă a tinerilor cu cerințe educaționale speciale, Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, organizează ateliere protejate. Articolul 56La absolvirea învățământului special, Ministerul Educației Naționale colaborează cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integrării în viața activă, potrivit calificării obținute și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Secţiunea a 14-a Învățământul pentru copiii și tinerii capabili de performanțe înalte Articolul 57(1) Statul sprijină copiii și tinerii capabili de performanțe înalte atât în unități de învățământ, cât și în centre de excelență. Centrele de excelență sunt înființate prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Coordonarea acțiunilor prevăzute la alin. (1) este asigurată de Centrul Național de Instruire Diferențiată, înființat prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.(3) Resursele umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru susținerea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte se asigură de unitățile de învățământ și de inspectoratele școlare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale.(4) Pentru sprijinirea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte, Ministerul Educației Naționale organizează competiții școlare, extrașcolare și extracurriculare, tabere de profil, simpozioane și alte activități specifice și acordă burse și alte forme de sprijin material și financiar. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați, profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4) al art. 57 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Copiii și tinerii capabili de performanțe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative care le respectă particularitățile de învățare și de orientare a performanței. Aceste programe sunt de aprofundare a învățării, de grupare pe abilități, de îmbogățire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat și transfer de competență, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învățare. Secţiunea a 15-a Programul "Școala după școală" Articolul 58(1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, pot să își extindă activitățile cu elevii după orele de curs, prin programe "Școala după școală".(2) În parteneriat cu autoritățile publice locale și cu asociațiile de părinți, prin programul "Școala după școală", se oferă activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizații nonguvernamentale cu competențe în domeniu.(3) Programele "Școala după școală" se organizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(4) Statul poate finanța programul "Școala după școală" pentru copiii și elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii. Secţiunea a 16-a Alternativele educaționale Articolul 59(1) În sistemul de învățământ preuniversitar pot fi inițiate și organizate alternative educaționale, cu acordul Ministerului Educației Naționale, pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor educaționale se fac potrivit legii.(3) Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică și funcțională, în conformitate cu specificul alternativei.(4) La toate formele de învățământ alternativ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, se poate înscrie și pregăti orice cetățean român.(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaționale au dreptul la recunoașterea de către inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației Naționale a pregătirii și a perfecționărilor realizate de organizațiile, asociațiile, federațiile care gestionează dezvoltarea alternativei respective la nivel național. Secţiunea a 17-a Învățământul particular și confesional Articolul 60(1) Învățământul particular și confesional se organizează conform principiului nonprofit în unități de învățământ preuniversitar, la toate nivelurile și formele, conform legislației în vigoare.(2) Criteriile, standardele și indicatorii de performanță pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ de stat.(3) Unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.(4) Autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar particular și confesional sunt realizate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, conform legislației în vigoare.(5) Unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditate sunt sprijinite de stat, condițiile fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului.(6) Statul sprijină și coordonează învățământul particular și confesional, în condițiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.(7) Directorii unităților de învățământ particular sunt numiți de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență. Actul de numire se aduce la cunoștința inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea respectivă.
  Capitolul III Rețeaua școlară Articolul 61(1) Rețeaua școlară este formată din totalitatea:a) unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu;b) unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat;c) furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu. (la 18-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 61 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale.(2^1) Prin organizarea rețelei școlare, prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură publicarea, pentru fiecare an școlar, a unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale acreditate, precum și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu, care organizează legal activități de educație în vederea realizării opozabilității față de toți beneficiarii direcți și indirecți ai educației, așa cum sunt aceștia definiți la punctele 5 și 6 din anexă. (la 18-06-2018, Articolul 61 din Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (3) În cadrul rețelei școlare se pot înființa și pot funcționa, conform legii, grupe/clase în alternative educaționale integrate în unități școlare de stat sau particulare.(4) Persoanele juridice și fizice pot înființa, conform legii, unități de educație timpurie și de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal.(4^1) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu aprobă organizarea rețelei școlare prevăzute la alin. (2), ministrul educației naționale emite, până la sfârșitul anului școlar, un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare, inclusiv pentru înființarea, desființarea, fuziunea sau divizarea unităților de învățământ de stat, confesional și particular pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preșcolar, clasele de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-06-2018, Alineatul (4^1) din Articolul 61 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (5) Rețeaua școlară a unităților de învățământ se dă publicității la începutul fiecărui an, pentru anul școlar următor. Cifra de școlarizare pentru învățământul de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea anului școlar.(6) În cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar de stat se pot înființa și pot funcționa, conform legii, unități de învățământ cu clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unități de învățământ de stat și particulare acreditate, între acestea și operatori economici, precum și între instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.(7) Unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de tip, nivel, formă, filieră și profil sunt supuse acreditării și evaluării periodice, conform legii.(8) Pentru a asigura calitatea învățământului, la propunerea autorităților administrației publice locale sau din proprie inițiativă, inspectoratele școlare pot solicita Ministerului Educației Naționale ridicarea acreditării/autorizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică sau a unei structuri a acesteia în conformitate cu prevederile legale. În situația în care Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, retrage acreditarea/autorizația de funcționare, pentru neîndeplinirea condițiilor legale, unei unități de învățământ, aceasta își încetează activitatea. Autoritățile administrației publice locale realizează alocarea elevilor altor unități școlare, cu respectarea interesului copiilor și asigurarea logisticii necesare. Articolul 62(1) În vederea asigurării calității educației și a optimizării gestionării resurselor, unitățile de învățământ și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorțiilor școlare.(2) Consorțiile școlare sunt parteneriate contractuale între unitățile de învățământ, care asigură:a) mobilitatea personalului între unitățile membre ale consorțiului;b) utilizarea în comun a resurselor unităților de învățământ din consorțiu;c) lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora.(3) Cadrul general pentru înființarea, desființarea și funcționarea consorțiilor școlare se va reglementa prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 63(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.e^1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30; (la 06-04-2018, Litera e^1) din Alineatul (1) , Articolul 63 , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) e^2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi; (la 23-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 63 , Capitolul III , Titlul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) e^3) clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite; (la 06-04-2018, Litera e^3) din Alineatul (1) , Articolul 63 , Capitolul III , Titlul II a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) f) învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.g) învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12;h) învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege. Decizia privind înființarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu aparține Ministerului Educației Naționale, cu consultarea consiliului de administrație al unității de învățământ respective.(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).----------Alin. (3) al art. 63 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016.(3^1) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației Naționale și autorităților locale pentru asigurarea finanțării.----------Alin. (3^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016. Capitolul IV Curriculumul învățământului preuniversitar Articolul 64(1) În învățământul preuniversitar se aplică Curriculumul național elaborat în conformitate cu nevoile specifice dezvoltării personale și cu nevoile pieței forței de muncă și ale fiecărei comunități, în baza principiului subsidiarității.(2) Curriculumul național reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar. Articolul 65(1) Planurile-cadru de învățământ cuprind disciplinele, domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii și opționale, precum și numărul minim și maxim de ore aferente acestora.(2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregătire obligatorii, iar curriculumul la decizia școlii se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregătire opționale.(3) Programele școlare stabilesc, pentru fiecare disciplină, domeniul de studiu/modulul de pregătire din planul de învățământ, finalitățile urmărite și evidențiază conținuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental și aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea și evaluarea acestora.(4) Planurile-cadru și programele școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației Naționale și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachete disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor, părinților și pe baza resurselor disponibile, stabilește curriculumul la decizia școlii.(5^1) Pentru învățământul profesional și tehnic, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) și constituie oferta educațională la nivel local, elaborată de unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorii economici/ autoritățile administrației publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieței muncii. (la 06-04-2018, Alineatul (5^1) din Articolul 65 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (5^2) În cazul învățământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă maximum 30% din oferta educațională. (la 23-11-2016, Articolul 65 din Capitolul IV , Titlul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) (6) Programele școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opționale se elaborează la nivelul unităților de învățământ, cu consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a părinților, precum și a reprezentanților comunității locale și, după caz, a operatorilor economici cu care unitatea de învățământ are relații pentru pregătirea practică a elevilor. Programele școlare sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ.(7) În cazul alternativelor educaționale, planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate, în proiect, de reprezentanți ai acestora și sunt aprobate de Ministerul Educației Naționale.(8) În învățământul particular și confesional se utilizează planurile-cadru de învățământ și programele școlare pentru Curriculumul național aprobat de Ministerul Educației Naționale sau planurile și programele de învățământ similare ori alternative învățământului de stat, aprobate de Ministerul Educației Naționale.(9) Planurile-cadru de învățământ și programele școlare pentru învățământul teologic și confesional se elaborează de către Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu fiecare cult în parte, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(10) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul militar se elaborează de către Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 66(1) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurile-cadru de învățământ și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conținuturilor predate.(2) În cadrul Curriculumului național, ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opționale se stabilește prin planurile-cadru, astfel încât să fie respectate atât principiul asigurării egalității de șanse și al echității, cât și principiul relevanței și al descentralizării.(3) Pentru fiecare disciplină și domeniu de studiu, programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev.-------------Art. 66 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. Articolul 67(1) Curriculumul național pentru educația timpurie este centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficiențe de dezvoltare.(2) CJRAE, respectiv CMBRAE constituie echipe multidisciplinare de intervenție timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea și asistența precoce corespunzătoare a celor cu cerințe educaționale speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale. Articolul 68(1) Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului:a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;b) competențe de comunicare în limbi străine;c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;e) competențe sociale și civice;f) competențe antreprenoriale;g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;h) competența de a învăța să înveți.(2) Educația fizică și sportul în învățământul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de învățământ.(3) Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituie o disciplină opțională pentru elevii din clasele I-IV și este disciplină obligatorie în învățământul gimnazial și liceal.(4) Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmărește dezvoltarea fizică, socioemoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor în învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celor 8 competențe-cheie.(5) Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare.(6) Învățământul profesional este orientat pe formarea de competențe specifice calificării profesionale și aptitudinilor practice și pe aprofundarea competențelor-cheie în contexte reale de muncă. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 68 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 69(1) În unitățile de învățământ de stat sau particulare se utilizează manuale școlare și alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educației Naționale.(2) Manualele școlare se elaborează și se evaluează pe baza programelor școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale. Ministerul Educației Naționale reglementează elaborarea de manuale școlare alternative.(3) Cadrele didactice selectează și le recomandă elevilor, în baza libertății inițiativei profesionale, acele manuale școlare din lista celor aprobate de Ministerul Educației Naționale care vor fi utilizate în procesul didactic.(4) Elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile legii.(5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin conținut, sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare și pe care cadrele didactice le pot selecta și utiliza la clasă, în baza libertății inițiativei profesionale, în scopul îmbunătățirii calității procesului educațional. Articolul 70(1) Bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare se organizează și funcționează pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educației Naționale.(2) Se înființează Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma școlară de e-learning, care includ programe școlare, exemple de lecții pentru toate temele din programele școlare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale obținând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse să fie accesibile permanent și gratuit oricărui elev sau profesor.(3) Unitățile de învățământ utilizează platforma școlară de învățare pentru a acorda asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa școala.(4) Înființarea, gestiunea și îmbogățirea permanentă a Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-learning intră în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale. Capitolul V Evaluarea rezultatelor învățării Secţiunea 1 Dispoziții generale privind evaluarea Articolul 71(1) Scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea.(2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.(3) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin calificative, în învățământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în învățământul secundar și în învățământul terțiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaționale.(3^1) Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative.-----------Alin. (3^1) al art. 71 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(4) Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecția școlară.(5) Notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor prezentei legi. Articolul 72(1) Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. În acest scop se va crea o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcție orientativă, pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clasă.(2) Un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială. Articolul 73(1) Portofoliul educațional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de învățare, în diferite contexte, precum și produse sau rezultate ale acestor activități, în contexte de învățare formale, nonformale și informale.(2) Portofoliul educațional este elementul central al evaluării învățării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare și reprezintă cartea de identitate educațională a elevului. Secţiunea a 2-a Structura și caracteristicile evaluărilor Articolul 74(1) La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmește, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare.(2) La finalul clasei a II-a, fiecare școală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, organizează și realizează evaluarea competențelor fundamentale: scris-citit și matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și planurile individualizate se comunică părinților elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului.(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educației Naționale realizează, prin eșantionare, o evaluare la nivel național a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaționale, pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.(4) La finalul clasei a VI-a, toate școlile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, organizează și realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea școlară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor absolvenților. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:a) o probă scrisă la limba și literatura română;b) o probă scrisă la limba maternă;c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe;d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională;e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului;f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului.-----------Alin. (5) al art. 74 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(6) Rezultatele evaluării naționale se înscriu în portofoliul educațional al elevului. Articolul 75(1) Absolvenții învățământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educațional, și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional.(2) Continuarea studiilor din învățământul gimnazial în învățământul liceal sau în învățământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere și de orientare școlară și profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a din învățământul liceal și profesional este cel puțin egal cu cel al absolvenților clasei a VIII-a.-----------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Articolul 76(1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învățământul liceal sau învățământul profesional.----------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(2) Admiterea în învățământul liceal sau în învățământul profesional se realizează după următoarea procedură:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 76 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului;b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% portofoliul educațional al elevului, media de absolvire a învățământului obligatoriu, precum și media la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a și în proporție de 30% nota obținută la proba de admitere stabilită de unitatea de învățământ.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 76 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) În cazul mediilor egale, diferențierea se face pe baza portofoliului educațional al elevului.(4) Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educației Naționale și este dată publicității, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unitățile de învățământ au obligația de a anunța public disciplina sau disciplinele la care se susține proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum și modul de utilizare a portofoliului educațional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de admitere se va susține la cel mult două discipline.-----------Alin. (4) al art. 76 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(5) Prin excepțiile de la prevederile alin. (2), (3) și (4), condițiile de acces în învățământului dual, se stabilesc de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. (la 06-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 76 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (6) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 76 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (7) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (7) din Articolul 76 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 77(1) Absolvenții învățământului liceal primesc diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional, care atestă finalizarea studiilor liceale și care conferă dreptul de acces, în condițiile legii, în învățământul postliceal, precum și dreptul de susținere a examenului de bacalaureat.(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susține examenul național de bacalaureat.(3) Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul național de bacalaureat dobândesc și diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învățământul superior, în condițiile legii.(4) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:– proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;– proba B de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;– proba C de evaluare a competenței lingvistice la două limbi de circulație internațională studiate pe parcursul învățământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;– proba D de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;– proba E scrisă de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal, după cum urmează:a) probă scrisă la Limba și literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările;b) probă scrisă la Limba și literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;c) două probe scrise, diferențiate după cum urmează:1. pentru profilul real din filiera teoretică:(i) matematică;(ii) probă transdisciplinară din științe: fizică, chimie, biologie;2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:(i) o limbă de circulație internațională;(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, științe socioumane;3. pentru filiera tehnologică:(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire;4. pentru filiera vocațională:(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.(5) Conținuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale și se dau publicității elevilor la începutul primei clase de liceu, în condițiile legii. Calendarul, metodologia, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educației Naționale și se dau publicității, pentru fiecare generație, la începutul ultimei clase de liceu.(6) Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul Educației Naționale, absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat. Conținutul, calendarul și modul de organizare ale examenului de certificare a calificării se stabilesc de Ministerul Educației Naționale și se dau publicității, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu.(7) Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul de certificare a calificării primesc certificat de calificare corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul național al calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.(8) Eliberarea certificatului de calificare nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat. Articolul 78(1) Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții învățământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au susținut probele A, B, C și D prevăzute la art. 77 alin. (4);b) au susținut probele scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4) și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea;c) au obținut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obținute la probele scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4) cel puțin egală cu 6.(2) În urma promovării examenului național de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.(3) Absolvenților de liceu care au susținut evaluările A, B, C și D prevăzute la art. 77 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competență lingvistică, respectiv nivelul de competență digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiționată de promovarea probelor scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4).(4) În cazul nepromovării examenului național de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările A, B, C și D susținute conform prevederilor art. 77 alin. (4), respectiv rezultatele la probele scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4) care au fost promovate cu cel puțin nota 5.(5) În decursul unui an școlar se organizează două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, se poate organiza o sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (5^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6) Candidații proveniți din învățământul preuniversitar pot susține examenul național de bacalaureat și examenul de certificare a calificării, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației Naționale.(7) Evaluările A, B, C și D prevăzute la art. 77 alin. (4) se organizează și se desfășoară la nivelul unității de învățământ, în timpul anului școlar, pe parcursul semestrului al II-lea, în fața unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite prin metodologie specifică.(8) Probele scrise E la examenul național de bacalaureat, prevăzute la art. 77 alin. (4), se susțin după încheierea cursurilor, în fața unei comisii stabilite de inspectoratul școlar.(9) Comisia prevăzută la alin. (8) este condusă de un președinte, numit prin ordin al ministrului educației naționale dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul științific de doctor, sau de un cadru didactic din învățământul liceal, având gradul didactic I și performanțe profesionale deosebite, dintr-o unitate de învățământ situată în alt județ decât cel în care se află unitatea de învățământ din care provin elevii care susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat.(10) Comisia prevăzută la alin. (8) este alcătuită exclusiv din profesori de la alte unități de învățământ decât cele din care provin elevii care susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat.(11) Rezultatele examenului național de bacalaureat se fac publice prin afișare.(12) În situația în care absolvenții studiilor liceale nu au susținut/nu au promovat examenul național de bacalaureat, aceștia pot beneficia de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unităților de învățământ liceal, precum și la nivelul instituțiilor de învățământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanțare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului național de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educației Naționale, se desfășoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (12) al art. 78 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Capitolul VI Resursa umană Secţiunea 1 Beneficiarii educației Articolul 79(1) Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.(2) Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar sunt familiile antepreșcolarilor, ale preșcolarilor și ale elevilor.(3) Comunitatea locală și societatea, în general, sunt beneficiari terțiari ai învățământului preuniversitar. Articolul 80(1) Învățământul preuniversitar este centrat pe beneficiari. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanților beneficiarilor primari, respectiv a Consiliului Național al Elevilor sau a altor asociații reprezentative ale elevilor, și prin consultarea obligatorie a reprezentanților beneficiarilor secundari și terțiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinților, a reprezentanților mediului de afaceri, a autorităților administrației publice locale și a societății civile.(2) Ministerul Educației Naționale, împreună cu Consiliul Național al Elevilor și organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale reprezentative, elaborează un statut în care sunt prevăzute drepturile și îndatoririle elevilor, care se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. În baza acestui statut, fiecare unitate de învățământ își elaborează regulamentul școlar propriu. Articolul 81(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar au drepturi egale la educație, prin activități extrașcolare organizate de Ministerul Educației Naționale.(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens.(3) Organizarea, acreditarea, controlul și competențele unităților care oferă educație extrașcolară se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 82(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației Naționale. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.(4) Elevii pot beneficia și de burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum și de credite pentru studiu acordate de bănci, în condițiile legii.(5) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.(6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătate beneficiază de burse, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 83(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate beneficiază de asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită, în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare ori în unități medicale de stat.(2) La începutul fiecărui an școlar se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor, pe baza unei metodologii comune elaborate de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Sănătății.(3) Autorizarea sanitară necesară funcționării unităților de învățământ de stat se obține fără taxe. Articolul 84(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic. (la 23-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 84 , Sectiunea 1 , Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 71 din 19 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 20 martie 2018 ) (2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.-----------Alin. (2) al art. 84 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.(3^1) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă. (la 05-10-2017, Alineatul (3^1) din Articolul 84 , Sectiunea 1 , Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017 ) (3^2) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) și (3^1) se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (la 05-10-2017, Alineatul (3^2) din Articolul 84 , Sectiunea 1 , Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017 ) (3^3) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (3^2) și valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 05-10-2017, Alineatul (3^3) din Articolul 84 , Sectiunea 1 , Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017 ) (3^4) Operatorul de transport rutier are obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (3^2).»ˮ (la 05-10-2017, Articolul 84 din Sectiunea 1 , Capitolul VI , Titlul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017 ) (4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice. (la 23-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 84 , Sectiunea 1 , Capitolul VI , Titlul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 71 din 19 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 20 martie 2018 ) (5) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (4). Articolul 85(1) În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.-----------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Articolul 86(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, în momentul înscrierii antepreșcolarilor, respectiv a preșcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educațional, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Contractul educațional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și este particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia consiliului de administrație.(2) Nerespectarea prevederilor contractului educațional-tip de către unitatea de învățământ este sancționată de inspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu.(4) Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul școlii, cauzate de elev. Articolul 87Unitățile de învățământ pot primi donații din țară și din străinătate, potrivit reglementarilor legale, dacă servesc politicii educaționale a sistemului național de învățământ și dacă nu sunt contrare intereselor statului român și legislației în vigoare. Secţiunea a 2-a Personalul din învățământul preuniversitar Articolul 88(1) Personalul din învățământul preuniversitar este format din personal didactic și personal nedidactic.(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și control.(3) În învățământul preuniversitar poate funcționa personal didactic de predare asociat, denumit în continuare personal didactic asociat.(4) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 89(1) În învățământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin concurs național organizat de inspectoratul școlar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației Naționale, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.(2) În învățământul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ particular sau prin asociere temporară la nivel local, județean ori interjudețean, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației Naționale. Unitățile de învățământ preuniversitar particular pot decide și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și rezervate în condițiile alin. (1).----------Art. 89 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 90(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(2) În învățământul preuniversitar de stat validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de către inspectoratul școlar. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general.----------Alin. (2) al art. 90 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) În învățământul preuniversitar particular validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat în baza art. 89 alin. (1), se face de către inspectoratul școlar și angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general. În situația concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat conform art. 89 alin. (2), angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ și se comunică în scris inspectoratului școlar.----------Alin. (3) al art. 90 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 90 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI , Titlul II a fost abrogat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 91(1) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare și administrative dintr-o unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.(2) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar și administrativ în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație. Articolul 92(1) La nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar se realizează anual evaluarea activității personalului didactic de predare și didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administrație privind acordarea calificativului anual și a gradației de merit.(2^1) Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar și a inspectorilor școlari se realizează de către inspectoratul școlar, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale.----------Alin. (2^1) al art. 92 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2^2) Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și de directorii caselor corpului didactic se realizează de către Ministerul Educației Naționale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (2^2) al art. 92 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Ministerul Educației Naționale dezvoltă programul național de stimulare a excelenței didactice, finanțat din propriul buget, din care se premiază excelența didactică.(4) Metodologia de acordare a gradației de merit și a implementării programului național de stimulare a excelenței didactice se elaborează de Ministerul Educației Naționale.(5) Salarizarea personalului didactic și a celui didactic auxiliar din unitățile de învățământ de stat se face și în funcție de performanțele profesionale, conform legii.(6) Veniturile salariale și extrasalariale ale directorilor și directorilor adjuncți, precum și salarizarea personalului didactic din unitățile de învățământ particular se stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finanțatoare și persoana în cauză, cu avizul consiliului de administrație al unității școlare.(7) Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București realizează auditarea periodică a resursei umane din învățământul preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la cunoștința celor în cauză, consiliului de administrație al unității de învățământ și Ministerului Educației Naționale. Articolul 93(1) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. Angajatorul este unitatea de învățământ.(2) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform alin. (1), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu 2/3 din voturilor celor prezenți.----------Alin. (2) al art. 93 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Capitolul VII Conducerea sistemului și a unităților de învățământ Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 94(1) Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, elaborează și implementează politica națională în domeniul învățământului preuniversitar. Ministerul Educației Naționale are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației.(2) Ministerul Educației Naționale exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoarele atribuții:a) elaborează, aplică, monitorizează și evaluează politicile educaționale naționale;b) monitorizează activitatea de evaluare externă;c) coordonează și controlează sistemul național de învățământ;d) avizează structura rețelei învățământului preuniversitar și înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de școlarizare, pe baza propunerilor unităților de învățământ, a autorităților administrației publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorțiile regionale și comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social și transmise de către inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 94 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.e) coordonează elaborarea și aprobă Curriculumul național și sistemul național de evaluare, asigură și supraveghează respectarea acestora;f) elaborează, evaluează, aprobă și achiziționează, după caz, manualele școlare și asigură finanțarea conform legii și, în acest sens, este singura autoritate cu competențe în domeniu;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 94 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare și de funcționare a unităților subordonate și a unităților conexe;h) elaborează studii de diagnoză și de prognoză în domeniul învățământului;i) asigură omologarea mijloacelor de învățământ;j) asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;k) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvată a copiilor și tinerilor cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale;l) analizează modul în care se asigură protecția socială în învățământ și propune Guvernului și autorităților administrației publice locale abilitate măsuri corespunzătoare;m) coordonează, monitorizează și controlează perfecționarea și formarea inițială și continuă a personalului didactic pentru politicile de interes național;n) elaborează politicile naționale în domeniul resurselor umane;o) răspunde de evaluarea sistemului național de învățământ pe baza standardelor naționale;p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte state și cu organismele internaționale specializate în domeniul învățământului, formării profesionale și al cercetării științifice;q) stabilește modalitățile de recunoaștere și de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, încasează taxe, în lei și în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea și de recunoașterea actelor de studii, conform legii;r) stabilește structura anului școlar;s) elaborează metodologii și regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale;t) construiește și asigură funcționarea optimă a Platformei școlare de e-learning, precum și a Bibliotecii Școlare Virtuale;u) elaborează norme specifice pentru construcțiile școlare și pentru dotarea acestora;v) dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învățământului preuniversitar în România;w) coordonează colectarea și asigură analiza și interpretarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.x) coordonează concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat;----------Lit. x) a alin. (2) al art. 94 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.y) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, documentelor școlare prin controlarea periodică a modului de folosire a acestora de către instituțiile și unitățile de învățământ, avizează necesarul de formulare solicitat și comanda pentru tipărirea acestora.----------Lit. y) a alin. (2) al art. 94 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) În realizarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale înființează, organizează și finanțează comisii și consilii naționale. Organizarea și funcționarea acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. De asemenea, Ministerul Educației Naționale propune Guvernului înființarea de agenții. Articolul 95(1) Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică, având în principal următoarele atribuții:a) aplică politicile și strategiile Ministerului Educației Naționale la nivel județean, respectiv al municipiului București;b) controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară;c) controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor de învățământ;d) asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu;e) coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivelul unităților de învățământ din județ și, respectiv, din municipiul București;f) monitorizează implementarea programelor naționale inițiate de Ministerul Educației Naționale pe aria județului, respectiv a municipiului București, precum și a proiectelor derulate de unitățile școlare și cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educației și tineretului;g) mediază conflictele și litigiile survenite între autoritatea administrației publice locale și unitățile de învățământ;h) coordonează și controlează activitățile unităților conexe ale Ministerului Educației Naționale din aria județului/municipiului București;i) prezintă un raport anual privind starea învățământului pe teritoriul județului, respectiv al municipiului București. Acest raport se face public;j) abrogată. (la 18-06-2018, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 95 , Sectiunea 1 , Capitolul VII , Titlul II a fost abrogată de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) k) aplică politicile educaționale naționale la nivel județean, respectiv al municipiului București;l) acordă consiliere și asistență unităților și instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor umane și a posturilor didactice la nivelul județului, respectiv al municipiului București;m) monitorizează activitățile de constituire și de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, organizează concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat și monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unitățile de învățământ preuniversitar particular.----------Lit. m) a alin. (1) al art. 96 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unitățile de învățământ, precum și întreaga bază de date a educației;o) înaintează Ministerului Educației Naționale rețeaua școlară din raza lor teritorială în vederea publicării rețelei naționale a învățământului preuniversitar; (la 18-06-2018, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 95 , Sectiunea 1 , Capitolul VII , Titlul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) p) realizează auditarea periodică a resursei umane din învățământul preuniversitar;q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.(2) Structura inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Inspectoratul școlar are un consiliu de administrație și un consiliu consultativ. Funcționarea acestora se realizează în baza unui regulament propriu, elaborat și aprobat de consiliul de administrație, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.(4) În structura inspectoratelor școlare din județele cu învățământ și în limbile minorităților naționale sunt cuprinși și inspectori școlari pentru acest tip de învățământ. Acești inspectori școlari sunt numiți respectând procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale.(5) În structura inspectoratelor școlare sunt cuprinși și inspectori școlari pentru problemele copiilor și tinerilor proveniți din medii socioeconomice dezavantajate. Secţiunea a 2-a Conducerea unităților de învățământ Articolul 96(1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.(2) În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;a^1) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera a^1) din Alineatul (2) , Articolul 96 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul II a fost abrogată de Punctul 16, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă;b^1) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera b^1) din Alineatul (2) , Articolul 96 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul II a fost abrogată de Punctul 17, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.c^1) Abrogată. (la 06-04-2018, Litera c^1) din Alineatul (2) , Articolul 96 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul II a fost abrogată de Punctul 18, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) d) în consiliile de administrație ale unităților școlare, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani.----------Lit. d) a alin. (2) al art. 96 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 95 din 30 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015.e) în unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional și tehnic, consiliile de administrație se pot mări cu 2 membri desemnați de operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere, consorții partenere. În cazul în care sunt mai mulți operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere și consorții partenere, aceștia vor desemna reprezentanții în consiliul de administrație al unității de învățământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanții pe locurile care le sunt alocate. (la 06-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 96 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul II a fost completat de Punctul 18^1, Punctul 19, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) ----------Alin. (2) al art. 96 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2^1) În unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:a) în cazul unităților de învățământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă;c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.----------Alin. (2^1) al art. 96 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ. La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori.----------Alin. (3) al art. 96 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ. Președintele conduce ședințele consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate.----------Alin. (4) al art. 96 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4^1) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație.----------Alin. (4^1) al art. 96 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4^2) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor care participă la ședință cu statut de observator.----------Alin. (4^2) al art. 96 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) În învățământul particular și confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local.(6) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare și de funcționare a consiliului de administrație este stabilită prin ordin al ministrului educației naționale.(7) Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ;b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ;c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (7) al art. 96 a fost abrogată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;j) aprobă orarul unității de învățământ;k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației naționale, respectiv ale Ministerului Educației Naționale.(8) Consiliul de administrație poate emite hotărâri în condițiile în care sunt prezenți minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenți exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.----------Alin. (8) al art. 96 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9) Deciziile privind bugetul și patrimoniul unității de învățământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație. Articolul 96^1Abrogat. (la 06-04-2018, Articolul 96^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Punctul 20, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 96^2Abrogat. (la 06-04-2018, Articolul 96^2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul II a fost abrogat de Punctul 20, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) Articolul 97(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ. În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective. În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective. În aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităților naționale.(2) Directorul unității de învățământ de stat are următoarele atribuții:a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ;c) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;d) propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;e) propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;f) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ;g) îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii;h) prezintă anual un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce. Raportul este prezentat în fața comitetului de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean/al municipiului București;i) coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar datele statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.(3) Structurile și funcțiile de conducere ale unităților de învățământ particular și confesional, atribuțiile, modul de constituire, precum și durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare a acestora, în concordanță cu prevederile legale.(4) Directorul unității de învățământ particular și confesional exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ și cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Articolul 98(1) Consiliul profesoral al unității de învățământ este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea școlară cu personalitate juridică, este prezidat de către director și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.(2) Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele:a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;b) stabilește Codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia;c) validează fișele de autoevaluare ale personalului angajat al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;d) propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;e) propune consiliului de administrație curriculumul la dispoziția școlii;f) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedră;g) aprobă sancționarea abaterilor disciplinare ale elevilor;h) propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;i) propune consiliului de administrație programele de formare și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;k) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație. Secţiunea a 3-a Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar Articolul 99(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor.(2) Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar sunt: centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.(3) În fiecare județ și în municipiul București funcționează casa corpului didactic, denumită în continuare CCD, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul școlar. Structura și atribuțiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.(4) Centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sunt unități specializate ale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratul școlar.(5) Finanțarea centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se asigură de la bugetul consiliului județean.(6) Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, următoarele activități și servicii educaționale:a) servicii de asistență psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele județene și prin cabinetele de asistență psihopedagogică/psihologică;b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele logopedice interșcolare;c) servicii de evaluare, de orientare școlară și profesională;d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari;e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare de educație incluzivă.(7) Structura, organizarea și funcționarea centrului județean de resurse și de asistență educațională se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.(8) Centrul Național de Instruire Diferențiată se organizează și funcționează conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale în 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(9) Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar se organizează în subordinea Ministerului Educației Naționale. Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 100(1) Palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ pentru activități extrașcolare. Palatele copiilor au și rol metodologic.(2) Palatul Național al Copiilor din București este subordonat Ministerului Educației Naționale.(3) Palatele și cluburile copiilor sunt în subordinea inspectoratelor școlare.(4) Organizarea și competențele palatelor și cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Capitolul VIII Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 101(1) Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar cuprinde finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară.(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preșcolar/antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. (la 02-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 101 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (3) În învățământul preuniversitar particular, taxele de școlarizare se stabilesc de consiliul de administrație al fiecărei instituții sau unități de învățământ, în condițiile legii. Articolul 102(1) Finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.(2) Finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învățământului preșcolar și al celui obligatoriu, precum și din alte surse, potrivit legii.-----------Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) În cazul învățământului profesional și tehnic finanțarea din partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și operatorul sau operatorii economici. Categoriile de cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, sunt:a) cheltuieli cu organizarea procesului de învățământ, și anume: cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse și premii oferite elevilor, echipamente de lucru/protecție, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, alte facilități oferite acestora, respectiv cheltuieli cu securitatea și sănătatea în muncă și analize medicale obligatorii, în funcție de domeniul de activitate, cheltuieli pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, cheltuieli materiale pentru susținerea activităților desfășurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, costuri legate de evaluarea și certificarea elevilor, materii prime și materiale consumabile și alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli aferente achiziției, punerii în funcțiune și exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a elevilor, cheltuieli aferente salarizării și pregătirii personalului propriu al operatorilor economici - tutori și formatori -, pentru pregătirea practică a elevilor, cheltuieli aferente pregătirii și sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de învățământ parteneră, precum și sumele plătite direct cadrelor didactice în baza unor contracte încheiate în condițiile legii cu operatorul sau operatorii economici pentru alte activități decât cele prevăzute în norma didactică; (la 06-04-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 102 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificată de Punctul 21, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) b) cheltuieli de investiții în spații de învățământ existente sau nou-edificate, precum și în echipamente de natura mijloacelor fixe achiziționate și puse în funcțiune pentru a fi utilizate în vederea pregătirii elevilor realizate în unitatea de învățământ. (la 23-11-2016, Articolul 102 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016 ) Articolul 103(1) Ministerul Educației Naționale are drept de inițiativă în domeniile politicii financiare și resurselor umane din domeniul educației și colaborează cu alte ministere, cu autorități locale, structuri asociative reprezentative ale autorităților administrației publice locale, cu asociații reprezentative ale părinților, asociații reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum și cu sindicatele reprezentative.(2) Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Articolul 104(1) Finanțarea de bază asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naționale.(2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează:a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educației Naționale;b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;d) cheltuieli cu bunuri și servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale. (la 02-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 104 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (2^1) Pentru nivelurile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat provizoriu, înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțarea pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pe baza costului standard per elev/preșcolar/ antepreșcolar și se cuprinde în contractul instituțional. (la 02-08-2018, Articolul 104 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (3) Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. (la 02-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 104 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (4) Baza de calcul al fondurilor alocate unităților de învățământ prin și din bugetele locale, pentru finanțarea de bază, o constituie costul standard per elev/preșcolar/ antepreșcolar. Costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar se face de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, în condițiile prezentei legi și conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar cuprinde reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai partenerilor sociali și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale. Alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază a unității de învățământ se face pe baza unei formule de finanțare aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, care ia în considerare costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, numărul de elevi/preșcolari/ antepreșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție dependenți de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare și alți factori. (la 02-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 104 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (5) Finanțarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.(5^1) În cazuri excepționale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București cu această destinație sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate, după caz.-----------Alin. (5^1) al art. 104 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(5^2) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin. (5^1) se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul școlar stabilește și propune direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar. (la 02-08-2018, Alineatul (5^2) din Articolul 104 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (5^3) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.-----------Alin. (5^3) al art. 104 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(5^4) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (5^1) și (5^2), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preșcolar.-----------Alin. (5^4) al art. 104 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat ca finanțare de bază, nu pot fi executate silit pentru recuperarea creanțelor stabilite prin titluri executorii în sarcina autorităților administrației publice locale.(7) Finanțarea de bază prevăzută la alin. (2^1) se repartizează de către Ministerul Educației Naționale pe inspectorate școlare/instituții de învățământ superior în vederea repartizării pe unități de învățământ. (la 02-08-2018, Articolul 104 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) Articolul 105(1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanțarea de bază a unităților școlare.-----------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 105 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.a) investiții, reparații capitale, consolidări;b) subvenții pentru internate și cantine;c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;d) cheltuieli cu bursele elevilor;e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, conform legii;-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 105 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014.g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ;i) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și elevi;j) gestionarea situațiilor de urgență;k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale.l) alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază.-----------Lit. l) a alin. (2) al art. 105 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) Finanțarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București și cu asistența tehnică a inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București. Articolul 106Finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității/primarul de sector în a cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale.----------Art. 106 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 107(1) Finanțarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare.(2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, contribuie la finanțarea suplimentară, acordând granturi unităților de învățământ, în baza unei metodologii proprii.(3) Finanțarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat între unitatea școlară și finanțator. Articolul 108(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.(2) Veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație. La sfârșitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unității de învățământ care le-a realizat și se reportează pentru bugetul anual următor.(3) Directorul și consiliul de administrație al unității de învățământ cu personalitate juridică răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. Articolul 109(1) Ministerul Educației Naționale finanțează anual, în cadrul programelor naționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, următoarele competiții:a) competiții între școli care se bazează pe evaluarea instituțională a fiecărei unități de învățământ după două axe majore: incluziune și performanță. În urma evaluărilor după fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare a școlilor pe 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun",, Bun", "Satisfăcător" și "Nesatisfăcător". Sunt premiate atât școlile cu excelență în incluziune, cât și cele cu excelență în performanță, de stat, particulare sau confesionale. Școlile care obțin calificativul "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător" se supun monitorizării în vederea creșterii performanțelor;b) în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, școlile vor desemna "Profesorul anului", ca semn al excelenței în predare. La nivel județean și național va fi desemnat "Profesorul anului" pentru fiecare disciplină din planul de învățământ. Excelența în predare va fi recompensată financiar, prin programul național de stimulare a excelenței didactice;c) performanța elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele sportive se recompensează financiar prin ordin al ministrului educației naționale.(2) În lansarea competițiilor, Ministerul Educației Naționale se consultă cu asociațiile reprezentative ale părinților, asociațiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul Național al Elevilor și cu sindicatele reprezentative. Articolul 110(1) Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește anual, de către fiecare unitate de învățământ preuniversitar, conform normelor metodologice de finanțare a învățământului preuniversitar elaborate de Ministerul Educației Naționale, se aprobă și se execută conform legii.(2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor și se folosesc cu aceeași destinație sau, cu aprobarea consiliului de administrație, se utilizează pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității de învățământ.(3) Finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale și a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. Articolul 111(1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru învățământul special:a) finanțarea programelor naționale ale Ministerului Educației Naționale, aprobate prin hotărâre a Guvernului;b) componența locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanțate de Guvernul României și de organismele financiare internaționale, precum și rambursările de credite externe aferente proiectelor respective;c) bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români din afara granițelor țării, precum și bursele pentru elevii străini;d) organizarea evaluărilor, a simulărilor și a examenelor naționale;e) perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor și strategiilor Ministerului Educației Naționale;f) finanțarea, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale, a unor programe anuale sau multianuale de investiții, de modernizare și de dezvoltare a bazei materiale a instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări și reabilitări de școli și dotări;g) finanțarea unor programe naționale de protecție socială, stabilite prin reglementări specifice;h) finanțarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de învățământ și pe meserii, tehnico-aplicative, științifice, de creație, concursuri și festivaluri cultural-artistice, campionate și concursuri sportive școlare, cu participare națională și internațională, precum și olimpiade internaționale pe obiecte de învățământ.i) cheltuieli cu eliberarea actelor de studii ale elevilor.----------Lit. i) a alin. (1) al art. 111 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Finanțarea cheltuielilor privind inspectoratele școlare, casele corpului didactic, palatele și cluburile copiilor și elevilor, cluburile sportive școlare, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(2^1) Autoritățile locale pot efectua din bugetele proprii, pentru imobilele trecute în administrarea lor, cheltuieli pentru întreținerea și funcționarea lor, precum și cheltuieli de natura investițiilor.----------Alin. (2^1) al art. 111 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Cluburile sportive școlare, precum și palatele și cluburile copiilor pot să fie finanțate și de autoritățile administrației publice locale.(4) Autoritățile administrației publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finanțarea de bază și ca finanțare complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.-----------Alin. (4) al art. 111 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(5) Consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București asigură fonduri pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și a concursurilor școlare județene/ale municipiului București, precum și pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. (la 13-11-2017, Alineatul (5) din Articolul 111 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 211 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 ) (5^1) Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute la alin. (5) se acordă în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București. (la 13-11-2017, Articolul 111 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 211 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 ) (6) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și studenților privind transportul pe calea ferată și cu metroul se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.*)------------Alin. (6) al art. 111 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. Secţiunea a 2-a Baza materială a învățământului preuniversitar de stat Articolul 112(1) Unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică, cele de învățământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învățământ confesional aparțin, în funcție de entitatea care le-a înființat, uneia dintre cele două forme de proprietate.(2) Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.(3) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat și centrele județene de resurse și asistență educațională fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin consiliile de administrație ale unităților de învățământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special de stat, ale cluburilor sportive școlare, ale palatelor și cluburilor copiilor și elevilor, precum și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație ale acestora.(4) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele recreative și de divertisment, Palatul Național al Copiilor, precum și alte unități din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene și prin consiliile de administrație ale acestor unități. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective și sunt administrate de acestea.----------Alin. (4) al art. 112 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4^1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea palatele și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene și prin consiliile de administrație ale acestor unități. Acestea pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4^1) al art. 112 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Nu fac parte din domeniul public local, județean, respectiv al statului terenurile și clădirile prevăzute la alin. (2)-(4), deținute în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.(6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației naționale. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (6) al art. 112 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6^1) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite.------------Alin. (6^1) al art. 112 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 206 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013.(7) În situații temeinic justificate, dreptul de administrare al Ministerului Educației Naționale asupra terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele recreative și de divertisment, Palatul Național al Copiilor, palatele și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare se poate transmite și altor unități/instituții din sistemul de învățământ, la propunerea Ministerului Educației Naționale, prin hotărâre a Guvernului*).-----------Alin. (7) al art. 112 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(7) Încălcarea dispozițiilor alin. (6) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă*).-------------Alin. (7) al art. 112 a fost introdus de pct. 2 al art. 224, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.(8) Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor alin. (6) sunt nule de drept.-------------Alin. (8) al art. 112 a fost introdus de pct. 2 al art. 224, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 113Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparținând Ministerului Educației Naționale sau instituțiilor și unităților de învățământ și cercetare științifică din sistemul învățământului de stat, precum și asupra bunurilor aparținând consiliilor locale, județene și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face, după caz, în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni, în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate funciară, cu scutire de plata taxelor prevăzute de lege.
  Titlul III Învățământul superior Capitolul I Dispoziții generale Articolul 114(1) Prezentul titlu reglementează structura, funcțiile din domeniul didactic, organizarea și funcționarea învățământului superior din România.(2) Învățământul superior este organizat în universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare și altele asemenea, denumite în continuare instituții de învățământ superior sau universități.(3) Instituțiile de învățământ superior sunt organizații furnizoare de educație care desfășoară activități de învățământ pe bază de programe de studii autorizate și, după caz, acreditate, în condițiile legii, de formare inițială și continuă de nivel universitar, programe ce funcționează pe principiul calității necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcți și indirecți din societate.(4) Instituțiile de învățământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituții au personalitate juridică, au caracter nonprofit și sunt apolitice.(5) Instituțiile de învățământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat și de utilitate publică.----------Art. 114 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 115(1) Învățământul superior se poate organiza doar în instituții de învățământ superior care au obținut autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea, potrivit legii.(2) Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituții de învățământ superior acreditate. Articolul 116(1) Sistemul național de învățământ superior include toate instituțiile de învățământ superior acreditate. O instituție de învățământ superior autorizată să funcționeze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului național de învățământ superior numai după acreditare.(2) Instituțiile de învățământ superior din străinătate, recunoscute legal, ca atare, în statul de origine, pot organiza filiale pe teritoriul României, singure sau în parteneriat cu instituții de învățământ superior acreditate din România, numai cu respectarea legislației în vigoare cu privire la autorizarea, acreditarea și asigurarea calității programelor de studii.(3) Instituțiile de învățământ superior românești pot organiza, în România sau în alte state, programe de studii comune cu instituții de învățământ superior din străinătate, recunoscute ca atare de statul de origine. În cazul în care aceste programe se organizează în străinătate, trebuie să respecte reglementările legale în vigoare atât în România, cât și în statele respective. Articolul 117Misiunea învățământului superior este de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:a) formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic;b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora. Articolul 118(1) Sistemul național de învățământ superior se bazează pe următoarele principii:a) principiul autonomiei universitare;b) principiul libertății academice;c) principiul răspunderii publice;d) principiul asigurării calității;e) principiul echității;f) principiul eficienței manageriale și financiare;g) principiul transparenței;h) principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic;i) principiul independenței de ideologii, religii și doctrine politice;j) principiul libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor;k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;l) principiul centrării educației pe student.(2) În învățământul superior nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.(3) Studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea spațiilor universitare, precum și condiții pentru desfășurarea normală a activităților academice, sociale și culturale în cadrul instituțiilor de învățământ superior.(4) În învățământul superior există și pot fi organizate facultăți de teologie, în conformitate cu prevederile art. 15, și institute de cercetare teologică în consens cu perspectivele ecumenice și irenice internaționale și în conformitate cu prevederile legale. Articolul 119(1) În instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către senatul universitar, conform legii.(2) În instituțiile de învățământ superior particular, învățământul este cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către consiliul de administrație, conform legii.(2^1) În cazul în care în cadrul învățământului superior de stat nu există învățământ teologic pastoral specific cultului, recunoscut drept cult conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, prin excepție de la prevederile alin. (2), în instituțiile de învățământ superior confesional particular, pentru programul de studii universitare de licență de teologie pastorală, învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată și finanțată anual de Guvern. (la 28-07-2017, Articolul 119 din Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017 ) Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017, modificările aduse de pct. 2, 3 și 4 ale art. I din actul normativ anterior menționat intră în vigoare începând cu anul universitar următor intrării în vigoare a LEGII nr. 188 din 24 iulie 2017.
  (3) Instituțiile de învățământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor și au obligația să le comunice tuturor celor interesați, inclusiv pe site-ul universității.(4) În temeiul principiului autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior de stat au dreptul să stabilească și să încaseze sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare pentru persoanele înmatriculate la studii și care au beneficiat anterior gratuit de școlarizare în cadrul unui alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare finanțate de la bugetul de stat.----------Alin. (4) al art. 119 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Articolul 120(1) Calificările dobândite de absolvenții programelor de studii din învățământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate și prin alte acte de studii eliberate numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate.(2) Diplomele corespunzătoare programelor de studii universitare sunt înscrisuri oficiale și nu pot fi emise decât de instituțiile acreditate, pentru programele și formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În acest din urmă caz, în cadrul instituției care emite diploma trebuie să existe o altă specializare acreditată într-un domeniu înrudit cu specializarea autorizată.-------------Alin. (2) al art. 120 a fost modificat de pct. 3 al art. 224, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 121Ministerul Educației Naționale este autoritate publică și este abilitat să urmărească, să controleze aplicarea și respectarea reglementărilor legale în domeniul învățământului superior și să aplice, dacă este cazul, sancțiuni. De asemenea, Ministerul Educației Naționale controlează modul în care universitățile își exercită autonomia universitară, își asumă misiunea generală și pe cea proprie și își exercită răspunderea publică. Articolul 122(1) Instituțiile de învățământ superior au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.(2) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare se înființează prin lege, cu respectarea dispozițiilor legale privind acreditarea, stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.(3) Inițiativa înființării instituției de învățământ superior de stat aparține Guvernului. Inițiativa și resursele financiare și materiale necesare înființării instituției de învățământ superior particular și confesional aparțin unei persoane fizice, unui grup de persoane fizice, unei fundații, unei asociații sau unui cult religios ori altui furnizor de educație, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator.----------Alin. (3) al art. 122 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Persoanele fizice sau grupul de persoane fizice, precum și persoanele juridice care au avut inițiativa înființării instituției de învățământ particular și confesional particular, finalizată prin acreditarea acesteia, își păstrează calitatea de fondatori.----------Alin. (4) al art. 122 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 123(1) Autonomia universitară este garantată prin Constituție. Libertatea academică este garantată prin lege. Instituțiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.(2) Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.(3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, aprobată de senatul universitar, în concordanță strictă cu legislația în vigoare.(4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiția asumării răspunderii publice.(5) În instituțiile de învățământ superior este asigurată libertatea cercetării în ceea ce privește stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor și valorificarea rezultatelor, conform legii.(6) În instituțiile de învățământ superior este interzisă periclitarea sub orice formă a dreptului la exprimarea liberă a opiniilor științifice și artistice.(7) Studenților le este asigurat dreptul la liberă alegere a cursurilor și specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu planurile de învățământ.(8) Structurile și funcțiile de conducere ale universităților particulare și confesionale, atribuțiile, modul de constituire, precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu avizul consultativ al fondatorilor și cu aprobarea senatului universitar. Articolul 124(1) Răspunderea publică obligă orice instituție de învățământ superior, de stat sau particulară:a) să respecte legislația în vigoare, carta proprie și politicile naționale și europene în domeniul învățământului superior;b) să aplice și să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea și evaluarea calității în învățământul superior;c) să respecte politicile de echitate și etică universitară, cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională aprobat de senatul universitar;d) să asigure eficiența managerială și eficiența utilizării resurselor, în cazul universităților de stat, și a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituțional;e) să asigure transparența tuturor deciziilor și activităților sale, conform legislației în vigoare;f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, precum și drepturile și libertățile studenților.(2) În cazul universităților confesionale, răspunderea publică se extinde la respectarea statutului și a prevederilor dogmatice și canonice specifice cultului respectiv. Articolul 125(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 124, Ministerul Educației Naționale sesizează senatul universitar în termen de 30 de zile de la data constatării. Dacă în termen de 3 luni de la data sesizării, universitatea continuă să nu respecte obligațiile prevăzute la art. 124, Ministerul Educației Naționale aplică, în termen de maximum 6 luni de la data sesizării inițiale a senatului universitar, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:a) revocarea din funcție a rectorului, în baza propunerii Consiliului de etică și management universitar, cu consultarea senatului universitar. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data revocării din funcție a rectorului, senatul universitar are obligația să desemneze un prorector care reprezintă universitatea și care devine ordonator de credite până la confirmarea unui nou rector de către ministrul educației naționale. În termen de 3 luni de la revocarea din funcție a rectorului, senatul universitar finalizează procedurile de desemnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și trimite spre confirmare ministrului educației naționale numele noului rector;b) abrogată;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 125 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.c) propune Guvernului inițierea unui proiect de lege de reorganizare sau desființare a instituției de învățământ superior în cauză.(2) Constatarea încălcării obligațiilor prevăzute la art. 124 se face de către Consiliul de etică și management universitar, format din 11 membri, după cum urmează: 3 reprezentanți numiți de către Consiliul Național al Rectorilor, 3 reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, numiți de ministrul educației naționale, câte un reprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, și un reprezentant al federațiilor naționale ale studenților.(3) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Consiliul de etică și management universitar în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 124. În urma primirii unei astfel de sesizări, Consiliul de etică și management universitar are obligația de a investiga aspectele sesizate și de a răspunde sesizării în termenul de 3 luni. Răspunsurile la aceste sesizări constituie documente publice și se publică pe site-ul web al Ministerului Educației Naționale.(4) Respectarea de către instituțiile de învățământ superior a obligațiilor prevăzute la art. 124 și a altor obligații legale aferente răspunderii publice, precum și respectarea de către Consiliul de etică și management universitar a obligațiilor prevăzute la alin. (3) constituie un interes legitim public pentru orice persoană fizică sau juridică română. Nerespectarea acestor obligații poate fi atacată în contencios administrativ de către orice persoană fizică sau juridică română, potrivit legii. Articolul 126(1) Spațiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, stațiunilor didactice experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor universitare, campusurilor universitare, spitalelor și clinicilor universitare, precum și dotările aferente, folosite de instituția de învățământ superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptățită să le utilizeze.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) spațiile și dotările aferente care aparțin Ministerului Sănătății, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în care se desfășoară învățământul medical superior, spațiile care aparțin cultelor în care se desfășoară învățământul confesional, precum și spațiile care aparțin Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, în care se desfășoară învățământ de specialitate.(3) Spațiul universitar este inviolabil. Accesul în spațiul universitar este permis numai în condițiile stabilite prin lege și prin Carta universitară. Articolul 127(1) Comunitatea universitară este constituită din studenți, personal didactic și de cercetare și personal didactic și de cercetare auxiliar.(2) Din comunitatea universitară fac parte și persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunității universitare, prin hotărâre a senatului universitar.(3) Membrii comunității universitare au drepturile și îndatoririle stabilite prin reglementările legale în vigoare și prin Carta universitară. Articolul 128(1) Carta universitară prezintă opțiunile majore ale comunității universitare și se aplică în tot spațiul universitar.(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puțin la:a) modalitățile de desemnare și revocare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau care fac parte din structurile și organismele de conducere ale universității, în conformitate cu legislația în vigoare;b) Codul de etică și deontologie profesională universitară;c) modul în care se realizează gestiunea și protecția resurselor universității;d) condițiile în care se constituie fondurile proprii și stabilirea destinației acestora și a condițiilor în care sunt utilizate;e) condițiile în care se pot încheia contracte cu instituțiile publice și cu alți operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală și aplicativă sau a creșterii nivelului de calificare a specialiștilor cu studii universitare;f) condițiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituții de învățământ superior sau cu alte organizații pentru îndeplinirea misiunii sale;g) modalitățile în care se pot construi, deține și folosi elementele aferente bazei materiale a universității, necesare educației și cercetării științifice;h) modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperare internațională ale instituției de învățământ superior, încheierea de contracte și participarea la organizațiile europene și internaționale;i) modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităților și sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești legal constituite;j) orice alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar și care corespund legislației în vigoare.(3) Carta universitară se elaborează și se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu comunitatea universitară.(4) Carta universitară nu poate conține prevederi contrare legislației în vigoare. Nerespectarea legilor în conținutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluția pozitivă a Ministerului Educației Naționale privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluția privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul Educației Naționale în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de învățământ superior.(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitară se consideră avizată potrivit procedurii aprobării tacite. Articolul 129(1) Instituțiile de învățământ superior pot înființa, singure sau prin asociere, societăți, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiția ca acestea să se înființeze este aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției și să nu influențeze negativ în niciun fel activitățile de învățământ, cercetare și consultanță.----------Alin. (1) al art. 129 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(1^1) Instituțiile de învățământ superior pot înființa, în structura acestora, unități de învățământ preuniversitar, fără personalitate juridică, în urma evaluării externe conform prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-06-2018, Articolul 129 din Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (1^2) Unitățile de învățământ preuniversitar, înființate de universități de stat, sunt unități de învățământ de stat, finanțate din bugetul de stat prin contractele instituționale încheiate de universități cu Ministerului Educației Naționale, la nivelul standardelor de cost specifice pentru învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-06-2018, Articolul 129 din Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2) Instituțiile de învățământ superior pot constitui consorții, inclusiv cu unitățile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislației în vigoare.(3) La constituirea societăților comerciale, a fundațiilor sau a asociațiilor, instituția de învățământ superior de stat poate contribui exclusiv cu bani, brevete de invenție și alte drepturi de proprietate industrială. Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare și folosință asupra bunurilor patrimoniale societăților comerciale sau asociațiilor în care are calitatea de asociat sau acționar ori fundațiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosință și administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al universității la capitalul social al unei societăți comerciale, fundații sau asociații. Articolul 130(1) Instituțiile de învățământ superior adoptă un cod de etică și deontologie profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară și include obligatoriu:a) stabilirea situațiilor de conflicte de interese și incompatibilități;b) prevederea că persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcții astfel încât unul sau una să se afle față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în aceeași universitate și nu pot fi numiți în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soții, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;c) măsurile educaționale, administrative și tehnice care se iau pentru garantarea originalității lucrărilor de licență, master, doctorat, articolelor științifice sau a altor asemenea lucrări, precum și sancțiunile aferente.(2) Rectorul universității are obligația să prezinte anual, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un raport privind starea universității. Raportul este făcut public pe site-ul universității și este transmis tuturor părților interesate. Acest raport include cel puțin:a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;b) situația fiecărui program de studii;c) situația personalului instituției;d) rezultatele activităților de cercetare;e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității;f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare;g) situația posturilor vacante;h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.(3) Raportul anual al rectorului este o componentă a răspunderii publice și constituie o condiție fundamentală pentru accesul la finanțările din bugetul public.
  Capitolul II Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior Articolul 131(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituție de învățământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăți, departamente, institute, centre sau laboratoare, unități de proiectare, centre de consultanță, clinici universitare, studiouri și ateliere artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unități de microproducție și prestări servicii, stațiuni didactice/baze didactice pentru aplicații și performanță în sport, stațiuni experimentale sau alte entități pentru activități de producție și transfer de cunoaștere și tehnologie, precum și unități de învățământ preuniversitar. În structura instituțiilor de învățământ superior funcționează servicii tehnico-administrative. (la 18-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 131 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2) Instituția de învățământ superior poate înființa, pe perioadă determinată și pe proiecte, unități de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri și cheltuieli, care au autonomie și statute proprii, aprobate de senatul universitar.(3) Componentele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt organizate de fiecare instituție de învățământ superior, astfel încât instituția să își realizeze misiunea, să asigure criteriile și standardele de calitate, să gestioneze în mod eficient activitățile de învățământ, cercetare, producție sau transfer cognitiv și tehnologic și să asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunității universitare. Articolul 131^1(1) Unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sunt componente organizatorice conform art. 131 alin. (1), fără personalitate juridică, care se includ, de drept, în rețeaua școlară prevăzută de art. 61 alin. (1), pe baza deciziei rectorului și a ordinului ministrului educației naționale de autorizare de funcționare provizorie/acreditare, comunicate autorităților administrației publice locale și inspectoratului școlar județean ori al municipiului București.(2) Universitățile care înființează componente organizatorice, de tipul unităților de învățământ preuniversitar, au următoarele drepturi:a) de a participa la asigurarea finanțării cheltuielilor aferente procesului de organizare, funcționare și de învățământ;b) de a asigura angajarea de personal didactic și nedidactic, universitatea având calitatea de angajator;c) de a propune Ministerului Educației Naționale cifre de școlarizare aferente unităților de învățământ preuniversitar din structura acestora în vederea includerii în hotărârea Guvernului de aprobare a cifrelor de școlarizare.(3) Consiliile de administrație ale universităților aprobă regulamentele de organizare și de funcționare proprii, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, înființate în structura acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, după acreditare unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sub forma de componente organizatorice conform art. 131 alin. (1) nu dobândesc personalitate juridică. (la 18-06-2018, Capitolul II din Titlul III a fost completat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 132(1) Facultatea este unitatea funcțională care elaborează și gestionează programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale științelor, artelor sau sportului.(2) Orice facultate se înființează, se organizează sau se desființează la propunerea și cu aprobarea senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituțiilor de învățământ superior, inițiată anual de Ministerul Educației Naționale.(3) Într-o instituție de învățământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar, poate să înființeze și să finanțeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor cerințe stringente de instruire și formare profesională în domenii de interes național. Programele de studii astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calității în învățământul superior.(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, școli doctorale, școli postuniversitare și extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri și cicluri de studii universitare.(5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 132 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Articolul 133(1) Departamentul este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.(2) Un departament poate avea în componență centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, școli postuniversitare și extensii universitare.(3) Departamentul se înființează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desființează prin hotărâre a senatului universitar, la propunerea consiliului facultății/facultăților în care funcționează.(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli în cadrul universității. Articolul 134Înființarea institutelor, stațiunilor experimentale, centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare este aprobată de către senatul universitar, cu respectarea legislației în vigoare. Articolul 135(1) Învățământul superior pentru minoritățile naționale se realizează:a) în instituții de învățământ superior în cadrul cărora funcționează facultăți/linii/programe de studii cu predare în limba maternă;b) în instituții de învățământ superior multiculturale și multilingve; în acest caz, se constituie secții/linii cu predare în limbile minorităților naționale;c) în cadrul instituțiilor de învățământ superior pot fi organizate grupe, secții sau linii de predare în limbile minorităților naționale, în condițiile legii.(2) Linia de studiu din cadrul universității multilingve și multiculturale se organizează în departamente. Cadrele universitare aparținând liniei de studiu adoptă și elaborează un regulament de funcționare propriu, care stabilește procedurile de alegere și alte aspecte specifice structurilor organizatorice ale liniei de studiu respective în concordanță cu Carta universitară, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Secția de studiu este o formă de organizare a învățământului universitar într-o limbă a minorităților naționale, care poate fi instituționalizată, atât la nivelul universității, cât și în cadrul unei facultăți, prin departamentul secției, care are în componență programele de studiu și structurile organizatorice aferente. Secțiile beneficiază de autonomie universitară în organizarea activităților didactice.(4) În învățământul universitar pentru minoritățile naționale, se asigură pregătirea în ciclul I de studii universitare - licență, în ciclul II de studii universitare - master și în ciclul III de studii universitare - doctorat, precum și în învățământul postuniversitar, în limba maternă.(5) Finanțarea de bază se calculează după un coeficient mărit pentru studenții care urmează cursurile în limba unei minorități naționale. Capitolul III Organizarea studiilor universitare Secţiunea 1 Structura anului universitar Articolul 136(1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre și se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activități didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.-----------Alin. (1) al art. 136 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(2) Senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ superior aprobă anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice de studiu. Secţiunea a 2-a Programe de studii universitare Articolul 137(1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unități curriculare de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă.(2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul calificării definit în Cadrul național al calificărilor. Curriculumul unui program de studii universitare se stabilește astfel încât să maximizeze șansele obținerii calificării dorite și se aprobă de către senatul universitar.(3) Concordanța dintre curriculum și calificarea oferită de programul de studii universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calității.(4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii și organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, master, doctorat.(5) Programele de studii universitare dau acces la ocupații și funcții specifice fiecărui ciclu de studii universitare absolvit. Articolul 138(1) Organizarea programelor de studii este de competența instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea legislației în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, senatul universitar aprobă un regulament propriu de organizare și funcționare, în acord cu standardele naționale și internaționale generale și specifice de calitate.(2) Un program de studii universitare funcționează legal dacă este autorizat provizoriu sau acreditat și funcționează în condițiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare. Organizarea și desfășurarea de programe de studii universitare care nu funcționează legal se sancționează cu nerecunoașterea studiilor pentru beneficiari, precum și cu amendă pentru organizatori, potrivit legii penale, și cu retragerea imediată, de către Ministerul Educației Naționale, a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituția în cauză.(3) Autorizarea provizorie și acreditarea programelor de studii universitare se realizează distinct pentru fiecare formă de învățământ, fiecare limbă de predare și pentru fiecare locație geografică în care se desfășoară.(4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea națională nu poate contraveni celei europene.(5) Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare, domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, propus de către agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, promovată de către Ministerul Educației Naționale, înaintea datei de 31 martie a anului respectiv.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, Ministerul Educației Naționale poate aproba universităților/instituțiilor de învățământ superior un număr suplimentar de locuri - în limita a 10% din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS pentru programul de studii solicitat - destinat școlarizării cetățenilor europeni și din state terțe sau pentru mobilități academice ale studenților în baza acordurilor guvernamentale, universitare sau unor programe speciale aprobate, în condițiile legii. Universitatea/Instituția de învățământ superior are obligația de a informa ARACIS despre suplimentarea de locuri primită.----------Alin. (6) al art. 138 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7) Înmatricularea pe locurile prevăzute la alin. (6) se poate realiza până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi al anului universitar în curs la data aprobării.----------Alin. (7) al art. 138 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Secţiunea a 3-a Forme de organizare Articolul 139Formele de organizare a programelor de studii sunt:a) cu frecvență, caracterizată prin activități de învățământ și/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului și presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice și de cercetare;b) cu frecvență redusă, caracterizată prin activități dedicate mai ales unor cursuri de sinteză și pregătirii aplicative, programate în mod compact și periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță;c) la distanță, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate de activități specifice de tutorat. Articolul 140(1) Programele de studii universitare de licență se pot organiza la următoarele forme de învățământ: cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță.(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la următoarele forme de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) programele de studii de licență și master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învățământ cu frecvență.(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învățământ cu frecvență.----------Alin. (4) al art. 140 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare de doctorat se pot organiza și la forma de învățământ cu frecvență redusă.----------Alin. (4^1) al art. 140 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4^2) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligațiile referitoare la frecvență și frecvență redusă sunt stabilite de către conducerea universității la propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale. Granturile multianuale aferente studiilor universitare de doctorat la forma cu frecvență redusă nu includ cuantumul burselor individuale.----------Alin. (4^2) al art. 140 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ absolvită, sunt echivalente. Metodologia de organizare a examenelor, competențele și cunoștințele verificate, corespondența dintre rezultatele învățării și notele, diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie să fie identice pentru orice formă de învățământ corespunzătoare unui anumit program de studii din cadrul unei instituții de învățământ superior.(6) Pot organiza programe de studii universitare la formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță numai instituțiile de învățământ superior care au acreditat programul de învățământ respectiv la forma de învățământ cu frecvență. Secţiunea a 4-a Contracte de studii Articolul 141Instituția de învățământ superior semnează cu fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetător postdoctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare în concordanță cu prevederile regulamentelor de organizare și desfășurare a programelor de studii și cu respectarea legislației în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar. Secţiunea a 5-a Admiterea în programe de studii Articolul 142(1) Ministerul Educației Naționale elaborează anual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România.(2) Fiecare instituție de învățământ superior elaborează și aplică propriul regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite. Acest regulament se elaborează conform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).(3) Condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare trebuie făcute publice în fiecare an, de către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.(4) La admiterea în învățământul superior de stat și particular, pentru fiecare ciclu și program de studii universitare, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot candida în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.(5) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Senatele universitare pot să prevadă, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor.(6) O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat.(6^1) Persoana care a beneficiat gratuit de școlarizare în cadrul unui program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat are, în condițiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare:a) în regim cu taxă, dacă instituția de învățământ superior de stat organizează programul și în acest mod;b) în regim gratuit, cu finanțare de la bugetul de stat, în condițiile în care persoana achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial, în cazurile în care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu finanțare integrală de la buget.----------Alin. (6^1) al art. 142 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6^2) Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare se realizează de către instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea, aceasta având totodată dreptul de a stabili ca plata efectivă a sumei să se realizeze și în tranșe/rate. Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.----------Alin. (6^2) al art. 142 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6^3) Cu ocazia înmatriculării persoana prevăzută la alin. (6^1) prezintă dovada că a efectuat/efectuează plata prevăzută la alin. (6^2).----------Alin. (6^3) al art. 142 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7) Persoana admisă la un program de studii universitare de licență, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor.(7^1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se menține inclusiv pe perioada mobilităților interne și internaționale. În cazul mobilităților academice internaționale ale studenților care vin să studieze pe cont propriu valutar recunoașterea creditelor transferabile se realizează de către instituțiile de învățământ superior, în temeiul autonomiei universitare.----------Alin. (7^1) al art. 142 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7^2) Recunoașterea creditelor transferabile în cazul mobilităților academice internaționale se poate realiza de către instituțiile de învățământ superior numai pentru persoana care dovedește calitatea de student cu documente relevante emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o.----------Alin. (7^2) al art. 142 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7^3) Condițiile și modul în care se realizează mobilitatea academică se stabilesc printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (7^3) al art. 142 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(8) Instituțiile de învățământ superior au obligația să restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților declarați respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere, după afișarea rezultatelor finale. Secţiunea a 6-a Examene de finalizare a studiilor Articolul 143(1) Examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior sunt:a) examen de licență, pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul din domeniul științelor inginerești;b) examen de disertație, pentru ciclul de studii universitare de master;c) examen de susținere publică a tezei de doctorat;d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare;e) examen de selecție, care precedă examenul de licență, în cazul studenților/absolvenților care provin de la instituții de învățământ superior și/sau programe de studii care au intrat în lichidare.(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se organizează și se desfășoară numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar și care respectă metodologia-cadru, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Absolvenții programelor de studiu din instituțiile de învățământ superior autorizate provizoriu vor finaliza studiile prin examen numai în cadrul instituțiilor de învățământ superior care au programe de studiu cu profil similar, acreditate, desemnate de Ministerul Educației Naționale.(4) Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertație și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora.(5) Este interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat. Secţiunea a 7-a Examenele de evaluare pe parcurs a studenților Articolul 144(1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evaluări sumative de tip examen și prin evaluarea continuă.(2) Instituțiile de învățământ superior dispun de metodologii de examinare aprobate de senatul universitar, care au în vedere asigurarea calității și respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară.(3) Rezultatele în învățare sunt apreciate la examene:a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competențelor minimale aferente unei discipline și promovarea unui examen;b) cu calificative, după caz.(4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultății în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. Articolul 145Analiza contestațiilor depuse de candidații la admitere, de studenții examinați, de absolvenți în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competența instituțiilor de învățământ superior, conform propriilor regulamente instituționale și prevederilor Cartei universitare. Secţiunea a 8-a Diplome Articolul 146Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară. Articolul 146^1Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziției de retragere a titlului.----------Art. 146^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016. Articolul 147(1) Recunoașterea și echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate se realizează pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare și transfer al creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru.(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică și deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.(3) În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe universități, actele de studii se eliberează în concordanță cu reglementările naționale și cu prevederile acordurilor interinstituționale. Secţiunea a 9-a Credite de studii Articolul 148(1) Programele de studii universitare planifică și organizează volumul de muncă specific activităților de predare, învățare, aplicare practică și examinare în concordanță cu ECTS/SECT, exprimându-l în termenii creditelor de studii transferabile. Un credit de studiu transferabil constă în cantitatea de muncă intelectuală dirijată și independentă necesară pentru finalizarea individuală de către student a unei unități componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare, completată cu validarea rezultatelor învățării.(2) Munca intelectuală individuală a unui student nu poate fi mai mică decât cea corespunzătoare unui număr anual de 60 de credite de studiu transferabile.(3) Numărul minim de credite necesar promovării anului universitar se stabilește de către senatul universitar.(4) Durata programelor de studii universitare de licență și master, pe domenii de specializare, se stabilește la propunerea Ministerului Educației Naționale și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(5) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și de master corespunde obținerii a cel puțin 300 de credite de studii transferabile.(6) Numărul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii universitare de doctorat se stabilește de fiecare universitate în funcție de domeniul științific sau artistic. Articolul 149(1) Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referință pe care universitățile îl pot utiliza în recunoașterea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior în același domeniu fundamental în scopul echivalării și transferării creditelor de studiu transferabile și a eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii.(2) Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor și recunoașterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza informațiilor existente în registrul matricol propriu, instituțiile de învățământ superior acreditate pot elibera, la cerere, documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate de absolvent. Pentru această operațiune, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe în cuantumul aprobat de senatul universitar.(3) Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Ministerul Educației Naționale poate echivala printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, învățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, potrivit legii. Secţiunea a 10-a Ciclul I - Studii universitare de licențăA. Organizarea Articolul 150(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licență și stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul programului și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Studiile universitare de licență corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 și maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC. (la 15-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 150 , Sectiunea a 10-a , Capitolul III , Titlul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este, după caz, de 3-4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani.(3) Un procent de maximum 5% din numărul studenților cu frecvență dintr-un program de studii universitare de licență pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultății, 2 ani de studii într-un singur an, cu excepția instituțiilor de învățământ superior medical și al ultimului an de studii, în condițiile prevăzute de regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de studii și cu respectarea legislației în vigoare.(4) În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. Universitățile au obligația de a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 50% în afara universităților.(5) Studiile universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență se pot organiza în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educației Națonale alocă pentru studiile universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență un număr de granturi de studii finanțate de la buget, pentru universitățile de stat.(6) Senatul universitar poate înființa duble specializări, formate prin alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și structura instituțiilor de învățământ superior. (la 15-12-2016, Alineatul (6) din Articolul 150 , Sectiunea a 10-a , Capitolul III , Titlul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (7) Un program de studiu poate viza obținerea unor calificări existente în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu și se înregistrează în RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. (la 15-12-2016, Articolul 150 din Sectiunea a 10-a , Capitolul III , Titlul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) B. Admiterea Articolul 151(1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.(2) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior stabilesc facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea candidaților la programe de studii universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.(3) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, pentru un program de licență, masterat sau doctorat.(4) Bursa "Meritul Olimpic" se acordă, conform alin. (3), pe toată durata studiilor liceale și universitare, dacă se menține performanța. Bursa se acordă din fonduri bugetare, din bugetul Ministerului Educației Naționale.----------Art. 151 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 118 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015.C. Diploma Articolul 152(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licență se numește diplomă de licență, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de urbanist.(2) Pe diploma de licență, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de urbanist se menționează toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învățământ urmată și titlul obținut. Diploma de licență, diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt însoțite de suplimentul la diplomă și se eliberează, gratuit, în limba română și într-o limbă de circulație internațională. Secţiunea a 11-a Ciclul II - Studii universitare de masterA. Organizarea Articolul 153(1) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare și se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor. Acestea au o durată normală de 1-2 ani și corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 și 120. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I și ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, la învățământul cu frecvență, în condițiile prezentei legi, diplomele obținute fiind echivalente diplomei de master.(2) Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. Articolul 154(1) Programele de studii universitare de master pot fi:a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale;c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învățământ cu frecvență.(2) Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu acele instituții de învățământ superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop. Articolul 155(1) Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de master, împreună cu stabilirea numărului maxim al studenților care pot fi școlarizați și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, denumit în continuare EQAR.(2) În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii universitare de master, programele de studii promovate sunt stabilite anual de către senatul universitar și comunicate Ministerului Educației Naționale până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.(3) Instituțiile de învățământ superior pot stabili parteneriate cu operatori economici, asociații profesionale și/sau instituții publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de master care să răspundă cerințelor pieței muncii.(4) Ministerul Educației Naționale alocă pentru studiile universitare de master la forma de învățământ cu frecvență un număr de granturi de studii finanțate de la buget, pentru universitățile de stat.B. Admiterea Articolul 156Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă.C. Diploma Articolul 157Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master și susținerea cu succes a lucrării de disertație se numește diplomă de master și cuprinde toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învățământ. Aceasta este însoțită de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română și o limbă de circulație internațională. Secţiunea a 12-a Ciclul III - Studii universitare de doctoratA. Organizarea Articolul 158(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor. Acestea se desfășoară pe baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în școli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu. Școlile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorțiu universitar ori de către consorții sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorțiu universitar și unități de cercetare-dezvoltare. Universitățile, respectiv parteneriatele sau consorțiile organizatoare de una sau mai multe școli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educației Naționale, pe baza autorizării provizorii, a acreditării, respectiv a evaluării periodice.(3) Academia Română poate înființa Școala de Studii Doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor prezentei legi în privința autorizării, acreditării și funcționării ca instituție de învățământ superior. Școala de Studii Doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD și poate organiza programe universitare de doctorat.(4) Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD din care face parte școala doctorală. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani*).(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.-----------Alin. (4^1) al art. 158 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(5) Pe baza rezultatelor evaluării școlii doctorale, ARACIS sau agenția prevăzută la alin. (4) propune Ministerului Educației Naționale acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în vederea organizării de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educației naționale*).(6) Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:a) doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode științifice, organizat numai la forma de învățământ cu frecvență. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și cercetare;b) doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de cunoaștere originală pe baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistematice, asupra unor creații artistice sau asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional și care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învățământul superior și în cercetare în domeniile artelor și sportului.(7) Școlile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare și interdisciplinare.(8) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituțional al IOSUD, de sisteme proprii și specifice de conducere și administrare a programelor de studii și cercetare, inclusiv la nivelul școlilor doctorale. La nivelul IOSUD funcționează consiliul pentru studiile universitare de doctorat. La nivelul fiecărei școli doctorale funcționează consiliul școlii doctorale. Aceste structuri funcționează conform prevederilor prezentei legi și ale codului studiilor universitare de doctorat prevăzut la alin. (1). Articolul 159(1) Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară în cadrul unei școli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat și cuprinde:a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul școlii doctorale;b) un program individual de cercetare științifică sau creație artistică.(2) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de doctorat respectă reglementările în cauză.(3) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat și în limita fondurilor disponibile.(4) O școală doctorală poate recunoaște, conform regulamentului propriu de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat și în condițiile prezentei legi, parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat și/sau a unor stagii de cercetare științifică, desfășurate în țară sau în străinătate, în universități sau în centre de cercetare de prestigiu, precum și recunoașterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare.(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condițiile stabilite prin regulamentul instituțional propriu de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. Durata acestor studii se prelungește, în consecință, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.(6) Curriculumul de pregătire și programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat și de școala doctorală. Articolul 160(1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract și metodologia de realizare a finanțării se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Alin. (1) al art. 160 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(2) Prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației Naționale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanțării universităților se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului.-----------Alin. (2) al art. 160 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universități se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Prioritate vor avea universitățile de cercetare avansată și educație.-----------Alin. (3) al art. 160 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 160 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului educației naționale. IOSUD repartizează școlilor doctorale granturile doctorale prin competiție între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universității.-----------Alin. (5) al art. 160 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012. Articolul 161Doctoratul se poate desfășura în limba română, în limba minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de doctorat și studentul-doctorand. Articolul 162(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul-doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeași IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, conform prevederilor din Carta universitară.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeași IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară.-----------Alin. (1^1) al art. 162 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(2) În contextul politicilor de asigurare a mobilității universitare, IOSUD poate angaja, pe bază de contract, specialiști din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4).B. Admiterea Articolul 163Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.C. Studentul-doctorand Articolul 164(1) Pe parcursul desfășurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are calitatea de student-doctorand. Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), studenții-doctoranzi la forma de învățământ cu frecvență redusă nu au obligația de a fi încadrați de către IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată.----------Alin. (1^1) al art. 164 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă și specialitate și de asistență medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale.(3) Studentul-doctorand poate desfășura activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână. Activitățile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale. Articolul 165(1) Perioada desfășurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, conform legislației în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepția cazului în care studentul-doctorand realizează venituri pentru care plătește, în această perioadă, contribuții la asigurările sociale.(2) După susținerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverință care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.D. Conducătorul de doctorat Articolul 166(1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, precum și persoanele care au obținut atestatul de abilitare, având cel puțin funcția de lector/șef de lucrări, respectiv de cercetător științific gradul III.(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele și procedurile elaborate de Ministerul Educației Naționale. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internațional, propuse de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau de gradul profesional. (la 15-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 166 , Sectiunea a 12-a , Capitolul III , Titlul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice și de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu un IOSUD sau o instituție membră a unui IOSUD și să fie membre ale unei școli doctorale. Cadrele didactice și de cercetare abilitate și cercetătorii științifici abilitați devin conducători de doctorat în urma abilitării.(4) Specialiștii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituții de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate dobândesc calitatea de conducător de doctorat în cadrul IOSUD din România, după cum urmează:a) specialiștii care au calitatea de conducător de doctorat în una din țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în România, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;b) Ministerul Educației Naționale stabilește o listă a instituțiilor de învățământ superior, din afara țărilor menționate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioase universități ale lumii. Specialiștii care au calitatea de conducător de doctorat în una din instituțiile aflate pe această listă dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în România, în urma unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;c) specialiștii care sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituții din străinătate, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), pot obține calitatea de conducător de doctorat în România, fie printr-o convenție internațională de recunoaștere reciprocă, fie conform prevederilor alin. (2).(5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenți-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obținut acest drept. Articolul 167(1) Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenți-doctoranzi decât într-un singur IOSUD, excepție făcând doctoratele conduse în cotutelă.(2) Numărul studenților-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de către un conducător de doctorat se stabilește de către senatul universitar.------------Alin. (2) al art. 167 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.(3) Pentru activitatea pe care o desfășoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remunerați în conformitate cu legislația în vigoare. Articolul 168(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor stabilite de IOSUD prin regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat și în concordanță cu reglementările prevăzute în codul studiilor universitare de doctorat.(2) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat, este propusă de conducătorul de doctorat și aprobată de conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puțin 5 membri: președintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat și cel puțin 3 referenți oficiali din țară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat și din care cel puțin doi își desfășoară activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor și au cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate.(3) Teza de doctorat se susține în ședință publică în fața comisiei de doctorat, după evaluarea de către toți referenții. Susținerea tezei de doctorat poate avea loc în prezența a cel puțin 4 dintre membrii comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a președintelui comisiei și a conducătorului de doctorat. Susținerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat și a publicului.(4) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat și a rapoartelor referenților oficiali, comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" și "Nesatisfăcător". De regulă, calificativul "Excelent" se acordă pentru maximum 15% dintre candidații care obțin titlul de doctor într-un anumit IOSUD, în decursul unui an universitar.(5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător" comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educației naționale acordarea sau neacordarea titlului de doctor.(6) În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat va preciza elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat și va solicita o nouă susținere publică a tezei. A doua susținere publică a tezei are loc în fața aceleiași comisii de doctorat, ca și în cazul primei susțineri. În cazul în care și la a doua susținere publică se obține calificativul "Nesatisfăcător", titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.(7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației naționale, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.(7^1) Titularul unui titlu științific poate solicita Ministerului Educației Naționale renunțarea la titlul în cauză. În acest caz Ministerul Educației Naționale ia act de renunțare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.----------Alin. (7^1) al art. 168 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(7^2) Actul administrativ constatator al titlului științific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunțare la titlu, precum și cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului științific se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (7^2) al art. 168 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primește din partea Ministerului Educației Naționale o motivație scrisă de invalidare, redactată în baza observațiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează și a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează și în format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoțită de înregistrarea pe suport digital a creației artistice originale. Teza de doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educației Naționale, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor. Articolul 169(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numește diplomă de doctor. În diploma care certifică obținerea și deținerea titlului de doctor se menționează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul științific; în cea care certifică obținerea și deținerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menționează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat științific, se conferă de către IOSUD diploma și titlul de doctor în științe, corespunzându-i acronimul Dr.(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de către IOSUD diploma și titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P. Articolul 170(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației Naționale, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan:a) retragerea calității de conducător de doctorat;b) retragerea titlului de doctor;c) retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți-doctoranzi.(2) Reacreditarea școlii doctorale se poate obține după cel puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 158.(3) Redobândirea calității de conducător de doctorat se poate obține după cel puțin 5 ani de la pierderea acestei calități, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă, ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiții necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educației Naționale.(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluați o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale, la propunerea CNATDCU. Capitolul IV Organizarea învățământului postuniversitar Articolul 171Programele postuniversitare sunt:a) programe postdoctorale de cercetare avansată;b) programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.c) programe postuniversitare de perfecționare.----------Lit. c) a art. 171 a fost introdusă de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Secţiunea 1 Programele postdoctorale Articolul 172(1) Programele postdoctorale de cercetare avansată:a) sunt programe destinate persoanelor care au obținut o diplomă de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 172 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.b) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea studiilor universitare de doctorat;c) au o durată de minimum un an;d) se pot finanța de către instituții publice sau de către operatori economici;e) în cadrul instituțiilor de învățământ superior se desfășoară în cadrul unei școli doctorale pe baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de școala doctorală.(2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior, programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul școlilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat. Programele postdoctorale pot fi organizate și în cadrul unităților de cercetare-dezvoltare.(3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituția gazdă, în conformitate cu legislația în vigoare.(4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 172 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.(5) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sau instituția gazdă acordă un atestat de studii postdoctorale. Secţiunea a 2-a Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Articolul 173(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare toate acele instituții de învățământ superior care au acreditate cel puțin programe de studii universitare de licență și masterat în domeniul științific respectiv.----------Alin. (1) al art. 173 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională și programele postuniversitare de perfecționare ale instituțiilor de învățământ superior acreditate se desfășoară în baza unui regulament propriu de organizare și desfășurare, aprobat de senatul universitar, în conformitate cu legislația în vigoare.----------Alin. (2) al art. 173 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT și se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului.(4) Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanțare din alte surse.(5) Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenții care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.(5^1) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecționare absolvenții care dețin diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată sau diplomă de licență ori echivalentă.----------Alin. (5^1) al art. 173 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională, instituția organizatoare eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului.(7) La finalizarea programelor postuniversitare de perfecționare, instituția organizatoare eliberează un certificat de absolvire.----------Alin. (7) al art. 173 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Capitolul V Învățământul superior medical Secţiunea 1 Organizarea și funcționarea învățământului superior medical. Învățământul superior din domeniile sănătate și medicină veterinară Articolul 174(1) Învățământul superior din domeniile sănătate și medicină veterinară se desfășoară cu respectarea reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană și anume:a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică și practică medicală pentru domeniul medicină, la programele de studii Medicină, Medicină Dentară și Medicină Veterinară; 5 ani pentru programul de studii Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.600 de ore de pregătire pentru programele de studii Asistență Medicală Generală și Moașe și de 3 ani pentru alte programe de studii de licență din domeniul sănătate;b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licență de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licență de 4 ani, 300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu o durată a studiilor de licență de 5 ani și 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicină, Medicină Dentară și Medicină Veterinară cu o durată a studiilor de licență de 6 ani;c) studiile universitare de master au între 60 și 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT;d) studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite de studii transferabile, iar studiile avansate din cadrul școlii doctorale totalizează 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD și în IOSUD realizate prin consorții între universități și spitale sau clinici.(2) Instituțiile de învățământ superior din domeniile sănătate și medicină veterinară acreditate, pe baza criteriilor de calitate, pot organiza, pe lângă formele de învățământ prevăzute la alin. (1), și programe postdoctorale și de formare și dezvoltare profesională: de rezidențiat, de perfecționare, de specializare, de studii complementare în vederea obținerii de atestate și de educație medicală și farmaceutică continuă.(3) Durata doctoratului pentru absolvenții învățământului superior medical uman, medical veterinar și farmaceutic este de 4 ani.(4) Instituțiile de învățământ superior cu programe de studii din domeniile sănătate și medicină veterinară și instituțiile sanitare publice pot utiliza veniturile proprii, în interes reciproc, pentru asigurarea unor condiții optime de activitate, privind infrastructura, echipamentele medicale și accesul la informație medicală.(5) La selecția și promovarea personalului didactic universitar din instituțiile de învățământ superior cu programe de studii din domeniul sănătate se iau în considerare criteriile privind experiența profesională medicală dovedită. În învățământul superior din domeniul sănătate, pentru posturile didactice la disciplinele cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății pot accede doar persoane care au obținut, prin concurs, în funcție de gradul universitar, titlurile de medic/medic dentist rezident sau medic/medic dentist specialist sau farmacist/farmacist rezident/farmacist specialist în specialitatea postului. (la 22-04-2017, Alineatul (6) din Articolul 174 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (6^1) Absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior medical la programele de licență «Asistent medical generalist». (la 22-04-2017, Articolul 174 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (6^2) Pentru continuarea studiilor în învățământul superior medical la programele «Asistent medical generalist» absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie și să promoveze concursul de admitere. (la 22-04-2017, Articolul 174 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (6^3) Studenții admiși la programele de licență «Asistent medical generalist», absolvenți ai școlilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoașterea parțială a studiilor prin sistemul de credite transferabile. (la 22-04-2017, Articolul 174 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (6^4) Recunoașterea parțială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universitățile de medicină și farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și care cuprinde criteriile generale. (la 22-04-2017, Articolul 174 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (6^5) Universitățile își elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare. (la 22-04-2017, Articolul 174 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (7) Învățământul superior și postuniversitar din domeniul sănătate se desfășoară în unități sanitare publice, în institute, în centre de diagnostic și tratament, în secții cu paturi, în laboratoare și în cabinete. Conform legii speciale, se pot constitui clinici universitare, din una sau mai multe secții clinice, în specialități înrudite, din spitale publice sau private, în care sunt organizate activități de învățământ și cercetare ale departamentelor universitare.(8) Rezidențialul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai programelor de studii medicină, medicină dentară și farmacie care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Organizarea și finanțarea rezidențiatului se reglementează prin acte normative specifice.(9) Admiterea la rezidențiat a cadrelor didactice din învățământul superior din domeniul sănătate se face în aceleași condiții ca pentru orice absolvent al învățământului superior din domeniul sănătate.(10) Medicii rezidenți care ocupă prin concurs posturi didactice de asistent universitar în instituții de învățământ superior din domeniul sănătate continuă formarea în rezidențiat și sunt retribuiți pentru ambele activități.(11) În cadrul instituțiilor de învățământ superior care organizează programe de pregătire în rezidențiat se constituie un departament de pregătire în rezidențiat. În instituțiile de învățământ superior care organizează programe de pregătire de medicină și farmacie, departamentul este subordonat conducerii universității. Secţiunea a 2-a Reglementarea altor aspecte specifice Articolul 175Reglementarea altor aspecte specifice desfășurării activităților din acest domeniu se realizează prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului educației naționale și, după caz, ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Capitolul VI Învățământul superior militar și învățământul de informații, de ordine publică și de securitate națională Secţiunea 1 Organizare și funcționare Articolul 176(1) Învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ, și cuprinde: învățământ universitar pentru formarea ofițerilor, ofițerilor de poliție și a altor specialiști, precum și învățământ postuniversitar.(2) Instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională din cadrul sistemului național de învățământ, precum și specializările/programele de studii din cadrul acestora se supun reglementărilor referitoare la asigurarea calității, inclusiv celor legate de autorizare și acreditare, în aceleași condiții cu instituțiile de învățământ superior civil.(3) Structura organizatorică, oferta de școlarizare care conține profilurile, programele de studii, cifrele anuale de școlarizare, criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se stabilesc, după caz, de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, potrivit specificului fiecărei arme, specializări, nivel și formă de organizare a învățământului, în condițiile legii.(4) Formele de organizare a învățământului, admiterea la studii, derularea programelor de studii, finalizarea studiilor, autorizarea și acreditarea instituțiilor de învățământ, în învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, se supun procedurilor și condițiilor aplicabile instituțiilor de învățământ superior civil.(5) Pentru învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, după caz, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale pot emite ordine, regulamente și instrucțiuni proprii, în condițiile legii.(6) Ofițerii în activitate, în rezervă sau în retragere, posesori ai diplomei de absolvire a școlii militare de ofițeri cu durata de 3 sau 4 ani, pot să își completeze studiile în învățământul superior, pentru obținerea diplomei de licență în profiluri și specializări similare sau apropiate armei/specialității militare.(7) Diplomele de licență, de master, de doctorat eliberate de instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, precum și titlurile științifice obținute dau dreptul deținătorilor legali, după trecerea în rezervă, în condițiile legii, să ocupe funcții echivalente cu cele ale absolvenților instituțiilor civile de învățământ, cu profil apropiat și de același nivel.(8) Planurile de învățământ pentru învățământul superior militar, de informații și de ordine publică și de securitate națională se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, în conformitate cu standardele naționale stabilite de instituțiile responsabile cu asigurarea calității. Secţiunea a 2-a Managementul și finanțarea instituțiilor Articolul 177(1) Managementul instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează în aceleași condiții ca în instituțiile civile de învățământ superior. Finanțarea instituțiilor din învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se face în condițiile legii.(2) Structurile și funcțiile de conducere din instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională sunt aceleași ca și cele din instituțiile civile de învățământ superior și se ocupă în aceleași condiții ca și acestea, precum și cu respectarea procedurilor specificate în actele normative specifice în domeniu.(3) Conducerea instituțiilor de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de către rectori care sunt și comandanții instituțiilor respective. Funcția de comandant se ocupă în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(4) În învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se înființează corpul instructorilor militari, de ordine și de securitate publică, prin ordine și instrucțiuni ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Secţiunea a 3-a Resurse umane Articolul 178(1) Funcțiile didactice și de cercetare din învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se ocupă și se eliberează în aceleași condiții ca și cele din instituțiile civile de învățământ superior. Cadrele didactice și de cercetare din învățământul superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională au același statut ca cele din instituțiile civile de învățământ superior.(2) Instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se bucură de principiul autonomiei universitare.(3) Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limită de vârstă și vechime integrală ca militari, pot să își continue activitatea didactică, în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior, în condițiile legii. Secţiunea a 4-a Viața universitară Articolul 179Viața universitară din instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se desfășoară în conformitate cu reglementările legale pentru instituțiile civile de învățământ superior, adaptate mediului militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională. Capitolul VII Învățământul superior artistic și sportiv Articolul 180În învățământul superior artistic și sportiv, procesul educațional se desfășoară prin activități didactice și prin activități practice de creație și performanță. Articolul 181Instituțiile de învățământ superior artistic și sportiv, autorizate provizoriu sau acreditate, conform legii, pot organiza forme de învățământ prin cele 3 cicluri de studii universitare: ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de master și ciclul III - studii universitare de doctorat, incluzând doctoratul științific și doctoratul profesional, precum și programe de formare și dezvoltare profesională continuă. Articolul 182În învățământul superior artistic și sportiv, structura anului universitar poate fi adaptată în funcție de programul activităților practice specifice. Articolul 183În învățământul superior artistic și sportiv, practica studenților se desfășoară în universități: în centre de proiectare, ateliere artistice, studiouri muzicale, unități de producție teatrale și cinematografice, spații destinate performanței sportive, precum și în instituții din profilul artistic sau sportiv respectiv, pe bază de parteneriat instituțional. Articolul 184În învățământul superior artistic și sportiv, doctoratul științific sau profesional este o condiție pentru cariera didactică. Articolul 185Cercetarea prin creație artistică, proiectare și performanță sportivă se desfășoară individual sau colectiv, în centre de proiectare, laboratoare și ateliere artistice, studiouri muzicale, unități de producție teatrală și cinematografică, spații destinate performanței sportive. Articolul 186Evaluarea calității și clasificarea universităților artistice și sportive iau în considerare criteriile specifice creației artistice și performanței sportive. Articolul 187În învățământul superior artistic și sportiv, alocarea pe baze competiționale a fondurilor se face inclusiv în baza criteriilor specifice creației artistice și performanței sportive. Articolul 188Reglementarea altor aspecte specifice desfășurării activității din aceste domenii va fi realizată prin hotărâri ale Guvernului sau ordine ale ministrului educației naționale, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările generale și sectoriale ale Uniunii Europene. Capitolul VIII Activitatea de cercetare și creație universitară Articolul 189(1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și creație artistică din universități se organizează și funcționează pe baza legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniu.(2) Instituțiile de învățământ superior care și-au asumat ca misiune și cercetarea științifică au obligația să creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze managementul activităților de cercetare și a proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituției. Aceste structuri deservesc și răspund optim cerințelor personalului implicat în cercetare.(3) Personalul implicat în activități de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale universității dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie și de responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achizițiilor publice și a gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. Aceste activități se desfășoară conform reglementărilor legale în vigoare și fac obiectul controlului financiar intern. Articolul 190(1) La sfârșitul fiecărui an bugetar, conducerea universității prezintă senatului universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare și la modul în care regia a fost cheltuită.(2) Cuantumul maximal al regiei pentru granturile și contractele de cercetare este stabilit de finanțator sau de autoritatea contractantă și nu poate fi modificat pe perioada derulării acestora. Articolul 191(1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, Ministerul Educației Naționale asigură un avans de până la 90% din valoarea grantului din momentul semnării contractului de finanțare. Pentru diferență, universitățile pot avansa fonduri din venituri proprii.(2) Mobilitatea interinstituțională a personalului de cercetare după principiul "grantul urmează cercetătorul" este garantată prin prezenta lege și se realizează prin metodologii elaborate de autoritățile contractante. Titularul grantului răspunde public, conform contractului cu autoritatea contractantă, de modul de gestionare a grantului. Capitolul IX Promovarea calității în învățământul superior și în cercetarea științifică Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 192(1) Asigurarea calității învățământului superior și a cercetării științifice universitare este o obligație a instituției de învățământ superior și o atribuție fundamentală a Ministerului Educației Naționale. În realizarea acestei atribuții, Ministerul Educației Naționale colaborează cu ARACIS, cu alte agenții înscrise în EQAR, precum și cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de etică și management universitar (CEMU) și alte organisme cu competențe în domeniu conform legislației în vigoare.(1^1) Activitățile de asigurare externă a calității învățământului superior desfășurate pe teritoriul României de către agențiile din țară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 15-12-2016, Articolul 192 din Sectiunea 1 , Capitolul IX , Titlul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2) Instituțiile de învățământ superior au obligația de a furniza Ministerului Educației Naționale datele solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul sau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice și duce la sancțiunile prevăzute de lege.(3) Instituțiile de învățământ superior care refuză să facă publice datele de interes public solicitate de Ministerul Educației Naționale sau oricare altă persoană fizică sau juridică încalcă principiul răspunderii publice și sunt sancționate conform legii.(4) Studenții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calității. Articolul 193(1) Evaluarea universităților se realizează în scopul:a) autorizării provizorii și acreditării;b) ierarhizării programelor de studii și clasificării universităților.(2) Evaluarea în scopul autorizării provizorii și acreditării se realizează de către ARACIS sau de altă agenție înscrisă în EQAR și are loc potrivit legii și standardelor internaționale în domeniu.(3) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii și a clasificării universităților se realizează pe baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Aplicarea acestei metodologii intră în răspunderea Ministerului Educației Naționale. Evaluarea este realizată periodic.(4) Universitățile se clasifică, pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), în 3 categorii:a) universități centrate pe educație;b) universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație artistică;c) universități de cercetare avansată și educație.(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către ARACIS care cooptează, inclusiv, experți internaționali cu competențe în domeniul ierarhizării și clasificării instituțiilor de învățământ superior, pe bază de selecție. În echipele de evaluare, ARACIS include și reprezentanți ai studenților și ai CNATDCU. (la 18-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 193 , Sectiunea 1 , Capitolul IX , Titlul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), prima evaluare de după intrarea în vigoare a prezentei legi, făcută conform prevederilor alin. (3), se face numai de către un organism internațional cu competență în domeniul ierarhizării și clasificării instituțiilor de învățământ superior sau de către o agenție de asigurare a calității înregistrată în EQAR, din străinătate.(7) Pentru programele de licență, master și doctorat, finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale prin consultare cu CNFIS și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Alin. (7) al art. 193 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(8) Statul poate finanța programele de excelență în cercetare și educație din orice categorie de universități.(9) Programele de excelență prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).-----------Alin. (9) al art. 193 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012-2013, programele de excelență prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).-----------Alin. (9^1) al art. 193 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(10) Abrogat.-----------Alin. (10) al art. 193 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012-2013 sunt finanțate din fonduri publice, ținând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licență, master și doctorat în universitățile de stat menționate la alin. (4).-----------Alin. (11) al art. 193 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012. Articolul 194(1) Pentru promovarea calității și creșterea eficienței sistemului de învățământ superior, pentru creșterea vizibilității internaționale și pentru concentrarea resurselor, universitățile de stat și particulare pot:a) să se constituie în consorții universitare, potrivit legii;b) să fuzioneze într-o singură instituție de învățământ superior cu personalitate juridică.(2) Universitățile acreditate la data intrării în vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru constituirea de consorții sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbție. Ministerul Educației Naționale alocă preferențial resurse financiare consorțiilor sau universităților fuzionate, conform unei metodologii adoptate în acest sens prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea CNFIS.(3) Fuziunea prin comasare sau absorbție a instituțiilor de învățământ superior de stat se face, de regulă, în jurul instituțiilor din categoria universităților de cercetare avansată și educație și ținând cont de proximitatea geografică.(4) Evaluarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior se face periodic, la inițiativa Ministerului Educației Naționale sau a universităților. Rezultatele evaluării sunt publice, pentru informarea beneficiarilor de educație și pentru transparența instituțională. Articolul 195(1) Fiecare universitate are obligația să realizeze, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea internă și clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanță în cercetare, conform unei metodologii-cadru elaborate de CNCS și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Rezultatele evaluării și clasificării sunt publice.(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, poate dispune reorganizarea sau desființarea departamentelor ori institutelor neperformante, fără a prejudicia studenții. Articolul 196Guvernul României înființează Institutul de Studii și Cercetări Avansate din România, având ca obiectiv principal susținerea elitelor științifice românești din țară și din diaspora. Metodologia de înființare a acestuia se elaborează de către Ministerul Educației Naționale și se adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 197Statul încurajează excelența în instituțiile de învățământ superior prin pârghii financiare specifice, existente în prezenta lege:a) universităților li se alocă o finanțare suplimentară, în sumă, la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază, pe baza criteriilor și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior și aprobate de Ministerul Educației Naționale;b) universităților de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională, din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale. Fondul de dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante instituții de învățământ superior din fiecare categorie și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională se elaborează de către Ministerul Educației Naționale și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Lit. b) a art. 197 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Secţiunea a 2-a Sprijinirea excelenței individuale Articolul 198Formele de sprijin pentru cadrele didactice, studenții și cercetătorii cu performanțe excepționale includ:a) granturi de studii sau de cercetare la universități din țară ori din străinătate, acordate pe bază de competiție;b) granturi pentru efectuarea și finalizarea unor cercetări, inclusiv teze de doctorat;c) aprobarea unor rute educaționale flexibile, care permit accelerarea parcursului de studii universitare;d) crearea de instrumente și mecanisme de susținere a inserției lor profesionale în țară, astfel încât să valorifice la nivel superior atât talentul, cât și achizițiile realizate prin formare. Capitolul X Promovarea universității centrate pe student Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 199(1) Studenții sunt considerați parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri egali ai comunității academice. În învățământul confesional studenții sunt membri ai comunității academice în calitate de discipoli.(2) O persoană dobândește statutul de student și de membru al unei comunități universitare numai în urma admiterii și a înmatriculării sale într-o instituție de învățământ superior acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu.(3) O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenților care se transferă între universități sau programe de studii, subvențiile urmează studentul.(4) În vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive, și a admiterii într-un program de studii pentru licență, master ori doctorat, instituțiile de învățământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare program și ciclu de studiu. Secţiunea a 2-aÎnmatricularea studenților.Registrul matricol unic al universităților din România Articolul 200(1) O instituție de învățământ superior poate admite și înmatricula într-un program de studii numai acel număr de studenți pentru care sunt asigurate condiții optime de calitate academică, de viață și de servicii sociale în spațiul universitar.(2) Oferta anuală de școlarizare este făcută publică de către rectorul instituției de învățământ superior prin declarație pe propria răspundere, cu respectarea capacității de școlarizare stabilite conform art. 138 alin. (5).(3) În urma admiterii într-un program de studii, între student și universitate se încheie un contract în care se specifică drepturile și obligațiile părților.(4) Universitățile care admit în programele lor de studii mai mulți studenți decât capacitatea de școlarizare, aprobată conform prezentei legi, încalcă răspunderea lor publică și sunt sancționate în conformitate cu prevederile prezentei legi. Articolul 201(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu. Registrele matricole ale universităților devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.(2) Ministerul Educației Naționale, la propunerea CNFIS, elaborează un regulament de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în RMUR.(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 201 a fost abrogat de pct. 4 al art. 224, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.(4) RMUR, registrele matricole ale universităților și sistemele informatice aferente se elaborează în termen de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează și păstrează evidența diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în universitățile acreditate. Articolul 202(1) Principiile care reglementează activitatea studenților în cadrul comunității universitare sunt:a) principiul nediscriminării - în baza căruia toți studenții beneficiază de egalitate de tratament din partea instituției de învățământ superior; orice discriminare directă sau indirectă față de student este interzisă;b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat - exprimat prin: consilierea și informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărți de specialitate și publicații științifice; acces la datele referitoare la situația școlară personală;c) principiul participării la decizie - în baza căruia deciziile în cadrul instituțiilor de învățământ superior sunt luate cu participarea reprezentanților studenților;d) principiul libertății de exprimare - în baza căruia studenții au dreptul să își exprime liber opiniile academice, în cadrul instituției de învățământ în care studiază;e) principiul transparenței și al accesului la informații - în baza căruia studenții au dreptul de acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața comunității academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.(2) În universitățile confesionale, drepturile, libertățile și obligațiile studenților sunt stabilite și în funcție de specificul dogmatic și canonic al fiecărui cult.(3) Drepturile, libertățile și obligațiile studenților sunt cuprinse în Codul drepturilor și obligațiilor studentului, propus de asociațiile studențești în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi și adoptat de Ministerul Educației Naționale prin ordin al ministrului acestuia.(4) În universitățile confesionale, studenții se organizează cu respectarea statutului și a normelor dogmatice și canonice ale cultului respectiv.(5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare și monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului. Asociațiile studenților prezintă un raport anual privind respectarea codului, care este public. Articolul 203(1) Studenții au dreptul să înființeze, în instituțiile de învățământ superior, de stat sau particulare, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive, organizații, precum și publicații, conform legii.(2) Studenții sunt aleși în mod democratic, prin vot universal, direct și secret, la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăților, cât și al universității. Ei sunt, de drept, reprezentanți legitimi ai intereselor studenților, la nivelul fiecărei comunități academice. Conducerea instituției de învățământ superior nu se implică în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților.(3) În universitățile confesionale, reprezentarea studenților la nivelul comunității universitare se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului respectiv.(4) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de către conducerea universității.(5) Studenții pot fi reprezentați în toate structurile decizionale și consultative din universitate.(6) Federațiile naționale studențești, legal constituite, sunt organismele care exprimă interesele studenților din universități, în raport cu instituțiile statului.(7) Organizațiile studențești care reprezintă interesele studenților la nivelul fiecărei comunități universitare pot avea reprezentanți de drept în structurile decizionale și executive ale universității.(8) Ministerul Educației Naționale colaborează, în dezvoltarea învățământului superior, cu federațiile naționale studențești, legal constituite, și se va consulta cu acestea ori de câte ori este nevoie.(9) Studenții pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de studii transferabile, în condițiile stabilite de Carta universitară. Articolul 204(1) Studenții care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile legislației în vigoare, prin Agenția de credite și burse de studii. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii și costul vieții pe perioada studiilor.(2) Absolvenții care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiți de plata a 75% din împrumut, această parte fiind preluată de către stat, în cuantum de maximum 5.000 lei.(3) Agenția de credite și burse de studii propune reglementări corespunzătoare în vederea acordării creditelor. Articolul 205(1) Studenții beneficiază de asistență medicală și psihologică gratuită în cabinete medicale și psihologice universitare ori în policlinici și unități spitalicești de stat, conform legii.(2) În timpul anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.-----------Alin. (2) al art. 205 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. (la 06-01-2017, Articolul 205 din Sectiunea a 2-a , Capitolul X , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017 ) (3) Studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, în limita bugetelor aprobate.(4) Studenții etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3), care se desfășoară pe teritoriul României.(5) Instituțiile de învățământ superior pot acorda, în afara cifrei de școlarizare aprobate, cel puțin un loc pentru studii gratuite absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile stabilite de senatul universitar.(6) Candidații proveniți din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social - romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori - pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii.(7) Activitățile extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive, precum și cele pentru studenții capabili de performanțe sunt finanțate de la bugetul statului, conform normelor stabilite de Ministerul Educației Naționale. În acest scop se pot folosi și alte surse de finanțare.(8) Prevederile alin. (6) se aplică și în cazul taberelor de creație, sportive și de odihnă ale studenților.(9) Statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar.(10) Ministerul Educației Naționale poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obțin prin concurs organizat la nivel național.(11) La concursurile pentru obținerea burselor prevăzute la alin. (10) pot participa studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior de stat și cei ai instituțiilor de învățământ superior particular acreditate.(12) Cheltuielile de întreținere a internatelor, a căminelor și a cantinelor universităților se acoperă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ respective și din subvenții de la buget cu această destinație.(13) Tarifele practicate de universități pentru studenți la cămine și cantine sunt cel mult egale cu diferența dintre costurile de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu materiile prime și consumabile și cheltuielile de întreținere curentă și, respectiv, subvențiile de la bugetul de stat.(14) În vederea asigurării transparenței, universitatea de stat publică periodic balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc.(15) Pot fi acordate subvenții pentru cazare și studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele instituțiilor de învățământ superior.(16) Instituțiile de învățământ superior de stat asigură, în limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studenților, pe perioada prevăzută în planurile de învățământ, cheltuielile de masă, cazare și transport, în situațiile în care practica se desfășoară în afara centrului universitar respectiv.(17) Toate actele de studii eliberate de universitate, precum și cele care atestă statutul de student (adeverințe, carnete, legitimații) se eliberează în mod gratuit. Articolul 206(1) Statul român acordă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de burse pentru școlarizarea studenților străini. Aceste burse sunt atribuite doar acelor universități și programe de studii care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate, indiferent dacă sunt de stat sau particulare.(2) Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate de instituțiile de învățământ superior de stat, se virează la Ministerul Educației Naționale un cuantum de 5% din încasările în valută.-----------Alin. (2) al art. 206 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Capitolul XI Conducerea universităților Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 207(1) Structurile de conducere în instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare sunt:a) senatul universitar și consiliul de administrație, la nivelul universității;b) consiliul facultății;c) consiliul departamentului.(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele:a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universității;b) decanul, prodecanii, la nivelul facultății;c) directorul de departament, la nivelul departamentului.(2^1) Funcțiile de conducere prevăzute la alin. (2) reprezintă funcții în domeniul didactic a căror desfășurare nu presupune prerogative de putere publică.----------Alin. (2^1) al art. 207 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2^2) Funcțiile prevăzute la alin. (2) nu sunt funcții publice de autoritate, activitățile din domeniul didactic specifice care se derulează prin intermediul acestora sunt, în principal, următoarele:a) îndeplinirea misiunii instituției de învățământ superior de a genera și de a transfera cunoaștere către societate;b) organizarea derulării programelor de studii al căror element central este asigurarea calității în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socioeconomic;c) organizarea procesului de obținere a calificărilor corelate cu nevoile identificate pe piața muncii;d) gestionarea eficientă a activităților de învățământ, cercetare, producție sau transfer cognitiv și tehnologic;e) realizarea și implementarea de proiecte finanțate din surse interne sau externe universității;f) sprijinirea, în mod, adecvat a membrilor comunității universitare;g) derularea de acțiuni privind cooperarea internațională a instituției de învățământ superior;h) asigurarea libertății academice a personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, precum și a drepturilor și libertăților studenților;i) respectarea autonomiei universitare, a transparenței deciziilor și activităților, a echității și eticii universitare;j) asigurarea și gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și a legislației în vigoare;k) asigurarea, la nivelul instituției de învățământ superior, a condițiilor necesare desfășurării activității de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora în vederea producerii, transmiterii și valorificării cunoașterii.----------Alin. (2^2) al art. 207 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, respectiv de directorul acestui consiliu. Funcția de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată funcției de prorector. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat.(4) La nivelul departamentului, directorul de departament și membrii consiliului departamentului sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare.(5) La nivelul facultății, stabilirea structurilor și a funcțiilor de conducere se face după următoarea procedură:a) componența membrilor consiliului facultății este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în consiliul facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății;b) decanii sunt selectați prin concurs public, organizat de către rectorul universității la nivelul facultății. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultății are obligația de a aviza minimum 2 candidați;c) decanul își desemnează prodecanii după numirea de către rector;d) în universitățile multilingve și multiculturale, cel puțin unul dintre prodecani se numește la propunerea cadrelor didactice aparținând minorității naționale din departamentul secției sau liniei de predare într-o limbă a minorităților naționale, potrivit regulamentului liniei de studiu conform art. 135 alin. (2), cu excepția cazului în care decanul provine de la secția sau linia de studiu cu predare în limba minorității naționale respective. Cadrele didactice aparținând secției sau liniei de predare trebuie să propună cel puțin 3 candidați.(6) Consiliul școlii doctorale se stabilește prin votul universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă.(7) Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul universității, al facultăților și departamentelor trebuie să respecte principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, secții/linii de predare, programe de studii, după caz, și se stabilește prin Carta universitară.(8) În cazul universităților confesionale, alegerea persoanelor în funcțiile de conducere se face cu avizul cultului fondator. Articolul 208(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară. În cazul universităților confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului fondator.(2) Senatul universitar își alege, prin vot secret, un președinte care conduce ședințele senatului universitar și reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul.(3) Senatul universitar stabilește comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a instituției de învățământ superior și a consiliului de administrație. Rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluțiilor senatului universitar. Articolul 209(1) Rectorul universităților de stat și particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalități:a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege; saub) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin. (1), se stabilește cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților. Articolul 210(1) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs public, procedura de desemnare este cea prevăzută de prezentul articol.(2) Senatul universitar nou-ales stabilește o comisie de selecție și de recrutare a rectorului formată, în proporție de 50%, din membri ai universității și, în proporție de 50%, din personalități științifice și academice din afara universității, din țară și din străinătate. Această comisie conține minimum 12 membri, dintre care cel puțin un reprezentant al studenților sau un absolvent al universității desemnat de către studenții din senatul universitar, conform Cartei universitare. De asemenea, senatul universitar nou-ales elaborează și aprobă metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului, conform legii.(3) Concursul public pentru desemnarea rectorului se desfășoară în baza metodologiei prevăzute la alin. (2). Comisia de concurs este comisia de selecție și recrutare prevăzută la alin. (2).(4) La concursul de ocupare a funcției de rector pot participa personalități științifice sau academice din țară și din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obținut avizul de participare la concurs din partea acestuia. Avizul se acordă numai pe baza votului majorității simple a membrilor senatului universitar nou-ales. Senatul universitar nou-ales are obligația de a aviza minimum 2 candidați. Candidații avizați de senatul universitar nou-ales participă apoi la concursul organizat conform alin. (3). Articolul 211(1) Rectorul, desemnat conform art. 209, este confirmat prin ordin al ministrului educației naționale, în termen de 30 de zile de la data selecției. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome și certificate.(2) Rectorul confirmat de ministrul educației naționale, pe baza consultării senatului universitar, își numește prorectorii. În universitățile multilingve și multiculturale cel puțin unul dintre prorectori este numit de către rector la propunerea cadrelor didactice aparținând minorităților naționale din departamentul secției sau liniei de predare într-o limbă a minorităților naționale, cu excepția cazului în care rectorul provine de la secția sau linia de studiu cu predare în limba minorității naționale respective. Cadrele didactice aparținând secției sau liniei de predare trebuie să propună cel puțin 3 candidați.(3) Rectorul confirmat de ministrul educației naționale încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând criteriile și indicatorii de performanță managerială, drepturile și obligațiile părților contractuale.(3^1) În cazul exercitării unei funcții de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligația de a se suspenda din funcție pe perioada exercitării respectivei demnități.-----------Alin. (3^1) al art. 211 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.(4) Decanii sunt selectați prin concurs public organizat de noul rector și validat de senatul universitar. La concurs pot participa candidații avizați de consiliul facultății cu votul majorității simple a membrilor acestuia și pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facultății validează cel puțin 2 candidați.(5) Menținerea în funcție a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de susținere executivă a planului managerial al noului rector.(6) Consiliul de administrație al universităților de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților. În cadrul universităților unde salariații sunt organizați în sindicat, un reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la ședințele consiliului de administrație.----------Alin. (6) al art. 211 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7) Consiliul de administrație al universităților particulare este numit de către fondatori. Articolul 212(1) Rectorul confirmat al universității de stat încheie un contract instituțional cu ministrul educației naționale.(2) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condițiile specificate prin contractul de management și Carta universitară.(3) Ministrul educației naționale poate revoca din funcție rectorul în condițiile art. 125. Secţiunea a 2-a Atribuțiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administrație, ale decanului și ale șefului de departament Articolul 213(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității.(2) Atribuțiile senatului universitar sunt următoarele:a) garantează libertatea academică și autonomia universitară;b) elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, la propunerea rectorului;d) aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității;e) aprobă proiectul de buget și execuția bugetară;f) elaborează și aprobă Codul de asigurare a calității și Codul de etică și deontologie profesională universitară;g) adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului;h) aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea universității;i) încheie contractul de management cu rectorul;j) controlează activitatea rectorului și a consiliului de administrație prin comisii specializate;k) validează concursurile publice pentru funcțiile din consiliul de administrație;l) aprobă metodologia de concurs și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare și evaluează periodic resursa umană;m) aprobă, la propunerea rectorului, sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii și a legislației în vigoare;n) îndeplinește alte atribuții, conform Cartei universitare.(3) Componența și mărimea senatului universitar sunt stabilite prin Carta universitară, astfel încât să se asigure eficiența decizională și reprezentativitatea comunității academice.(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenți, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară.----------Alin. (4) al art. 213 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii senatului universitar.(6) Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții și realizează conducerea executivă a universității. Rectorul este ordonatorul de credite al universității. Rectorul are următoarele atribuții:a) realizează managementul și conducerea operativă a universității, pe baza contractului de management;b) negociază și semnează contractul instituțional cu Ministerul Educației Naționale;c) încheie contractul de management cu senatul universitar;d) propune spre aprobare senatului universitar structura și reglementările de funcționare ale universității;e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;f) prezintă senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 130 alin. (2). Senatul universitar validează raportul menționat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;g) conduce consiliul de administrație;h) îndeplinește alte atribuții stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta universitară și legislația în vigoare.(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete.----------Alin. (7) al art. 213 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(8) Atribuțiile prorectorilor, numărul și durata mandatelor acestora se stabilesc prin Carta universitară.(9) Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății. Decanul prezintă anual un raport consiliului facultății privind starea facultății. Decanul conduce ședințele consiliului facultății și aplică hotărârile rectorului, consiliului de administrație și senatului universitar. Atribuțiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu legislația în vigoare.(10) Consiliul facultății reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății. Consiliul facultății are următoarele atribuții:a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultății;b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;c) controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății;d) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de senatul universitar și în conformitate cu legislația în vigoare.(11) Directorul de departament realizează managementul și conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcții, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al departamentului.(12) Selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea relațiilor contractuale de muncă ale personalului sunt de răspunderea directorului de departament, a conducătorului școlii doctorale sau a decanului, conform prevederilor Cartei universitare.(13) Consiliul de administrație al universității asigură, sub conducerea rectorului sau a unei alte persoane desemnate prin Carta universitară, în cazul universităților particulare și confesionale particulare, conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale senatului universitar. De asemenea, consiliul de administrație:a) stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;b) aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;d) avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;e) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de senatul universitar, în universitățile de stat, respectiv de fondatori, în universitățile particulare;f) propune senatului universitar strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale universității.(14) Studenții au cel puțin un reprezentant în comisiile de etică, de cazări, de asigurare a calității, precum și în alte comisii cu caracter social. Articolul 214(1) Funcțiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție nu se cumulează.(2) În cazul vacantării unui loc în funcțiile de conducere, se procedează la alegeri parțiale, în cazul directorului de departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la art. 209 alin. (1), stabilită cu ocazia alegerilor generale, se menține valabilă.----------Alin. (2) al art. 214 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Numărul de prorectori și de prodecani din instituțiile de învățământ superior se stabilește prin Carta universitară.(4) Atribuțiile și competențele structurilor și ale funcțiilor de conducere din învățământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituției, potrivit legii. Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor facultăților și ale departamentelor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, dacă numărul celor prezenți reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.(5) Structura administrativă a universității este condusă de către un director administrativ și este organizată pe direcții. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de consiliul de administrație al instituției de învățământ superior. Președintele comisiei de concurs este rectorul instituției. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educației Naționale. Validarea concursului se face de către senatul universitar, iar numirea pe post, de către rector.(6) Unitățile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unităților respective, potrivit Cartei universitare.(7) Prin Carta universitară, universitatea își poate dezvolta structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului economic și personalități din mediul academic, cultural și profesional extern. Articolul 215Abrogat.-----------Art. 215 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. Secţiunea a 3-a Rolul statului în învățământul superior Articolul 216(1) Statul își exercită atribuțiile în domeniul învățământului superior prin intermediul Parlamentului, Guvernului și Ministerului Educației Naționale.(2) Ministerul Educației Naționale are următoarele atribuții principale:a) propune politicile și strategiile naționale pentru învățământul superior, ca parte a Ariei europene a învățământului superior;b) elaborează reglementările de organizare și funcționare a sistemului de învățământ superior;c) monitorizează și verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior;d) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;e) controlează gestionarea RMUR;f) organizează recunoașterea și echivalarea diplomelor și certificatelor conform normelor interne și în conformitate cu normele europene; elaborează metodologia prin care se pot recunoaște automat diplomele și certificatele obținute în universități din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană, precum și în universități de prestigiu din alte state, pe baza unei liste aprobate și reactualizate de Ministerul Educației Naționale; organizează recunoașterea automată a funcțiilor didactice universitare și a calității de conducător de doctorat, conform unei metodologii proprii; încasează sume, în lei sau în valută, pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor și certificatelor și pentru vizarea actelor de studii;g) elaborează și propune proiectul de buget pentru învățământul superior, ca parte a bugetului educației și bugetului cercetării;h) verifică și gestionează sistemul de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior și bazele de date corespunzătoare pentru monitorizarea și prognozarea evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii;i) susține realizarea de studii și de cercetări în învățământul superior;j) publică anual un raport privind starea învățământului superior. Articolul 217(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale constituie registre de experți și se sprijină pe organisme consultative, la nivel național, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional și moral: Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS), Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CCCDI), Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de etică și management universitar (CEMU) și Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Din aceste organisme pot face parte cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, membri ai Academiei Române și ai unor instituții de cultură, precum și un membru student în CEMU și CNCU și un student cu statut de observator în CNFIS, sau reprezentanți ai mediului de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.(2) Consiliile prevăzute la alin. (1) beneficiază de un secretariat tehnic care se constituie și funcționează prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Înființarea, regulamentele de organizare și funcționare, structura și componența organismelor specializate prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, conform legii. Bugetele acestor organisme sunt gestionate prin Unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării (UEFISCDI) și se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educației Naționale și UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.(3^1) Prin excepție de la includerea în bugetul aferent Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizează, după caz, de către Senatul universității la propunerea consiliului de administrație, respectiv de către prezidiul Academiei Române. Încasarea acestei taxe se efectuează, după caz, de către instituțiile de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de către Academia Română.----------Alin. (3^1) al art. 217 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(4) CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educației naționale, a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. Articolul 218(1) Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii. Acest consiliu publică anual datele corespunzătoare acestor indicatori.(2) Consiliul de Etică și Management Universitar se pronunță asupra litigiilor de etică universitară și are ca principale atribuții:a) monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de etică universitară la nivelul sistemului de învățământ superior;b) auditarea comisiilor de etică din universități și prezentarea unui raport anual privind etica universitară. Acest raport se face public;c) constatarea încălcării de către o instituție de învățământ superior a obligațiilor prevăzute de prezenta lege;d) elaborarea și publicarea Codului de referință al eticii și deontologiei universitare, care este un document public. În arbitrarea litigiilor, Consiliul de Etică și Management Universitar se bazează pe principiile și procedurile elaborate în acest document.(3) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării este organismul prevăzut de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 219(1) CNATDCU are următoarele atribuții:a) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educației naționale. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare nu depind de funcția didactică sau gradul profesional al candidatului. (la 15-12-2016, Litera a) din Articolul 219 , Sectiunea a 3-a , Capitolul XI , Titlul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) b) propune metodologia-cadru prevăzută la art. 295 alin. (1);c) verifică anual, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, modul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități. Raportul de verificare instituțională este prezentat ministrului educației naționale, specificând concluzii bazate pe date și documente;d) prezintă un raport anual Ministerului Educației Naționale privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din învățământul superior, în baza unor indicatori specifici. Acest raport este public;e) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul de organizare și funcționare.(2) CNFIS are următoarele atribuții principale:a) propune metodologia de finanțare a universităților și stabilește costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii;b) verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența gestionării fondurilor publice de către universități și face propuneri pentru finanțarea complementară a universităților pe bază de proiecte instituționale;c) prezintă anual Ministerului Educației Naționale un raport privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun. Acest raport este public.(3) CNCS are următoarele atribuții principale:a) stabilește standardele, criteriile și indicatorii de calitate pentru cercetarea științifică, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale;b) auditează periodic, la solicitarea Ministerului Educației Naționale sau din proprie inițiativă, cercetarea științifică universitară ori din unitățile de cercetare-dezvoltare;c) gestionează programe de cercetare și procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse pentru finanțare competitivă;d) prezintă anual Ministerului Educației Naționale un raport privind starea cercetării științifice în învățământul superior și performanțele universităților. Raportul este public și va fi afișat pe site-ul CNCS.(4) Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are în atribuții elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică și coordonarea sistemului de biblioteci din învățământul superior. Articolul 220(1) Pentru monitorizarea eficienței manageriale, a echității și a relevanței învățământului superior pentru piața muncii, se stabilește, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un sistem de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referință la nivel european din domeniu.(2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educației Naționale, prin consultarea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS), a ARACIS, a CNCS, a CNFIS, a CNATDCU și a Autorității Naționale pentru Calificări, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Raportul anual privind starea învățământului superior se bazează pe indicatorii prevăzuți la alin. (1). Articolul 221(1) Ministerul Educației Naționale își realizează atribuțiile în domeniul cercetării prin Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, conform legii.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale colaborează cu Consiliul Național al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităților, cu autorități și asociații profesionale și științifice naționale și internaționale reprezentative, federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ superior și cercetare, precum și cu federații studențești legal constituite la nivel național. Reprezentanții acestor structuri sunt parteneri de dialog social. (la 15-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 221 , Sectiunea a 3-a , Capitolul XI , Titlul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) Capitolul XII Finanțarea și patrimoniul universităților Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 222(1) Învățământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă, în condițiile legii.(2) În învățământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depășirea duratei de școlarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor și a altor forme de verificare, care depășesc prevederile planului de învățământ. De asemenea, se pot percepe taxe și pentru activități neincluse în planul de învățământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.(3) Finanțarea învățământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în concordanță cu următoarele cerințe:a) considerarea dezvoltării învățământului superior ca responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca prioritate națională;b) asigurarea calității învățământului superior la nivelul standardelor din Spațiul European al Învățământului Superior pentru pregătirea resurselor umane și dezvoltarea personală ca cetățeni ai unei societăți democratice bazate pe cunoaștere;c) profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea pieței muncii;d) dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice și creației artistice universitare pentru integrarea la vârf în viața științifică mondială.(4) Execuția bugetară anuală a instituțiilor de învățământ superior de stat se face publică.(5) Finanțarea învățământului superior de stat poate fi realizată pe bază de contract și prin contribuția altor ministere, pentru acele instituții de învățământ superior care pregătesc specialiști în funcție de cerințele ministerelor respective, precum și prin alte surse, inclusiv împrumuturi și ajutoare externe.(6) Toate resursele de finanțare ale universităților de stat sunt venituri proprii.(6^1) Statul sprijină învățământul teologic pastoral acreditat din instituțiile de învățământ superior confesional pentru programul de studii universitare de licență de teologie pastorală în cazul în care, în cadrul învățământului superior de stat, nu există învățământ teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut drept cult conform Legii nr. 489/2006, republicată. (la 28-07-2017, Articolul 222 din Sectiunea 1 , Capitolul XII , Titlul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017 ) Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017, modificările aduse de pct. 2, 3 și 4 ale art. I din actul normativ anterior menționat intră în vigoare începând cu anul universitar următor intrării în vigoare a LEGII nr. 188 din 24 iulie 2017.
  (7) Statul poate sprijini învățământul superior particular acreditat.(8) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare pot primi donații din țară și din străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Articolul 223(1) Instituțiile de învățământ superior de stat funcționează ca instituții finanțate din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare și din alte surse, potrivit legii.(2) Veniturile acestor instituții se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract, pentru finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea de obiective de investiții, fonduri alocate pe bază competițională pentru dezvoltare instituțională, fonduri alocate pe bază competițională pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților, precum și din venituri proprii, dobânzi, donații, sponsorizări și taxe percepute în condițiile legii de la persoane fizice și juridice, române sau străine, și din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituțiile de învățământ superior, în condițiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.(3) Finanțarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul Educației Naționale pentru a stimula excelența instituțiilor și a programelor de studii, atât din cadrul universităților de stat, cât și al celor particulare. Finanțarea suplimentară se acordă conform prevederilor art. 197 lit. a).(4) Ministerul Educației Naționale asigură finanțarea de bază pentru universitățile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu și per limbă de predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a societății, iar în interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calității acestora, numărul de granturi de studii alocate unui program variind în funcție de poziția programului în această ierarhie.(5) Finanțarea de bază este multianuală, asigurându-se pe toată durata unui ciclu de studii.(6) Finanțarea complementară se realizează de Ministerul Educației Naționale prin:a) subvenții pentru cazare și masă;b) fonduri alocate pe bază de priorități și norme specifice pentru dotări și alte cheltuieli de investiții și reparații capitale;c) fonduri alocate pe baze competiționale pentru cercetarea științifică universitară.(7) Finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educației Naționale și instituția de învățământ superior respectivă, după cum urmează:a) contract instituțional pentru finanțarea de bază, pentru fondul de burse și protecție socială a studenților, pentru fondul de dezvoltare instituțională, precum și pentru finanțarea de obiective de investiții;b) contract complementar pentru finanțarea reparațiilor capitale, a dotărilor și a altor cheltuieli de investiții, precum și subvenții pentru cazare și masă;c) contractele instituționale și complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educației Naționale și CNFIS.(8) Finanțarea cercetării științifice universitare se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și legislației specifice domeniului cercetării-dezvoltării.(9) Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților se alocă în funcție de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.(9^1) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților este de 201 lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii. (la 17-06-2017, Alineatul (9^1) din Articolul 223 , Sectiunea 1 , Capitolul XII , Titlul III a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 137 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2017 ) (9^2) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (9^1) se face prin hotărâre a Guvernului. (la 06-01-2017, Articolul 223 din Sectiunea 1 , Capitolul XII , Titlul III a fost completat de Punctul 2, Articolul 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017 ) (10) Studenții beneficiază de burse de performanță sau de merit, pentru stimularea excelenței, precum și de burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare.(11) Universitățile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.(12) Prin contractele instituționale și contractele complementare se realizează distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior. Finanțarea suplimentară se alocă prin contractul instituțional, iar finanțarea complementară prevăzută la alin. (6) lit. a) și b) se aprobă de către ministrul educației naționale.----------Alin. (12) al art. 223 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(13) Rectorii universităților de stat, prin contractul instituțional încheiat cu Ministerul Educației Naționale, sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituției, prioritar spre departamentele și structurile cele mai performante. Articolul 224(1) Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pe baza metodologiilor aprobate, prin ordin comun al ministrului educației naționale, ministrului pentru românii de pretutindeni și ministrului afacerilor externe.(2) Statul român poate acorda, anual, burse pentru cetățenii străini care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ superior de stat din România, astfel:a) în baza unor acorduri bilaterale;b) în baza ofertei unilaterale a statului român;c) la propunerea altor ministere prin hotărâre a Guvernului.(3) Numărul de burse prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului privind cifrele de școlarizare.(4) Condițiile de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini, inclusiv, condițiile de finanțare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(5) Instituțiile de învățământ superior pot acorda burse românilor de pretutindeni și cetățenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii. (la 18-06-2018, Articolul 224 din Sectiunea 1 , Capitolul XII , Titlul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) Articolul 225(1) Programele de studii de master și doctorat în științe și tehnologii avansate, cele care se desfășoară în limbi de circulație internațională, precum și doctoratele în cotutelă cu universități de prestigiu din străinătate beneficiază de finanțare preferențială, acordată conform propunerilor CNFIS.(2) Fondurile rămase la sfârșitul anului din execuția bugetului prevăzut în contractul instituțional și complementar, precum și fondurile aferente cercetării științifice universitare și veniturile extrabugetare rămân la dispoziția universităților și se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, fără vărsăminte la bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat pentru anul următor. Articolul 226(1) Universitățile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.(2) Drepturile pe care le au universitățile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute și superficie, potrivit dispozițiilor Codului civil, drept de folosință dobândit prin închiriere, concesiune, comodat și altele asemenea ori drept de administrare, în condițiile legii.(3) În patrimoniul universităților pot exista și drepturi de creanță izvorâte din contracte, convenții sau hotărâri judecătorești.(4) Universitățile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile și imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului.(5) Drepturile subiective ale universităților asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosință, de concesiune ori de închiriere, în condițiile legii.(6) Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al statului și transmise în proprietate universităților de stat, în condițiile legii.(7) Universitățile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în patrimoniul lor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educației Naționale este împuternicit să emită certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universitățile de stat pe baza documentației înaintate de acestea.(8) Dreptul de proprietate al universităților de stat asupra bunurilor prevăzute la alin. (7) se exercită în condițiile prevăzute de Carta universitară, cu respectarea dispozițiilor dreptului comun.(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum și alte drepturi reale ale universităților de stat sunt supuse procedurii publicității imobiliare prevăzute de legislația specială în materie.(10) În cazul desființării unei universități de stat, bunurile aflate în proprietate, rămase în urma lichidării, trec în proprietatea privată a statului.(11) Universitățile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le exercită asupra patrimoniului, în condițiile legii.
  Secţiunea a 2-a Organizarea și funcționarea învățământului superior particular și confesional particular Articolul 227(1) Instituțiile de învățământ superior particulare și instituțiile de învățământ superior confesionale particulare sunt:a) fondate din inițiativa și cu resursele materiale și financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundații sau asociații, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educație, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 227 a fost modificată de pct. 53 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.b) persoane juridice de drept privat.(2) Instituțiile de învățământ superior particulare au autonomie universitară, conform prevederilor prezentei legi, și autonomie economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.(3) Structurile universităților particulare și confesionale particulare, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori și aprobată de senatul universitar. Deciziile în acest sens aparțin universității.----------Alin. (3) al art. 227 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Deciziile universităților particulare și confesionale particulare care privesc structurile și funcțiile de conducere, atribuțiile și durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora pot fi desființate prin hotărâri ale instanțelor judecătorești.----------Alin. (4) al art. 227 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Prin Carta universitară, universitatea își poate stabili funcții onorifice, precum și structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului economic și personalități din mediul academic, cultural și profesional extern.----------Alin. (5) al art. 227 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Secţiunea a 3-a Înființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare Articolul 228(1) O instituție de învățământ superior particulară și confesională particulară trebuie să parcurgă toate procedurile de autorizare provizorie și acreditare stabilite de prezenta lege.(2) Instituțiile de învățământ superior particulare și confesionale particulare sunt acreditate prin lege, inițiată de către Guvern la propunerea Ministerului Educației Naționale.(3) Universităților acreditate li se recunoaște perioada de funcționare legală. Secţiunea a 4-a Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare Articolul 229(1) Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare constă în patrimoniul inițial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior.(2) Instituțiile de învățământ superior particulare și confesionale particulare, pe durata existenței lor, dispun de patrimoniul pus la dispoziția lor, conform legii.(3) Toate deciziile privind patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare sunt luate de către consiliul de administrație. Secţiunea a 5-a Desființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare Articolul 230(1) Desființarea, dizolvarea sau lichidarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare se face în condițiile legii. Inițiativa desființării instituțiilor de învățământ superior particulare sau confesionale particulare poate aparține și fondatorilor.(2) În caz de desființare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare revine fondatorilor.(3) Desființarea universităților particulare se va face cu protecția intereselor studenților. Secţiunea a 6-a Finanțarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare Articolul 231Sursele de finanțare ale instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare sunt compuse din:a) sumele depuse de fondatori;a^1) fonduri publice, în cazul în care în cadrul învățământului superior de stat nu există învățământ teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut drept cult conform Legii nr. 489/2006, republicată; (la 28-07-2017, Articolul 231 din Sectiunea a 6-a , Capitolul XII , Titlul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017 ) Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017, modificările aduse de pct. 2, 3 și 4 ale art. I din actul normativ anterior menționat intră în vigoare începând cu anul universitar următor intrării în vigoare a LEGII nr. 188 din 24 iulie 2017.
  b) taxe de studiu și alte taxe școlare;c) sponsorizări, donații, granturi și finanțări acordate pe bază de competiție, exploatarea rezultatelor cercetării, dezvoltării, inovării și alte surse legal constituite.
  Titlul IV Statutul personalului didactic Capitolul I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolul 232Statutul reglementează:a) funcțiile, competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile specifice personalului didactic și didactic auxiliar, precum și ale celui de conducere, de îndrumare și de control;b) formarea inițială și continuă a personalului didactic și a personalului de conducere, de îndrumare și de control;c) condițiile și modalitățile de ocupare a posturilor și a funcțiilor didactice, didactice auxiliare, a funcțiilor de conducere, de îndrumare și de control, precum și condițiile și modalitățile de eliberare din aceste posturi și funcții, de încetare a activității și de pensionare a personalului didactic și didactic auxiliar;d) criteriile de normare, de acordare a distincțiilor și de aplicare a sancțiunilor. Articolul 233(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu instruirea și educația.(2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției. Articolul 234(1) Încadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și de control sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Sănătății. Incompatibilitățile de ordin medical cu funcția didactică sunt stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare și de control care se consideră nedreptățit poate solicita o expertiză a capacității de muncă.(3) Nu pot ocupa funcțiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.(4) În situații de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unității sau a instituției de învățământ poate solicita, cu acordul consiliului de administrație, un nou examen medical complet. Aceeași prevedere se aplică, în mod similar, funcțiilor de conducere, de îndrumare și de control, precum și personalului din unitățile conexe învățământului.(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare și de control în învățământ persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt:a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă;b) comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;c) practicarea, în public, a unor activități cu componență lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. Articolul 235Pentru instituțiile de învățământ militar și învățământ de informații, ordine publică și securitate națională, se prevăd următoarele:a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de informații, ordine publică și securitate națională se face prin ordine, regulamente și instrucțiuni proprii;b) personalul didactic militar/de informații, ordine publică și securitate națională și civil se constituie din personalul prevăzut în prezenta lege și din corpul instructorilor militari/de informații, ordine publică și securitate națională;c) personalul didactic militar/de informații, ordine publică și securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg din prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcționar public cu statut special;d) pentru funcțiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informații, ordine publică și securitate națională, condițiile care se cer pentru ocuparea acestora, precum și normele didactice, competențele și responsabilitățile se stabilesc prin instrucțiuni proprii;e) perfecționarea pregătirii personalului didactic se realizează conform prevederilor prezentei legi și reglementărilor specific militare/de informații, ordine publică și securitate națională;f) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de informații, ordine publică și securitate națională, poate obține definitivarea în învățământ și gradele didactice, în condițiile stabilite de prezenta lege. Secţiunea a 2-aFormarea inițială și continuă.Cariera didactică Articolul 236(1) Formarea inițială pentru ocuparea funcțiilor didactice din învățământul preuniversitar cuprinde:a) formarea inițială, teoretică, în specialitate, realizată prin universități, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii;b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul programelor de formare psihopedagogică de nivel I și II realizată prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 236 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.c) stagiul practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, de regulă sub coordonarea unui profesor mentor.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 236 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educația antepreșcolară pentru funcția de educator-puericultor, a celui din învățământul preșcolar și primar pentru funcțiile de educatoare/educator și învățătoare/învățător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiștrilor-instructori și a antrenorilor prin unități de învățământ terțiar nonuniversitar.----------Alin. (2) al art. 236 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Pentru a obține altă specializare, absolvenții studiilor de licență pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență. Acest modul poate fi urmat în paralel cu masterul didactic sau după finalizarea acestuia. Articolul 237(1) În calitatea sa de principal finanțator, pe baza analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul Educației Naționale stabilește reperele curriculare și calificările de formare inițială teoretică în specialitate a personalului didactic.(2) Programele de formare inițială teoretică în specialitate și psihopedagogică sunt acreditate și evaluate periodic de către Ministerul Educației Naționale, prin intermediul ARACIS sau al altor organisme abilitate, potrivit legii. Articolul 238(1) Studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.----------Alin. (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(1^1) Programele de formare psihopedagogică de nivel I și II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master sau în regim postuniversitar.----------Alin. (1^1) al art. 238 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(1^2) Programele de formare psihopedagogică pentru funcțiile didactice de educator-puericultor, educatoare, învățător, antrenor și maistru-instructor se aprobă de Ministerul Educației Naționale și se desfășoară în liceele cu profil pedagogic. Pentru absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I.----------Alin. (1^2) al art. 238 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(1^3) Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/absolvire.----------Alin. (1^3) al art. 238 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru funcțiile didactice, se aprobă de către Ministerul Educației Naționale și se acreditează conform legii.(3) Studenții care frecventează cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educației Naționale într-o instituție publică pot beneficia de burse de studiu finanțate de la bugetul de stat.(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant.(5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de către Ministerul Educației Naționale.(6) Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obținerea diplomei de master didactic ori a certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică.----------Alin. (6) al art. 238 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7) Planurile de învățământ ale studiilor universitare de licență în specialitatea pedagogia învățământului primar și preșcolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educației Naționale. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență în specialitatea pedagogia învățământului primar și preșcolar se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I.----------Alin. (7) al art. 238 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 239(1) Efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiționată de obținerea diplomei de licență și a diplomei de master didactic sau a certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică de nivel I ori II.----------Alin. (1) al art. 239 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițială și inspectoratele școlare.----------Alin. (2) al art. 239 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițială încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani școlari cu unitățile de învățământ din rețeaua prevăzută la alin. (2) pentru stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice.(4) Unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițială pot realiza independent parteneriate cu instituții ofertante de servicii în domeniu - centre de consiliere, cluburi și palate ale copiilor, centre logopedice și organizații nonguvernamentale.(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării inițiale a profesorilor - perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.----------Alin. (5) al art. 239 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 240(1) Ocuparea unei funcții didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an școlar se realizează prin concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate.----------Alin. (1) al art. 240 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar li se aplică, în mod corespunzător funcției didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum și toate celelalte prevederi corespunzătoare din legislația în vigoare. Articolul 241(1) Examenul național de definitivare în învățământ este organizat de Ministerul Educației Naționale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, și cuprinde:a) etapa I, eliminatorie - realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar și constând în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin două inspecții la clasă;b) etapa a II-a, finală - realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an școlar și constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educației Naționale, pentru fiecare specialitate în parte.(2) Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.(3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învățământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă, în condițiile legii.(4) Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învățământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar. Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educației Naționale. (la 15-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 241 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (la 15-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 241 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ, în condițiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul național de învățământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Articolul 242(1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră.(2) Evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competență.(3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum și procedura de organizare și desfășurare a examenelor pentru obținerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborată de Ministerul Educației Naționale.(4) Gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe:a) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente eșalonate pe parcursul celor 4 ani;b) un test din metodica specialității, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborat pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educației Naționale, pentru fiecare specialitate în parte;c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației Naționale, care cuprinde și elemente de psihologie și de sociologie educațională.(5) Gradul didactic I se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea următoarelor probe:a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educației Naționale, pentru fiecare specialitate în parte;b) o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;c) elaborarea unei lucrări metodico-științifice, sub îndrumarea unui conducător științific stabilit de instituția cu competențe în domeniu;d) susținerea lucrării metodico-științifice, în fața comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educației Naționale.(6) În caz de nepromovare, examenele pentru obținerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel puțin 2 ani școlari.(7) Personalului didactic încadrat în învățământul preuniversitar, care a obținut titlul științific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul științelor educației și care îndeplinește cumulativ condițiile de formare inițială și condițiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educației Naționale. (la 15-12-2016, Alineatul (7) din Articolul 242 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (8) Personalul didactic care a obținut definitivarea în învățământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme față de perioada prevăzută de prezenta lege.(9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialități, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I obținute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitățile dobândite prin studii.(10) Gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 243(1) Personalul didactic care a obținut gradul didactic I, cu performanțe deosebite în activitatea didactică și managerială, poate dobândi titlul de profesor-emerit în sistemul de învățământ preuniversitar, acordat în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale.(2) Persoana care dobândește titlul de profesor-emerit beneficiază de:a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimțit de unitățile de învățământ implicate;b) calitatea de mentor pentru formarea continuă a cadrelor didactice;c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiții de medii egale;d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor naționale inițiate de Ministerul Educației Naționale;e) delegare de către inspectoratele școlare pentru rezolvarea atribuțiilor acestora în teritoriu. Articolul 244(1) Ministerul Educației Naționale stabilește obiectivele și coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învățământ preuniversitar, în conformitate cu strategiile și politicile naționale.(2) Unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele și formarea continuă, inclusiv prin conversie profesională, pentru angajații proprii.(3) Acreditarea și evaluarea periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, metodologia-cadru de organizare și desfășurare a formării continue sunt realizate de Ministerul Educației Naționale, prin direcțiile de specialitate.(4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse și asistență educațională și managerială pentru cadrele didactice și didactice auxiliare și se pot acredita ca furnizori de formare continuă.(5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control și recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactică, standarde de calitate și competențe profesionale și au următoarele finalități generale:a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic;b) dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, prin sistemul de pregătire și obținere a gradelor didactice;c) dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de îndrumare și de control;d) dobândirea de noi competențe, prin programe de conversie pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale;e) dobândirea unor competențe complementare prin care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională și orientarea în carieră, educația adulților și altele;f) dezvoltarea și extinderea competențelor transversale privind interacțiunea și comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilități privind organizarea, conducerea și îmbunătățirea performanței strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul și analiza reflexivă a propriei activități și altele.(6) Descrierea competențelor menționate, precum și a modalităților de evaluare și certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizează prin metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 245(1) Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control, formarea continuă este un drept și o obligație.(2) Organizarea, desfășurarea, evaluarea și finanțarea activităților de formare continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control se realizează în funcție de evoluțiile din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv în ceea ce privește curriculumul național, precum și în funcție de interesele și nevoile personale de dezvoltare.(4) Obținerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă, se consideră formare continuă.(5) Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice pot dobândi competențe didactice, pentru disciplinele din același domeniu fundamentat cu domeniul licenței, prin programe de formare stabilite prin hotărâre a Guvernului.(6) Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.(7) Programele de conversie profesională intră în atribuțiile instituțiilor de învățământ superior și se desfășoară în baza unor norme metodologice specifice.(8) Evaluarea și validarea achizițiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control prin diferite programe și forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educației Naționale și aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 246(1) Ministerul Educației Naționale înființează corpul național de experți în management educațional, constituit în urma selecției, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile.(2) Procedura și criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare numai cadrele didactice membre ale corpului național de experți în management educațional. Secţiunea a 3-a Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condiții de ocupare Articolul 247Funcțiile didactice sunt:a) în educația antepreșcolară: educator-puericultor - se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituțiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture;b) în învățământul preșcolar: educator/educatoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ preșcolar - se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituțiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture;----------Lit. b) a art. 247 a fost modificată de pct. 63 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.b^1) abrogată;----------Lit. b^1) a art. 247 a fost abrogată de pct. 64 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.c) în învățământul primar: învățător/învățătoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ primar - se normează câte un post pentru fiecare clasă de elevi;----------Lit. c) a art. 247 a fost modificată de pct. 63 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.c^1) abrogată;----------Lit. c^1) a art. 247 a fost abrogată de pct. 64 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.d) în învățământul gimnazial, profesional, liceal și terțiar nonuniversitar: profesor, profesor de instruire practică, maistru-instructor;----------Lit. d) a art. 247 a fost modificată de pct. 63 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.d^1) în învățământul vocațional: profesor corepetitor;-----------Lit. d^1) a art. 247 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 7 octombrie 2011.e) în învățământul preșcolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupă sau clasă se normează cadre didactice conform specificului fiecărei alternative educaționale;f) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin, învățător-educator, învățător itinerant și de sprijin, învățător, maistru-instructor, institutor, profesor itinerant și de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză și kinetoterapeut - se normează câte un post la fiecare grupă/clasă; profesor, profesor de educație specială și profesor preparator nevăzător;----------Lit. f) a art. 247 a fost modificată de pct. 63 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.g) în centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier școlar;h) în centrele logopedice interșcolare și în cabinetele școlare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;i) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională;j) în cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;k) pentru realizarea de activități extrașcolare: învățător/învățătoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ primar, profesor, maistru-instructor, antrenor, profesor-antrenor;----------Lit. k) a art. 247 a fost modificată de pct. 63 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.l) în unitățile de învățământ, pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;m) în centrele de documentare și informare: profesor documentarist;n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la altă școală, personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora sau specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare. Personalul didactic asociat este luat în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unității școlare. Articolul 248(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 247 este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, de regulă sub îndrumarea unui profesor mentor, și trebuie îndeplinite următoarele condiții minime de studii:a) pentru ocuparea funcțiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, învățător/învățătoare - absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcții didactice;b) pentru ocuparea funcției didactice de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale/unui colegiu din învățământul terțiar nonuniversitar/unei școli de maiștri în domeniu și absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2);c) pentru ocuparea funcției de institutor/institutoare - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior de scurtă durată ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;d) pentru ocuparea funcției de profesor pentru învățământ preșcolar - absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «educatoare» și «educatoare/învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente și absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență;e) pentru ocuparea funcției de profesor pentru învățământ primar - absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învățător» și «educatoare/învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente și absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență;f) pentru ocuparea funcțiilor de profesor în învățământul gimnazial sau profesional, profesor de instruire practică, profesor în palatele și cluburile elevilor, profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, profesor documentarist - absolvirea cu examen de licență ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiția finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I ori a îndeplinirii condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2) sau alin. (7);g) pentru ocuparea funcțiilor de profesor în învățământul liceal și terțiar nonuniversitar - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiția finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I și de nivel II sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2) sau alin. (7) și finalizarea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel II.----------Alin. (1) al art. 248 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(1^1) Ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) se poate realiza și în condițiile efectuării unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, și îndeplinirii cumulativ a următoarele condiții minime de studii:a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licență în profilul postului;b) absolvirea unui program de studii de master didactic cu durata de 2 ani.----------Alin. (1^1) al art. 248 a fost introdus de pct. 66 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) În vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcții didactice la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se constituie corpul profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 248 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licență, li se consideră îndeplinită condiția pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar.(5) Pentru ocuparea funcțiilor didactice din învățământul special trebuie îndeplinite în mod corespunzător condițiile prevăzute la alin. (1), iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.(6) Pentru ocuparea funcției didactice de antrenor în cluburile sportive școlare, în palatele și în cluburile copiilor - absolvirea cu diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori, școli postliceale ori a unui colegiu de învățământ terțiar nonuniversitar sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, și absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2).----------Alin. (6) al art. 248 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 249Personalul didactic auxiliar este format din:a) bibliotecar, documentarist, redactor;b) informatician;c) laborant;d) tehnician;e) pedagog școlar;f) instructor de educație extrașcolară;g) asistent social;h) corepetitor;i) mediator școlar;j) secretar;k) administrator financiar (contabil);l) instructor-animator;m) administrator de patrimoniu. Articolul 250Pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii:a) pentru funcția de bibliotecar, de documentarist și de redactor - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și absolvenți ai învățământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și alți absolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu;b) pentru funcția de informatician - absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar de profil;c) pentru funcția de laborant - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, a unei școli postliceale sau a liceului, în domeniu;d) tehnician - absolvirea unei școli postliceale sau a liceului, în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă, în profilul postului, a unei școli postliceale sau a liceului, urmată de un curs de inițiere în domeniu, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale;e) pentru funcția de pedagog școlar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;f) pentru funcția de instructor de educație extrașcolară - absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior, a unei școli postliceale în specialitate ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu și absolvirea cursurilor speciale pentru obținerea certificatului de calificare profesională pentru această funcție;g) pentru funcția de asistent social - absolvirea unei instituții de învățământ superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licență ori de absolvire, sau a unei școli sanitare postliceale ori a unei școli postliceale de educatori-puericultori;h) pentru funcția de corepetitor - absolvirea unui liceu de specialitate;--------Lit. h) a art. 250 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 7 octombrie 2011.i) pentru funcția de mediator școlar - absolvirea cu diplomă de licență cu specializarea asistență socială sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator școlar, ori absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației Naționale;j) pentru funcția de secretar - absolvirea unei instituții de învățământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat;k) pentru funcția de administrator financiar - îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de contabil, contabil-șef;l) pentru funcția de administrator de patrimoniu - îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist. Articolul 251(1) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica învățământului, să stabilească și să reglementeze noi funcții didactice, respectiv didactice auxiliare.(2) Norma didactică pentru noile funcții prevăzute la alin. (1) se reglementează de Ministerul Educației Naționale. Articolul 252(1) Personalul didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar la data intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează dreptul dobândit la concursul național unic de titularizare, prin repartiție guvernamentală sau prin orice altă formă legală.-----------Alin. (1) al art. 252 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(2) Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar titularizat după intrarea în vigoare a prezentei legi beneficiază de aceleași drepturi ca și personalul didactic prevăzut la alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 252 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(3) În condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de soluționarea restrângerii de activitate prin:a) transferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar;b) repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.(4) Prin restrângere de activitate se înțelege:a) situația în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari și elevi prevăzute de lege;b) situația în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăți de normă fără posibilitate de completare în aceeași unitate sau într-o unitate de învățământ apropiată.(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic în sistemul de învățământ preuniversitar.-----------Alin. (5) al art. 252 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(6) Pretransferul se realizează în aceeași localitate, în localitatea în care își are domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Alin. (6) al art. 252 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pot participa cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar de stat și cadre didactice titulare din învățământul preuniversitar particular dacă se află în una dintre următoarele situații:a) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat;b) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din învățământul preuniversitar de stat;c) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate și au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani.----------Alin. (7) al art. 252 a fost introdus de pct. 69 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 253(1) Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Art. 253 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014. Secţiunea a 4-a Forme de angajare a personalului didactic Articolul 254(1) În unitățile de învățământ sau în consorțiile școlare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de cel mult un an școlar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condițiile legii.(2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unității de învățământ sau al consorțiilor școlare se face pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile de studiu.(2^1) Activitățile de laborator și instruire practică din învățământul profesional și tehnic se pot face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile de studiu. (la 06-04-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 254 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 22, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se organizează conform art. 89 alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal încadrat în regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se organizează la nivelul unităților de învățământ.----------Alin. (3) al art. 254 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3^1) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (3^1) din Articolul 254 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 23, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (4) Încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic, vacantarea posturilor didactice/catedrelor, ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizarea concursurilor pe posturi didactice/catedre și angajarea personalului didactic se realizează conform metodologiei-cadru prevăzute la art. 89.----------Alin. (4) al art. 254 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată și statutul acestora: vacante, rezervate.----------Alin. (5) al art. 254 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6) Inspectoratul școlar analizează, corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.(7) Lista de posturi didactice/catedre se face publică prin afișare la inspectoratele școlare și la unitățile de învățământ respective și pe site-ul acestor instituții cu cel puțin 30 de zile înaintea declanșării procedurilor de selecție și angajare pe aceste posturi didactice/catedre.(8) Concursul prevăzut la alin. (3) constă în:a) probă practică sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în cadrul concursului prevăzut la art. 89, la angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației Naționale;----------Lit. a) a alin. (8) al art. 254 a fost modificată de pct. 71 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.b) prezentarea unui curriculum vitae și susținerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat.(8^1) Candidatul care solicită angajarea cu contract individual de muncă pe un post didactic/o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care și-a făcut studiile superioare susține, în fața unei comisii de specialitate, un test de cunoaștere a limbii în care urmează să facă predarea.----------Alin. (8^1) al art. 254 a fost introdus de pct. 72 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9) În învățământul preuniversitar de stat inspectoratele școlare organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice și catedrelor, prevăzut la alin. 8 lit. a), conform statutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile alin. (5). În învățământul preuniversitar particular concursul pentru ocuparea posturilor didactice și catedrelor este organizat conform prevederilor art. 89 alin. (2).----------Alin. (9) al art. 254 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9^1) Unitățile de învățământ preuniversitar organizează concursul prevăzut la alin. 8 lit. b), conform statutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile alin. (5).----------Alin. (9^1) al art. 254 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9^2) Subiectele pentru proba scrisă la concursul național organizat de inspectoratele școlare se stabilesc de Ministerul Educației Naționale. Subiectele pentru concursurile organizate de unitățile de învățământ particulare se stabilesc de către acestea, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației Naționale.----------Alin. (9^2) al art. 254 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9^3) La concursul național organizat de inspectoratele școlare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar se evaluează de comisii, pe specialități, în centre de evaluare stabilite de Ministerul Educației Naționale.----------Alin. (9^3) al art. 254 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(9^4) Contestațiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate organizat de inspectoratul școlar se adresează inspectoratului și se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către comisii, pe specialități, în centrele stabilite de Ministerul Educației Naționale. Din comisiile de soluționare a contestațiilor nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestor comisii este definitivă.----------Alin. (9^4) al art. 254 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(10) Consiliul de administrație al unității de învățământ particular, care organizează concurs de ocupare a posturilor didactice, aprobă comisia de concurs. Din comisia de concurs compusă din cadre didactice face parte în mod obligatoriu și un reprezentant al inspectoratului școlar. În situația în care concursul se organizează în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, județean sau interjudețean comisiile sunt aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ particulare respective.----------Alin. (10) al art. 254 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(10^1) Contestațiile privind rezultatele concursului din învățământul particular se adresează unității de învățământ organizatoare. Comisia care le analizează este alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză. Hotărârea comisiei de contestații este definitivă.----------Alin. (10^1) al art. 254 a fost introdus de pct. 76 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(11) În învățământul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general.----------Alin. (11) al art. 254 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(12) În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității de învățământ particular și se comunică, în scris, inspectoratului școlar.(13) Candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice cu drept de practică, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, sunt titulari în învățământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, directorul unității de învățământ încheie cu aceștia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.----------Alin. (13) al art. 254 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(14) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs național, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. (la 15-12-2016, Alineatul (14) din Articolul 254 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (15) Candidații care au ocupat prin concurs național, în condițiile metodologiei, un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă determinată sau un post didactic/o catedră rezervat(ă), pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, încheie contract individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar, respectiv până la revenirea titularului pe post, cu directorul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității de învățământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă și în anul școlar următor, în condițiile prevăzute de metodologia-cadru prevăzută la art. 89 alin. (1).----------Alin. (15) al art. 254 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(16) Cadrele didactice asociate și pensionate care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) prin concursul prevăzut la alin. (8) lit. b) încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ.----------Alin. (16) al art. 254 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(17) Inspectoratul școlar centralizează la nivel județean/al municipiului București posturile didactice și orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilită prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.-----------Alin. (17) al art. 254 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(18) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar participă cu statut de observator la toate etapele de organizare și desfășurare a concursurilor organizate de inspectoratul școlar sau de unitățile de învățământ.----------Alin. (18) al art. 254 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(19) Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului școlar se ocupă pe perioadă determinată, prin detașare, prin plata cu ora, până la sfârșitul anului școlar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situația în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.----------Alin. (19) al art. 254 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(19^1) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar se ocupă la nivelul unității de învățământ conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (19^1) al art. 254 a fost introdus de pct. 78 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(19^2) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (19^2) din Articolul 254 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 24, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (20) Eliberarea din funcție a personalului didactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație, iar la unitățile de învățământ particulare de către persoana juridică fondatoare. Articolul 254^1(1) Personalul didactic titular în învățământul preuniversitar poate fi detașat în interesul învățământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unități/instituții de învățământ și unități conexe, la solicitarea acestuia, precum și pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an școlar a conducerii unităților de învățământ, unităților conexe ale învățământului preuniversitar, inspectoratelor școlare și caselor corpului didactic și a funcțiilor de îndrumare și de control în inspectoratele școlare. Detașarea în interesul învățământului se realizează conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Detașarea la cerere a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Detașarea la cerere a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani școlari consecutivi, cu păstrarea calității de titular în învățământul preuniversitar.(3) Asigurarea conducerii unei unități de învățământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârșitul anului școlar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calități profesionale, manageriale și morale, după cum urmează:a) prin numirea în funcția de conducere de către conducerea persoanei juridice finanțatoare, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ particular, a unui cadru didactic din cadrul unității de învățământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoștința inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea școlară;b) prin detașarea în interesul învățământului a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unități de învățământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanțatoare și cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului școlar general.-----------Art. 254^1 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012. Articolul 255(1) Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcții de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administrației Prezidențiale, al Guvernului și în Ministerul Educației Naționale, precum și cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcții.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cadrelor didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, care îndeplinesc funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, primar, viceprimar, precum și cadrelor didactice trecute în funcții de conducere, de îndrumare și de control în sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și sport. De aceleași drepturi beneficiază și personalul de conducere și de specialitate de la casa corpului didactic, precum și cadrele didactice numite ca personal de conducere sau în funcții de specialitate specifice la comisiile și agențiile din subordinea Administrației Prezidențiale, a Parlamentului, a Guvernului sau a Ministerului Educației Naționale.(3) Liderii sindicatelor reprezentative din învățământ au dreptul de rezervare a postului, conform prevederilor legale în vigoare și contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.(4) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaționale, precum și însoțitorii acestora, dacă sunt cadre didactice.(5) Personalului didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenții guvernamentale, interuniversitare sau interinstituționale, i se rezervă postul didactic.(6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activității didactice, cu rezervarea postului, pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinți sau susținătorii legali.(7) Perioada de rezervare a postului didactic, în condițiile alin. (1)-(6), se consideră vechime în învățământ.(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unității de învățământ sau, după caz, a inspectoratului școlar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.(9) Personalului didactic titular în învățământul preuniversitar care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidității. Contractul de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacității de muncă. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacității de muncă.-----------Alin. (9) al art. 255 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012. Secţiunea a 5-a Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control Articolul 256(1) Funcțiile de conducere din unitățile de învățământ sunt: director și director adjunct.(2) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare sunt: inspector școlar general și inspector școlar general adjunct.(3) Funcțiile de conducere din unități conexe ale învățământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Educației Naționale.(4) Funcțiile de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar sunt:a) la inspectoratele școlare: inspector școlar;b) la Ministerul Educației Naționale: inspector general, inspector principal de specialitate și alte funcții stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 257(1) Funcția de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului național de experți în management educațional.(2) Ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se realizează prin concurs național, coordonat de către Ministerul Educației Naționale, organizat prin inspectoratele școlare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației Naționale și adoptate prin ordin al ministrului. (la 15-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 257 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2^1) Abrogat. (la 06-04-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 257 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 25, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 03 aprilie 2018 ) (3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul/ primarul de sector al unității administrativ-teritoriale, respectiv președintele consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ.----------Alin. (3) al art. 257 a fost modificat de pct. 79 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(4) Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național. Articolul 258(1) Inspectoratul școlar numește comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, respectiv de director adjunct al unității de învățământ preuniversitar, unității conexe a învățământului preuniversitar, unității de învățământ pentru activități extrașcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct se stabilește conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct participă de drept reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și un reprezentant al părinților, cu statut de observatori. (la 15-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 258 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct. (la 15-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 258 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este stabilit prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (4) al art. 258 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar/al municipiului București, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.----------Alin. (5) al art. 258 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6) Directorul unității de învățământ particular și confesional poate fi eliberat din funcție, la propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice fondatoare.(7) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanelor solicitate.----------Alin. (7) al art. 258 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(8) Inspectorul școlar general emite decizia de numire în funcția de director, respectiv de director adjunct.----------Alin. (8) al art. 258 a fost introdus de pct. 81 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 259(1) Inspectorii școlari generali, generali adjuncți și directorii caselor corpului didactic sunt numiți de ministrul educației naționale, pe baza unui concurs public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul Educației Naționale.(2) Inspectorii școlari generali, generali adjuncți și directorii caselor corpului didactic încheie contract de management cu ministrul educației naționale. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale.(3) Directorii unităților destinate activităților extrașcolare sunt numiți de către inspectorul școlar general sau de către ministrul educației naționale, conform subordonării acestora, în urma unui concurs public, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale. Directorul încheie contract de management cu inspectorul școlar general sau cu ministrul educației naționale, conform subordonării acestora. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale. Articolul 260(1) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și de director la casa corpului didactic se ocupă, prin concurs, de către cadre didactice titulare, cu diplomă de licență, membre ale corpului național de experți în management educațional, care îndeplinesc criteriile de competență profesională, managerială și de prestigiu moral evaluate prin:a) curriculum vitae;b) calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și de control, anterioare, în sistemul național de învățământ;c) titlul de doctor sau gradul didactic I;d) calificativul "foarte bine" obținut în ultimii 5 ani;e) interviu în fața unei comisii de concurs privind managementul educațional și deontologia profesională.(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și director la casa corpului didactic se desfășoară la sediul Ministerului Educației Naționale.(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, de inspector școlar general adjunct și de director la casa corpului didactic, numită prin ordin al ministrului educației naționale, este alcătuită din 5 membri, dintre care:a) pentru funcția de inspector școlar general:(i) secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, în calitate de președinte;(ii) 3 inspectori școlari generali din teritoriu;(iii) un director din Ministerul Educației Naționale, cu competențe în domeniu;b) pentru funcția de inspector școlar general adjunct și de director la casa corpului didactic:(i) (i) secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, în calitate de președinte;(ii) 2 inspectori școlari generali din teritoriu;(iii) inspectorul școlar general al inspectoratului școlar pentru care se organizează concursul;(iv) un director din Ministerul Educației Naționale, cu competențe în domeniu.(4) În comisiile de concurs participă, cu statut de observator, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învățământului.(5) Contestațiile la hotărârile comisiei prevăzute la alin. (3) se adresează ministrului educației naționale, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia poate fi atacată la instanța de judecată competentă. Articolul 261(1) Ministerul Educației Naționale, respectiv inspectoratele școlare vacantează, în condițiile legii, posturile corespunzătoare funcțiilor de îndrumare și de control cuprinse în organigramele proprii și asigură publicarea acestora în presa centrală/locală și la sediul propriu, cu cel puțin 30 de zile înainte de organizarea concursului.(2) Funcțiile de îndrumare și de control din inspectoratele școlare se ocupă, prin concurs, de cadre didactice din cadrul corpului național de experți.(3) Funcțiile de îndrumare și de control din Ministerul Educației Naționale se ocupă prin concurs.(4) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control constă în:a) curriculum vitae, analiza și evaluarea acestuia;b) inspecție specială la clasă;c) probă practică, constând din asistență la ore, analiză de lecții și întocmirea procesului-verbal de inspecție;d) interviu în fața unei comisii de concurs privind managementul educațional și deontologia profesională;e) probă scrisă în profilul postului pentru care candidează.(5) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de îndrumare și de control din inspectoratul școlar este formată din: inspectorul școlar general - în calitate de președinte; un reprezentant al Ministerului Educației Naționale; un profesor sau un conferențiar universitar din profilul postului pentru care candidează.(6) Comisia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de îndrumare și de control din Ministerul Educației Naționale este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se află postul scos la concurs - în calitate de președinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferențiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educației naționale.(7) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învățământului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs.(8) Numirea personalului didactic admis la concurs, în funcțiile de îndrumare și de control din inspectoratele școlare, se face de către inspectorul școlar general, cu avizul Ministerului Educației Naționale, iar în funcțiile de îndrumare și control din cadrul ministerului, prin ordin al ministrului educației naționale.(9) Inspectorii școlari încheie contract de management cu inspectorul școlar general. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale. Secţiunea a 6-a Norma didactică Articolul 262(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ;b) activități de pregătire metodico-științifică;c) activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții.d) activități de dirigenție.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 262 a fost introdusă de pct. 82 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2) Activitățile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administrație, se revizuiește anual și constituie anexă la contractul individual de muncă.(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 262 a fost modificată de pct. 83 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.b) un post de învățător/învățătoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru învățământul primar pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;----------Lit. b) a alin. (3) al art. 262 a fost modificată de pct. 83 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul secundar și terțiar non-universitar, pentru profesorii din unitățile și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv, precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele sau cabinetele de asistență psihopedagogică;d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 262 a fost modificată de pct. 83 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.e) pentru personalul didactic din învățământul special, norma didactică se stabilește astfel: învățători și profesori la predare - 16 ore pe săptămână; învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și profesor pentru instruire practică - 20 de ore pe săptămână;----------Lit. e) a alin. (3) al art. 262 a fost modificată de pct. 83 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.f) un post pentru personalul didactic din învățământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru personalul didactic itinerant și de sprijin, pentru personalul didactic din învățământul special preșcolar, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educația psihomotrică și altele, în funcție de tipul și gradul de deficiență, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale;----------Lit. f) a alin. (3) al art. 262 a fost modificată de pct. 83 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare și informare.(4) Personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. (la 09-03-2017, Alineatul (4) din Articolul 262 , Sectiunea a 6-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 11 din 3 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii.----------Alin. (5) al art. 262 a fost introdus de pct. 85 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(6) Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e).----------Alin. (6) al art. 262 a fost introdus de pct. 85 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 263(1) Norma didactică în învățământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licență ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.(2) Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educației Naționale, cu menținerea drepturilor salariale.(3) În situația în care norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și (2), aceasta se poate completa cu activitățile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).(4) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în condițiile prezentei legi, de profesorii pentru învățământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență. Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învățământul primar de la grupa ori clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competență.(5) Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate, în condițiile prezentei legi, de profesorii pentru învățământul primar de la clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competență și sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învățământul primar pot fi predate și de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora.(6) Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale sunt remunerați, prin plata cu ora, pentru orele care depășesc numărul de ore prevăzut în planurile de învățământ de la clasele cu predare în limba română.(7) În învățământul primar, orele de educație fizică prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.(8) În palatele și în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activitățile prevăzute în planurile de educație corespunzătoare profilurilor cercurilor și atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educației Naționale, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3).(9) Prin excepție, dacă norma didactică a profesorilor din învățământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.----------Alin. (10) al art. 263 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 martie 2013.(10^1) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primește drepturile salariale pentru funcția în care este încadrat, precum și celelalte sporuri și indemnizații prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată, după caz.----------Alin. (10^1) al art. 263 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 martie 2013.(11) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Secţiunea a 7-a Distincții Articolul 264(1) Personalul didactic din învățământul preuniversitar beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și reprezintă 25% din salariul de bază. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.(2) Ministerul Educației Naționale elaborează metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învățământ. Articolul 265(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă și științifică poate primi decorații, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.(2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler și Ofițer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ.(3) În afara distincțiilor prevăzute la alin. (2), ministrul educației naționale este autorizat să acorde personalului didactic din învățământul preuniversitar următoarele distincții:a) adresă de mulțumire publică;b) diplomă "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a și a III-a;c) diplomă de excelență, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ.(4) Diploma "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a și a III-a este însoțită de un premiu de 20%, 15% și, respectiv, 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelență este însoțită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.(5) Distincțiile și premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale, în limita unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice din fiecare județ/sector al municipiului București.(6) Fondurile pentru acordarea distincțiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul Educației Naționale. Secţiunea a 8-a Drepturi și obligații Articolul 266Personalul din învățământul preuniversitar are drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice și din prevederile contractului individual de muncă. Articolul 267(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unității de învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele anului școlar următor. Articolul 268(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.(2) Personalul didactic aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activități didactice retribuite în regim de plată cu ora.(3) În situația desființării unei unități de învățământ de stat, salariații disponibilizați primesc salarii compensatorii, conform legii. Articolul 269Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Codului muncii. Articolul 270Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educației Naționale împreună cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învățământului. Articolul 271Dreptul la inițiativă profesională constă în:a) conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor educaționale ale disciplinelor de învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;b) utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului, în scopul realizării obligațiilor profesionale;c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ. Secţiunea a 9-a Dreptul la securitate al personalului didactic Articolul 272(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio autoritate școlară sau publică.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfășurării activității didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice în situațiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență.(3) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile școlare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepția celor de la alin. (3). Secţiunea a 10-a Dreptul de participare la viața socială Articolul 273(1) Personalul didactic are dreptul să participe la viața socială și publică, în beneficiul propriu, în interesul învățământului.(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociații și organizații sindicale, profesionale și culturale, naționale și internaționale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spațiul școlar și poate întreprinde acțiuni în nume propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învățământului și demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi. Articolul 274(1) Personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări, de acoperirea integrală ori parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări științifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) înaintează unității de învățământ propuneri de valorificare a rezultatelor acțiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare. Articolul 275(1) Cadrele didactice au obligația morală să își acorde respect reciproc și sprijin în îndeplinirea obligațiilor profesionale.(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control, precum și personalul didactic auxiliar au obligația de a respecta atribuțiile prevăzute în fișa postului.(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control, precum și personalul didactic auxiliar au obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii. Articolul 276Personalului didactic din unitățile de învățământ conexe, care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii. Articolul 277(1) Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate.(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ.----------Art. 277 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 140 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016. Articolul 278Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ beneficiază de o compensație de la bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei și a tratamentului în bazele de odihnă și tratament. Articolul 279Personalul didactic titular care din proprie inițiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența unității școlare prin consiliul de administrație, dacă se face dovada activității respective. Secţiunea a 11-a Răspunderea disciplinară și patrimonială Articolul 280(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii.(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:a) observație scrisă;b) avertisment;c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ/instituția de învățământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la registratura unității/instituției de învățământ.(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul didactic, personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, personalul de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor școlare și de personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației Naționale, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;b) pentru personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie face parte și un inspector din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;c) pentru personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației Naționale, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:a) consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, pentru personalul didactic și personalul de conducere al acesteia;b) ministrul educației naționale, pentru funcțiile de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației Naționale, precum și pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare.(7) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității de învățământ preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.(8) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației Naționale, care a fost sancționat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educației Naționale.(9) Normele privind componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar și ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educației Naționale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.(10) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat. Articolul 281(1) Pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administrație. Sancțiunile aprobate de consiliul de administrație sunt puse în aplicare și comunicate prin decizie a directorului unității de învățământ preuniversitar.(2) Pentru personalul de conducere al unității de învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face de către consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar și se comunică prin decizie a inspectorului școlar general.(3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare și casele corpului didactic, propunerea de sancționare se face de ministrul educației naționale și se comunică prin ordin.(4) Pentru personalul de îndrumare și control din Ministerul Educației Naționale, propunerea de sancționare se face, după caz, de ministrul educației naționale, respectiv de secretarul de stat sau de șeful ierarhic al persoanei în cauză și se comunică prin ordin. Articolul 282Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unității de învățământ, inspectorul școlar general sau ministrul educației naționale. Articolul 283Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum și a celui de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar se stabilește potrivit legislației muncii. Decizia de imputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se fac de conducerea unității sau a instituției al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel. Secţiunea a 12-a Pensionarea Articolul 284(1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condițiile prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii.(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului școlar în care împlinește vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situația pensiei anticipate și anticipate parțială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.----------Alin. (2) al art. 284 a fost modificat de pct. 86 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(2^1) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condițiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare.----------Alin. (2^1) al art. 284 a fost introdus de pct. 87 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al inspectoratului școlar.(4) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.(5) Personalul didactic pensionat din învățământ beneficiază de asistență medicală și de acces la casele de odihnă și la bazele de tratament ale cadrelor didactice.(6) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (6) al art. 284 a fost modificat de pct. 88 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menținerea drepturilor și obligațiilor care decurg din desfășurarea activității didactice avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administrație, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.-----------Alin. (7) al art. 284 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(8) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, prevăzută de legislația privind sistemul public de pensii, în condițiile alin. (6) sau reîncadrat în funcția de personal didactic, în condițiile alin. (7), poate fi numit prin detașare în interesul învățământului în funcții vacante de conducere sau de îndrumare și control, neocupate prin concurs, în condițiile legii.----------Alin. (8) al art. 284 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Capitolul II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior Secţiunea 1 Norma universitară Articolul 285(1) În instituțiile de învățământ superior funcțiile didactice sunt:a) asistent universitar;b) lector universitar/șef de lucrări;c) conferențiar universitar;d) profesor universitar.(2) În instituțiile de învățământ superior funcțiile de cercetare sunt:a) asistent cercetare;b) cercetător științific;c) cercetător științific gradul III;d) cercetător științific gradul II;e) cercetător științific gradul I.(3) Echivalența funcțiilor din cercetare cu funcțiile didactice este următoarea:a) cercetător științific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care dețin o diplomă de doctor;b) cercetător științific gradul III se echivalează cu lector universitar/șef de lucrări;c) cercetător științific gradul II se echivalează cu conferențiar universitar;d) cercetător științific gradul I se echivalează cu profesor universitar.(4) În învățământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru funcțiile didactice prevăzute la alin. (1).-----------Alin. (4) al art. 285 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012-2013, în învățământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru funcțiile didactice prevăzute la alin. (1).-----------Alin. (4^1) al art. 285 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012.(5) În raport cu necesitățile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituției de învățământ superior a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut în țară, senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale.(6) Acolo unde este cazul, obținerea permisului de muncă este sarcina instituției de învățământ superior angajatoare.(7) În departamente, în școli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare și microproducție sau în alte unități pot funcționa pe posturi distincte și personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenți din toate cele 3 cicluri, precum și alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face conform legii. Articolul 286(1) Statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015-2016, în statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8).-----------Alin. (1^1) al art. 286 a fost introdus de pct. 1 al art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.(2) Funcțiile didactice și numărul posturilor se stabilesc ținând seama de:a) planurile de învățământ;b) formațiunile de studiu;c) normele universitare.(3) În statul de funcții sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice și de cercetare ocupate sau vacante, specificându-se funcțiile didactice și de cercetare corespunzătoare și numărul săptămânal de ore convenționale repartizate pe activități de predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiecte, îndrumare a studenților și a studenților-doctoranzi, practică de specialitate, de cercetare și activități echivalente acestora, la disciplinele din planul de învățământ.(4) Statele de funcții se întocmesc la nivelul departamentelor sau al școlilor doctorale, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice și de cercetare de către consiliul facultății. La departamentele cu discipline la mai multe facultăți, statele de funcții se completează pe baza notelor de comandă, avizate de conducerea instituției de învățământ superior.(5) Statul de funcții al personalului didactic și de cercetare se avizează de consiliul facultății sau, după caz, de consiliul școlii doctorale și se aprobă de senatul universitar.(6) Numărul posturilor pentru personalul didactic și de cercetare auxiliar se stabilește de senatul universitar, în funcție de bugetul și specificul instituției, al facultății, al programului de studii, al departamentului sau al școlii doctorale.(7) Nomenclatorul general de funcții didactice și de cercetare auxiliare din învățământul superior, precum și nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor funcții se elaborează de Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(8) Angajarea personalului didactic și de cercetare auxiliar și nedidactic se face prin concurs organizat de facultate sau de școala doctorală, potrivit legii.(9) Atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt stabilite în fișa individuală a postului, avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de conducătorul școlii doctorale și aprobată de rector, constituind anexă la contractul individual de muncă. Articolul 287(1) Norma universitară cuprinde:a) norma didactică;b) norma de cercetare.(2) Norma didactică poate cuprinde:a) activități de predare;b) activități de seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an;c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență;d) îndrumarea elaborării disertațiilor de master;e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;f) alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ;g) conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;h) activități de evaluare;i) tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a studenților în cadrul sistemului de credite transferabile;j) participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului.(3) Norma didactică săptămânală în învățământul superior se cuantifică în ore convenționale.(4) Norma didactică se stabilește conform planului de învățământ și se calculează ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se stabilește prin împărțirea numărului de ore convenționale din fișa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învățământ pentru activitatea didactică de predare și de seminar din întregul an universitar.(5) Ora convențională este ora didactică de activități prevăzute la alin. (2) lit. b) din învățământul universitar de licență.(6) În învățământul universitar de licență, ora de activități de predare reprezintă două ore convenționale.(7) În învățământul universitar de master și în învățământul universitar de doctorat, ora de activități de predare reprezintă 2,5 ore convenționale, iar ora de activități prevăzute la alin. (2) lit. b) reprezintă 1,5 ore convenționale.(8) În cazul predării integrale în limbi de circulație internațională, la ciclurile de licență, master și doctorat, activitățile de predare, seminar sau alte activități pot fi normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepție de la această prevedere orele de predare a limbii respective.(9) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. c)-j), cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore convenționale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcție de programul de studii, de profil și de specializare, astfel încât unei ore fizice de activități să îi corespundă minimum 0,5 ore convenționale.(10) Norma didactică săptămânală minimă pentru activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) se stabilește după cum urmează:a) profesor universitar: 7 ore convenționale, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare;b) conferențiar universitar: 8 ore convenționale, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare;c) lector universitar/șef de lucrări: 10 ore convenționale, dintre care cel puțin două ore convenționale de activități de predare;d) asistent universitar: 11 ore convenționale, cuprinzând activități prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și f).(11) Prin excepție, norma personalului didactic prevăzut la alin. (10) lit. a)-c) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majorează cu două ore convenționale.(12) Norma didactică nu poate depăși 16 ore convenționale pe săptămână.(13) Norma didactică prevăzută la alin. (10) și (11) reprezintă limita minimă privind normarea activității didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări, prin regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calității, fără a depăși limita maximă prevăzută la alin. (12).(14) Norma didactică a personalului didactic care nu desfășoară activități de cercetare științifică sau echivalente acestora este superioară celei minime, fără a depăși limita maximă prevăzută la alin. (12), conform deciziei consiliului facultății, la propunerea directorului de departament, sau deciziei consiliului școlii doctorale.(15) Prin excepție, în situația în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform alin. (10) și (11), diferențele până la norma didactică minimă se completează cu activități de cercetare științifică, cu acordul consiliului facultății, la propunerea directorului de departament, respectiv cu acordul consiliului școlii doctorale. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenționale. Cadrul didactic își menține calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs.(16) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor alin. (10)-(15) pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare științifică, menținându-și calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs. În această perioadă, cadrul didactic are obligațiile personalului de cercetare din învățământul superior.(17) În limitele prevăzute de prezentul articol, senatul universitar stabilește, diferențiat, norma universitară efectivă, în funcție de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenților și de dimensiunea formațiunilor de studiu.(18) În departamente, școli doctorale, unități sau centre de cercetare și microproducție poate funcționa pe posturi distincte și personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată.(19) Personalul de cercetare din învățământul superior desfășoară activități specifice, stabilite în fișa individuală a postului de către conducerea departamentului sau a școlii doctorale.(20) Personalul didactic auxiliar și nedidactic din învățământul superior desfășoară activități specifice stabilite în fișa individuală a postului. În instituțiile de învățământ superior de stat, timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.(21) Personalul care exercită o funcție de conducere în cadrul instituției de învățământ superior sau de îndrumare și control în cadrul Ministerului Educației Naționale poate beneficia de o reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităților prevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână. Articolul 288(1) Activitățile didactice care excedează o normă didactică prevăzută la art. 287 sunt remunerate în regim de cumul sau plată cu ora.-------------Alin. (1) al art. 288 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.(2) Activitățile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform deciziei directorului de grant, conform legii și prevederilor Cartei universitare.(3) Susținerea de către personalul titular de activități de predare și cercetare în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului universitar.(4) Activitățile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform legii, Cartei universitare și prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabilește atât modalitatea de plată efectivă, cât și cuantumurile.(5) Profesorii și conferențiarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare și au funcționat în aceeași universitate pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceștia beneficiază de până la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, și își păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiți de efectuarea activităților din fișa postului.(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituțiile publice ale statului sau desfășoară activități specifice funcției publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului pot desfășura activități didactice aferente unei norme didactice. Articolul 289(1) Personalul didactic și de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani.(2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 289 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.(3) Senatul universitar din universitățile de stat, particulare și confesionale, în baza criteriilor de performanță profesională și a situației financiare, poate decide continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelență didactică și de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 289 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012.(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică cadrelor didactice care beneficiază de prevederile alin. (3) și (4).(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituțiile de învățământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar.----------Alin. (6) al art. 289 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu menținerea drepturilor și obligațiilor care decurg din activitatea didactică desfășurată avute anterior pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.-----------Alin. (7) al art. 289 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. Articolul 290(1) Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către IOSUD sau o instituție membră a unei IOSUD ca asistenți de cercetare ori asistenți universitari pe perioadă determinată, norma didactică fiind redusă corespunzător limitei prevăzute la art. 164 alin. (3), prin excepție de la prevederile art. 287. Atribuțiile lor sunt stabilite de senatul universitar.(2) Studenții-doctoranzi beneficiază de toate drepturile asistenților de cercetare sau asistenților universitari, inclusiv de vechimea în muncă. Articolul 291(1) Personalul din învățământul superior este format din personal didactic și personal nedidactic.(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic auxiliar/cercetare din universități, biblioteci universitare și biblioteci centrale universitare.(3) Prin personal didactic și de cercetare, în sensul prezentei legi, se înțelege personalul care deține, în mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparține unei instituții de învățământ superior și care desfășoară activități didactice și/sau de cercetare.(4) În raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția de învățământ superior, personalul didactic poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic și cu gradul de pregătire profesională, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.(5) Prin personal didactic titular se înțelege personalul didactic care ocupă o funcție didactică într-o universitate, obținută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum și personalul didactic menținut conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condițiile legii. Personal didactic titular este și personalul didactic care beneficiază de rezervare de post, în condițiile legii. Cadrele didactice și de cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadru didactic și de cercetare asociat.(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituție de învățământ superior sau cu o singură instituție de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfășoară activități didactice sau de cercetare științifică în mai multe instituții de învățământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător asociat.(7) Funcțiilor de cercetare-dezvoltare din universități și personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(8) În cazul desființării unei unități de învățământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiază de salarii compensatorii, conform legislației în vigoare.----------Art. 291 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 292Formațiunile de studiu și dimensiunile acestora se stabilesc de către senatele universitare, cu respectarea standardelor de calitate, în concordanță cu programul și ciclul de studii, propuse de ARACIS și aprobate de Ministerul Educației Naționale. Secţiunea a 2-a Ocuparea funcțiilor didactice și a posturilor didactice Articolul 293Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuă și concedierea personalului didactic și de cercetare sunt de competența universităților, în baza legislației în vigoare, a metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Educației Naționale și a Cartei universitare. Articolul 294(1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după intrarea în vigoare a prezentei legi, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcție didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituția de învățământ superior, după obținerea titlului de doctor.(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetățeni români ori străini, fără nicio discriminare, în condițiile legii.(3) Prin excepție de la prevederile legislației muncii, durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani.(4) Prin excepție, studenții-doctoranzi pot fi angajați pe o perioadă determinată de maximum 5 ani.(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate și membri ai personalului didactic și de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcție de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar, precum și în funcție de nevoile de angajare și de resursele financiare ale instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câștigat în urma unei competiții naționale și/sau internaționale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalități prealabile, prin încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în echipa proiectului. (la 15-12-2016, Articolul 294 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) Articolul 295(1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale, la propunerea CNATDCU.(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcție didactică, cerințele minime pentru prezentarea la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare și de desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, conflictele de interese și incompatibilitățile, în vederea asigurării calității, a respectării eticii universitare și a legislației în vigoare.(3) Universitățile au obligația să respecte această metodologie și să publice toate posturile scoase la concurs, însoțite de programa aferentă concursului, cu cel puțin două luni înainte de concurs. Publicarea posturilor scoase la concurs se face cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educației Naționale.(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în aceeași universitate.(5) Încălcarea prevederilor alin. (3) și (4) duce la invalidarea concursului și la penalizarea celor vinovați pe baza metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). Articolul 296(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se aprobă de consiliul de administrație.-----------Alin. (2) al art. 296 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(3) Funcțiile și gradele de cercetător științific în rețeaua învățământului superior se obțin potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 297(1) În baza metodologiei-cadru prevăzute la art. 295 alin. (1) și a legislației în vigoare, universitățile își stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor și de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, care este aprobată de către senatul universitar. Această metodologie nu poate face referire la vechime și nu poate discrimina persoanele din afara instituției sau țării față de persoanele din instituție ori din țară.(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului. Articolul 298(1) Directorii departamentelor, decanii facultăților și rectorul răspund în fața senatului universitar pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.(2) În condițiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica sancțiuni specificate în metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului. Articolul 299(1) Universitățile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare.(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, Ministerul Educației Naționale poate aplica sancțiuni prevăzute de prezenta lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Etică și Management Universitar.(3) În cazul în care instanțele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități, concursul se anulează și se reia. Articolul 300(1) Abilitarea constă în:a) redactarea unei teze de abilitare;b) susținerea publică a tezei de abilitare în fața unei comisii de specialitate numite de CNATDCU și formată din cel puțin 3 persoane, care au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate;c) admiterea tezei de abilitare în urma susținerii publice;d) obținerea atestatului de abilitare.(2) Teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare.(3) Pot susține examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în știință și care îndeplinesc standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).(4) Cererea pentru susținerea examenului de abilitare este adresată IOSUD.----------Alin. (4) al art. 300 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(4^1) Dosarul cu documentele originale aferente și teza de abilitare, în format tipărit și electronic, se înaintează CNATDCU pentru validare.----------Alin. (4^1) al art. 300 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014.(5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU și este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Articolul 301(1) Pentru ocuparea funcției didactice de asistent universitar sunt necesare obținerea statutului de student-doctorand sau deținerea diplomei de doctor, precum și îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.(2) O persoană care nu a obținut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcția de asistent universitar într-o anumită instituție de învățământ superior pentru o perioadă cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea acestui termen, contractul de muncă al persoanei în cauză încetează de drept.(3) Condițiile minimale pentru ocuparea funcției didactice de lector universitar/șef de lucrări sunt următoarele:a) deținerea diplomei de doctor;b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.(3^1) În cazul specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, invitați în calitate de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a).-----------Alin. (3^1) al art. 301 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013.(4) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de conferențiar universitar sunt următoarele:a) deținerea diplomei de doctor;b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de conferențiar universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii.(5) Condițiile pentru ocuparea funcției didactice de profesor universitar sunt următoarele:a) deținerea diplomei de doctor; b) deținerea calității de conducător de doctorat;c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcției de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a); d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii. (la 15-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 301 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (6) În instituțiile de învățământ superior, suplimentar față de alte condiții stabilite de lege, funcția de asistent de cercetare poate fi ocupată numai de persoane care sunt studenți-doctoranzi sau care dețin diploma de doctor.(7) În instituțiile de învățământ superior, suplimentar față de alte condiții stabilite de lege, funcțiile de cercetare de cercetător științific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care dețin diploma de doctor.(8) În învățământul superior medical, candidații la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puțin titlul de medic rezident. Fac excepție posturile de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.(9) În învățământul superior medical, candidații la concursul pentru ocuparea posturilor de șef de lucrări și de conferențiar trebuie să aibă și titlul de medic specialist, iar candidații la concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar trebuie să aibă și titlul de medic primar. Fac excepție posturile de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice. Secţiunea a 3-a Evaluarea calității cadrelor didactice Articolul 302(1) Datele și informațiile privind situația profesională a personalului didactic și de cercetare și a celui tehnic-administrativ se consemnează într-o fișă personală de serviciu. Accesul la fișa personală de serviciu este permis numai persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane și conducătorului instituției de învățământ superior.(2) Fișele de post individualizate se încadrează la nivel de departament sau școală doctorală, în statul de funcții. Statul de funcții constituie documentul legal în baza căruia se face salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic și de cercetare. Articolul 303(1) Rezultatele și performanțele activităților didactice și de cercetare ale personalului didactic și de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată și aplicată de către senatul universitar.(2) Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice.(3) Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face și în funcție de rezultatele și performanțele acestuia, conform legii.(4) Contractele de muncă ale personalului didactic și de cercetare includ asumarea de către angajat a unor standarde minimale ale rezultatelor activităților didactice și de cercetare, aprobate de către senatul universitar, și clauze privind sancționarea angajatului în condițiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, în conformitate cu legislația în vigoare.----------Alin. (4) al art. 303 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Secţiunea a 4-a Drepturi și obligații ale personalului didactic Articolul 304(1) Personalul din învățământul superior are drepturi și îndatoriri care decurg din Carta universitară, din Codul de etică universitară, din contractul individual de muncă, precum și din legislația în vigoare.(2) Protecția drepturilor salariaților, precum și a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creației științifice, culturale sau artistice este garantată și se asigură în conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu legislația specifică în vigoare.(3) Membrilor comunității universitare le este garantată libertatea academică. În baza acesteia, ei pot exprima liber opinii academice în spațiul universitar și au libertatea de predare, de cercetare și de creație, în conformitate cu criteriile de calitate academică.(4) Personalul didactic și de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, de a candida la obținerea de granturi naționale și internaționale, fără restricții ale libertății academice.(5) Personalul didactic și de cercetare are dreptul să facă parte din asociații și organizații sindicale, profesionale și culturale, naționale și internaționale, precum și din organizații politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învățământ, alese în Parlament, numite în Guvern sau îndeplinind funcții de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Curții Constituționale, al Avocatului Poporului, al Administrației Prezidențiale, al Guvernului sau în Ministerul Educației Naționale, precum și cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcții. Pe toată durata mandatului sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste funcții cu activitatea didactică și de cercetare.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și cadrelor didactice titulare pe un post didactic din învățământ, care îndeplinesc funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, primar, viceprimar, precum și cadrelor didactice trecute în funcții de conducere, de îndrumare și de control în sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și de sport. De aceleași drepturi beneficiază și personalul de conducere și de specialitate de la casa corpului didactic, precum și cadrele didactice titulare pe un post didactic din învățământ numite ca personal de conducere sau în funcții de specialitate specifice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comisiilor și agențiilor din subordinea Administrației Prezidențiale, Parlamentului sau Guvernului.(8) De prevederile alin. (6) beneficiază și personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaționale, precum și însoțitorii acestora, dacă sunt cadre didactice titulare pe un post didactic din învățământ.(9) Personalului didactic titular pe un post didactic din învățământ, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri, convenții guvernamentale, interuniversitare sau interinstituționale, ori trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic pentru perioada respectivă.(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învățământ, care din proprie inițiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența conducerii instituției de învățământ superior sau, după caz, a consiliului de administrație, dacă se face dovada activității respective.(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învățământ poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituției de învățământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învățământ.(13) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel:a) concediul anual cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea instituției de învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educației Naționale, împreună cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învățământului;b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universitar, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză.(14) Instituțiile de învățământ superior pot asigura, integral sau parțial, din surse proprii, transportul și cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localități.(15) Personalul din învățământ beneficiază de asistență medicală în cabinete medicale și psihologice, în policlinici și unități spitalicești stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.(16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activității didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinți sau susținătorii legali.(17) Personalul din învățământul superior poate beneficia, în condițiile legii, de drepturile conferite personalului din învățământul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 și art. 278, pe baza aprobării senatului universitar.----------Alin. (17) al art. 304 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(18) Universitățile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariați.----------Alin. (18) al art. 304 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 305Cadrele didactice și studenții sunt protejați în spațiul universitar de autoritățile responsabile cu ordinea publică. Protecția se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnității umane și profesionale a cadrelor didactice ori care împiedică exercitarea drepturilor și a obligațiilor lor. Protecția este solicitată de persoana autorizată conform Cartei universitare. Secţiunea a 5-a Etica universitară Articolul 306(1) La nivelul fiecărei universități funcționează comisia de etică universitară.(2) Structura și componența comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administrație, avizată de senatul universitar și aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție.(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții:a) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară;b) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și constituie un document public;c) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care se propune senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;d) atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare;e) alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii. Articolul 307Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de etică universitară revine universității. Articolul 308(1) Orice persoană, din universitate sau din afara universității, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membri ai comunității universitare.(2) Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. Articolul 309În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică și deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării și îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. Articolul 310Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară:a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare. Secţiunea a 6-a Distincții Articolul 311(1) Personalul didactic din învățământul superior beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 25% din salariul de bază. Gradația de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani.(2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler și Ofițer; ordinul se acordă personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler și Ofițer; ordinul se acordă personalului didactic, de conducere și de cercetare din învățământul superior;c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în educație și formare profesională. Secţiunea a 7-a Sancțiuni disciplinare Articolul 312(1) Personalul didactic și de cercetare, personalul didactic și de cercetare auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției. Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertății exprimării și libertății academice.(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic și de cercetare sunt următoarele:a) avertisment scris;b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Articolul 313(1) În instituțiile de învățământ superior, propunerea de sancționare disciplinară se face de către șeful de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducție, de către decan ori rector sau de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultății sau senatului universitar, după caz. Aceștia acționează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct.(2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) și b) se stabilesc de către consiliile facultăților. Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. c)-e) se stabilesc de către senatele universitare.(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancțiunile disciplinare.(4) În învățământul superior, sancțiunile se comunică, în scris, personalului didactic și de cercetare, precum și personalului didactic și de cercetare auxiliar din subordine de către serviciul de resurse umane al instituției. Articolul 314(1) Sancțiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză și verificarea susținerilor făcute de acesta în apărare.(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic, personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3-5 membri, cadre didactice care au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea și un reprezentant al organizației sindicale.(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:a) rector, cu aprobarea senatului universitar;b) Ministerul Educației Naționale, pentru personalul de conducere al instituțiilor de învățământ superior și pentru rezolvarea contestațiilor privind deciziile senatelor universitare. Articolul 315Răspunderea patrimonială a personalului didactic, de cercetare și didactic auxiliar se stabilește potrivit legislației muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se iau potrivit legislației muncii. Articolul 316În cazul în care cel sancționat disciplinar nu a mai săvârșit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancțiunii, îmbunătățindu-și activitatea și comportamentul, autoritatea care a aplicat sancțiunea disciplinară poate dispune ridicarea și radierea sancțiunii, făcându-se mențiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză. Articolul 317(1) Orice persoană poate sesiza unitatea/instituția de învățământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la registratura unității/instituției de învățământ.(2) Dreptul persoanei sancționate disciplinar de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat. Secţiunea a 8-a Sancțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare Articolul 318Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic și de cercetare și personalului didactic și de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică sunt următoarele:a) avertisment scris;b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Articolul 319Sancțiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenților și studenților-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:a) avertisment scris;b) exmatricularea;c) alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică și deontologie universitară. Articolul 320În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică și deontologie profesională, comisia de etică universitară stabilește, conform Codului de etică și deontologie profesională, una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 318 sau 319. Articolul 321În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea științifică, comisia de etică universitară stabilește, conform Legii nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare, Codului de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare și Codului de etică și deontologie profesională, una sau mai multe din sancțiunile prevăzute la art. 318 sau 319 ori prevăzute de lege. Articolul 322Sancțiunile stabilite de comisia de etică și deontologie universitară sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancțiunilor. Articolul 323(1) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării analizează cazurile referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, și emite hotărâri prin care se stabilește vinovăția ori nevinovăția persoanei sau persoanelor în cauză; în cazurile hotărârilor privind vinovăția, hotărârile stabilesc și sancțiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii.(2) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării păstrează confidențială identitatea persoanei care a făcut sesizarea.(3) Hotărârile Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării sunt avizate de direcția juridică din cadrul Ministerului Educației Naționale. Răspunderea juridică pentru hotărârile Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării revine Ministerului Educației Naționale. Articolul 324Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul instituțiilor de învățământ superior, constatate și dovedite, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării stabilește aplicarea uneia sau mai multora din următoarele sancțiuni:a) avertisment scris;b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită;c) abrogată;----------Lit. c) a art. 324 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016.d) abrogată;----------Lit. d) a art. 324 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016.e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;f) destituirea din funcția de conducere din instituția de învățământ superior;g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanțarea din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării. Articolul 325Se interzice ocuparea posturilor didactice și de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară. Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, conform legii. Articolul 326Sancțiunile stabilite de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii, după caz, de Ministerul Educației Naționale, de președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, de Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, de conducătorii autorităților contractante care asigură finanțarea din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării, de conducătorii instituțiilor de învățământ superior sau ai unităților de cercetare-dezvoltare. Secţiunea a 9-a Salarizarea personalului didactic și de cercetare Articolul 327Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face conform legislației în vigoare și hotărârilor senatului universitar. Titlul V Învățarea pe tot parcursul vieții Capitolul I Dispoziții generale Articolul 328(1) Prezentul titlu reglementează cadrul general și integrator al învățării pe tot parcursul vieții în România.(2) Educația permanentă reprezintă totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții în contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării sau dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupațională.(3) Învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde educația timpurie, învățământul preuniversitar, învățământul superior, educația și formarea profesională continuă a adulților. Articolul 329(1) Finalitățile principale ale învățării pe tot parcursul vieții vizează dezvoltarea plenară a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății.(2) Învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări. Articolul 330(1) Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează în contexte de învățare formale, nonformale și informale.(2) Învățarea în context formal reprezintă o învățare organizată și structurată, care se realizează într-un cadru instituționalizat și se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învățare are asociate obiective, durate și resurse, depinde de voința celui care învață și se finalizează cu certificarea instituționalizată a cunoștințelor și competențelor dobândite.(3) Învățarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un curriculum și poate diferi ca durată. Acest tip de învățare depinde de intenția celui care învață și nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite.(4) Învățarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor activități zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber și nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învățare. Acest tip de învățare nu este dependent de intenția celui care învață și nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite.(5) Certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte nonformale și informale poate fi făcută de organisme abilitate în acest sens, în condițiile legii. Articolul 331(1) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte formale sunt: unități și instituții de învățământ preuniversitar și superior, centre de educație și formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităților publice locale, furnizori publici și privați de educație și formare profesională autorizați/acreditați în condițiile legii, organizații nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condițiile legii, angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajați.(2) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte nonformale sunt instituții și organizații prevăzute la alin. (1), centre de îngrijire și protecție a copilului, palate și cluburi ale elevilor, la locul de muncă, instituții culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de documentare, cinematografe, case de cultură, precum și asociații profesionale, culturale, sindicate, organizații nonguvernamentale.(3) Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte informale sunt instituțiile și organizațiile prevăzute la alin. (1) și (2). Învățarea informală este, adesea, neintenționată și neconștientizată și se poate produce atunci când copiii, tinerii și adulții desfășoară activități în familie, la locul de muncă, în comunitate, în rețele sociale, când se angajează în activități de voluntariat, sportive ori culturale sau altele asemenea. Articolul 332(1) Organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar sunt reglementate la titlul II din prezenta lege.(2) Organizarea și funcționarea învățământului superior sunt reglementate la titlul III din prezenta lege.(3) Organizarea și funcționarea formării profesionale a adulților sunt reglementate de legislația referitoare la formarea profesională continuă a adulților și ucenicia la locul de muncă. Articolul 333Statul garantează și susține, inclusiv financiar, accesul la educație și formare profesională continuă pentru:a) tinerii și adulții care nu au finalizat învățământul obligatoriu;b) tinerii care au părăsit sistemul de educație înainte de a obține o calificare profesională și nu sunt cuprinși în nicio formă de educație sau formare profesională;c) absolvenții de învățământ nonprofesional sau cei care au absolvit studiile învățământului liceal sau ale învățământului superior în domenii și calificări redundante ori nerelevante pe piața forței de muncă;d) persoanele cu cerințe educaționale speciale;e) tinerii și adulții care revin în țară după o perioadă de muncă în străinătate;f) tinerii și adulții rezidenți în comunități dezavantajate economic și social;g) angajații de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educație, rezidenți în mediul urban și în mediul rural, cu calificare redusă sau necalificați;h) elevii cu risc major de eșec școlar;i) toți cetățenii care doresc să urmeze programe de educație permanentă. Articolul 334Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții se realizează prin fonduri publice și private pe baza parteneriatului public-privat, prin finanțare și cofinanțare din partea angajatorilor, organizațiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene, prin conturi de educație permanentă și prin contribuția beneficiarilor. Capitolul II Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții Articolul 335Statul își exercită atribuțiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții prin intermediul Ministerului Educației Naționale, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Sănătății, precum și al Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 336Ministerul Educației Naționale are ca atribuții principale, în domeniul învățării pe tot parcursul vieții:a) elaborarea strategiilor și politicilor naționale în domeniul educației, al formării profesionale, al cercetării, tineretului și sportului;b) elaborarea reglementărilor referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de educație din România;c) monitorizarea, evaluarea și controlarea, direct sau prin organismele abilitate, a funcționării sistemului educațional și a furnizorilor de educație;d) stabilirea mecanismelor și a metodologiilor de validare și recunoaștere a rezultatelor învățării;e) elaborarea, împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, a politicilor în domeniul educației nonprofesionale a adulților și vârstnicilor;f) alte atribuții, așa cum apar ele specificate în legislația din domeniul educației și formării profesionale. Articolul 337Ministerul Muncii și Justiției Sociale are ca atribuții principale, în domeniul învățării pe tot parcursul vieții:a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educației Naționale, a politicilor și a strategiilor naționale privind formarea profesională a adulților;b) reglementarea formării profesionale la locul de muncă și a formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă;c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea și controlarea directă sau prin organisme abilitate a furnizorilor de formare, alții decât cei din cadrul sistemului național de învățământ;d) alte atribuții prevăzute de legislația din domeniul educației și formării profesionale. Articolul 338Ministerul Culturii și Identității Naționale are ca atribuții principale, în domeniul învățării pe tot parcursul vieții:a) stimularea creșterii gradului de acces și de participare a publicului la cultură;b) propunerea și promovarea parteneriatelor cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile societății civile pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor publice oferite de instituțiile și așezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesităților culturale și educative ale publicului;c) promovarea recunoașterii competențelor profesionale, respectiv garantarea drepturilor și a intereselor creatorilor, artiștilor și specialiștilor din domeniul culturii;d) alte atribuții prevăzute de legislația din domeniul educației și formării profesionale. Articolul 339(1) Ministerele și autoritățile centrale pot avea responsabilități în domeniul educației și formării pentru profesiile reglementate prin legi speciale.(2) Formarea continuă a personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se reglementează, în sensul prezentei legi, prin ordine și instrucțiuni proprii emise de către conducătorii acestora.(3) Structura organizatorică, profilurile, specializările, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul de formare continuă nonuniversitară a personalului militar, de informații, ordine publică și securitate națională se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale, de Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul Român de Informații și de alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, potrivit specificului și nivelurilor de învățământ. Articolul 340(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Calificări prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (CNCFPA) și a Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților.(2) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează Cadrul național al calificărilor pe baza Cadrului european al calificărilor, gestionează Registrul național al calificărilor și Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților. Autoritatea Națională pentru Calificări coordonează autorizarea furnizorilor de formare profesională continuă la nivel național, coordonează sistemul de asigurare a calității în formarea profesională continuă și activitățile comitetelor sectoriale. Autoritatea Națională pentru Calificări mai are următoarele atribuții:a) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor, precum și Registrul național al calificărilor;b) asigură compatibilitatea sistemului național al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european și internațional;c) propune Ministerului Educației Naționale elemente de politici și de strategii naționale, acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulților;d) coordonează și controlează la nivel național elaborarea standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională;e) coordonează asigurarea calității în formarea profesională a adulților;f) coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților;g) întocmește Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, precum și Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale;h) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale și certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;i) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes național în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților;j) promovează dialogul social, sprijină și coordonează activitatea comitetelor sectoriale.(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității Naționale pentru Calificări se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(4) La nivelul Autorității Naționale pentru Calificări se constituie un consiliu cu rol consultativ, format din reprezentați ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, ai studenților, ai asociațiilor profesionale, ai administrației publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor și ai comitetelor sectoriale. Consiliul asistă Autoritatea Națională pentru Calificări în stabilirea strategiilor naționale și a planurilor de acțiuni pentru dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și a formării profesionale a adulților.(5) Autoritatea Națională pentru Calificări este coordonată de Ministerul Educației Naționale. Structura, organizarea și funcționarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 341(1) Cadrul național al calificărilor este un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale de calificări și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și societatea civilă.(2) Implementarea Cadrului național al calificărilor vizează sistemul național de calificări obținute în învățământul secundar general, în învățământul profesional și tehnic, în formarea profesională continuă, în ucenicie, în învățământul superior, atât în contexte formale, cât și în contexte informale și nonformale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.(3) Cadrul național al calificărilor permite recunoașterea, măsurarea și relaționarea tuturor rezultatelor învățării dobândite în contexte de învățare formale, nonformale și informale și asigură coerența calificărilor și a titlurilor certificate. Existența unui cadru național al calificărilor contribuie la evitarea duplicării și suprapunerii calificărilor, îi ajută pe cei ce învață să ia decizii în cunoștință de cauză privind planificarea carierei și facilitează evoluția profesională, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.(4) Cadrul național al calificărilor contribuie la asigurarea calității sistemului de formare profesională. Articolul 342(1) Autoritatea Națională pentru Calificări evaluează și certifică evaluatorii de competențe profesionale, evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi.(2) Criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Autoritatea Națională pentru Calificări întocmește Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați.(4) Autoritatea Națională pentru Calificări înființează Centrul Național de Acreditare ca structură fără personalitate juridică cu scopul de a autoriza centrele de evaluare a competențelor profesionale, precum și pentru a acredita centre de evaluare și organisme de evaluare. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.----------Alin. (4) al art. 342 a fost modificat de pct. 94 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.(5) Pentru realizarea autorizării și acreditării prevăzute la alin. (4), Centrul Național de Acreditare folosește, în condițiile legii, evaluatori externi care elaborează rapoarte de evaluare în acest scop.----------Alin. (5) al art. 342 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 343(1) Centrele comunitare de învățare permanentă se înființează de către autoritățile administrației publice locale în parteneriat cu furnizorii de educație și formare. Acestea au rolul de a implementa politicile și strategiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții la nivelul comunității. Funcționarea centrelor comunitare de învățare permanentă se reglementează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.(2) Unitățile și instituțiile de învățământ de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile locale și alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.(3) Finanțarea centrelor comunitare de învățare permanentă se face din fonduri publice și private, în condițiile legii. Toate veniturile obținute de centrele comunitare de învățare permanentă rămân la dispoziția acestora. Articolul 344(1) Atribuțiile centrelor comunitare de învățare permanentă la nivel local sunt următoarele:a) realizează studii și analize privind nevoia de educație și formare profesională la nivel local;b) elaborează planuri locale de intervenție în domeniul educației permanente;c) oferă servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți prin:(i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competențelor-cheie, inclusiv programe educaționale de tip "A doua șansă" sau programe de tip "zone de educație prioritară" pentru tinerii și adulții care au părăsit timpuriu sistemul de educație ori care nu dețin o calificare profesională;(ii) programe pentru validarea rezultatelor învățării nonformale și informale;(iii) programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecționare, specializare și inițiere profesională;(iv) programe de educație antreprenorială;(v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber;(vi) organizarea de activități de promovare a participării la învățarea permanentă a tuturor membrilor comunității;d) oferă servicii de informare, orientare și consiliere privind: