Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 11 iulie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 (*actualizată*)privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor(actualizată la data de 6 noiembrie 2015*)

----------În considerarea dreptului constituţional la un mediu înconjurător sănătos, reprezintă acţiune de interes public major şi general creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora,în scopul asigurării sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi siguranţei populaţiei, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a calităţii mediului natural, în condiţiile respectării şi punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local şi naţional.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii. (3) În situaţia în care deţinătorii clădirilor prevăzute la alin. (1) nu iau din proprie iniţiativă măsurile de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, autorităţile administraţiei publice locale notifică acestora obligaţiile care le revin în condiţiile prezentei legi. Articolul 2Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi: a) clădirile expertizate tehnic şi încadrate, în condiţiile legii, în clasa I de risc seismic şi pentru care proprietarii - persoane fizice şi juridice - sunt obligaţi să acţioneze pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clădirilor; b) clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi blocurile de locuinţe înscrise în programe locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; c) abrogată;----------Lit. c) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. Articolul 3Prezenta lege stabileşte lucrările de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, etapele, termenele şi modul de finanţare a lucrărilor, obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale deţinătorilor clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin. Articolul 4În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) deţinători de orice fel ai clădirilor, denumiţi în continuare deţinători - proprietari - persoane fizice şi juridice -, precum şi autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii publice, care deţin în proprietate/administrare clădirile prevăzute la art. 1 alin. (1); b) program multianual privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, denumit în continuare program multianual - document elaborat de către autorităţile administraţiei publice locale, fundamentat pe planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate, şi care cuprinde organizarea, monitorizarea şi controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în condiţiile prezentei legi, inclusiv fundamentarea alocaţiilor de la bugetul local şi modalităţile de recuperare a cheltuielilor de la deţinătorii clădirilor; c) lucrări de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii, denumite în continuare lucrări de intervenţie - totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului iniţial de arhitectură şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară prevăzute la lit. e), sau, în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, a concluziilor studiului istoric de fundamentare şi a proiectului de conservare-restaurare întocmit şi avizat conform Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;----------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. d) anvelopa clădirii - ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade, indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi sistem de acoperire - terasă sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente - brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, şi altele asemenea; e) zonă de acţiune prioritară - zonă omogenă din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice şi arhitecturale, care afectează atractivitatea şi competitivitatea localităţii prin procentul mare de clădiri a căror anvelopă necesită lucrări de intervenţie în conformitate cu prezenta lege şi care justifică intervenţia prioritară. Pentru zonele de acţiune prioritară se stabileşte un regulament de intervenţie ce cuprinde caracteristicile urbanistice, estetice şi arhitecturale care să asigure identitatea şi coerenţa zonei şi integrarea armonioasă în ansamblul localităţii; f) beneficiar de credite - asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuinţă unifamilială care hotărăşte să execute lucrări de intervenţie cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, în condiţiile prezentei legi, precum şi cu respectarea normelor specifice de creditare ale finanţatorului; g) finanţator - instituţie de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii, altele asemenea -, care acceptă să acorde credite în condiţiile prezentei legi; h) FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N.; i) garanţie guvernamentală - garanţie asumată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor; j) credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor de credite, garantat în procent de 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit; k) dobândă subvenţionată - dobândă datorată de beneficiarul de credite către finanţator în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul beneficiarului de credite de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie; l) convenţie de fideiusiune - convenţie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţă unifamilială; m) contract de garantare - contractul încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiarul de credite, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a garanţiei guvernamentale; n) cadru urban construit - expresia fizic-perceptivă a ansamblului rezultat prin asocierea în timp a elementelor fizicospaţiale - construcţii şi spaţii amenajate -, interconectate prin relaţii de funcţionalitate şi spaţialitate, care caracterizează şi conferă specificitate unei localităţi; o) locuinţă unifamilială - clădire cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Articolul 5 (1) Pentru elaborarea şi fundamentarea programelor multianuale, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia luării măsurilor necesare pentru identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinătorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi a regulamentelor de intervenţie, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Zonele de acţiune prioritară şi regulamentele de intervenţie prevăzute la alin. (1) se elaborează în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). (3) Programele multianuale, listele de inventariere a clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinătorilor acestora, precum şi stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi regulamentele de intervenţie aferente se avizează din punct de vedere urbanistic, estetic şi arhitectural de către comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului şi se aprobă, respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâri ale consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (4) Comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului prevăzute la alin. (3) pot fi abilitate prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, să avizeze documentaţii tehnice pentru lucrările de intervenţie, să monitorizeze executarea lucrărilor, inclusiv să participe la recepţia la terminarea lucrărilor. (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului colaborează, în condiţiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi/sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz. Capitolul II Lucrări de intervenţie Articolul 6 (1) Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură sau, în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnătură înscris în Registrul specialiştilor şi/sau în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de către Ministerul Culturii şi pot consta, după caz, în:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. a) lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori; b) lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea; c) lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire; d) lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea; e) lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea; f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. (2) Odată cu lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa, după caz, şi lucrări de intervenţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum: a) lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii; b) lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor; c) alte lucrări de această natură, după caz. Articolul 7Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6, deţinătorii pot decide şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a clădirilor. Capitolul III Etapele necesare implementării programului multianual şi termenele de realizare a lucrărilor de intervenţie Articolul 8 (1) Etapele necesare elaborării şi implementării programului multianual sunt următoarele: a) identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinătorilor acestora; b) stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie, în baza strategiei de dezvoltare şi a planurilor de urbanism aprobate, precum şi stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localităţii; pentru zonele cu clădiri clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate în condiţiile legii, regulamentele de intervenţie se avizează de către Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate, după caz;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. c) notificarea de către primar a deţinătorilor clădirilor inventariate; d) decizia deţinătorului persoană juridică/asociaţie de proprietari luată prin hotărâre emisă în condiţiile legii ori, după caz, acordul scris al deţinătorului persoană fizică privind realizarea măsurilor notificate şi asigurarea sumelor necesare proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie; e) proiectarea lucrărilor de intervenţie;e^1) avizarea lucrărilor de intervenţie în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi/sau aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate;----------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. f) executarea lucrărilor de intervenţie; g) recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţie; h) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. c), al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 1, se transmite cu confirmare de primire şi cuprinde în principal: a) obligaţiile care revin deţinătorilor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora; obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, în cazul clădirilor monument istoric;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. b) facilităţile prevăzute de prezenta lege; c) condiţiile, măsurile şi elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale, detalii, prevăzute în regulamentul de intervenţie; d) termenul general sau, după caz, termenul specific stabilit pentru fiecare zonă de acţiune prioritară; e) răspunderile deţinătorilor; f) sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor. Articolul 9 (1) Termenul general prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. d) pentru executarea lucrărilor de intervenţie este de 12 luni de la data primirii de către deţinător a notificării transmise în condiţiile art. 8 alin. (2). (2) La solicitarea scrisă a deţinătorului notificat, depusă la autoritatea administraţiei publice competente în termenul prevăzut la art. 10, ţinând seama de motivele invocate de acesta, precum şi de concluziile notei tehnice de constatare şi documentele tehnice prevăzute de prezenta lege privind natura, complexitatea şi amploarea lucrărilor de intervenţie necesare, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzătoare a termenului general prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de 6 luni, respectiv de 12 luni în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, putând stabili şi termene intermediare de control al executării lucrărilor de intervenţie.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. (3) Dacă lucrările de intervenţie necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum şi în situaţia în care deţinătorii notificaţi refuză executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele notificate, primarul poate solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la deţinătorii notificaţi, în condiţiile legii, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate. (4) În toate cazurile în care deţinătorul notificat aflat în situaţia prevăzută la alin. (3) nu permite accesul la clădirea supusă lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul, pentru a pune în aplicare hotărârea consiliului local prevăzută la alin. (3), va solicita autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Articolul 10Deţinătorii notificaţi au obligaţia de a transmite primăriei hotărârea ori, după caz, acordul scris, prevăzută/prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. d), însoţită/însoţit de nota tehnică de constatare elaborată în condiţiile prezentei legi, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării, precum şi de a înştiinţa primăria şi inspectoratul judeţean în construcţii, iar în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate în zonele de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, de a înştiinţa serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu privire la începerea executării lucrărilor de intervenţie, respectiv recepţia la terminarea acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. Articolul 11 (1) În etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. e), se elaborează: a) nota tehnică de constatare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, dacă este cazul; b) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, obţinerea avizelor/acordurilor şi, acolo unde este cazul, a avizelor de specialitate pentru clădirile clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate în zonele de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, precum şi obţinerea autorizaţiei de construire;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. c) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie elaborat/elaborate şi avizat/avizate în condiţiile legii, cu respectarea proiectului de arhitectură existent la cartea tehnică a construcţiei şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară prevăzute la art. 4 lit. e), precum şi a notei tehnice de constatare şi, după caz, a avizelor şi a documentaţiei tehnice autorizate şi avizate prevăzute la lit. b);----------Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. d) documentaţia de atribuire pentru achiziţia contractării proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii, dacă este cazul. (2) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (1) lit. b) se elaborează, respectiv autorizaţia de construire se obţine în mod obligatoriu pentru lucrările de intervenţie care se execută la anvelopa clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice ori dacă lucrările de intervenţie modifică aspectul arhitectural al faţadelor şi/sau al sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul iniţial de arhitectură existent la cartea tehnică a construcţiei, prin schimbarea formei, dimensiunilor, materialelor, cromaticii şi/sau a ornamentaţiei existente.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. (3) Nota tehnică de constatare prevăzută la alin. (1) lit. a), al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 2, se elaborează de către experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, de către experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Culturii, în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate a construcţiilor, în principal a cerinţelor esenţiale «rezistenţă mecanică şi stabilitate», «securitate la incendiu» şi «siguranţă în exploatare», prin aplicarea metodei de evaluare calitativă pe baza examinării directe, la faţa locului, a clădirii, conform reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. (4) În cazul în care prin nota tehnică de constatare se stabileşte necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru structura de rezistenţă şi/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrări de consolidare/reparaţii la structura de rezistenţă a clădirii, care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, deţinătorul notificat informează în scris primarul şi inspectoratul teritorial în construcţii şi, în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate în zonele de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, în termenul prevăzut la art. 10, în vederea iniţierii măsurilor privind reducerea riscului seismic al clădirii, în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. (5) Proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, iar în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate în zonele de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, inclusiv cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor.----------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. (6) Proiectanţii au obligaţia de a asigura, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie elaborate, nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul realizării/conservării specificităţii cadrului urban construit; în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate în zonele de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, proiectanţii au obligaţia de a prelua, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie elaborate, cerinţele stabilite prin avizele emise de Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate.----------Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. (7) Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, proiectele tehnice şi detaliile de execuţie se verifică de către verificatori de proiecte atestaţi. (8) În situaţia în care, în condiţiile legii, lucrările de intervenţie pot fi executate fără autorizaţie de construire, acestea se realizează cu avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului, oraşului sau al municipiului Bucureşti ori, după caz, al arhitectului-şef al judeţului sau al persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriei comunei, emis în baza proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, elaborate cu respectarea regulamentelor de intervenţie şi verificate în condiţiile legii, depuse de deţinător la autoritatea administraţiei publice locale competente. (9) Prin avizul tehnic prealabil prevăzut la alin. (8) emitentul are obligaţia de a asigura realizarea coerenţei lucrărilor de intervenţie asupra clădirii cu imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente, respectarea caracterului zonei şi păstrarea identităţii acesteia. Capitolul IV Finanţarea Articolul 12Finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 se asigură, pe cheltuiala proprie, de către deţinătorii clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1). Articolul 13 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura prin bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie: a) preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuinţe aflat/aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin, la cererea acestuia/acestora, ca măsură de protecţie socială, dacă proprietarul/proprietarii face/fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie; b) preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), în condiţiile legii; c) cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile amplasate în zone construite protejate sau în centrele istorice ale localităţilor, precum şi în staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, definite în condiţiile legii. (2) Condiţiile de selecţie şi de preluare a cheltuielilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi măsurile necesare în vederea recuperării de la deţinătorii notificaţi a cheltuielilor efectuate de la bugetul local se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Articolul 14Pentru clădirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, definite potrivit legii, autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi turismului, prin programe specifice aprobate în condiţiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie care se execută la anvelopa acestor clădiri. Articolul 15La termenele prevăzute de legislaţia în vigoare privind finanţele publice locale, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor multianuale, necesarul de alocaţii de la bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13. Articolul 16 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, asociaţiile de proprietari - persoane juridice fără scop patrimonial - şi proprietarii locuinţelor unifamiliale - persoane fizice au dreptul de a beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit, denumite în continuare finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, pentru executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 la anvelopa clădirilor de locuit deţinute de acestea/aceştia, în condiţiile prezentei legi. (2) Decizia de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit cu credite bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată se ia de către asociaţiile de proprietari/proprietarii de locuinţe prevăzute/prevăzuţi la alin. (1), denumite/denumiţi în cele ce urmează beneficiari de credite. (3) În cazul asociaţiei de proprietari aflate în situaţia prevăzută la alin. (1), hotărârea pentru executarea lucrărilor de intervenţie se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari, iar hotărârea de contractare a unui împrumut bancar în condiţiile prezentei legi se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrările de intervenţie. Hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari privind executarea lucrărilor de intervenţie şi contractarea împrumutului bancar se aduce la cunoştinţa tuturor proprietarilor din condominiu, inclusiv a celor care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari, prin afişare la avizierul asociaţiei, în termen de 5 zile de la data când a fost adoptată. Articolul 17 (1) Lucrările de intervenţie prevăzute la art. 6 sunt eligibile pentru contractare de credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată dacă se execută la anvelopa clădirilor de locuit deţinute de beneficiarii de credite prevăzuţi la art. 16 alin. (1). (2) Beneficiarul de credite este eligibil dacă: a) asociaţia de proprietari nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator; b) proprietarul de locuinţă unifamilială, persoană fizică, nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi - iluminat, gaze naturale şi apă-canal - în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator. (3) Condiţia de eligibilitate prevăzută la alin. (2) reprezintă condiţie iniţială care trebuie îndeplinită în mod obligatoriu de beneficiarul de credite în vederea solicitării unui credit în condiţiile prezentei legi. (4) În vederea obţinerii creditului cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, beneficiarul de credite trebuie să îndeplinească cumulativ condiţia iniţială prevăzută la alin. (2) şi condiţiile din normele de creditare ale finanţatorului, precum şi cele prevăzute de normele de aplicare a prezentei legi. (5) Condiţiile de eligibilitate a finanţatorului şi, respectiv, condiţiile de eligibilitate a constructorului se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. Articolul 18Nota tehnică de constatare, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi, dacă este cazul, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi documentaţia pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie se realizează, în condiţiile legii, prin grija beneficiarilor de credite şi se finanţează din sursele proprii ale acestora. Articolul 19Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit deţinute de beneficiarii de credite se finanţează astfel: a) din sursele proprii ale acestora, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie; b) din credite bancare în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în cotă de 100% de FNGCIMM în numele şi în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie. Articolul 20Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este de maximum 5 ani. Articolul 21 (1) Dobânda aferentă creditelor bancare cu garanţie guvernamentală acordate beneficiarilor de credite se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. (2) Structura dobânzii, precum şi plafonul maxim al creditului cu garanţie guvernamentală, pe beneficiar, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalităţile percepute de finanţator ca urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat se suportă de către beneficiarul de credite. Articolul 22 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze FNGCIMM în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor de credite. (2) Între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. (3) Beneficiarul de credite va garanta prin angajament asumat de către proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fideiusori, pentru recuperarea sumelor neplătite de beneficiarul de credite, rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului. Nu încheie convenţii de fideiusiune, respectiv nu au calitatea de fideiusori membrii asociaţiei de proprietari care achită din surse proprii cota-parte ce le revine din lucrările de intervenţie. (4) Convenţiile de fideiusiune constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice. (5) În baza convenţiilor de fideiusiune, asupra clădirilor de locuit deţinute de beneficiarii de credite se notează în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor existenţa contractului de împrumut şi a convenţiei de fideiusiune. (6) La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile şi obligaţiile proprietarului, indiferent dacă proprietarul are sau nu calitatea de fideiusor. (7) În cazul în care se rambursează integral creditul garantat, notarea prevăzută la alin. (5) se radiază în condiţiile legii. (8) În cazul în care beneficiarul de credite este o asociaţie de proprietari, în temeiul convenţiilor de fideiusiune, proprietarii din blocul de locuinţe care nu au achitat sumele care le revin către asociaţia de proprietari sunt obligaţi să plătească personal sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, în limita cotei-părţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de fiecare dintre aceşti proprietari din proprietatea comună. Articolul 23Între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţatorii care acordă credite bancare beneficiarilor de credite în condiţiile prezentei legi se încheie convenţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în finanţarea dobânzii subvenţionate aferente sumelor utilizate din creditele acordate, în limita plafonului anual aprobat cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Articolul 24 (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor Publice. (3) Înscrisurile întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri sunt asimilate creanţelor fiscale. (4) În termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor prevăzute la alin. (1), titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţă se comunică debitorului. (5) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile de la data comunicării acestuia către debitor. (6) Sumele încasate potrivit alin. (4) constituie venituri ale bugetului de stat şi se virează într-un cont de venituri bugetare distinct. (7) Dispoziţiile art. 154 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului, în condiţiile prezentei legi. Articolul 25 (1) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Condiţiile generale de acordare a creditelor, a garanţiilor guvernamentale, criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii de credite, altele decât cele prevăzute la art. 17 alin. (2), criteriile de eligibilitate pentru bănci şi operatori economici cu activitate în construcţii, precum şi regulile de gestionare a subvenţiilor şi garanţiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 26Atribuirea contractelor de servicii privind executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată se efectuează în condiţiile legii. Capitolul V Obligaţii şi răspunderi Articolul 27Consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti aprobă, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, documentele prevăzute la art. 5 alin. (3), precum şi măsurile prevăzute la art. 9 alin. (3). Articolul 28 (1) Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii: a) de a realiza identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinătorilor acestora; b) de a realiza, prin intermediul instituţiei arhitectului-şef, stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie aferente acestora; pentru zonele cu clădiri clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate în condiţiile legii, zonele de acţiune prioritară se stabilesc prin consultarea şi în baza avizului emis de către Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. c) de a notifica deţinătorii clădirilor inventariate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica şi serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. d) de a monitoriza şi de a controla modul de realizare a lucrărilor de intervenţie de către deţinătorii notificaţi, pe toată durata executării măsurilor notificate; e) de a autoriza executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii; f) de a participa la recepţia la terminarea lucrărilor; g) în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b), de a contracta, potrivit prevederilor legale în vigoare, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor, de a transmite deţinătorilor documentele care completează cartea tehnică a construcţiei şi de a asigura recuperarea cheltuielilor de la deţinătorii notificaţi, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie; h) în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1), de a asigura controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate şi de a răspunde în condiţiile legii pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. (2) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, prin instituţia arhitectului-şef, colaborează, în condiţiile legii, cu serviciile monumentelor istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul Arhitecţilor din România, cu arhitecţi şi urbanişti cu drept de semnătură, precum şi cu experţi tehnici în construcţii.----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 146 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013. Articolul 29Deţinătorii de construcţii notificaţi: a) îşi dau acordul ori, după caz, hotărăsc, în condiţiile legii, realizarea măsurilor notificate; b) asigură sursa de finanţare necesară pentru realizarea măsurilor notificate; c) contractează proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii; d) organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală la sfârşitul perioadei de garanţie de 5 ani şi completează cartea tehnică a construcţiei cu documentele aferente lucrărilor de intervenţie executate. Capitolul VI Sancţiuni Articolul 30Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care revin deţinătorilor notificaţi cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor inventariate se constată de către organul cu atribuţii de control al autorităţii administraţiei publice locale, în limita competenţelor care îi revin, la expirarea termenului comunicat deţinătorului prin notificarea prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c) şi, după caz, a termenului prevăzut la art. 9 alin. (2) şi se consemnează în procesul-verbal de constatare. Articolul 31 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei; c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29 lit. c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29 lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează: a) de către prefect, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);----------Lit. a) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 252 din 2 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015. b) de către persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de primăriile municipiilor, oraşelor şi municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, de consiliile judeţene sau ale comunelor, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).----------Lit. b) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 252 din 2 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015. Articolul 32Contravenţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 33În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, primarii municipiilor şi oraşelor, primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, primarii comunelor finalizează identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinătorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară, precum şi elaborarea regulamentelor de intervenţie. Articolul 34 (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele prevederi: a) certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de urgenţă, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă; b) autorizaţia de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare. (2) Acordul primarului prevăzut la art. 9 alin. (2) se emite cu titlu gratuit, în cel mult 10 zile de la data înregistrării solicitării depuse la primărie de către deţinătorul notificat. (3) Avizul tehnic prealabil prevăzut la art. 11 alin. (8) se emite cu titlu gratuit, în cel mult 15 zile de la înregistrarea documentaţiei tehnice depuse la primărie de către deţinătorul notificat. Articolul 35 (1) Pentru lucrările de intervenţie prevăzute în prezenta lege, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deţinătorii notificaţi beneficiază de următoarele facilităţi: scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenţie. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de art. V din ORDONANŢA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. Articolul 36 (1) Cuantumul cheltuielilor efectuate de către autoritatea administraţiei publice locale, în numele şi pe cheltuiala deţinătorului notificat, aflat în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), pentru executarea lucrărilor de intervenţie, se consemnează într-un înscris, ce constituie titlu de creanţă, în care se stabilesc inclusiv termenele de plată a sumei datorate de către deţinătorii notificaţi. În cazul clădirilor înscrise în cartea funciară, titlul de creanţă va menţiona numărul cadastral al clădirii. (2) Deţinătorul nemulţumit de cuantumul sumei datorate în înscrisul ce constituie titlu de creanţă poate formula contestaţie în condiţiile art. 209 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Decizia prin care se soluţionează contestaţia se comunică contestatarului şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Înscrisul care constituie titlu de creanţă devine titlu executoriu la expirarea termenului de plată prevăzut în acesta. (5) Somaţia însoţită de titlul executoriu se comunică deţinătorului notificat aflat în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), potrivit legii. (6) Sumele recuperate potrivit prezentului articol se virează în conturile comunicate de către autorităţile administraţiei publice locale şi constituie venituri la bugetele locale. Articolul 37Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 38Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 39Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ
Bucureşti, 5 iulie 2011.Nr. 153. Anexa 1ROMÂNIAJudeţul .........................................Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ..........Primar,Nr. ........ din ..../..../......NOTIFICARE*1)Nr. ........... din ...../....../....Către:Deţinătorul clădirii situate în ..........................................,identificat prin:1. pentru persoană fizică: Numele şi prenumele .............................., CNP ..................., B.I./C.I. seria ........ nr. ................., emis(ă) de ......................., la data .........................2. pentru persoană juridică: Denumire ................................., sediu ........................, C.U.I. ............., cod fiscal .........3. pentru asociaţie de proprietari: ................................, reprezentată prin dl/dna ..................., funcţia ...................., identificat/ă prin CNP ........., B.I./C.I. seria .... nr. ..., emis(ă) de ....., la data ...,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,prin prezenta, vă notificăm obligaţia care vă revine, în calitate de deţinător, cu privire la luarea măsurilor necesare pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirii prin executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acesteia, în condiţiile stabilite de lege, astfel: 1) Obligaţii:a. emiterea hotărârii/acordului scris privind realizarea măsurilor cuprinse în prezenta notificare şi asigurarea sumelor necesare proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie;b. asigurarea finanţării pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie;c. contractarea elaborării următoarelor documentaţii tehnice:1. [] *2) nota tehnică de constatare;2. [] *2) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi aprobarea acesteia;3. [] *2) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie;4. [] *2) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie; d) obţinerea, după caz, a următoarelor acte administrative:1. [] *2) avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef/persoanei responsabile în domeniul autorizării construcţiilor din cadrul primăriei comunei;2. [] *2) autorizaţia de construire; e) contractarea urmăririi executării lucrărilor în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; f) contractarea executării lucrărilor de intervenţie; g) asigurarea recepţiei la terminarea lucrărilor şi completarea cărţii tehnice a construcţiei; h) asigurarea recepţiei finale, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 2) Facilităţi: a) emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire este scutită de taxă; b) autorizaţia de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare; c) acordul primarului prevăzut la pct. 6 lit. b) teza a doua şi avizul tehnic prealabil prevăzut la pct. 1 lit. d) subpct. 1 se emit cu titlu gratuit; d) scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenţie; e) scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care se efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, conform ...[se menţionează actul administrativ al autorităţii locale privind acordarea facilităţii în condiţiile art. 35 alin. (2) din lege]..... nr. ......../....-.... - 20 .... 3) Condiţii: a) nota tehnică de constatare se elaborează de experţi tehnici atestaţi, cel puţin pentru cerinţele esenţiale de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate", "securitate la incendiu" şi "siguranţa în exploatare"; b) documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, dacă este cazul, precum şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se elaborează de colective tehnice de specialitate sub coordonarea unui arhitect cu drept de semnătură; c) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, dacă este cazul, precum şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se verifică de către verificatori de proiecte atestaţi în condiţiile legii; d) lucrările de intervenţie se execută:1. [] *2) de firme autorizate de construcţii cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;2. [] *2) în regie proprie. 4) Măsuri: a) înştiinţarea primăriei şi inspectoratului teritorial în construcţii cu privire la data începerii executării lucrărilor de intervenţie, precum şi a recepţiei la terminarea acestora; b) asigurarea accesului pentru realizarea lucrărilor de intervenţie. 5) Elemente privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale, detalii (conform regulamentului de intervenţie):...................................................................................................... 6) Termene: a) transmiterea la primărie a hotărârii/acordului scris însoţită/însoţit de nota tehnică de constatare - în 60 de zile de la primirea prezentei notificări; b) executarea lucrărilor - în 12 luni de la primirea prezentei notificări sau, după caz, în ... luni de la primirea prezentei notificări, conform regulamentului de intervenţie aferent zonei de acţiune prioritară.În funcţie de natura şi amploarea lucrărilor de intervenţie necesare, termenul de 12 luni prevăzut la lit. b) poate fi majorat cu cel mult 6 luni, numai cu acordul scris al primarului. c) recepţia la terminarea lucrărilor - în cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b); d) recepţia finală - la 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 7) Răspunderi:Neîndeplinirea/Îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie se sancţionează conform legii. 8) Sancţiuni prevăzute de lege: a) amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor de la pct. 1 lit. c)-f); b) amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor de la pct. 1 lit. g) şi h).Primar,................................(numele, prenumele şi semnătura)L.S. Arhitect-şef*3),.......................(numele, prenumele şi semnătura)Data ...............---------*1) Notificările se semnează de către primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi de către primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, şi se transmit deţinătorilor cu confirmare de primire.*2) În caseta "[]" se bifează varianta corespunzătoare situaţiei concrete a clădirii inventariate, conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.*3) Se va semna de arhitectul-şef sau, "pentru arhitectul-şef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul comunei, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz. Anexa 2CONŢINUTUL-CADRUal notei tehnice de constatare*1)*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Datele de identificare a clădirii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Judeţul ............., localitatea ............, sectorul ....., strada ........... ││ nr. ....., cod poştal ........, ││ Proprietate: [] privată [] publică ││ Deţinător/Proprietar ......................., identificat prin: ││ 1. pentru persoană fizică: ││ CNP ...................., B.I./C.I. seria ..... nr. .........., ││ emis(ă) de ....................., la data ....................; ││ 2. pentru persoană juridică: ││ Sediu ....................................................., ││ C.U.I. ......................., cod fiscal ...................; ││ 3. asociaţie de proprietari: ││ reprezentată prin dl/dna .................., funcţia ................., ││ identificat/ă prin CNP .............., B.I./C.I. seria .... nr. ......, ││ emis(ă) de ..........., la data ..........................., ││ Număr cadastral (dacă este cazul) ......., număr carte funciară (dacă este cazul) .....,││ Coordonate GIS: X ............., Y: ............ Tip: .......... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------*1) Nota tehnică de constatare se elaborează prin derogare de la prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi reprezintă documentul tehnic de identificare şi evaluare calitativă a clădirii, elaborat de un expert tehnic atestat, în scopul stabilirii stării tehnice a acesteia din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate, pe baza examinării directe la faţa locului a acesteia, conform reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor.Evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi nestructurale sunt respectate în clădirea analizată. Natura deficienţelor de alcătuire şi întinderea acestora reprezintă criterii esenţiale pentru decizia de intervenţie structurală şi stabilirea soluţiilor de consolidare.În vederea evaluării calitative a clădirii se vor respecta prevederile Secţiunii 5 - Evaluarea calitativă din Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente", indicativ P 100-3/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009.*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Alcătuirea generală a clădirii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Număr total niveluri: ............, din care subterane: .........., subsol: [] da [] nu │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Număr de tronsoane/din care număr de tronsoane distincte: ../...; număr de apartamente...│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Zona seismică*2): ............, K(S) = .................., T(C) = .................... . │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Forma în plan (conform planşe, anexele I-..): [] simetrică; [] asimetrică. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tip: [] izolată; [] cuplată; [] înşiruită. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Poziţie: [] de colţ; [] la frontul stradal; [] retrasă în parcelă. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Anul construirii (se menţionează anul sau, dacă nu este cunoscut, se bifează ││ perioada estimată): .., ││ [] necunoscut; [] înainte de 1900; [] între 1901-1940; _ între 1941-1960; ││ [] între 1961-1980; [] între 1981-2000; _ după 2001. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Date privind concepţia de realizare a clădirii: ││ [] perioada de proiectare ..............., []perioada de execuţie ...................., ││ [] concepţia privind proiectarea antiseismică (normativul în vigoare la data ││ proiectării) ................................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tip proiect: [] unicat; [] tip; [] refolosibil. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Topografia terenului: [] teren plat; [] teren în pantă. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Natura terenului de fundare: [] normal; [] macroporic; [] contractil. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasa de importanţă a construcţiei*3): ..................................., │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dimensiuni generale în plan (m): ........................................., │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suprafaţa construită la sol (m²): ....., suprafaţa construită desfăşurată (m²): ......., │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Înălţime medie de nivel (ml): ......; suprafaţa construită medie de nivel (m²) ........, │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Funcţiunile clădirii: ││ [] locuinţe colective; [] mixte (locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie); ││ [] locuinţă individuală; [] comerţ; [] birouri; [] sediu autoritate locală/centrală; ││ [] învăţământ; [] funcţii publice; [] turism; [] altele. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------*2) Conform Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare.*3) Clasa de importanţă a clădirii se stabileşte conform Tabelului 4.2 - Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri, prevăzut în Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare.*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Datele privind structura de rezistenţă a clădirii │├──────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ Structura verticală │ Structura orizontală │ Elemente │ ││ de rezistenţă │ de rezistenţă │ nestructurale │ Fundaţii │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] zidărie simplă │ [] bolţi de cărămidă │ [] zidărie din │ [] fundaţii din ││ (nearmată) │ │ cărămidă │ beton armat monolit│├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] zidărie cu stâl- │ [] profile metalice şi │ [] zidărie din │ [] fundaţii din ││ pişori şi centuri │ bolţişoare de cărămidă │ B.C.A. │ cărămidă ││ din beton armat │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] grinzi şi stâlpi │ [] grinzi de lemn │ [] beton armat │ Sistem de ││ din beton armat │ │ │ acoperire ││ (care nu formează │ │ │ ││ structură în cadre) │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] cadre din beton │ [] beton armat monolit │ [] lemn │ [] tip terasă ││ armat │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] pereţi structurali │ [] beton armat │ [] altele │ [] tip şarpantă ││ din beton armat │ prefabricat │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] panouri mari │ [] altele │ │ [] mixt │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] structură mixtă │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] structură metalică │ │ │Trotuar de protecţie│├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│[] structură din lemn │ │ │ [] da ││[] altele │ │ │ [] nu │└──────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Comportarea generală a clădirii │ Intervenţii efectuate în timp ││ la cutremurele produse │ asupra clădirii │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ [] fără avarii semnificative │ [] necunoscute │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ [] cu avarii la elemente nestructurale │ [] nicio măsură │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ [] avarii izolate la structură │ [] refaceri finisaje │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ [] avarii grave la structură │ [] consolidare (parţială/totală) │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ [] altele │ [] demolare parţială │└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Factori care au influenţat negativ │ Alte intervenţii efectuate ││ comportarea la cutremure a clădirii │ în timp asupra clădirii │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│[] Înălţimea parterului mai mare decât a │ ││ etajelor şi/sau configuraţia elementelor │ ││ structurale diferită de a etajelor │ [] supraetajări ││ (parter flexibil) │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│[] Forma defavorabilă în plan şi/sau în │ [] modificări compartimentări şi/sau faţade ││ elevaţie │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│[] Disimetrie în distribuţia maselor şi │ [] altele ││ rigidităţilor │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│[] Poziţionarea în plan a elementelor │ ││ structurale, diferită la etaje faţă de │ ││ parter (în consolă) │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│[] Discontinuitatea elementelor │ ││ structurale/nestructurale pe │ ││ verticală/orizontală │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Categorii de defecte/evenimente constatate │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ - degradări structurale: ............................................................. ││ ...................................................................................... ││ ...................................................................................... ││ - degradări elemente nestructurale: ││ ...................................................................................... ││ ...................................................................................... ││ - alte categorii de defecte/evenimente constatate: ││ [] coroziune; [] condens; [] lemn putrezit; [] igrasie; [] incendii/explozii; ││ [] altele ............................. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 5. Evaluarea clădirii │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐│ Aspecte generale │ DA │ NU │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Colaps, colaps parţial │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Clădirea/unul dintre etaje înclinată/înclinat │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Alte aspecte │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤│ │├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┤│ Degradări structurale │ Minore │ Moderate │ Severe │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Fundaţii │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Sistem de acoperire │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Planşee (pentru încărcări verticale) │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Stâlpi, stâlpişori din zidărie │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Planşee (şaibe orizontale) contravântuiri orizontale │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Pereţi structurali, contravântuiri verticale │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Îmbinări elemente prefabricate │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Alte aspecte │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┤│ │├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┤│ Degradări elemente nestructurate │ Minore │ Moderate │ Severe │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Parapete, ornamente │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Placaje, tâmplărie │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Tavane, corpuri iluminat │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Pereţi interiori de compartimentare │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Ascensoare │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Scări căi de evacuare │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Alte aspecte │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┤│ │├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┤│ Pericole/Degradări geotehnice │ Minore │ Moderate │ Severe │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Alunecări de teren │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Mişcări de teren, crăpături │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Tasări │ [] │ [] │ [] │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│Altele │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. Concluzii şi recomandări │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Comentarii generale: .................................................................. ││ ....................................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ││ Concluzii: ............................................................................ ││ ....................................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ││ Recomandări: .......................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ....................................................................................... ││ ││Acţiuni viitoare: ││Se recomandă efectuarea unei expertize tehnice pentru: [] structură, [] teren de fundare.││Alte aspecte: .......................................................................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Se anexează material fotografic de ansamblu şi reprezentativ din punct de vedere al stării tehnice a clădirii, cu localizarea avariilor şi explicitarea prin text a acestora - nr. fotografii .........Anexele nr. 1 -... fac parte integrantă din prezenta notă tehnică de constatare.ÎntocmitExpert tehnic,.....................(numele şi prenumele)(L.S.) ÎnsuşitDeţinător,.....................(numele şi prenumele)(L.S.)Data întocmirii: ..............-------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 30 iunie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 287 din 27 iunie 2003 pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), şi la Protocolul adiţional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980
 • LEGE nr. 456 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 121 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • LEGE nr. 271 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 8 din 29 martie 1974 legea apelor
 • LEGE nr. 174 din 14 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 128 din 15 iunie 2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 163 din 3 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 447 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 27 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 152 din 23 iulie 2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 17 noiembrie 1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999
 • LEGE nr. 101 din 9 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 207 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 483 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 425 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului
 • LEGE nr. 154 din 20 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • LEGE nr. 225 din 7 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
 • LEGE nr. 125 din 3 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 150 din 15 iulie 1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 479 din 9 iulie 2002 privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 67 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1999
 • LEGE nr. 490 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021