Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 iunie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (**republicată**)(*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)(actualizată până la data 1 februarie 2014*)

----------------────────**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 104/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. (2) Substanţele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (3) Anexa poate fi modificată prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping.---------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 2 (1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată. (2) Prin producerea de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substanţe dopante cu grad mare de risc, precum şi de produse care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept. (3) Prin trafic ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul şi exportul ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept. Capitolul II Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de riscConsiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc Articolul 3Pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping se înfiinţează Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul. Articolul 4 (1) Consiliul are în componenţă 7 membri, după cum urmează: a) preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; b) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; c) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; d) un reprezentant al Autorităţii Naţionale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; f) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, desemnat de ministrul sănătăţii; g) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei. (2) Activitatea Consiliului este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată. (4) Membrii Consiliului sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi să depună declaraţii de confidenţialitate şi privind conflictul de interese, potrivit legii. (5) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare organizate trimestrial şi în şedinţe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui. (6) Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară. (7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (8) Membrii Consiliului, care participă la şedinţe, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Articolul 5 (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituţia publică care l-a desemnat sau prin deces. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit. Articolul 6Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează măsurile sau operaţiunile convenite de către instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, în scopul identificării disfuncţionalităţilor intervenite în aplicarea acestora şi al formulării de propuneri pentru eliminarea lor; b) propune armonizarea, actualizarea şi adaptarea legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale, pe baza datelor privind amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc; c) întocmeşte raportul anual privind evoluţia şi nivelul traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, pe care Agenţia Naţională Anti-Doping îl înaintează Guvernului şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile semnate de România. Articolul 7Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională a Vămilor, prin formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmit, de îndată, Agenţiei Naţionale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atribuţiile acestora. Capitolul III Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism şi de fitnessMăsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism şi de fitness Articolul 8 (1) Personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism şi de fitness se desfăşoară potrivit reglementărilor prezentei legi. (2) Agenţia Naţională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ. (3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia. Articolul 9 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. (2) Certificatul de funcţionare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism şi de fitness se comercializează substanţe dopante cu grad mare de risc. (3) Modul şi condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism şi de fitness au obligaţia de a solicita eliberarea certificatului de funcţionare prevăzut la alin. (1). (5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, sumele astfel obţinute constituindu-se venituri proprii. (6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce desfăşoară activităţi sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenţia Naţională AntiDoping. (7) Metodologia, modul şi condiţiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condiţiile şi modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Articolul 10În vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activităţi sportive, recreative şi distractive. Articolul 11 (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competenţelor prevăzute de lege, se înfiinţează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenţiei Naţionale AntiDoping. (2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Agenţia Naţională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condiţiile legii, terenuri, spaţii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii oficiilor sau activitatea acestora se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii. Articolul 12 (1) Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepţia celui organizat în municipiul Bucureşti, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcţie de nevoile la nivel de teritoriu şi pentru eficientizarea activităţii proprii. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fişa postului. Capitolul IV SancţiuniSancţiuni Articolul 13 (1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. (2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 14 (1) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness a substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei. (2) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 15 (1) Desfăşurarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără certificatul de funcţionare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. (2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni. Articolul 16 (1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping în sălile de culturism şi de fitness, în scopul exercitării atribuţiilor de control, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator dispune ca sancţiune contravenţională complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni. (3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcţionare emis de Agenţia Naţională Anti-Doping. (4) Reluarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit. Articolul 17 (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul sau exportul de substanţe dopante cu grad mare de risc, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei. Articolul 18 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 14-16 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 17 şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţională a Vămilor şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 13-17 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19 (1) Fabricarea, prepararea, procesarea şi transformarea de steroizi anabolici sintetici, testosteron şi derivaţi ai săi, eritropoietină, hormoni de creştere şi substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă. (2) Tentativa se pedepseşte.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 20Abrogat.---------Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 21Abrogat.---------Art. 21 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 22Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 19 şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit o astfel de infracţiune beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 23 (1) Substanţele dopante cu grad mare de risc şi alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. (2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a bunurilor prevăzute la alin. (1). (3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, potrivit alin. (1) şi (2), se constituie venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat. Articolul 24În cazul solicitării expertizei substanţelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant. Articolul 25 (1) Substanţele dopante cu grad mare de risc confiscate se distrug. Păstrarea de probe este obligatorie. (2) Distrugerea substanţelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Consiliului. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 5 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. (4) Procedura de distrugere a substanţelor dopante cu grad mare de risc confiscate, prevăzute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 26În cazul în care substanţele descoperite pe parcursul controlului intră şi sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenţia Naţională Anti-Doping are obligaţia de a înştiinţa de îndată organele de urmărire penală competente, precum şi Agenţia Naţională Antidrog, regimul sancţionator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative. Capitolul V Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 25 alin. (4). Articolul 28În vederea îndeplinirii prevederilor art. 11 şi 12, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006*) privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi şi se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere şi religie, titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru Agenţia Naţională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare.───────────*) Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare. Articolul 29Dispoziţiile capitolului IV din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 227/2006, republicată. Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011. AnexăLISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC┌────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Secţiunea │ Grupa de substanţe │ Substanţa activă ││crt.│ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1.│Agenţi anabolici │Steroizi anabolici androgeni │1-androstendiol ││ │ │exogeni ├────────────────────┤│ │ │ │1-androstendionă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │bolandiol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │bolasteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │boldenon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │boldion ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │calusteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │clostebol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │danazol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │dehidroclormetil- ││ │ │ │testosteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │dezoximetil- ││ │ │ │testosteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │drostanolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │etilestrenol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fluoximesteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │formebolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │furazabol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │gestrinon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │4-hidroxitestosteron││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │mestanolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │mesterolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metenolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metandienonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metandriol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metasteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metildienolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metil-1-testosterone││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metilnortestosteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metiltestosteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metribolonă (metil- ││ │ │ │trienolon) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │miboleron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │nandrolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │19-norandrostendionă││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │norboleton ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │norclostebol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │noretandrolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oxabolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oxandrolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oximesteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oximetolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │prostanozol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │quinbolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │stanozolol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │stenbolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │1-testosteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │tetrahidrogestrinonă││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │trenbolon ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Steroizi anabolici androgeni │androstendiol ││ │ │endogeni ├────────────────────┤│ │ │ │androstendionă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │dihidrotestosteron ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │prasteron ││ │ │ │(dehidroepian- ││ │ │ │drosteron, DHEA) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │testosteron, precum ││ │ │ │şi următorii meta- ││ │ │ │boliţi şi izomeri: ││ │ │ │5 alfa-androstan-3 ││ │ │ │alfa, 17 alfa-diol; ││ │ │ │5 alfa-androstan-3 ││ │ │ │alfa, 17 beta-diol; ││ │ │ │5 alfa-androstan-3 ││ │ │ │beta, 17 alfa-diol; ││ │ │ │5 alfa-androstan-3 ││ │ │ │beta, 17 beta-diol; ││ │ │ │androst-4-en-3 alfa,││ │ │ │17 alfa-diol; ││ │ │ │androst-4-en-3 alfa,││ │ │ │17 beta-diol; ││ │ │ │androst-4-en-3 beta,││ │ │ │17 alfa-diol; ││ │ │ │androst-5-en-3 alfa,││ │ │ │17 alfa-diol; ││ │ │ │androst-5-en-3 alfa,││ │ │ │17 beta-diol; ││ │ │ │androst-5-en-3 beta,││ │ │ │17 alfa-diol; ││ │ │ │4-androstendiol ││ │ │ │(androst-4-en-3 be- ││ │ │ │ta, 17 betadiol); ││ │ │ │5-androstendion ││ │ │ │(androst-5-en-3,17- ││ │ │ │dionă); epidihi- ││ │ │ │drotestosteron; ││ │ │ │epitestosteron, 3 ││ │ │ │alfa-hidroxi-5 ││ │ │ │alfaandrostan- ││ │ │ │17-onă; ││ │ │ │3 beta-hidroxi-5 ││ │ │ │alfa-androstan- ││ │ │ │17-onă; ││ │ │ │19-norandrosteron; ││ │ │ │19-noretiocolanolon;││ │ │ │etiocolanolon; ││ │ │ │7 alfa-hidroxi-DHEA;││ │ │ │7 beta-hidroxi-DHEA;││ │ │ │7-ceto-DHEA ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Alţi agenţi anabolici │clenbuterol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │modulatorii recep- ││ │ │ │torilor androgeni ││ │ │ │selectivi (SARMs) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │tibolon ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │zeranol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │zilpaterol │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2.│Hormoni pepti- │Agenţi de stimulare a │eritropoietină (EPO)││ │dici, factori de │eritropoezei ├────────────────────┤│ │creştere şi │ │darbepoietină (dEP) ││ │substanţe │ ├────────────────────┤│ │înrudite │ │metoxi polietilen ││ │ │ │glicolepoetină beta ││ │ │ │(CERA) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │hematidă ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Gonadotrofina corionică (CG) şi │follitropinum alfa ││ │ │hormonul luteinizant (LH) la ├────────────────────┤│ │ │bărbaţi │follitropinum beta ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │gonadotrophinum ││ │ │ │chorionicum ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │goserelinum ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │hormon luteinizant ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Corticotrofinele │leuprorelinum ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │tetracosactidum ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │triptorelinum ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Hormonul de creştere (GH) şi │hormonul de creştere││ │ │factorii de creştere ce afectează│(GH) ││ │ │sinteza/degradarea proteinei │somatotropin ││ │ │muşchilor, tendoanelor sau liga- ├────────┬───────────┤│ │ │mentelor, vascularizarea, uti- │Factorii│somatomedin││ │ │lizarea energiei, capacitatea │de creş-│C ││ │ │de regenerare sau comutarea │tere ├───────────┤│ │ │tipului de fibră │insuli- │aminotrope-││ │ │ │nosimi- │7 ││ │ │ │lari │anterior ││ │ │ │(IGF-1) │pituitary ││ │ │ │ ├───────────┤│ │ │ │ │pituitary ││ │ │ │ │growth ││ │ │ │ │hormone ││ │ │ │ │(pGH) ││ │ │ │ ├───────────┤│ │ │ │ │mecasermin │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────┴───────────┤│ │ │ │factori de creştere ││ │ │ │mecanici (MGFs) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │factorul de creştere││ │ │ │a trombocitelor ││ │ │ │derivate (PDGF) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │factori de creştere ││ │ │ │a fibroblastelor ││ │ │ │(FGFs) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │factori de creştere ││ │ │ │a endoteliului ││ │ │ │vascular (VEGF) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │factor de creştere a││ │ │ │hepatocitelor (HGF) │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3.│Hormoni antago- │Inhibitori de aromatază │aminoglutetimid ││ │nişti şi │ ├────────────────────┤│ │modulatori │ │anastrozol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │androstatriendionă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │4-androstern-3,6,17-││ │ │ │triona (6-oxo) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │exemestan ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │formestan ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │letrozol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │testolactonă ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Modulatori ai receptorilor de │raloxifen ││ │ │estrogeni selectivi (SERMs) ├────────────────────┤│ │ │ │tamoxifen ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │toremifen ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Alte substanţe antiestrogenice │clomifen ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │ciclofenil ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fulvestrant ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Agenţi care modifică funcţia │inhibitori ai ││ │ │(funcţiile) miostatinei │miostatinei │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4.│Dopajul cu sânge │Creşterea artificială a absorb- │perfluorochimicale ││ │ │ţiei, transportului sau ├────────────────────┤│ │ │eliberării de oxigen │efaproxiral (RSR 13)││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │înlocuitori de sânge││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │hemoglobina ││ │ │ │microincapsulată │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5.│Abrogată │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 6.│Dopajul genetic │Transferul de celule sau elemente│ ││ │ │genetice (de exemplu: ADN, ARN) │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Utilizarea de agenţi biologici │peroxisome prolife- ││ │ │sau farmacologici care modifică │rator ││ │ │expresia genelor │activated ││ │ │ │receptor delta ││ │ │ │(PPAR delta) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │agoniştii axis PPAR ││ │ │ │delta-AMP-activated ││ │ │ │protein kinase ││ │ │ │(AMPK) │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 7.│Stimulentele │Stimulente nonspecifice │adrafinil ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │amfepramonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │amifenazol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │amfetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │amfetaminil ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │benfluorex ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │benzfetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │benzilpiperazină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │bromantan ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │clobenzorex ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │cocaină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │cropropamidă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │crotetamidă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │dimetilamfetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │etilamfetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │famprofazonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fencamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fenetilină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fenfluramină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fenproporex ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │furfenorex ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │mefenorex ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │mefentermină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │mesocarb ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metamfetamina (D-) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │p-metilamfetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metilendioxiamfe- ││ │ │ │tamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metilendioximetam- ││ │ │ │fetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metilhexanamină ││ │ │ │(dimetilpentilamină)││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │dimetilhexilamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │modafinil ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │norfenfluramină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fendimetrazină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fenmetrazină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fentermină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │4-fenilpiracetam ││ │ │ │(carfedon) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │prenilamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │prolintan ││ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Stimulente specifice │andrenalină ││ │ │ │(epinefrină) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │catină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │efedrină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │etamivan ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │etilefrină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fenbutrazat ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fencamfamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │heptaminol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │izometeptenă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │levmetamfetamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │meclofenoxat ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metilefedrină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metilfenidat ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │niketamidă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │norfenefrină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │octopamidă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oxilofrină ││ │ │ │(metilsinefrină) ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │parahidroxiamfe- ││ │ │ │tamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │pemolină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │pentetrazol ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │fenprometamină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │propilhexedrină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │pseudoefedrină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │selegilină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │sibutramină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │stricnină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │tuaminoheptan │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 8.│Narcotice │ │buprenorfină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │dextromoramidă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │diamorfină (heroină)││ │ │ ├────────┬───────────┤│ │ │ │fentanil│remifenta- ││ │ │ │ │nil ││ │ │ ├────────┼───────────┤│ │ │ │ │sufentanil ││ │ │ ├────────┴───────────┤│ │ │ │hidromorfonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │metadonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │morfină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oxicodonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │oximorfonă ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │pentazocină ││ │ │ ├────────────────────┤│ │ │ │petidină │├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 9.│Canabinoide │ │delta9-tetrahidro- ││ │ │ │canabinol (THC) ││ │ │ ├──────────┬─────────┤│ │ │ │haşiş │ ││ │ │ ├──────────┼─────────┤│ │ │ │marijuana │ ││ │ │ ├──────────┼─────────┤│ │ │ │HU-210 │ │└────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘- sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;- produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.----------Anexa a fost modificată de pct. 1, 2, 3 şi 4 ale art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012.*Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 104/2008 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:"Art. II. - În tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanţe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc.Art. III. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanţe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc.".---------

Noutăți

 • LEGE nr. 219 din 27 iulie 2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă
 • LEGE nr. 201 din 28 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv, la 20 decembrie 1996, şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 martie 1997
 • LEGE nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transferul, cu titlu gratuit, al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 39 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 243 din 9 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • LEGE nr. 398 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 9 din 7 martie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Belarus, încheiat la Bucureşti la 7 mai 1993
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 154 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 343 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 8 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 mai 2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 16 din 21 februarie 2008 pentru aderarea României la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • LEGE nr. 79 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 394 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
 • LEGE nr. 70 din 26 martie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021