Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 10 mai 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 (*actualizată*)privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ(actualizată până la data de 18 decembrie 2014*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege. (2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. (3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul. (6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. (7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege. (3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010. Articolul 3Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. Articolul 5Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă. Articolul 7Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 10 mai 2011.Nr. 63. Anexa 1Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul universitar ┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Vechimea în │ Salarii de încadrare │ │crt.│ didactică │ învăţământ │ - lei - │ │ │ │ ├───────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ Minim │ Maxim │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 1.│Profesor universitar │ peste 40 ani │ 3.733 │ 6.971 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 3.474 │ 6.486 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 3.230 │ 6.032 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 3.002 │ 5.606 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 2.828 │ 5.378 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 2.682 │ 5.132 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 2.518 │ 4.959 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 2.│Conferenţiar │ peste 40 ani │ 2.294 │ 3.365 │ │ │universitar │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 2.251 │ 3.249 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 2.123 │ 3.137 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 2.058 │ 3.032 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 1.951 │ 3.005 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 1.879 │ 2.976 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 1.750 │ 2.968 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.449 │ 2.515 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 3.│Şef lucrări (lector │ 35-40 ani │ 1.776 │ 2.579 │ │ │universitar) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.704 │ 2.457 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.596 │ 2.352 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 1.564 │ 2.341 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 1.549 │ 2.334 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 1.521 │ 2.309 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.370 │ 2.069 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 3-6 ani │ 1.349 │ 2.031 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 4.│Asistent universitar │ 35-40 ani │ 1.449 │ 2.017 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.442 │ 1.935 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.435 │ 1.858 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 1.427 │ 1.834 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 1.420 │ 1.824 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 1.414 │ 1.800 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.263 │ 1.615 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 3-6 ani │ 1.242 │ 1.613 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ până la 3 ani │ 1.223 │ 1.601 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 5.│Preparator │ 6-10 ani │ 1.163 │ 1.616 │ │ │universitar │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 3-6 ani │ 1.143 │ 1.602 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ până la 3 ani │ 1.123 │ 1.575 │ └────┴─────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┘NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. Anexa 2Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul preuniversitar ┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia didactică │ Vechimea în │Salarii de încadrare │ │crt.│ │ învăţământ │ - lei - │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 1.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani │ 1.896 │ │ │lungă durată, grad didactic I │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.805 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.715 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.634 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.563 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.483 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.450 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.393 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.225 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 1.103 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 2.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani│ 1.580 │ │ │lungă durată, grad didactic II │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.517 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.451 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.401 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.334 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.268 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.219 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.195 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.049 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 1.029 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 3.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.501 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.439 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.377 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.311 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.274 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.183 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.150 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.134 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.000 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 988 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 4.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 981 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 5.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani │ 1.604 │ │ │scurtă durată, grad didactic I │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.523 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.451 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.394 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.313 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.247 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.214 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.169 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.049 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 6.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.482 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.423 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.358 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.293 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.234 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.156 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.132 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.082 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 962 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 943 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 7.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.340 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.259 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.208 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.158 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.115 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.082 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.058 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.042 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 948 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 941 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 8.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 934 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 9.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.584 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.503 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.430 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.374 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.293 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.226 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.194 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.150 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.029 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 10.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.408 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.350 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.285 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.227 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.168 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.119 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.070 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.054 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 935 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 926 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 11.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.313 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.248 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.185 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.138 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.119 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.063 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.038 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 893 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 883 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 12.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 867 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 13.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.544 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.463 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.406 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.332 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.260 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.188 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.145 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.113 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 996 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 14.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.359 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.301 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.227 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.178 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.119 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.070 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.038 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 915 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 898 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 15.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.263 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.207 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.156 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.106 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.094 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.038 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.006 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 877 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 871 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 16.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 840 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 17.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.479 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.422 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.357 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.284 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.216 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.138 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.113 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.064 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 963 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 18.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.311 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.240 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.184 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.137 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.070 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.044 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.010 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 910 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 881 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 19.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.230 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.175 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.112 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.069 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.054 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.018 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 994 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 981 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 858 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 852 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 20.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 838 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 21.│Profesor, învăţător, educatoare, │ │ │ │ │educator, maistru-instructor │ │ │ │ │(cu studii de nivel liceal, fără │ │ │ │ │pregătire de specialitate) │ peste 40 ani │ 869 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 826 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 799 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 786 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 772 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 759 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 745 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 731 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 617*1) │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 604*1) │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ până la 2 ani│ 600*1) │ └────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘───────────*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. Anexa 3aSalarii de încadrare pentru personaluldidactic auxiliar din învăţământul universitar ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Minim │ Maxim │ │crt.│ │studiilor*)│ - lei - │ - lei - │ └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘       Funcţii de execuţie pe grade şi trepte       profesionale    1. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul IA S 940 1.381    2. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I S 843 1.341    3. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II S 700 1.288    4. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III S 668*1) 991    5. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant S 616*1)    6. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I SSD 793 1.164    7. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II SSD 682 1.045    8. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III SSD 667*1) 917    9. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant SSD 606*1)   10. Informatician gradul IA S 992 1.417   11. Informatician gradul I S 893 1.376   12. Informatician gradul II S 780 1.312   13. Informatician gradul III S 658*1) 1.019   14. Informatician gradul IV S 628*1) 923   15. Informatician debutant S 616*1)   16. Informatician gradul I SSD 754 1.164   17. Informatician gradul II SSD 699 1.045   18. Informatician gradul III SSD 625*1) 917   19. Informatician debutant SSD 606*1)   20. Corepetitor gradul I S 720 981   21. Corepetitor gradul II S 646*1) 850   22. Corepetitor gradul III S 628*1) 778   23. Corepetitor debutant S 616*1)   24. Corepetitor gradul I SSD 676 903   25. Corepetitor gradul II SSD 632*1) 786   26. Corepetitor gradul III SSD 618*1) 718   27. Corepetitor debutant SSD 606*1)   28. Secretar IA**) S 964 1.417   29. Secretar I S 866 1.376   30. Secretar II S 740 1.312   31. Secretar III S 658*1) 1.019   32. Secretar IV S 628*1) 923   33. Secretar debutant S 616*1)   34. Secretar I SSD 685 1.195   35. Secretar II SSD 649*1) 1.069   36. Secretar III SSD 628*1) 935   37. Secretar IV SSD 616*1) 763   38. Secretar debutant SSD 604*1)   39. Secretar IA M 621*1) 1.025   40. Secretar I M 610*1) 935   41. Secretar II M 600*1) 829   42. Secretar III M 600*1) 743   43. Secretar debutant M 600*1)   44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 605*1) 1.000   45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 600*1) 910   46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 600*1) 806   47. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant PL/M 600*1)   48. Informatician IA PL/M 621*1) 1.025   49. Informatician I PL/M 610*1) 935   50. Informatician II PL/M 600*1) 829   51. Informatician III PL/M 600*1) 743   52. Informatician debutant PL/M 600*1)   53. Corepetitor I M 605*1) 687   54. Corepetitor II M 600*1) 624*1)   55. Corepetitor III M 600*1) 605*1)   56. Corepetitor debutant M 600*1)   57. Tehnician IA***) M 621*1) 942   58. Tehnician I***) M 610*1) 899   59. Tehnician II***) M 600*1) 816   60. Tehnician III***) M 600*1) 760   61. Tehnician debutant***) M 600*1)   62. Laborant IA S 899 1.219   63. Laborant I S 805 1.099   64. Laborant II S 674 1.000   65. Laborant I SSD 611*1) 1.081   66. Laborant II SSD 607*1) 994   67. Laborant III SSD 604*1) 881   68. Laborant I PL/M 600*1) 840   69. Laborant II PL/M 600*1) 746   70. Laborant debutant PL/M 600*1)   71. Analist, programator, inginer sistem;       IA S 812 1.545   72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463   73. Analist, programator, inginer sistem;       II S 664*1) 1.281   74. Analist, programator, inginer sistem;       III S 645*1) 1.101   75. Analist, programator, inginer sistem;       IV S 628*1) 981   76. Analist, programator, inginer sistem;       debutant S 616*1)   77. Analist (programator) ajutor; IA M 621*1) 1.025   78. Analist (programator) ajutor; I M 610*1) 935   79. Analist (programator) ajutor; II M 600*1) 829   80. Analist (programator) ajutor; III M 600*1) 743   81. Analist (programator) ajutor; debutant M 600*1)   82. Operator, controlor date; I M 621*1) 951   83. Operator, controlor date; II M 610*1) 843   84. Operator, controlor date; III M 600*1) 756   85. Operator, controlor date; IV M 600*1) 673   86. Operator, controlor date; debutant M 600*1)   87. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; I S 786 1.569   88. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; II S 655*1) 1.307   89. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; III S 616*1) 1.111   90. Comandant S 634*1) 1.467   91. Şef mecanic S 600*1) 1.187   92. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer       electrician S 600*1) 945   93. Căpitan M 600*1) 881   94. Şef mecanic M 600*1) 862   95. Ofiţer punte M 600*1) 803   96. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 600*1) 783   97. Şef echipaj M 600*1) 823   98. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor       ofiţer mecanic M 600*1) 611*1)   99. Inginer gradul IA S 663*1) 1.279  100. Inginer gradul I S 649*1) 1.201  101. Inginer gradul II S 640*1) 1.100  102. Inginer gradul III S 628*1) 999  103. Inginer gradul debutant S 616*1)  104. Subinginer gradul I SSD 624*1) 1.100  105. Subinginer gradul II SSD 622*1) 1.018  106. Subinginer gradul III SSD 616*1) 899  107. Subinginer debutant SSD 604*1)  108. Medic primar S 799 1.597  109. Medic specialist S 770 1.466  110. Medic S 691 1.379  111. Medic stagiar S 616*1)  112. Farmacist primar S 799 1.597  113. Farmacist specialist S 698 1.393  114. Farmacist S 628*1) 1.162  115. Farmacist stagiar S 616*1)  116. Dentist principal SSD 611*1) 1.081  117. Dentist SSD 607*1) 994  118. Dentist debutant SSD 604*1)  119. Tehnician dentar principal M 600*1) 972  120. Tehnician dentar M 600*1) 885  121. Tehnician dentar debutant M 600*1)  122. Biolog, biochimist, chimist, fizician       principal S 799 1.597  123. Biolog, biochimist, chimist, fizician       specialist S 698 1.393  124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 628*1) 1.162  125. Biolog, biochimist, chimist, fizician       debutant S 616*1)  126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368  127. Psiholog, sociolog S 631*1) 1.218  128. Psiholog, sociolog debutant S 616*1)  129. Cercetător ştiinţific principal I S 799 1.597  130. Cercetător ştiinţific principal II S 770 1.466  131. Cercetător ştiinţific principal III S 691 1.379  132. Cercetător ştiinţific S 627*1) 1.210  133. Asistent de cercetare ştiinţifică S 617*1) 1.142  134. Asistent de cercetare ştiinţifică       stagiar S 605*1)  135. Asistent I M 605*1) 1.000  136. Asistent II M 600*1) 910  137. Asistent III M 600*1) 806  138. Asistent stagiar M 600*1)  139. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic I S 843 1.683  140. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic II S 809 1.540  141. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic III S 717 1.432  142. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic IV S 658*1) 1.269  143. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic V S 628*1) 1.071  144. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic debutant S 616*1)  145. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet I S 791 1.506  146. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet II S 713 1.425  147. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet III S 652*1) 1.257  148. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet IV S 628*1) 1.071  149. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet S 616*1)  150. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet; I 600*1) 862  151. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet; II 600*1) 746  152. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet; III 600*1) 664*1)  153. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet, debutant 600*1)  154. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339  155. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II S 634*1) 1.144  156. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III S 628*1) 1.071  157. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant S 616*1)  158. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I 605*1) 1.000  159. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II 600*1) 910  160. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III 600*1) 806  161. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant 600*1)  162. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic I S 670 1.339  163. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic II S 634*1) 1.174  164. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic III S 628*1) 1.134  165. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic S 616*1)  166. Muzeograf, bibliograf I SSD 624*1) 1.100  167. Muzeograf, bibliograf II SSD 622*1) 1.018  168. Muzeograf, bibliograf III SSD 616*1) 899  169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 604*1)  170. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 605*1) 1.000  171. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 600*1) 910  172. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 600*1) 806  173. Secretar de redacţie, tehnoredactor       debutant M 600*1)  174. Regizor scenă (culise) I M 605*1) 1.000  175. Regizor scenă (culise) II M 600*1) 910  176. Regizor scenă (culise) III M 600*1) 806  177. Regizor scenă (culise) debutant M 600*1)  178. Căpitan secund, şef electrician, şef       mecanic secund S 617*1) 1.113  179. Ofiţer aspirant S 605*1)  180. Şef staţie RTG M 600*1) 931  181. Ofiţer RTG I M 600*1) 813  182. Ofiţer RTG II M 600*1) 743  183. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer,       dragor; aspirant M 600*1)  184. Medic veterinar I S 770 1.466  185. Medic veterinar II S 646*1) 1.247  186. Medic veterinar III S 628*1) 1.071  187. Medic veterinar debutant S 616*1)  188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 646*1) 1.246  189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 634*1) 1.091  190. Inginer agronom, zootehnist,       pedolog III S 628*1) 1.071  191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog       debutant S 616*1)  192. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf IA S 799 1.597  193. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf I S 646*1) 1.250  194. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf II S 628*1) 1.134  195. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf debutant S 616*1)  196. Conservator, restaurator I SSD 629*1) 1.100  197. Conservator, restaurator II SSD 622*1) 1.018  198. Conservator, restaurator III SSD 616*1) 899  199. Conservator, restaurator debutant SSD 604*1)  200. Conservator, restaurator, custode       sală I M 605*1) 1.000  201. Conservator, restaurator, custode       sală II M 600*1) 910  202. Conservator, restaurator, custode       sală III M 600*1) 806  203. Conservator, restaurator, custode sală       debutant M 600*1)  204. Mânuitor carte M/G 600*1) 630*1)  205. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) S 709 1.396  206. Administrator financiar grad I -       director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790  207. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) S 697 1.118  208. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) S 677 1.029  209. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) S 616*1)  210. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) SSD 629*1) 1.100  211. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) SSD 622*1) 1.018  212. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) SSD 616*1) 899  213. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) SSD 604*1)  214. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta I****) M 678 942  215. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta II****) M 654*1) 899  216. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta III****) M 630*1) 743  217. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) M 600*1)  218. Antrenor categoria I 700 1.397  219. Antrenor categoria II 626*1) 1.175  220. Antrenor categoria III 616*1) 1.111  221. Antrenor categoria IV 605*1) 1.009  222. Antrenor categoria V 600*1) 883  223. Antrenor debutant 600*1)  224. Model I M 643*1) 671  225. Model II M 638*1) 662*1)───────────*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.**) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate.***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor.****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011. Anexa 3bSalarii de încadrare pentru personaluldidactic auxiliar din învăţământul preuniversitar ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Minim │ Maxim │ │crt.│ │studiilor*)│ - lei - │ - lei - │ └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘       Funcţii de execuţie pe grade şi trepte       profesionale    1. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I S 886 1.408    2. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II S 735 1.353    3. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III S 702 1.041    4. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant S 647*1)    5. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I SSD 833 1.223    6. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II SSD 716 1.098    7. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III SSD 701 963    8. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant SSD 637*1)    9. Informatician gradul I A S 1.042 1.488   10. Informatician gradul I S 938 1.445   11. Informatician gradul II S 819 1.378   12. Informatician gradul III S 691 1.070   13. Informatician gradul IV S 660*1) 970   14. Informatician debutant S 647*1)   15. Informatician gradul I SSD 792 1.223   16. Informatician gradul II SSD 734 1.098   17. Informatician gradul III SSD 657*1) 963   18. Informatician debutant SSD 637*1)   19. Instructor-animator gradul I S 756 1.030   20. Instructor-animator gradul II S 679 893   21. Instructor-animator gradul III S 660*1) 817   22. Instructor-animator debutant S 647*1)   23. Instructor-animator gradul I SSD 710 949   24. Instructor-animator gradul II SSD 664*1) 826   25. Instructor-animator gradul III SSD 649*1) 722   26. Instructor-animator debutant SSD 637*1)   27. Asistent social gradul I S 825 1.112   28. Asistent social gradul II S 688 934   29. Asistent social gradul III S 660*1) 830   30. Asistent social debutant S 647*1)   31. Asistent social gradul I SSD 688 949   32. Asistent social gradul II SSD 638*1) 807   33. Asistent social debutant SSD 635*1)   34. Corepetitor gradul I S 756 1.030   35. Corepetitor gradul II S 679 893   36. Corepetitor gradul III S 660*1) 817   37. Corepetitor debutant S 647*1)   38. Corepetitor gradul I SSD 710 949   39. Corepetitor gradul II SSD 664*1) 826   40. Corepetitor gradul III SSD 649*1) 754   41. Corepetitor debutant SSD 637*1)   42. Secretar I**) S 910 1.445   43. Secretar II**) S 777 1.378   44. Secretar III**) S 691 1.070   45. Secretar IV**) S 660*1) 970   46. Secretar debutant**) S 647*1)   47. Secretar I**) SSD 720 1.255   48. Secretar II**) SSD 682 1.123   49. Secretar III**) SSD 660*1) 982   50. Secretar IV**) SSD 647*1) 802   51. Secretar debutant**) SSD 635*1)   52. Secretar I A**) M 652*1) 1.077   53. Secretar I**) M 641*1) 982   54. Secretar II**) M 629*1) 871   55. Secretar III**) M 618*1) 781   56. Secretar debutant**) M 605*1)   57. Bibliotecar, documentarist,       redactor I A PL/M 636*1) 1.050   58. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 623*1) 956   59. Bibliotecar, documentarist,       redactor II PL/M 613*1) 847   60. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant PL/M 605*1)   61. Informatician I A PL/M 652*1) 1.077   62. Informatician I PL/M 641*1) 982   63. Informatician II PL/M 629*1) 871   64. Informatician III PL/M 618*1) 781   65. Informatician debutant PL/M 605*1)   66. Instructor-animator I A M 636*1) 817   67. Instructor-animator I M 623*1) 709   68. Instructor-animator II M 613*1) 644*1)   69. Instructor-animator debutant M 605*1)   70. Instructor de educaţie extraşcolară I A M 652*1) 839   71. Instructor de educaţie extraşcolară I M 641*1) 770   72. Instructor de educaţie extraşcolară II M 629*1) 676   73. Instructor de educaţie extraşcolară III M 618*1) 642*1)   74. Instructor de educaţie extraşcolară       debutant M 605*1)   75. Asistent social I PL/M 694 939   76. Asistent social II PL/M 623*1) 803   77. Asistent social III PL/M 613*1) 684   78. Asistent social debutant PL/M 605*1)   79. Corepetitor I M 636*1) 722   80. Corepetitor II M 623*1) 656*1)   81. Corepetitor III M 613*1) 636*1)   82. Corepetitor debutant M 605*1)   83. Tehnician IA***) M 652*1) 989   84. Tehnician I***) M 641*1) 944   85. Tehnician II***) M 629*1) 857   86. Tehnician III***) M 618*1) 798   87. Tehnician debutant***) M 605*1)   88. Laborant IA S 944 1.280   89. Laborant I S 846 1.154   90. Laborant II S 708 1.050   91. Laborant I SSD 642*1) 1.135   92. Laborant II SSD 638*1) 1.044   93. Laborant III SSD 635*1) 925   94. Laborant I PL/M 618*1) 882   95. Laborant II PL/M 606*1) 784   96. Laborant debutant PL/M 600*1)   97. Pedagog şcolar IA S 944 1.280   98. Pedagog şcolar I S 846 1.154   99. Pedagog şcolar II S 708 1.050  100. Pedagog şcolar I SSD 642*1) 1.135  101. Pedagog şcolar II SSD 638*1) 1.044  102. Pedagog şcolar III SSD 635*1) 925  103. Pedagog şcolar IA M 618*1) 827  104. Pedagog şcolar I M 606*1) 741  105. Pedagog şcolar II M 600*1)  106. Analist, programator, inginer sistem;       IA S 853 1.623  107. Analist, programator, inginer sistem; I S 769 1.537  108. Analist, programator, inginer sistem;       II S 698 1.345  109. Analist, programator, inginer sistem;       III S 678 1.156  110. Analist, programator, inginer sistem;       IV S 660*1) 1.030  111. Analist, programator, inginer sistem;       debutant S 647*1)  112. Analist (programator) ajutor; IA M 652*1) 1.077  113. Analist (programator) ajutor; I M 641*1) 982  114. Analist (programator) ajutor; II M 629*1) 871  115. Analist (programator) ajutor; III M 618*1) 781  116. Analist (programator) ajutor; debutant M 605*1)  117. Operator, controlor date; I M 652*1) 999  118. Operator, controlor date; II M 641*1) 886  119. Operator, controlor date; III M 629*1) 794  120. Operator, controlor date; IV M 618*1) 707  121. Operator, controlor date; debutant M 605*1)  122. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; I S 826 1.648  123. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; II S 688 1.373  124. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; III S 647*1) 1.167  125. Comandant S 666*1) 1.541  126. Şef mecanic S 632*1) 1.247  127. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer       electrician S 632*1) 993  128. Căpitan M 600*1) 925  129. Şef mecanic M 600*1) 905  130. Ofiţer punte M 600*1) 844  131. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 600*1) 823  132. Şef echipaj M 600*1) 865  133. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor       ofiţer mecanic M 600*1) 611*1)  134. Inginer gradul IA S 697 1.343  135. Inginer gradul I S 682 1.261  136. Inginer gradul II S 672 1.155  137. Inginer gradul III S 660*1) 1.049  138. Inginer gradul debutant S 647*1)  139. Subinginer gradul I SSD 656*1) 1.155  140. Subinginer gradul II SSD 653*1) 1.069  141. Subinginer gradul III SSD 647*1) 944  142. Subinginer debutant SSD 635*1)  143. Medic primar S 839 1.677  144. Medic specialist S 809 1.540  145. Medic S 726 1.448  146. Medic stagiar S 647*1)  147. Psiholog, sociolog principal S 720 1.437  148. Psiholog, sociolog S 663*1) 1.279  149. Psiholog, sociolog debutant S 647*1)  150. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic I S 886 1.768  151. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic II S 850 1.617  152. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic III S 753 1.504  153. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333  154. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic V S 660*1) 1.125  155. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic debutant S 647*1)  156. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet I S 831 1.582  157. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet II S 749 1.497  158. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet III S 685 1.320  159. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet IV S 660*1) 1.125  160. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet S 647*1)  161. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet; I 600*1) 905  162. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet; II 600*1) 784  163. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet, III 600*1) 698  164. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet; debutant 600*1)  165. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406  166. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II S 666*1) 1.202  167. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III S 660*1) 1.125  168. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant S 647*1)  169. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I 636*1) 1.050  170. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II 623*1) 956  171. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III 613*1) 847  172. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant 605*1)  173. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic I S 704 1.406  174. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic II S 666*1) 1.233  175. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic III S 660*1) 1.191  176. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic S 647*1)  177. Muzeograf, bibliograf I SSD 656*1) 1.155  178. Muzeograf, bibliograf II SSD 653*1) 1.069  179. Muzeograf, bibliograf III SSD 647*1) 944  180. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 635*1)  181. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 636*1) 1.050  182. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 623*1) 956  183. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 613*1) 847  184. Secretar de redacţie, tehnoredactor       debutant M 605*1)  185. Regizor scenă (culise) I M 636*1) 1.050  186. Regizor scenă (culise) II M 623*1) 956  187. Regizor scenă (culise) III M 613*1) 847  188. Regizor scenă (culise) debutant M 605*1)  189. Căpitan secund, şef electrician, şef       mecanic secund S 648*1) 1.169  190. Ofiţer aspirant S 636*1)  191. Şef staţie RTG M 600*1) 978  192. Ofiţer RTG I M 625*1) 854  193. Ofiţer RTG II M 618*1) 781  194. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer,       dragor; aspirant M 600*1)  195. Medic veterinar I S 809 1.540  196. Medic veterinar II S 679 1.310  197. Medic veterinar III S 660*1) 1.125  198. Medic veterinar debutant S 647*1)  199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 679 1.309  200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 666*1) 1.146  201. Inginer agronom, zootehnist,       pedolog III S 660*1) 1.125  202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog       debutant S 647*1)  203. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) S 745 1.466  204. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) S 732 1.174  205. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) S 711 1.081  206. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) S 647*1)  207. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) SSD 661*1) 1.155  208. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) SSD 653*1) 1.069  209. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) SSD 647*1) 944  210. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) SSD 635*1)  211. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta I****) M 712 989  212. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta II****) M 687 944  213. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta III****) M 662*1) 781  214. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) M 605*1)  215. Antrenor categoria I*****) 735 1.467  216. Antrenor categoria II*****) 658*1) 1.234  217. Antrenor categoria III*****) 647*1) 1.167  218. Antrenor categoria IV*****) 636*1) 1.060  219. Antrenor categoria V*****) 623*1) 928  220. Antrenor debutant*****) 611*1)  221. Şef atelier şcoală I M 676 784  222. Şef atelier şcoală II M 667*1) 754  223. Şef atelier şcoală III M 664*1) 705  224. Instructor I M 676 734  225. Instructor II M 670 695  226. Model I M 676 705  227. Model II M 670 695  228. Supraveghetor noapte G 648*1) 673  229. Medic primar învăţământ special S 981 1.931  230. Medic specialist învăţământ special S 809 1.540  231. Medic învăţământ special S 726 1.448  232. Medic stagiar învăţământ special S 647*1)  233. Asistent medical principal învăţământ       special SSD 688 1.124  234. Asistent medical învăţământ special SSD 638*1) 1.006  235. Asistent medical debutant învăţământ       special SSD 635*1)  236. Asistent medical I învăţământ special PL/M 694 1.109  237. Asistent medical II învăţământ special PL/M 623*1) 991  238. Asistent medical debutant învăţământ       special PL/M 605*1)  239. Infirmieră învăţământ special G 600*1) 662*1)  240. Mediator şcolar I M/G 613*1) 662*1)  241. Mediator şcolar II M/G 605*1) 642*1)  242. Mediator şcolar debutant M/G 600*1)────────*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.*****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. Anexa 4Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente  crt. din salariul de încadrare                                                        - % -                                         ──────────────────────────────────────                                                       minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Rector 35 45  2. Prorector 25 30  3. Director general administrativ al universităţii 25 30  4. Decan 20 30  5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25  6. Prodecan 15 20  7. Administrator-şef al facultăţii 15 20  8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15  9. Director de departament 20 25 10. Şef de catedră 20 25 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente  crt. din salariul de încadrare                                                        - % -                                         ──────────────────────────────────────                                                       minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Inspector şcolar general 45 55  2. Inspector şcolar general adjunct 35 45  3. Inspector şcolar de specialitate 30 40  4. Inspector şcolar 25 30  5. Director de şcoală sau de liceu*) 25 35  6. Director adjunct de şcoală sau de liceu*) 20 25  7. Director (profesor învăţământ preşcolar/primar,     institutor, educatoare, învăţător)*) 15 25  8. Directorul casei corpului didactic 35 45 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________*) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente  crt. din salariul de încadrare                                                        - % -                                         ──────────────────────────────────────                                                       limita maximă ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Contabil-şef (administrator financiar) 40  2. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30  3. Secretar-şef facultate 25  4. Secretar-şef*) 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Anexa 5METODOLOGIE 10/05/2011------

Noutăți

 • LEGE nr. 128 din 17 mai 2005 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 10 din 25 noiembrie 1972 CODUL MUNCII
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 10 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 533 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 369 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 249 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 79 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • LEGE nr. 99 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 62 din 2 octombrie 1991 privind instituirea " Timbrului muzical "
 • LEGE nr. 54 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 249/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi a comisiilor de expertiza medico-militară
 • LEGE nr. 607 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 77 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 204/1974 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 34 din 30 mai 1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • LEGE nr. 12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 720 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 8 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 141 din 9 iulie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 392 din 30 octombrie 2006 pentru abrogarea unor acte normative
 • LEGE nr. 118 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 28 din 13 ianuarie 2003 pentru înfiinţarea comunei Paleu, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu
 • LEGE nr. 172 din 16 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 431 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea administraţiunii locale*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 155 din 20 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 681 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021