Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege reglementează condițiile în care forțele armate ale României, denumite în continuare forțe armate, participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Articolul 2(1) Misiunile și operațiile la care participă forțele armate în afara teritoriului statului român sunt:a) de apărare colectivă în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securității statelor membre ale Uniunii Europene;a^1) de implementare a măsurilor de asigurare a aliaților, prezență înaintată și descurajare, precum și a altor acțiuni stabilite prin decizii ale Consiliului Nord-Atlantic pentru asigurarea securității în spațiul Atlanticului de Nord, în conformitate cu prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949; (la 17-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017 ) b) de răspuns la crize;c) de pace;d) de asistență umanitară.(2) Misiunile și operațiile prevăzute la alin. (1) pot fi desfășurate sub mandatul Organizației Națiunilor Unite sau al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, sub conducerea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum și în cadrul unor coaliții.(3) Misiunile și operațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfășura și la solicitarea statului afectat. Articolul 3(1) Forțele armate pot participa la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condițiile legii și potrivit obligațiilor asumate de România prin tratate.(2) Forțele armate participă la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) cu structurile și personalul necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum și cu armamentul, tehnica și echipamentele corespunzătoare.(3) În vederea pregătirii și participării la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), forțele armate pot lua parte la exerciții, antrenamente, ceremoniale și alte activități conexe organizate în țară și în afara teritoriului statului român. Capitolul II Planificarea, trimiterea și retragerea în/din misiuni și operații ale forțelor armate Articolul 4(1) La propunerea Ministerului Apărării Naționale, Consiliul Suprem de Apărare a Țării analizează și hotărăște, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forțele armate ce pot fi puse la dispoziție în anul următor, în vederea participării la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Propunerea de participare la misiuni și operații în afara teritoriului statului român cuprinde și estimarea costurilor aferente. Articolul 5În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii și participării forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Articolul 6La apariția unor situații neprevăzute care necesită participarea cu forțe armate suplimentare la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, bugetele instituțiilor trimițătoare se rectifică în mod corespunzător, conform legii. Articolul 7(1) Trimiterea forțelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (1), se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Președintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele României informează Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luată, iar dacă Parlamentul este în vacanță, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.(2) În situația în care trimiterea forțelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se face în baza unui tratat internațional la care România este parte, precum și în situația în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea desfășurării unei misiuni sau operații neprevăzute la art. 2 alin. (1), Președintele României solicită aprobarea Parlamentului.(3) Pentru situații neprevăzute, la solicitarea organizațiilor internaționale cu vocație în domeniul securității sau a unor parteneri strategici, ministrul apărării naționale poate trimite în misiune individuală în afara teritoriului național observatori/monitori, consilieri și instructori militari, personal de stat major și de specialitate, după consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, fără a se depăși limitele numerice ale pachetului de forțe aprobat anual de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), ministrul apărării naționale informează Consiliul Suprem de Apărare a Țării în termen de 5 zile.(5) În situația schimbării fundamentale a împrejurărilor în care forțele armate au fost trimise în misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). În vederea fundamentării propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Apărare a Țării dispune măsurile necesare pentru consultarea aliaților, partenerilor sau organizațiilor internaționale sub egida cărora se desfășoară misiunile și operațiile.(6) Guvernul informează Parlamentul despre situația participării forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Articolul 8(1) Trimiterea forțelor armate în afara teritoriului statului român la activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) se aprobă de ministrul apărării naționale.(2) Trimiterea forțelor armate la exerciții sau antrenamente organizate în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3), se aprobă de:a) ministrul apărării naționale, la propunerea șefului Statului Major General, pentru pregătirea forțelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu;b) ministrul apărării naționale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situații decât cele prevăzute la lit. a). Articolul 9Pe timpul participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, forțele armate aplică regulile de angajare specifice misiunilor sau operațiilor respective, potrivit prevederilor legale în vigoare. Capitolul III Înțelegeri tehnice și transferul de autoritate Articolul 10(1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în cadrul unor forțe internaționale sau în cadrul unor unități ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale încheie înțelegeri tehnice.(2) Procedura de încheiere a înțelegerilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11(1) Transferul de autoritate se realizează de către Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major General, și reprezintă acțiunea prin care România predă controlul, la nivel operațional și/sau tactic, al forțelor sale participante într-o anumită misiune sau operație comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operația respectivă.(2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor și operațiilor în afara teritoriului statului român, forțele armate pot avea sub control operațional și/sau tactic unități ori subunități ale forțelor armate străine, în condițiile prevăzute în transferul de autoritate efectuat între forțele armate străine și comandantul/comandamentul forțelor armate române.(3) Forțele armate participante la misiuni și operații în afara teritoriului statului român execută ordinele comandantului forței căruia i se subordonează, potrivit înțelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internațional și ale regulilor de angajare. Articolul 12(1) În situația în care un militar român primește un ordin, o directivă ori un consemn de la autoritățile ierarhic superioare ale misiunii sau operației, care contravine normelor de drept internațional, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, refuză executarea acestuia.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), militarul român informează de îndată autoritățile ierarhic superioare române și urmează instrucțiunile primite de la acestea. Articolul 13Participanților la misiuni și operații în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfășurarea de activități economice, altele decât cele necesare susținerii logistice, precum și orice intervenție în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia acționează care ar depăși mandatul încredințat. Capitolul IV Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului Articolul 14(1) Încadrarea structurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) care urmează a fi puse la dispoziție pentru misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face, de regulă, cu personal profesionalizat.(2) Selecționarea personalului și stabilirea duratei participării acestuia la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor și metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Articolul 15(1) Forțele armate participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român cu personal militar iar, la nevoie, și cu personal civil propriu.(2) În cazul în care Ministerul Apărării Naționale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni și operații, acesta poate selecționa rezerviști voluntari ori salariați civili, care vor fi încadrați potrivit statelor de organizare.(3) Pe durata pregătirii și desfășurării misiunilor și operațiilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă.(4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecționat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată sau numite pe o durată determinată, în condițiile legii. Articolul 16(1) Personalul militar și civil participant la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază, pe durata acestora, de:a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezență în zona de operații, cu posibilitatea de a fi efectuat și pe timpul executării misiunii, în țara de dislocare, în zona de dislocare sau în România, în funcție de situația de securitate din zonă; acordarea și efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale;b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale în vigoare;c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operație, cu excepția cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internaționale sub egida cărora se execută misiunea sau operația respectivă.(2) Personalul participant la activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.(3) Pe perioada participării la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensații, prime, indemnizații și alte drepturi, acordate potrivit actelor normative în vigoare personalului încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, nu poate fi diminuat. Articolul 17Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism și devotament, personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român i se pot conferi decorații, potrivit prevederilor legale. Articolul 18(1) Personalul participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condițiile și cuantumurile prevăzute de lege.(2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptățiți, potrivit legii.(3) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate și însoțitorii acestuia beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operația respectivă. Cheltuielile de spitalizare sunt în sarcina Ministerului Apărării Naționale.(4) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate poate fi vizitat de soț și rudele de gradul I, câte 5 zile, după internare și la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naționale, în condițiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate. Capitolul V Aspecte financiare Articolul 19(1) Fondurile necesare participării forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor trimițătoare.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii sau operației și executarea acesteia în zona de operații, astfel:a) dislocarea forțelor armate din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operației, precum și repatrierea acestora;b) unele achiziții de bunuri, lucrări și servicii necesare misiunilor sau operațiilor, precum și realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operație;c) cheltuieli de operare și sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor și operațiilor;d) selecționarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, însoțirea eșaloanelor de transport și controalele efectuate în zona de misiune sau operație, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activități;e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal și, după caz, pentru tehnică;f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din teatrul de operații și asigurarea transportului însoțitorilor acestora;g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și îndeplinirea formalităților specifice;h) despăgubirea terților pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operațiilor;i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activităților necesare dezvoltării relațiilor cu autoritățile locale și populația civilă, asigurarea activităților de protocol, desfășurarea activităților informativ-operative, precum și efectuarea despăgubirilor cu titlu de favoare în condițiile în care nu există o obligație din partea statului român.(3) În situațiile prevăzute la art. 6, achizițiile de tehnică și echipament prevăzute la alin. (2) pot fi derulate în regim de urgență, prin derogare de la prevederile legale care reglementează domeniul achizițiilor publice, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Articolul 20Finanțarea cheltuielilor determinate de participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român se realizează în condițiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Articolul 21(1) Contabilitatea valorilor materiale și bănești se organizează și se conduce potrivit legislației române și normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Naționale. În anumite situații, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, justificarea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, întocmit de o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.(2) Normele de înzestrare și de consum specifice, precum și metodologiile de aplicare a acestora se aprobă pentru fiecare teatru de operații, prin ordin al ministrului apărării naționale. Articolul 22(1) Bunurile aflate în dotarea forțelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunilor și operațiilor în afara teritoriului statului român, se scad din evidența contabilă, potrivit prevederilor legale și procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Bunurile a căror aducere în țară costă mai mult decât valoarea de inventar actualizată a acestora pot fi valorificate ori donate autorităților/comunităților locale sau organizațiilor neguvernamentale din zona de operații, în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și bunurilor aflate în gestiunea misiunilor permanente care își încetează activitatea, în situația în care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fără plată la alte instituții publice.(4) Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (2) și (3) vor fi reținute integral de instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională ca venituri proprii și vor fi folosite pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Articolul 23(1) Pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor și operațiilor de către forțele armate, persoanele împuternicite, în condițiile legii, de ministrul apărării naționale sunt abilitate să încheie contracte și, respectiv, să efectueze plăți în valută. În situația în care motivele de securitate, necesitățile operative sau uzanțele locale nu permit aplicarea legislației naționale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementează domeniul achizițiilor publice, achiziția de bunuri, lucrări și/sau servicii se face în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, fondurile necesare asigurându-se, dacă este cazul, în numerar.(2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor și operațiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe bază de contract, cu plata unor sume negociate în conformitate cu reglementările instituțiilor trimițătoare.(3) În funcție de cerințe, pot fi selecționate și persoane care nu au cetățenia română, din țară sau din străinătate, care au cunoștințele necesare asigurării unor servicii în teatrele de operații. Drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin contracte de prestări servicii. Articolul 24(1) Plata obligațiilor financiare ale forțelor armate se efectuează în valută acceptată în zona de dislocare, în numerar sau prin conturi în valută, deschise la unități bancare, potrivit legii.(2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în funcție de evoluția cursului valutar stabilit de Banca Națională a României la data efectuării plății. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 25La ieșirea și intrarea din/în țară a forțelor armate participante la misiuni și operații, precum și la activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), în afara teritoriului statului român, autoritatea vamală română îndeplinește formalitățile vamale necesare, în procedură simplificată, stabilită prin ordin aparținând conducătorului Autorității Naționale a Vămilor. Articolul 26Drepturile de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere și transport ale personalului militar și civil participant la misiunile și operațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și ale celui care execută misiuni în zona de operații, în sprijinul forțelor armate dislocate, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune sau operație, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 27Dispozițiile prezentei legi se aplică tuturor instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională. Competențele ministrului apărării naționale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituțiilor respective. Articolul 28Capitolul II "Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională" din anexa nr. VII "Familia ocupațională de funcții bugetare «apărare, ordine publică și siguranță națională» la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 45, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, prevederile art. 35-44 se aplică în mod corespunzător.2. Titlul secțiunii a 9-a va avea următorul cuprins: Secţiunea a 9-aSalarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român3. La articolul 77, părțile introductive ale alineatelor (1) și (3) vor avea următorul cuprins:(1) Personalul militar care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:...................................................................(3) Personalul civil care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:4. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pentru drepturile salariale acordate personalului care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, stabilite potrivit art. 77 din prezenta anexă, precum și pentru drepturile reglementate în secțiunile a 4-a și a 5-a din prezenta anexă nu se aplică reglementările care limitează suma sporurilor, compensațiilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale acordată atât individual, cât și cumulat la nivelul fiecărui ordonator de credite. Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 15 iunie 2011.Nr. 121.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
 • LEGE nr. 174 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 214 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGEA nr. 8 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 28 octombrie 1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 212 din 25 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 510 din 28 noiembrie 2003 privind aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi la bugetul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru finanţarea programelor de asistenţă umanitară internaţională
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 66 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 573 din 23 octombrie 2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 255 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
 • LEGE nr. 103 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, prin reorganizarea comunei Voila
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • LEGE nr. 242 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004
 • LEGE nr. 73 din 28 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
 • LEGE nr. 1 din 15 noiembrie 1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară şi autofinantarea unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 83 din 21 iulie 1992 privind procedura urgenta de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie
 • LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 46 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 64 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 mai 2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 155 din 11 iulie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2004 privind înfiinţarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Găleşti, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 62 din 21 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020