Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 17 februarie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 - (*actualizată*)privind produsele cosmetice(actualizată până la data de 9 august 2002*)

-----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 25 octombrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 9 august 2002 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează condiţiile care trebuie să fie respectate la fabricarea şi punerea pe piaţa a produselor cosmetice de uz uman.--------------Art. 1 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 2Pentru aplicarea prezentei legi termenii şi sintagmele de mai jos semnifica după cum urmează: a) produs cosmetic - orice substanţa sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, par de pe cap şi de pe corp etc.) sau cu dintii şi mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în buna stare; b) ingredient cosmetic - orice substanţa sau preparat de origine sintetică ori naturala folosit în compozitia unui produs cosmetic, cu excepţia impuritatilor din materiile prime folosite, materialelor tehnice auxiliare folosite în prepararea produsului final, dar care nu sunt prezente în acesta, şi a materialelor folosite în cantităţi strict necesare ca solventi sau purtători de parfum ori compozitii aromatice; c) coloranti cosmetici - substanţe care se adauga în produse cosmetice în scopul colorarii produsului şi/sau a unor părţi ale corpului uman; d) conservanti - substanţe care se adauga în produsele cosmetice în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse; e) filtre ultraviolete - substanţe care se adauga în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiatii ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiatii; f) lot de fabricaţie - o cantitate definită în materie prima, material de ambalare sau produs finit, fabricata în condiţii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă; g) număr de lot de fabricaţie - o combinaţie distinctiva de numere şi/sau de litere, care în mod specific identifica un lot; h) data de minima durabilitate - data până la care un produs, depozitat în condiţii corespunzătoare, continua să îşi îndeplinească funcţiunile iniţiale şi respecta prevederile art. 4;h^1) notificare - demersul administrativ care consta în transmiterea în forma scrisă către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a intentiei de punere pe piaţa a unui produs cosmetic;h^2) principii de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice; i) eticheta - orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator; j) ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate; k) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar.--------------Literele a), b) şi h) au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.Literele h^1 şi h^2 au fost introduse de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 3Lista exemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor care sunt considerate produse cosmetice, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. a), este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.--------------Art. 3 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Capitolul 2 Condiţii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor Articolul 4Produsele cosmetice puse pe piaţa nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în condiţii normale sau raţional previzibile de folosire, ţinându-se seama în special de prezentarea produselor, etichetarea, instrucţiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea şi îndepărtarea acestora, precum şi de orice alta indicaţie prevăzută de producător, de reprezentantul sau autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului.--------------Art. 4 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 5 (1) Se interzice punerea pe piaţa a produselor cosmetice în a căror compoziţie se găsesc: a) substanţe interzise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru a fi utilizate în compozitia produselor cosmetice; b) substanţe în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; c) agenţi de colorare, alţii decât cei stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; d) agenţi de colorare folosiţi în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; e) conservanti, alţii decât cei stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; f) conservanti, în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia cazului în care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului; g) filtre UV, altele decât cele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; h) filtre UV folosite în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) Prezenta urmelor unor substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) este permisă numai dacă, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitata în condiţiile unei bune practici de fabricaţie şi se respecta prevederile art. 4.--------------Art. 5 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 6 (1) Listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi cuprind: a) substantele utilizate în limite de admisibilitate şi în condiţiile impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; b) agenţii de colorare, cu excepţia celor care urmează să fie folosiţi numai la colorarea parului, conservantii care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii şi limite admisibile, filtrele UV care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite admisibile; c) conservantii; d) filtrele UV. (2) Listele cuprinzând substantele interzise, precum şi substantele care nu fac obiectul prezentei legi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Listele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi actualizate în funcţie de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.---------------Art. 6 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 7Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa pe teritoriul României numai dacă producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului cosmetic importat este înregistrată legal în România şi a notificat Ministerului Sănătăţii şi Familiei intenţia de punere în circulaţie a produselor cosmetice.----------------Art. 7 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 8Notificarea consta în transmiterea în forma scrisă a următoarelor date: a) numele/denumirea producătorului, a reprezentantului sau autorizat, a beneficiarului fabricării produsului cosmetic şi numărul de înregistrare la registrul comerţului a producătorului, respectiv a reprezentantului sau autorizat; b) sediul în România al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat; c) ţara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afară teritoriului României; d) denumirea comercială a produsului cosmetic; e) funcţia de produs cosmetic; f) declaraţia de conformitate prin care producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului cosmetic importat îşi asuma responsabilitatea conformarii produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi.--------------Art. 8 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 9 (1) Notificarea unui produs cosmetic care se pune pe piaţa pe teritoriul României se face la Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla adresa indicată pe eticheta produsului cosmetic, adresa la care se afla dosarul produsului cosmetic. (2) Notificarea devine efectivă din momentul transmiterii datelor prevăzute la art. 8. (3) Orice modificare a informaţiilor transmise autorităţilor de sănătate publică teritoriale, conform prevederilor art. 8, va fi adusă la cunoştinţa acestora în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.--------------Art. 9 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 10 (1) În scopul exercitării controlului de către autorităţile competente producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat trebuie să deţină la adresa specificată pe eticheta următoarele date: a) compozitia calitativă şi cantitativă a produsului; informaţiile privind compozitia parfumanta şi parfumurile sunt limitate la numele şi la numărul de cod ale compoziţiei, precum şi la identitatea furnizorului; b) detaliile fizico-chimice şi microbiologice pentru materiile prime şi produsul finit şi criteriile de control de puritate şi microbiologic pentru produsul cosmetic; c) metoda de fabricare conform normelor de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice în vigoare; d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul unui produs cosmetic; aceasta trebuie să aibă o pregătire adecvată sau experienta în domeniu; e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană al produsului cosmetic, care se face pe baza profilului toxicologic general al ingredientelor folosite şi/sau prin evaluarea într-un laborator, cu respectarea principiilor de buna practica de laborator, şi se prezintă sub forma documentului de evaluare a riscului pentru sănătatea umană, semnat de persoana răspunzătoare care a evaluat produsul cosmetic din acest punct de vedere; f) denumirea şi adresa laboratorului şi/sau ale persoanelor responsabile de evaluarea produsului cosmetic din punct de vedere al securităţii pentru sănătatea umană; persoanele responsabile de evaluare trebuie să aibă diploma de studii superioare de specialitate în farmacie, toxicologie, medicina, chimie, biologie sau o disciplina similară; g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării; h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifica. (2) În cazul în care pe eticheta sunt indicate mai multe adrese ale fabricantului, respectiv importatorului, se va sublinia adresa la care se afla dosarul privind produsul cosmetic.---------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 11Datele prevăzute la art. 10 vor fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala.---------------Art. 11 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 12În urma efectuării acţiunii de verificare întreprinse de reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control abilitate, producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat, după caz, este obligat să asigure accesul acestora la datele prevăzute la art. 10, în cel mult 72 de ore de la solicitare.---------------Art. 12 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 13 (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa numai dacă pe recipient şi/sau pe ambalaj informaţiile sunt inscriptionate vizibil, lizibil şi cu caractere care nu se sterg uşor, indicandu-se următoarele date: a) denumirea firmei sau abrevierea acesteia; b) sediul în România al producătorului, al reprezentantului sau autorizat, al beneficiarului fabricării produsului cosmetic sau al persoanei responsabile pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atât timp cat aceasta este posibil de identificat; c) ţara de origine pentru produsele din import; d) conţinutul nominal în momentul ambalarii produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce conţin mai puţin de 5 grame sau mai puţin de 5 mililitri, esantioanele gratuite şi dozele unice. În ceea ce priveşte ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăţi şi pentru care indicarea greutatii sau a volumului nu este semnificativă, conţinutul poate să nu fie indicat, dar se va menţiona pe ambalaj numărul de bucăţi; aceasta menţiune nu este necesară atunci când numărul de piese este uşor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate; e) data de minima durabilitate, marcată prin sintagma "A se folosi preferabil înainte de", urmată de data sau de detalii asupra locului unde se afla inscripţionată această dată, exprimată prin luna şi an, în aceasta ordine şi cu cifre arabe. Dacă este necesar, aceasta informaţie va fi suplimentata de o indicare a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. În cazul în care produsele cosmetice au o durabilitate mai mare de 30 de luni, indicarea datei de minima durabilitate nu este obligatorie; f) instrucţiunile de utilizare şi avertizare specială ce trebuie aduse la cunoştinţa cu privire la produsele cosmetice, inclusiv cele pentru utilizare profesională, în special cele pentru coafura, care conţin ingrediente din listele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi pentru care sunt prevăzute condiţii de avertizare ce trebuie inscriptionate pe eticheta. În situaţia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi atasat un prospect, o banderola ori un cartonas ce va conţine informaţia necesară consumatorului sau pe recipientul produsului va fi inscripţionată informaţia necesară abreviata ori simbolul prevăzut în lista stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, conform specificatiilor din listele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; g) funcţia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului; h) numărul lotului de fabricaţie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, după caz, ori o indicaţie care să permită identificarea produsului; i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutatii în momentul incorporarii lor. Aceasta lista este precedată de cuvântul "ingrediente". În cazul în care, din motive practice legate de spaţiu, acest lucru nu este posibil, va fi atasat un prospect, o banderola ori un cartonas ce trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului sau va fi inscripţionată pe recipient ori pe ambalaj informaţia abreviata ori simbolul prevăzut în listele prezentate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Se vor menţiona ingredientele în concentraţie mai mica de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentraţie este mai mare de 1%. Colorantii se pot menţiona după celelalte ingrediente. Ansamblul de coloranti utilizaţi în mai multe nuante coloristice va fi indicat pe eticheta, precedat de "+/-". Compozitiile de parfumare sau de aromatizare şi materiile lor prime vor fi menţionate prin cuvântul "parfum", respectiv "aroma". (2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabila inscriptionarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi i), acestea se înscriu pe o eticheta, o banderola, un prospect sau un pliant care este atasat produsului. În cazul sapunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau forma, să fie scrise informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o eticheta, o banderola, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informaţii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.---------------Art. 13 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 14Informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-f) şi h) trebuie să fie scrise în limba română, cu excepţia listei cuprinzând ingredientele, unde se vor folosi denumirile din Nomenclatorul internaţional pentru produse cosmetice - INCI, iar colorantii vor fi scrisi conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index.--------------Art. 14 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 15Datele nu trebuie să induca în eroare consumatorii cu privire la natura, identitatea, originea, utilizarea şi caracteristicile produsului cosmetic. Capitolul 3 Sancţiuni Articolul 16Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 17Constituie contravenţii, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 10, 11 şi 14, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13 şi 15, cu amendă de la 20.000.000. lei la 30.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7 şi 19, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.---------------Litera b) a art. 17 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 18 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporară sau definitivă a fabricării şi/sau a punerii pe piaţa a produselor cosmetice care nu corespund cerinţelor prezentei legi şi care pot afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor. (3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le considera necesare, în vederea efectuării de analize.--------------Art. 18 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 19Producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat este obligată sa oprească livrările, respectiv sa retragă de pe piaţa sau de la beneficiari produsele cosmetice la care organismele abilitate de lege ori specialiştii proprii au constatat ca acestea pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor şi sa aducă la cunoştinţa publicului acest fapt.--------------Art. 19 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 20Reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control sunt obligaţi să respecte caracterul secret al informaţiilor conţinute în documentele prevăzute la art. 8 şi 10 sau de care au luat cunoştinţa în timpul acţiunilor de control. Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Cuantumul amenzilor se va actualiza periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001 aprobată de Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 22Avizul produsului cosmetic, eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este valabil până la data de 31 decembrie 2002 numai în cazul în care informaţiile comunicate cu ocazia obţinerii avizului nu au fost modificate.--------------Art. 22 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 23Abrogat.--------------Art. 23 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: a) pct. 21 şi 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001; d) orice alte dispoziţii contrare.---------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU AnexăLISTAexemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor cosmetice--------------Titlul anexei 1 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.- Creme, emulsii, lotiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mâini, faţa, picioare etc.)- Masti pentru faţa (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimica)- Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.)- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.- Sapunuri de toaleta, sapunuri deodorante etc.- Parfumuri, ape de toaleta, ape de colonie etc.- Preparate pentru baie şi dus (saruri, spume, uleiuri, geluri etc.)- Depilatoare- Deodorante şi antiperspirante- Produse pentru îngrijirea parului:nuantatoare şi decoloranteproduse pentru ondulare, îndreptare şi fixareproduse pentru aranjare (decorare)produse pentru curatare (lotiuni, pudre, sampoane etc.)produse de condiţionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.)produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.)- Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.)- Produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţa şi ochi- Produse destinate aplicării pe buze- Produse pentru îngrijirea dintilor şi a gurii- Produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor- Produse pentru igiena intima externa- Produse pentru băi de soare (plaja)- Produse pentru bronzare fără soare- Produse de albire a pielii- Produse antirid.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 200 din 24 decembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi în Ucraina, semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGEA nr. 21 din 15 octombrie 1990 pentru trecerea Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiţiei
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 102 din 5 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 57 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Kazahstan, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 august 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 379 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile in
 • LEGE nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 43 din 8 martie 2006 pentru acceptarea amendamentului, adoptat la Istanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 5 iunie 1998
 • LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 489 din 1 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 213 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 160 din 22 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 83 din 21 iulie 1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 171 din 5 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Serbauti prin reorganizarea comunei Calafindeşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 74 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 197 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
 • LEGE nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 621 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 175 din 25 iulie 1931 pentru acordarea unei rente viagere de 15.000 lei lunar d-nei Elisabeta Radu Beller
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020