Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 5 decembrie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*actualizată*)privind auditul public intern(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează auditul intern la entităţile publice, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) audit public intern - activitatea funcţional independenta şi obiectivă, care da asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfectionand activităţile entităţii publice; ajuta entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica şi metodica, care evaluează şi imbunatateste eficienta şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare; b) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile; c) control financiar public intern - întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entităţilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o unitate centrala care este responsabilă de armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit; d) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate; e) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; f) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate; g) entitate publică - autoritatea publică, instituţia publică, regia autonomă, compania/societatea naţională, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar şi care are personalitate juridică;-----------Litera g) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. h) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, fondurile provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice şi din fonduri externe nerambursabile; i) instituţie publică - include Parlamentul, Administraţia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţii publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora; j) instituţie publică mica - instituţia care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani consecutiv; k) patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu; fac parte din patrimoniul public drepturile şi obligaţiile referitoare atât la bunurile din domeniul public, cat şi din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; l) circuitul auditului - stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers. Capitolul II Organizarea auditului public intern Articolul 3 (1) Obiectivele auditului public intern sunt: a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele şi activităţile entităţii publice; b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematica şi metodica, prin care se evaluează şi se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării. (2) Sfera auditului public intern cuprinde: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţa externa; b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţa, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente. (3) Ministerul Finanţelor Publice şi Camera Auditorilor Financiari din România vor elabora Cadrul comun cuprinzând obiectivele specifice auditului intern la entităţile economice din domeniul public.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. Articolul 4Auditul public intern este organizat astfel: a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI); b) Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI); c) compartimentele de audit public intern din entităţile publice. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) pe lângă Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), organism cu caracter consultativ, pentru a acţiona în vederea definirii strategiei şi a îmbunătăţirii activităţii de audit public intern, în sectorul public. (2) CAPI cuprinde 11 membri, astfel: a) preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România; b) profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern - 2 persoane; c) specialişti cu înalta calificare în domeniul auditului public intern - 3 persoane; d) directorul general al UCAAPI; e) experţi din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publică, juridic, sisteme informatice - 4 persoane. (3) Membrii CAPI, cu excepţia directorului general al UCAAPI, nu pot face parte din structurile Ministerului Finanţelor Publice, iar modul de nominalizare a acestora se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) CAPI va fi condus de un preşedinte ales cu majoritate simpla de voturi dintre membrii comitetului, pentru o perioadă de 3 ani; preşedintele convoacă intalnirile CAPI. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAPI este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate de jumătate plus unu din voturi. (6) Secretariatul tehnic al CAPI este asigurat de UCAAPI. (7) Membrii CAPI vor primi o indemnizaţie de şedinţa egala cu 20%*) din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizaţia se suporta din bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.------------- Articolul 6În realizarea obiectivelor sale CAPI are următoarele atribuţii principale: a) dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern şi emite o opinie asupra direcţiilor de dezvoltare a acestuia; b) dezbate şi emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI în domeniul auditului public intern; c) dezbate şi avizează raportul anual privind activitatea de audit public intern şi îl prezintă Guvernului; d) avizează planul misiunilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale; e) dezbate şi emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale; f) analizează importanţa recomandărilor formulate de auditorii interni în cazul divergenţelor de opinii dintre conducătorul entităţii publice şi auditorii interni, emitand o opinie asupra consecinţelor neimplementarii recomandărilor formulate de aceştia; g) analizează acordurile de cooperare între auditul intern şi cel extern referitor la definirea conceptelor şi la utilizarea standardelor în domeniu, schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisa de audit, precum şi pregătirea profesională comuna a auditorilor; h) avizează numirea şi revocarea directorului general al UCAAPI. Articolul 7 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se constituie Uniunea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structurată pe compartimente de specialitate, în subordinea directa a ministrului finanţelor publice. (2) UCAAPI este condusă de un director general, numit de ministrul finanţelor publice, cu avizul CAPI. (3) Directorul general este funcţionar public şi trebuie să aibă o înalta calificare profesională în domeniul financiarcontabil şi/sau al auditului, cu o competenţa profesională corespunzătoare, şi sa îndeplinească cerinţele Codului privind conduita etica a auditorului intern. Articolul 8În realizarea obiectivelor sale UCAAPI are următoarele atribuţii principale: a) elaborează, conduce şi aplica o strategie unitară în domeniul auditului public intern şi monitorizează la nivel naţional aceasta activitate; b) dezvolta cadrul normativ în domeniul auditului public intern; c) dezvolta şi implementeaza proceduri şi metodologii uniforme, bazate pe standardele internaţionale, inclusiv manualele de audit intern; d) dezvolta metodologiile în domeniul riscului managerial; e) elaborează Codul privind conduita etica a auditorului intern; f) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern; g) dezvolta sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern şi elaborează raportul anual, precum şi sinteze, pe baza rapoartelor primite; h) efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale; i) verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etica a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauza; j) coordonează sistemul de recrutare şi de pregătire profesională în domeniul auditului public intern; k) avizează numirea/destituirea sefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice; l) cooperează cu Curtea de Conturi şi cu alte instituţii şi autorităţi publice din România; m) cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeană. Articolul 9Compartimentul de audit public intern se organizează astfel: a) conducătorul instituţiei publice sau, în cazul altor entităţi publice, organul de conducere colectivă are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern; b) la instituţiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entităţi publice, auditul public intern se limitează la auditul de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale Ministerului Finanţelor Publice; c) conducătorul entităţii publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, stabileşte şi menţine un compartiment funcţional de audit public intern, cu acordul entităţii publice superioare; dacă acest acord nu se dă, auditul entităţii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice care a decis aceasta.-----------Litera c) a art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. Articolul 10 (1) Compartimentul de audit public intern se constituie în subordinea directa a conducerii entităţii publice şi, prin atribuţiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern. (2) Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice, cu avizul UCAAPI; pentru entităţile publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, numirea/destituirea se face cu avizul entităţii publice superioare.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. (3) Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit. (4) Funcţia de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcţii ca activitate profesională orientata spre profit sau recompensa. Articolul 11Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;-----------Litera a) a art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate; d) informează UCAAPI despre recomandările neinsusite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.-----------Litera h) a art. 11 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004. Capitolul III Desfăşurarea auditului public intern Articolul 12Tipurile de audit sunt următoarele: a) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora; b) auditul performantei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele; c) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile. Articolul 13 (1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. (2) Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) angajamentele bugetare şi legale din care deriva direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţa, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; f) alocarea creditelor bugetare; g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; h) sistemul de luare a deciziilor; i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; j) sistemele informatice. Articolul 14 (1) Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi. (2) Conducătorul entităţii publice aproba anual proiectul planului de audit public intern. (3) Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern, în condiţiile prevăzute la art. 15. Articolul 15În realizarea misiunilor de audit auditorii interni îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, emis de şeful compartimentului de audit public intern, care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului public intern, precum şi nominalizarea echipei de auditare. Articolul 16 (1) Compartimentul de audit public intern notifica structura care va fi auditata, cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit; în notificare se precizează scopul, principalele obiective şi durata misiunii de audit. (2) Compartimentul de audit public intern notifica, de asemenea, tematica în detaliu, programul comun de cooperare, precum şi perioadele în care se realizează intervenţiile la faţa locului, conform normelor metodologice. (3) Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu. (4) Personalul de conducere şi de execuţie din structura auditata are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern. (5) Auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice aflate în legătură cu structura auditata, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată. Totodată auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice şi juridice orice fel de reverificari financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalităţii şi a regularitatii activităţii respective. (6) Reprezentanţilor autorizaţi ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi Europene li se asigura drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene; aceştia trebuie să fie împuterniciţi în acest sens printr-o autorizaţie scrisă, care să le ateste identitatea şi poziţia, precum şi printr-un document care să indice obiectul şi scopul controlului sau al inspecţiei la faţa locului. (7) Ori de câte ori în efectuarea auditului public intern sunt necesare cunoştinţe de stricta specialitate, conducătorul compartimentului de audit public intern poate decide asupra oportunităţii contractării de servicii de expertiza/consultanţa din afară entităţii publice. Articolul 17 (1) Auditorii interni elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit public intern; proiectul de raport de audit public intern reflecta cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările. Raportul de audit public intern este însoţit de documente justificative. (2) Proiectul de raport de audit public intern se transmite la structura auditata; aceasta poate trimite, în maximum 15 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni. (3) În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditata, în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile, în vederea acceptării recomandărilor formulate. (4) Şeful compartimentului de audit public intern trimite raportul de audit public intern finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, pentru analiza şi avizare; pentru instituţia publică mica, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. După avizare recomandările cuprinse în raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate. (5) Structura auditata informează compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor, incluzând un calendar al acestora. Şeful compartimentului de audit public intern informează UCAAPI sau organul ierarhic superior, după caz, despre recomandările care nu au fost avizate; aceste recomandări vor fi însoţite de documentaţia de sustinere. (6) Compartimentul de audit public intern verifica şi raportează UCAAPI sau organului ierarhic superior, după caz, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. Capitolul IV Auditorii interni Articolul 18 (1) Auditorii interni care sunt funcţionari publici sunt selectaţi şi au drepturile, obligaţiile şi incompatibilităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. (2) Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice, respectiv de către organul colectiv de conducere, cu avizul conducătorului compartimentului de audit public intern.------------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de litera f) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. (4) Pentru auditorii interni care nu sunt funcţionari publici selectarea, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor se fac în concordanta cu regulamentele proprii de funcţionare a entităţii publice, precum şi cu prevederile prezentei legi. Articolul 19 (1) Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, conform prevederilor prezentei legi şi potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern. (2) Pentru acţiunile lor, întreprinse cu buna-credinţa în exerciţiul atribuţiilor şi în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancţionaţi sau trecuţi în alta funcţie. (3) Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situaţii pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern. (4) Auditorii interni sunt responsabili de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la o entitate publică. (5) Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparţine conducerii entităţii publice. (6) Auditorii interni trebuie să respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern. (7) Auditorii interni au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale; şeful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entităţii publice, va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an. Articolul 20 (1) Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii publice nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice. (2) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structura/entitate publică dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. (3) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice. (4) Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. (5) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; aceasta interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. (6) Auditorii interni care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(5) au obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducătorul entităţii publice şi şeful structurii de audit public intern. Capitolul V Contravenţii şi sancţiuni Articolul 21Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei*) la 5.000 lei*) următoarele fapte: a) încălcarea obligaţiei de a institui la nivelul entităţii publice structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform prevederilor art. 9; b) încălcarea obligaţiei de a elabora norme de audit public intern specifice entităţii publice, precum şi neprezentarea lor spre avizare, potrivit prevederilor art. 11 lit. a); c) încălcarea obligaţiei de a elabora proiectul planului de audit public intern, conform prevederilor art. 11 lit. b); d) refuzul personalului de execuţie sau de conducere, implicat în activitatea auditata, de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4); e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern, respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), respectiv ale art. 18 alin. (2).-------------- Articolul 22Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac astfel: a) de către reprezentanţii împuterniciţi din cadrul UCAAPI, în limitele sale de competenţa, pentru contravenţiile prevăzute la art. 21; b) de către reprezentanţii împuterniciţi ai organului ierarhic superior, la nivelul entităţii publice subordonate, pentru contravenţiile prevăzute la art. 21 lit. a), c) şi e); c) de către reprezentanţii împuterniciţi de conducătorul entităţii publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 21 lit. d). Articolul 23Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 24În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice generale referitoare la exercitarea auditului public intern. Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 2 lit. c), i), k)-n), p), u), art. 6-9, 28, art. 29 alin. (2), art. 32 lit. a)-e), art. 34 alin. (1) lit. a) şi b), art. 37 alin. (3), precum şi orice alte dispoziţii referitoare la auditul public intern din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 672.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţionala a Muncii
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 91 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 45 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993 Legea Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 156 din 6 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 18 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 271 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • LEGE nr. 75 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 27 din 22 mai 1993 privind acceptarea Protocolului pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986
 • LEGE nr. 193 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 31 din 14 decembrie 1979 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 284/1979 privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucureşti.
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 25 octombrie 2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 101 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 61 din 3 iulie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 30 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 498 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 17 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 245 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
 • LEGE nr. 106 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 369 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003
 • LEGE nr. 619 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 169 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 416 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 17 februarie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020