Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 17 februarie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 - (*actualizată*)privind produsele cosmetice(actualizată până la data de 15 august 2003*)

-----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 25 octombrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 15 august 2003 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 264 din 13 iunie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează condiţiile care trebuie să fie respectate la fabricarea şi punerea pe piaţa a produselor cosmetice de uz uman.--------------Art. 1 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 2Pentru aplicarea prezentei legi termenii şi sintagmele de mai jos semnifica după cum urmează: a) produs cosmetic - orice substanţa sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, par de pe cap şi de pe corp etc.) sau cu dintii şi mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în buna stare; b) ingredient cosmetic - orice substanţa sau preparat de origine sintetică ori naturala folosit în compozitia unui produs cosmetic, cu excepţia impuritatilor din materiile prime folosite, materialelor tehnice auxiliare folosite în prepararea produsului final, dar care nu sunt prezente în acesta, şi a materialelor folosite în cantităţi strict necesare ca solventi sau purtători de parfum ori compozitii aromatice; c) coloranti cosmetici - substanţe care se adauga în produse cosmetice în scopul colorarii produsului şi/sau a unor părţi ale corpului uman; d) conservanti - substanţe care se adauga în produsele cosmetice în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse; e) filtre ultraviolete - substanţe care se adauga în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiatii ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiatii; f) lot de fabricaţie - o cantitate definită în materie prima, material de ambalare sau produs finit, fabricata în condiţii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă; g) număr de lot de fabricaţie - o combinaţie distinctiva de numere şi/sau de litere, care în mod specific identifica un lot; h) data de minima durabilitate - data până la care un produs, depozitat în condiţii corespunzătoare, continua să îşi îndeplinească funcţiunile iniţiale şi respecta prevederile art. 4;h^1) notificare - demersul administrativ care consta în transmiterea în forma scrisă către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a intentiei de punere pe piaţa a unui produs cosmetic;h^2) principii de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice; i) eticheta - orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator; j) ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate; k) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar.--------------Literele a), b) şi h) au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.Literele h^1) şi h^2) au fost introduse de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 3Lista exemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor care sunt considerate produse cosmetice, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. a), este prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege. Produsele cosmetice, astfel cum sunt acestea definite conform prezentei legi, sunt identificate prin codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.--------------Art. 3 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 264 din 13 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 iunie 2003. Capitolul 2 Condiţii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor Articolul 4Produsele cosmetice puse pe piaţa nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în condiţii normale sau raţional previzibile de folosire, ţinându-se seama în special de prezentarea produselor, etichetarea, instrucţiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea şi îndepărtarea acestora, precum şi de orice alta indicaţie prevăzută de producător, de reprezentantul sau autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului.--------------Art. 4 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 5 (1) Se interzice punerea pe piaţa a produselor cosmetice în a căror compoziţie se găsesc: a) substanţe interzise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru a fi utilizate în compozitia produselor cosmetice; b) substanţe în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; c) agenţi de colorare, alţii decât cei stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; d) agenţi de colorare folosiţi în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; e) conservanti, alţii decât cei stabiliţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; f) conservanti, în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, cu excepţia cazului în care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului; g) filtre UV, altele decât cele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; h) filtre UV folosite în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) Prezenta urmelor unor substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) este permisă numai dacă, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitata în condiţiile unei bune practici de fabricaţie şi se respecta prevederile art. 4.--------------Art. 5 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 6 (1) Listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi cuprind: a) substantele utilizate în limite de admisibilitate şi în condiţiile impuse de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; b) agenţii de colorare, cu excepţia celor care urmează să fie folosiţi numai la colorarea parului, conservantii care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii şi limite admisibile, filtrele UV care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite admisibile; c) conservantii; d) filtrele UV. (2) Listele cuprinzând substantele interzise, precum şi substantele care nu fac obiectul prezentei legi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Listele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi actualizate în funcţie de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.---------------Art. 6 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 7Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa pe teritoriul României numai dacă producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului cosmetic importat este înregistrată legal în România şi a notificat Ministerului Sănătăţii şi Familiei intenţia de punere în circulaţie a produselor cosmetice.----------------Art. 7 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 8Notificarea consta în transmiterea în forma scrisă a următoarelor date: a) numele/denumirea producătorului, a reprezentantului sau autorizat, a beneficiarului fabricării produsului cosmetic şi numărul de înregistrare la registrul comerţului a producătorului, respectiv a reprezentantului sau autorizat; b) sediul în România al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat; c) ţara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afară teritoriului României; d) denumirea comercială a produsului cosmetic; e) funcţia de produs cosmetic; f) declaraţia de conformitate prin care producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului cosmetic importat îşi asuma responsabilitatea conformarii produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi.--------------Art. 8 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 9 (1) Notificarea unui produs cosmetic care se pune pe piaţa pe teritoriul României se face la Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla adresa indicată pe eticheta produsului cosmetic, adresa la care se afla dosarul produsului cosmetic. (2) Notificarea devine efectivă din momentul transmiterii datelor prevăzute la art. 8. (3) Orice modificare a informaţiilor transmise autorităţilor de sănătate publică teritoriale, conform prevederilor art. 8, va fi adusă la cunoştinţa acestora în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.--------------Art. 9 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 10 (1) În scopul exercitării controlului de către autorităţile competente producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat trebuie să deţină la adresa specificată pe eticheta următoarele date: a) compozitia calitativă şi cantitativă a produsului; informaţiile privind compozitia parfumanta şi parfumurile sunt limitate la numele şi la numărul de cod ale compoziţiei, precum şi la identitatea furnizorului; b) detaliile fizico-chimice şi microbiologice pentru materiile prime şi produsul finit şi criteriile de control de puritate şi microbiologic pentru produsul cosmetic; c) metoda de fabricare conform normelor de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice în vigoare; d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul unui produs cosmetic; aceasta trebuie să aibă o pregătire adecvată sau experienta în domeniu; e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană al produsului cosmetic, care se face pe baza profilului toxicologic general al ingredientelor folosite şi/sau prin evaluarea într-un laborator, cu respectarea principiilor de buna practica de laborator, şi se prezintă sub forma documentului de evaluare a riscului pentru sănătatea umană, semnat de persoana răspunzătoare care a evaluat produsul cosmetic din acest punct de vedere; f) denumirea şi adresa laboratorului şi/sau ale persoanelor responsabile de evaluarea produsului cosmetic din punct de vedere al securităţii pentru sănătatea umană; persoanele responsabile de evaluare trebuie să aibă diploma de studii superioare de specialitate în farmacie, toxicologie, medicina, chimie, biologie sau o disciplina similară; g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării; h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifica. (2) În cazul în care pe eticheta sunt indicate mai multe adrese ale fabricantului, respectiv importatorului, se va sublinia adresa la care se afla dosarul privind produsul cosmetic.---------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 11Datele prevăzute la art. 10 vor fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala.---------------Art. 11 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 12În urma efectuării acţiunii de verificare întreprinse de reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control abilitate, producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat, după caz, este obligat să asigure accesul acestora la datele prevăzute la art. 10, în cel mult 72 de ore de la solicitare.---------------Art. 12 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 13 (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa numai dacă pe recipient şi/sau pe ambalaj informaţiile sunt inscriptionate vizibil, lizibil şi cu caractere care nu se sterg uşor, indicandu-se următoarele date: a) denumirea firmei sau abrevierea acesteia; b) sediul în România al producătorului, al reprezentantului sau autorizat, al beneficiarului fabricării produsului cosmetic sau al persoanei responsabile pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atât timp cat aceasta este posibil de identificat; c) ţara de origine pentru produsele din import; d) conţinutul nominal în momentul ambalarii produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce conţin mai puţin de 5 grame sau mai puţin de 5 mililitri, esantioanele gratuite şi dozele unice. În ceea ce priveşte ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăţi şi pentru care indicarea greutatii sau a volumului nu este semnificativă, conţinutul poate să nu fie indicat, dar se va menţiona pe ambalaj numărul de bucăţi; aceasta menţiune nu este necesară atunci când numărul de piese este uşor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate; e) data de minima durabilitate, marcată prin sintagma "A se folosi preferabil înainte de", urmată de data sau de detalii asupra locului unde se afla inscripţionată această dată, exprimată prin luna şi an, în aceasta ordine şi cu cifre arabe. Dacă este necesar, aceasta informaţie va fi suplimentata de o indicare a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. În cazul în care produsele cosmetice au o durabilitate mai mare de 30 de luni, indicarea datei de minima durabilitate nu este obligatorie; f) instrucţiunile de utilizare şi avertizare specială ce trebuie aduse la cunoştinţa cu privire la produsele cosmetice, inclusiv cele pentru utilizare profesională, în special cele pentru coafura, care conţin ingrediente din listele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi pentru care sunt prevăzute condiţii de avertizare ce trebuie inscriptionate pe eticheta. În situaţia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi atasat un prospect, o banderola ori un cartonas ce va conţine informaţia necesară consumatorului sau pe recipientul produsului va fi inscripţionată informaţia necesară abreviata ori simbolul prevăzut în lista stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, conform specificatiilor din listele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; g) funcţia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului; h) numărul lotului de fabricaţie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, după caz, ori o indicaţie care să permită identificarea produsului; i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutatii în momentul incorporarii lor. Aceasta lista este precedată de cuvântul "ingrediente". În cazul în care, din motive practice legate de spaţiu, acest lucru nu este posibil, va fi atasat un prospect, o banderola ori un cartonas ce trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului sau va fi inscripţionată pe recipient ori pe ambalaj informaţia abreviata ori simbolul prevăzut în listele prezentate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Se vor menţiona ingredientele în concentraţie mai mica de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentraţie este mai mare de 1%. Colorantii se pot menţiona după celelalte ingrediente. Ansamblul de coloranti utilizaţi în mai multe nuante coloristice va fi indicat pe eticheta, precedat de "+/-". Compozitiile de parfumare sau de aromatizare şi materiile lor prime vor fi menţionate prin cuvântul "parfum", respectiv "aroma". (2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabila inscriptionarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi i), acestea se înscriu pe o eticheta, o banderola, un prospect sau un pliant care este atasat produsului. În cazul sapunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau forma, să fie scrise informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o eticheta, o banderola, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informaţii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.---------------Art. 13 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 14Informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-f) şi h) trebuie să fie scrise în limba română, cu excepţia listei cuprinzând ingredientele, unde se vor folosi denumirile din Nomenclatorul internaţional pentru produse cosmetice - INCI, iar colorantii vor fi scrisi conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index.--------------Art. 14 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 15Datele nu trebuie să induca în eroare consumatorii cu privire la natura, identitatea, originea, utilizarea şi caracteristicile produsului cosmetic. Capitolul 3 Sancţiuni Articolul 16Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 17Constituie contravenţii, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 10, 11 şi 14, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13 şi 15, cu amendă de la 20.000.000. lei la 30.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7 şi 19, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.---------------Litera b) a art. 17 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 18 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporară sau definitivă a fabricării şi/sau a punerii pe piaţa a produselor cosmetice care nu corespund cerinţelor prezentei legi şi care pot afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor. (3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le considera necesare, în vederea efectuării de analize.--------------Art. 18 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 19Producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat este obligată sa oprească livrările, respectiv sa retragă de pe piaţa sau de la beneficiari produsele cosmetice la care organismele abilitate de lege ori specialiştii proprii au constatat ca acestea pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor şi sa aducă la cunoştinţa publicului acest fapt.--------------Art. 19 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 20Reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control sunt obligaţi să respecte caracterul secret al informaţiilor conţinute în documentele prevăzute la art. 8 şi 10 sau de care au luat cunoştinţa în timpul acţiunilor de control. Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. Cuantumul amenzilor se va actualiza periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001 aprobată de Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 22Avizul produsului cosmetic, eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este valabil până la data de 31 decembrie 2002 numai în cazul în care informaţiile comunicate cu ocazia obţinerii avizului nu au fost modificate.--------------Art. 22 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 23Abrogat.--------------Art. 23 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: a) pct. 21 şi 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001; d) orice alte dispoziţii contrare.---------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 25Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile 32, 33, 34, 35 şi 36, după cum urmează:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categoria de produse Cod poziţii crt. - denumire generica - (de la ....                                                                     inclusiv                                                                     la .....                                                                     inclusiv)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────<<32. Uleiuri esenţiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele 33.01      asa-zise "concrete" sau "absolute"; rezinoide; oleorasini      de extracţie; soluţii concentrate de uleiuri esenţiale în      grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceara sau în substanţe      similare, obţinute prin extracţie din flori sau macerare;      subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea      uleiurilor esenţiale; ape distilate aromatice şi soluţii      apoase ale uleiurilor esenţiale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv 33.02      soluţiile alcoolice pe baza uneia sau mai multor substanţe      odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime      pentru industrie); alte preparate pe bază de substanţe      odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea      băuturilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34. Altele - deodorante pentru încăperi, preparate, chiar 3307.49.00      parfumate, având sau nu proprietăţi dezinfectante───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35. Agenţi organici de suprafaţa (alţii decât sapunurile); 34.02      preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv      preparatele auxiliare pentru spălat) şi preparate de      curatat, chiar conţinând sapun, altele decât cele de      la poziţia 34.01───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36. Paste pentru modelat prezentate pentru joaca 3407.00.00>>"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Art. 25 a fost introdus de LEGEA nr. 264 din 13 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 iunie 2003.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU Anexa 1LISTAexemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor cosmetice--------------Titlul anexei 1 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 508 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.- Creme, emulsii, lotiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mâini, faţa, picioare etc.)- Masti pentru faţa (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimica)- Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.)- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.- Sapunuri de toaleta, sapunuri deodorante etc.- Parfumuri, ape de toaleta, ape de colonie etc.- Preparate pentru baie şi dus (saruri, spume, uleiuri, geluri etc.)- Depilatoare- Deodorante şi antiperspirante- Produse pentru îngrijirea parului:nuantatoare şi decoloranteproduse pentru ondulare, îndreptare şi fixareproduse pentru aranjare (decorare)produse pentru curatare (lotiuni, pudre, sampoane etc.)produse de condiţionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.)produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.)- Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.)- Produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţa şi ochi- Produse destinate aplicării pe buze- Produse pentru îngrijirea dintilor şi a gurii- Produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor- Produse pentru igiena intima externa- Produse pentru băi de soare (plaja)- Produse pentru bronzare fără soare- Produse de albire a pielii- Produse antirid. Anexa 2LISTAcodurilor tarifare din Codul vamal deimport al României pentru produsele cosmetice*)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cod tarifar Denumire───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3303.00.10 Parfumuri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3303.00.90 Ape de toaleta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3304.10.00 Preparate de machiaj pentru buze───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3304.20.00 Preparate de machiaj pentru ochi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3304.30.00 Preparate pentru manichiura sau pedichiura───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3304.91.00 Pudra, inclusiv compacta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3304.99.00 Altele───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3305.10.00 Sampoane───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3305.20.00 Preparate pentru ondularea sau îndreptareapermanenta a parului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3305.30.00 Lacuri pentru par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3305.90.10 Lotiuni capilare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3305.90.90 Altele───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3306.10.00 Preparate pentru curăţirea dintilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3306.20.00 Fire utilizate pentru curăţirea spaţiilorinterdentare (fire dentare)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ex 3306.90.00 Altele (preparate pentru igiena bucala)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3307.10.00 Preparate pentru preras, ras sau după ras───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3307.20.00 Deodorante corporale şi antisudorifice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3307.30.00 Saruri parfumate şi alte preparate pentru baie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ex 3307.90.00 Altele (depilatoare, hârtii, vata, fetru, materialenetesute parfumate, precum şi cele impregnate sauacoperite cu farduri)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3401.11.00 De toaleta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ex 3401.19.00 Altele (hârtii, vata, fetru, materiale netesuteimpregnate, imbibate sau acoperite cu sapun)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3401.20.90 Sapunuri sub alte forme───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3401.30.00 Produse şi preparate organice tensioactive pentruspalarea pielii, sub forma lichidă sau crema,condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, chiarconţinând sapun"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------*) Cu prefixul <> au fost evidentiate situaţiile în care, din totalitatea produselor care se clasifica la codul tarifar respectiv, prevederile actului normativ se aplică numai produselor denumite între paranteze.------------Anexa nr. 2 a fost introdusă de LEGEA nr. 264 din 13 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 iunie 2003.-----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 225 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • LEGE nr. 73 din 16 ianuarie 2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 martie 2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 530 din 11 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 290 din 16 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
 • LEGE nr. 117 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 39 din 17 mai 1995 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă
 • LEGE nr. 209 din 8 noiembrie 2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • LEGE nr. 235 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
 • LEGE nr. 79 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 266 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 256 din 24 septembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 222 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţa şi formare profesională destinate agricultorilor
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 636 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 59 din 23 iulie 1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 222 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 228 din 5 decembrie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 27 din 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 89 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 42 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • LEGE nr. 245 din 7 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 368 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 599 din 31 octombrie 2001 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional şi transmiterea acestora în proprietatea publică a oraşului Buşteni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buşteni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 174 din 25 iulie 1931 pentru acordarea unei pensiuni viagere d-nei Eliza I. Mincu
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021