Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 iunie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (**republicată**)privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 iunie 2011

  **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 104/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008. Capitolul I Dispoziții generaleDispoziții generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.(2) Substanțele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(3) Anexa poate fi modificată prin înscrierea unei noi substanțe sau prin radierea unei substanțe, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Articolul 2(1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozițiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată.(2) Prin producerea de substanțe dopante cu grad mare de risc se înțelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substanțe dopante cu grad mare de risc, precum și de produse care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.(3) Prin trafic ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc se înțelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deținerea, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul și exportul ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad mare de risc și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept. Capitolul II Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de riscConsiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc Articolul 3Pe lângă Agenția Națională Anti-Doping se înființează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul. Articolul 4(1) Consiliul are în componență 7 membri, după cum urmează:a) președintele Agenției Naționale Anti-Doping;b) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, desemnat de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;c) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române;d) un reprezentant al Autorității Naționale a Vămilor, desemnat de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală;e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) un reprezentant al Ministerului Sănătății, desemnat de ministrul sănătății;g) un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de ministrul justiției.(2) Activitatea Consiliului este condusă de un președinte care este și președintele Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată.(4) Membrii Consiliului sunt obligați să respecte secretul profesional și să depună declarații de confidențialitate și privind conflictul de interese, potrivit legii.(5) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare organizate trimestrial și în ședințe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui.(6) Convocarea Consiliului se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(8) Membrii Consiliului, care participă la ședințe, beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la ședințe nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui. Articolul 5(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituția publică care l-a desemnat sau prin deces.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit. Articolul 6Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc;c) întocmește raportul anual privind evoluția și nivelul traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România. Articolul 7Inspectoratul General al Poliției Române și Autoritatea Națională a Vămilor, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmit, de îndată, Agenției Naționale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atribuțiile acestora. Capitolul III Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism și de fitnessMăsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism și de fitness Articolul 8(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi.(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ.(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia. Articolul 9(1) Pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenția Națională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.(2) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism și de fitness se comercializează substanțe dopante cu grad mare de risc.(3) Modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism și de fitness au obligația de a solicita eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1).(5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii.(6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce desfășoară activități sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deținerii de către unul dintre angajații acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională AntiDoping.(7) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping. Articolul 10În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activități sportive, recreative și distractive. Articolul 11(1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competențelor prevăzute de lege, se înființează 8 oficii zonale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul București, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenției Naționale AntiDoping.(2) Sediile oficiilor, competența teritorială, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Agenția Națională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condițiile legii, terenuri, spații și bunuri necesare desfășurării activității oficiilor sau activitatea acestora se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii. Articolul 12(1) Statul de funcții, structura posturilor pe oficii, precum și încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepția celui organizat în municipiul București, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcție de nevoile la nivel de teritoriu și pentru eficientizarea activității proprii.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fișa postului. Capitolul IV SancțiuniSancțiuni Articolul 13(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad mare de risc, cu excepția steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului și a derivaților săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creștere și a substanțelor chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 14(1) Comercializarea și deținerea în sălile de culturism și de fitness a substanțelor dopante cu grad mare de risc, cu excepția steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului și a derivaților săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creștere și a substanțelor chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.(2) Comercializarea și deținerea în sălile de culturism și de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Articolul 15(1) Desfășurarea activității în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără certificatul de funcționare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni. Articolul 16(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping în sălile de culturism și de fitness, în scopul exercitării atribuțiilor de control, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator dispune ca sancțiune contravențională complementară suspendarea activității sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.(3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcționare emis de Agenția Națională Anti-Doping.(4) Reluarea activității în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit. Articolul 17(1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul de substanțe dopante cu grad mare de risc, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei. Articolul 18(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 13 și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății și de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 14-16 și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Constatarea contravenției prevăzute la art. 17 și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Națională a Vămilor și de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(4) Contravențiilor prevăzute la art. 13-17 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19Fabricarea, prepararea, procesarea și transformarea de steroizi anabolici sintetici, testosteron și derivați ai săi, eritropoietină, hormoni de creștere și substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei. (la 16-10-2014, Art. 19 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 128 din 8 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 13 octombrie 2014. ) Articolul 20Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Articolul 21Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 21 a fost abrogat de pct. 3 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Articolul 22Persoana care a comis infracțiunea prevăzută la art. 19 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit o astfel de infracțiune beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. (la 01-02-2014, Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Articolul 23(1) Substanțele dopante cu grad mare de risc și alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanțelor dopante cu grad mare de risc și a bunurilor prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, potrivit alin. (1) și (2), se constituie venituri la bugetul de stat și se evidențiază în cont separat în bugetul de stat. Articolul 24În cazul solicitării expertizei substanțelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant. Articolul 25(1) Substanțele dopante cu grad mare de risc confiscate se distrug. Păstrarea de probe este obligatorie.(2) Distrugerea substanțelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai Consiliului.(3) Abrogat. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 5 al art. 205 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (4) Procedura de distrugere a substanțelor dopante cu grad mare de risc confiscate, prevăzute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 26În cazul în care substanțele descoperite pe parcursul controlului intră și sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agenția Națională Anti-Doping are obligația de a înștiința de îndată organele de urmărire penală competente, precum și Agenția Națională Antidrog, regimul sancționator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative. Capitolul V Dispoziții finaleDispoziții finale Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9 alin. (3) și la art. 25 alin. (4). Articolul 28În vederea îndeplinirii prevederilor art. 11 și 12, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006*) privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi și se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere și religie, titlul 51 - Transferuri între unități ale administrației publice, pentru Agenția Națională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare. Notă
  *) Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.
  Articolul 29Dispozițiile capitolului IV din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Legii nr. 227/2006, republicată. Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011.
  ANEXĂLISTA SUBSTANȚELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC
  Nr. crt.Secțiunea Grupa de substanțe Substanța activă
  1.Agenți anabolici Steroizi anabolici androgeni exogeni 1-androstendiol
  1-androstendionă
  bolandiol
  bolasteron
  boldenon
  boldion
  calusteron
  clostebol
  danazol
  dehidroclormetiltestosteron
  dezoximetiltestosteron
  drostanolon
  etilestrenol
  fluoximesteron
  formebolon
  furazabol
  gestrinon
  4-hidroxitestosteron
  mestanolon
  mesterolon
  metenolon
  metandienonă
  metandriol
  metasteron
  metildienolon
  metil-1-testosterone
  metilnortestosteron
  metiltestosteron
  metribolonă (metiltrienolon)
  miboleron
  nandrolon
  19-norandrostendionă
  norboleton
  norclostebol
  noretandrolon
  oxabolon
  oxandrolon
  oximesteron
  oximetolon
  prostanozol
  quinbolon
  stanozolol
  stenbolon
  1-testosteron
  tetrahidrogestrinonă
  trenbolon
  Steroizi anabolici androgeni endogeni androstendiol
  androstendionă
  dihidrotestosteron
  prasteron (dehidroepian- drosteron, DHEA)
  testosteron, precum și următorii metaboliți și izomeri: 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol; androst-4-en-3 alfa,17 alfa-diol; androst-4-en-3 alfa,17 beta-diol; androst-4-en-3 beta,17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa,17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa,17 beta-diol; androst-5-en-3 beta,17 alfa-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, 17 betadiol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17- dionă); epidihidrotestosteron; epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon; etiocolanolon; 7 alfa-hidroxi-DHEA;7 beta-hidroxi-DHEA;7-ceto-DHEA
  Alți agenți anabolici clenbuterol
  modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs)
  tibolon
  zeranol
  zilpaterol
  2.Hormoni peptidici, factori de creștere și substanțe înrudite Agenți de stimulare a eritropoezei eritropoietină (EPO)
  darbepoietină (dEP)
  metoxi polietilen glicolepoetină beta (CERA)
  hematidă
  Gonadotrofina corionică (CG) și hormonul luteinizant (LH) la bărbați follitropinum alfa
  follitropinum beta
  gonadotrophinum chorionicum
  goserelinum
  hormon luteinizant
  Corticotrofinele leuprorelinum
  tetracosactidum
  triptorelinum
  Hormonul de creștere (GH) și factorii de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră hormonul de creștere (GH) somatotropin
  Factorii de creștere insulino- similari (IGF-1) somatomedin C
  aminotrope-7 anterior pituitary
  pituitary growth hormone (pGH)
  mecasermin
  factori de creștere mecanici (MGFs)
  factorul de creștere a trombocitelor derivate (PDGF)
  factori de creștere a fibroblastelor (FGFs)
  factori de creștere a endoteliului vascular (VEGF)
  factor de creștere a hepatocitelor (HGF)
  3.Hormoni antagoniști și modulatori Inhibitori de aromatază aminoglutetimid
  anastrozol
  androstatriendionă
  4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo)
  exemestan
  formestan
  letrozol
  testolactonă
  Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) raloxifen
  tamoxifen
  toremifen
  Alte substanțe antiestrogenice clomifen
  ciclofenil
  fulvestrant
  Agenți care modifică funcția (funcțiile) miostatinei inhibitori ai miostatinei
  4.Dopajul cu sânge Creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen perfluorochimicale
  efaproxiral (RSR 13)
  înlocuitori de sânge
  hemoglobina microincapsulată
  5.Abrogată
  6.Dopajul genetic Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu: ADN, ARN)
  Utilizarea de agenți biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor peroxisome proliferator activated receptor delta (PPAR delta)
  agoniștii axis PPAR delta-AMP-activated protein kinase (AMPK)
  7.Stimulentele Stimulente nonspecifice adrafinil
  amfepramonă
  amifenazol
  amfetamină
  amfetaminil
  benfluorex
  benzfetamină
  benzilpiperazină
  bromantan
  clobenzorex
  cocaină
  cropropamidă
  crotetamidă
  dimetilamfetamină
  etilamfetamină
  famprofazonă
  fencamină
  fenetilină
  fenfluramină
  fenproporex
  furfenorex
  mefenorex
  mefentermină
  mesocarb
  metamfetamina (D-)
  p-metilamfetamină
  metilendioxiamfetamină
  metilendioximetamfetamină
  metilhexanamină (dimetilpentilamină)
  dimetilhexilamină
  modafinil
  norfenfluramină
  fendimetrazină
  fenmetrazină
  fentermină
  4-fenilpiracetam (carfedon)
  prenilamină
  prolintan
  Stimulente specifice andrenalină (epinefrină)
  catină
  efedrină
  etamivan
  etilefrină
  fenbutrazat
  fencamfamină
  heptaminol
  izometeptenă
  levmetamfetamină
  meclofenoxat
  metilefedrină
  metilfenidat
  niketamidă
  norfenefrină
  octopamidă
  oxilofrină (metilsinefrină)
  parahidroxiamfetamină
  pemolină
  pentetrazol
  fenprometamină
  propilhexedrină
  pseudoefedrină
  selegilină
  sibutramină
  stricnină
  tuaminoheptan
  8.Narcotice buprenorfină
  dextromoramidă
  diamorfină (heroină)
  fentanilremifentanil
  sufentanil
  hidromorfonă
  metadonă
  morfină
  oxicodonă
  oximorfonă
  pentazocină
  petidină
  9.Canabinoide delta9-tetrahidrocanabinol (THC)
  hașiș
  marijuana
  HU-210
  – sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel. (la 21-12-2012, Anexa a fost modificată de pct. 1, 2, 3 si 4 ale art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012. )
  *Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 10/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă", care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 104/2008 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:Articolul IIÎn tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanțe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuiește cu sintagma substanțe dopante cu grad mare de risc.Art. III. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanțe cuprinse în «lista interzisă» se înlocuiește cu sintagma substanțe dopante cu grad mare de risc.---------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 208 din 29 iunie 2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 232 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 262 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 86 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 159 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 514 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 9 februarie 2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 225 din 1 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE LX din 1 ianuarie 1881 despre procedura de execuţie silită imobiliară în Transilvania*)
 • LEGE nr. 35 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • LEGE nr. 126 din 22 decembrie 1992 privind abrogarea unor acte normative aplicabile în domeniul ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 164 din 4 octombrie 2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • LEGE nr. 38 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 134 din 23 iulie 1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjana, semnat la Baku la 27 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 248 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 106 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 337 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021