Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 (*actualizată*)privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961(actualizată până la data de 24 martie 2014*)

------------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Fostele cadre militare active care au intrat în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947 şi care au fost îndepărtate abuziv în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale au dreptul la reparaţii morale şi materiale, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. Articolul 2 (1) Determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, se face la cererea persoanelor interesate, de câte o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumite în continuare comisii. (2) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, respectiv al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea structurii de resurse umane, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Comisiile sunt obligate să se pronunţe asupra cererilor, în termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarelor cuprinzând actele prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, printr-o hotărâre motivată. (4) Împotriva hotărârilor comisiilor, persoanele în cauză pot face contestaţie, potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Se consideră cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, persoanele care au fost trecute în rezervă sau direct în retragere, indiferent de gradul avut în momentul respectiv, pentru unul dintre următoarele motive: a) convingerile moral-politice şi religioase ale cadrului militar ori apartenenţa politică a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; b) statutul social rezultat din ocupaţia soţiei cadrului militar sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; c) starea materială a cadrului militar, a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; d) existenţa în străinătate a unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv; e) deţinerea de către rudele cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, a unor funcţii importante la nivel de demnitar, înainte de instaurarea regimului comunist; f) existenţa unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate; g) efectuarea de studii sau specializări, de către cadrul militar, în alte ţări decât Uniunea Sovietică; h) refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist Român; i) atitudini sau manifestări considerate ostile regimului comunist; j) considerente etnice. (2) Sunt considerate cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, şi persoanele care au trecut în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. (3) Nu pot avea calitatea de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cei care: a) de bunăvoie au depus cerere de trecere în rezervă, cu excepţia celor care fac dovada, în condiţiile dreptului comun, că au fost forţaţi prin ameninţare şi presiune de autorităţile comuniste să solicite trecerea în rezervă; b) au fost îndepărtaţi din armată pentru alte motive decât cele prevăzute la alin. (1); c) abrogată;-------------Lit. c) a alin. (3) al art. 3 a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. d) au fost condamnaţi pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii; e) au îndeplinit funcţii politice în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri, cu excepţia celor care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice.-------------Lit. e) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. (4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (3) sunt constatate după stabilirea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cel în cauză este obligat să restituie sumele încasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi contravaloarea facilităţilor de care a beneficiat având această calitate. (5) Dovedirea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice - se face de persoanele în cauză cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege, în condiţiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. (6) Pentru cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptăţiţi nu posedă livret militar ori alte acte oficiale sau nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistenţei sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea persoanelor prevăzute la art. 1 se stabileşte de comisiile de reconstituire cu martori, în condiţiile prevăzute de lege şi de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 4 (1) La propunerea comisiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, pot fi înaintate în gradul următor, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi unităţile de grăniceri, prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice -, li se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. (3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, pe baza hotărârilor pronunţate de comisii.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice - care nu au calitatea de veteran de război beneficiază de asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi de medicamente gratuite, atât pe perioada tratamentelor ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării, de scutirea de la plata abonamentelor de telefon şi de radioteleviziune, precum şi de acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi alte amenajări recreative sau sportive aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Interne, după caz. (2) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. Articolul 6Beneficiază de prevederile prezentei legi şi persoanele care se repatriază şi îşi stabilesc domiciliul în România, dobândind şi cetăţenia română, precum şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. Articolul 7 (1) Soţia supravieţuitoare a fostului cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, dacă nu s-a recăsătorit, primeşte jumătate din indemnizaţia reparatorie lunară prevăzută la art. 4 alin. (2). (2) Dovedirea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) şi a neîncadrării în situaţiile enunţate la art. 3 alin. (3) lit. d) se face de către soţia supravieţuitoare cu documente oficiale eliberate de organele competente.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. (3) În situaţia în care soţia supravieţuitoare se află în imposibilitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) şi a neîncadrării în situaţiile enunţate la art. 3 alin. (3) lit. d), se consideră că soţul decedat se încadrează în cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi că nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, până la realizarea probei contrarii de către orice persoană interesată.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. (4) În cazul în care faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) sunt constatate după stabilirea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, soţia supravieţuitoare este obligată să restituie sumele încasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi contravaloarea facilităţilor de care a beneficiat având această calitate.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. Articolul 8Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare zonale, judeţene sau la cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. Articolul 9Dispoziţiile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din comandamentele şi unităţile de jandarmi şi grăniceri, în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale. Articolul 10 (1) Ministerul Finanţelor Publice introduce modificările corespunzătoare în structura bugetelor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi. (2) Plata drepturilor prevăzute de prezenta lege se face începând cu anul bugetar 2012, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul ordonatorilor principali de credit care asigură aplicarea prezentei legi. Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 29 noiembrie 2011.Nr. 226.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 154 din 20 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 488 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 269 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 128 din 29 decembrie 1992 pentru declararea unor oraşe martir
 • LEGE nr. 50 din 17 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 263 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 371 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 212 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 110 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 353 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 401 din 27 decembrie 2005 privind înfiinţarea comunei Bătrâni, judeţul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd
 • LEGE nr. 226 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 259 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 526 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 663 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 81 din 30 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 317 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 510 din 4 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 564 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • LEGE nr. 293 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 211 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială
 • LEGE nr. 568 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 279 din 23 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 788 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 205 din 20 iulie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 53 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 8 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021