Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*actualizată*)privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere(actualizată până la data de 3 septembrie 2006*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 48 din 30 august 2006.**) Întrucât, conform art. 51, acest act normativ intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, şi modificările aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 30 august 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 745 din 31 august 2006 se aplică tot de la aceeaşi dată.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor în întreprinderile de dimensiune comunitara şi în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitara, în vederea îmbunătăţirii dreptului la informare şi consultare al salariaţilor. Articolul 2 (1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare şi consultare se instituie, după modalităţile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitara şi în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitara, definite potrivit art. 4. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitara include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitara, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afară cazului în care acordul la care se referă art. 19 prevede altfel. Articolul 3Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială. Capitolul II Definiţii şi domeniu de aplicare Secţiunea 1 Termeni şi expresii utilizate Articolul 4În sensul prevederilor prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. întreprindere - o întreprindere publică sau privată care desfăşoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate;3. reprezentanţii salariaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau persoanele alese şi mandatate sa reprezinte salariaţii, potrivit legii şi/sau practicii naţionale;4. întreprindere de dimensiune comunitara întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariaţi în statele membre şi, în cel puţin două state membre diferite, cel puţin 150 de salariaţi în fiecare dintre acestea;5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influenţa dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumita întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.Se prezuma capacitatea de a exercita o influenţa dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplineşte unul dintre următoarele criterii: a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, comitetului de direcţie sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi; b) controlează majoritatea voturilor ataşate acţiunilor emise de o alta întreprindere; c) deţine majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.Drepturile de vot şi de numire pe care le deţine întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate şi pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care acţionează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care deţine participatii într-o alta întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 lit. b) sau c) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Nu se prezuma exercitarea unei influente dominante exclusiv pe baza faptului ca un reprezentant îşi exercită atribuţiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plati sau o procedură similară.Atunci când doua sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) a prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplineşte criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei ca o alta întreprindere are capacitatea de a exercita o influenţa dominantă.Legislaţia aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectiva. Dacă legislaţia care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislaţia aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absenta unui astfel de reprezentant, conducerea centrala a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariaţi;6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitara - grupul de întreprinderi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) angajează cel puţin 1.000 de salariaţi în statele membre; b) conţine cel puţin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite; c) cel puţin o întreprindere membra a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un stat membru şi cel puţin o alta întreprindere membra a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un alt stat membru;7. conducerea centrala - conducerea centrala a întreprinderii de dimensiune comunitara sau conducerea centrala a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara;8. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centrala sau orice alt nivel de conducere;9. salariatul - persoana încadrată în munca în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;10. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării şi consultării salariaţilor;11. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14, în vederea negocierii cu conducerea centrala cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor;12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.Pentru stabilirea numărului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitara şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitara, se ia în calcul numărul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a initiat negocierea prevăzută la art. 8.La cererea reprezentanţilor salariaţilor, conducerea centrala pune la dispoziţie informaţii privind numărul de salariaţi al întreprinderii de dimensiune comunitara sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara.-------------Pct. 1 şi 3 ale art. 4 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 48 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare Articolul 5 (1) Prezenta lege se aplică: a) întreprinderilor de dimensiune comunitara şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitara care au conducerea centrala în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; b) întreprinderilor de dimensiune comunitara şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitara a căror conducere centrala nu este situata într-un stat membru, dar şi-a desemnat un reprezentant în România; c) întreprinderilor de dimensiune comunitara şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitara a căror conducere centrala nu este situata într-un stat membru şi nici nu şi-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membra a grupului care angajează cel mai mare număr de salariaţi într-un stat membru este situata în România. (2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt consideraţi drept conducere centrala. (3) Atribuţiile şi competenţa comitetului european de întreprindere, precum şi sfera procedurii de informare şi consultare acoperă toate filialele, sucursalele şi celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitara de pe teritoriul statelor membre şi toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara de pe teritoriul statelor membre, cu excepţia cazului în care acordul prevăzut la art. 19 stabileşte o arie mai larga de aplicare.--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 48 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. Articolul 6Abrogat.--------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 48 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. Capitolul III Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor Articolul 7Conducerea centrala are obligaţia creării condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitara, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege. Secţiunea 1 Grupul special de negociere Articolul 8 (1) Conducerea centrala situata în România iniţiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel puţin 100 de salariaţi ori, după caz, a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite. (2) Cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi. Articolul 9În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare şi consultare a salariaţilor, se creează un grup special de negociere. Articolul 10Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrala din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componenta, atribuţiile şi durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalităţile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare şi consultare a salariaţilor. Articolul 11 (1) Grupul special de negociere este compus din minimum 3 membri, iar numărul maxim de membri nu poate depăşi numărul de state membre, cu reprezentarea ambelor sexe. (2) În cadrul grupului special de negociere este desemnat sau ales cel puţin un membru suplimentar din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitara are una ori mai multe filiale, sucursale sau orice alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitara are una sau mai multe întreprinderi. (3) Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în grupul special de negociere va avea în vedere reprezentarea ambelor sexe şi se face după următoarele reguli: a) un membru suplimentar pentru fiecare stat membru în care sunt angajaţi cel puţin 10% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara; b) 2 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajaţi cel puţin 20% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara; c) 3 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajaţi cel puţin 40% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara; d) 4 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajaţi cel puţin 60% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara; e) 5 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajaţi cel puţin 75% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara. Articolul 12 (1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de către reprezentanţii salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara. În situaţia inexistentei acestor reprezentanţi, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi cu majoritatea voturilor salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara. (2) Membrii grupului special de negociere pot alege un preşedinte dintre ei şi pot adopta un regulament de organizare şi funcţionare. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora. Articolul 13Pentru asigurarea continuităţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o lista de rezerva, astfel: a) un înlocuitor pentru fiecare stat membru; b) un înlocuitor suplimentar, dacă cel puţin 75% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara sunt încadraţi în unul şi acelaşi stat membru. Articolul 14Conducerea centrala situata în România este informată cu privire la componenta grupului special de negociere şi a persoanelor care figurează pe lista de rezerva. Conducerea centrala informează şi conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitara, precum şi conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitara. Articolul 15 (1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor se suporta de conducerea centrala. (2) Conducerea centrala depune toate diligenţele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale şi financiare necesare îndeplinirii atribuţiilor lor. (3) În măsura în care conducerea centrala şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experţi, conducerea centrala va suporta cheltuielile numai pentru un expert. Secţiunea a 2-a Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor Articolul 16 (1) Conducerea centrala convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componentei grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. Conducerea centrala informează despre aceasta conducerile locale. (2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior datei la care este convocat de conducerea centrala, potrivit alin. (1). (3) În scopul realizării atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experţi, la alegerea acestuia. Articolul 17În vederea încheierii acordului prevăzut la art. 19, deciziile grupului special de negociere se iau cu votul majorităţii membrilor. Articolul 18 (1) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor, sa oprească negocierile cu conducerea centrala sau sa nu le initieze. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi în lipsa unui acord între grupul special de negociere şi conducerea centrala, prin care se decide altfel, grupul special de negociere se dizolva. (3) O noua solicitare de convocare, respectiv de constituire a grupului special de negociere, poate fi introdusă cel mai devreme după 2 ani de la data deciziei prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiei în care părţile fixează un termen mai scurt. (4) În situaţia luării unei decizii în condiţiile alin. (1), dispoziţiile subsidiare prevăzute în prezenta lege nu sunt aplicabile. Articolul 19 (1) Acordul dintre grupul special de negociere şi conducerea centrala are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. (2) Acordul trebuie să se încheie în forma scrisă. Articolul 20Acordul privind constituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere stabileşte cel puţin: a) întreprinderile care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitara sau filialele, sucursalele ori alte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitara cărora li se aplică acordul; b) componenta comitetului european de întreprindere, numărul de membri, cu reprezentarea ambelor sexe, repartiţia locurilor şi durata mandatului membrilor; c) atribuţiile şi procedura informării şi consultării comitetului european de întreprindere; d) locul, frecventa şi durata reuniunilor comitetului; e) resursele financiare şi materiale necesare funcţionarii, care vor fi alocate comitetului; f) durata acordului şi procedura de renegociere a acestuia. Articolul 21 (1) Conducerea centrala şi grupul special de negociere pot conveni, prin acord scris, sa instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare, în loc sa constituie un comitet european de întreprindere. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), acordul trebuie să prevadă modalităţile concrete în care reprezentanţii salariaţilor au dreptul de a se reuni pentru a fi informati şi de a se consulta cu conducerea centrala în privinta informaţiilor care le sunt comunicate, respectiv de a se reuni pentru a discuta cu privire la informaţiile care le sunt comunicate. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se referă, în principal, la aspectele transnationale care afectează considerabil interesele salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara. Articolul 22Acordului prevăzut la art. 19 nu i se aplică dispoziţiile subsidiare din prezenta lege, dacă prin acesta nu se prevede contrariul. Capitolul IV Dispoziţii subsidiare Secţiunea 1 Aplicabilitate Articolul 23 (1) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile în oricare dintre situaţiile următoare: a) conducerea centrala şi grupul special de negociere decid astfel: b) conducerea centrala refuza deschiderea negocierilor în termen de 6 luni de la data solicitării salariaţilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1); c) în termen de 3 ani de la data solicitării salariaţilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1), conducerea centrala şi grupul special de negociere nu sunt în măsura sa încheie un acord şi grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la art. 18 alin. (1). (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) se constituie un comitet european de întreprindere, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol. Secţiunea a 2-a Componenta comitetului european de întreprindere Articolul 24 (1) Comitetul european de întreprindere este compus din salariaţi ai întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara desemnaţi ori aleşi de reprezentanţii salariaţilor sau, în absenta acestora, de ansamblul salariaţilor. (2) Numărul membrilor comitetului european de întreprindere este de cel puţin 3 şi de cel mult 30, cu reprezentarea ambelor sexe. Articolul 25 (1) Comitetul european de întreprindere adopta regulamentul sau de organizare şi funcţionare. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor săi, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora. Articolul 26Reprezentarea în comitetul european de întreprindere se asigura prin desemnarea sau alegerea unui membru din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitara are una ori mai multe filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitara are una sau mai multe întreprinderi. Articolul 27Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în comitetul european de întreprindere se face după procedura prevăzută la art. 11 alin. (3). Articolul 28 (1) Conducerea centrala verifica la fiecare 2 ani dacă numărul de salariaţi s-a schimbat; în acest caz numărul de membri dintr-un stat trebuie readaptat. (2) Când o asemenea schimbare este constatată, conducerea centrala notifica în scris comitetului european de întreprindere aceasta schimbare. (3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit art. 26 şi 27. Articolul 29Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situaţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o lista de rezerva, potrivit regulilor prevăzute la art. 13, cu reprezentarea ambelor sexe. Articolul 30 (1) Dacă dimensiunea comitetului european de întreprindere o justifica, acesta alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns care cuprinde cel mult 3 membri, cu reprezentarea ambelor sexe. (2) Comitetul restrâns prevăzut la alin. (1) adopta un regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 31Conducerea centrala din România este informată cu privire la componenta comitetului european de întreprindere, a comitetului restrâns, precum şi a persoanelor care figurează pe lista de rezerva. Ea informează şi conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitara, precum şi conducerile întreprinderilor care compun grupul de dimensiune comunitara. Secţiunea a 3-a Competenţa şi funcţionarea comitetului european de întreprindere Articolul 32 (1) Competenţa comitetului european de întreprindere este limitată la informarea şi consultarea salariaţilor asupra problemelor care interesează ansamblul întreprinderii de dimensiune comunitara sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara ori cel puţin două filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite. (2) În cazul întreprinderilor sau al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitara a căror conducere centrala nu este situata într-un stat membru, competenţa comitetului european de întreprindere este limitată la aspectele care privesc toate filialele, sucursalele şi orice alte sedii secundare ori toate întreprinderile membre ale grupului, situate în statele membre, sau care privesc cel puţin două filiale, sucursale ori alte sedii secundare sau întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite. Articolul 33 (1) Conducerea centrala convoacă, cel puţin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa şi a-l consulta cu privire la evoluţia activităţii întreprinderii de dimensiune comunitara sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara şi a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrala. Reuniunea va avea în vedere, în principal, următoarele aspecte: a) structura întreprinderii de dimensiune comunitara sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara; b) situaţia economică şi financiară a acestora; c) evoluţia probabila a activităţilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi; d) situaţia angajarilor şi previziunile de dezvoltare în acest domeniu; e) producţia şi vânzările; f) investiţiile; g) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi; h) introducerea noilor metode de lucru sau a noilor procedee de producţie; i) transferurile de producţie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părţi importante ale acestora; j) concedierile colective. (2) Conducerea centrala va comunică data reuniunii comitetului european de întreprindere şi conducerilor locale, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de aceasta. Articolul 34 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, când intervin situaţii excepţionale care afectează considerabil interesele salariaţilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu exista, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat. (2) În acest caz comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrala din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitara ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara, care are competenţa sa ia decizii, pentru a fi informat şi consultat asupra măsurilor ce afectează considerabil interesele salariaţilor. (3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au, de asemenea, dreptul sa participe membrii care au fost aleşi sau desemnaţi de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare şi/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile respective. Articolul 35 (1) Reuniunea de informare şi consultare prevăzută la art. 34 are loc în cel mai scurt timp posibil, pe baza unui raport elaborat de conducerea centrala sau de conducerile organizate la diferite niveluri. (2) Comitetul european de întreprindere poate exprima un punct de vedere cu privire la raport, la sfârşitul reuniunii sau într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data reuniunii. Articolul 36Reuniunea prevăzută la art. 34 nu poate aduce atingere prerogativelor conducerii centrale. Articolul 37Înainte de orice reuniune cu conducerea centrala, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezenta conducerea centrala. Articolul 38 (1) Membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanţii salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara ori, în absenta acestora, pe toţi salariaţii asupra conţinutului şi rezultatului informărilor şi consultărilor desfăşurate potrivit prevederilor prezentului capitol. (2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii comitetului european de întreprindere sau membrii comitetului restrâns de obligaţia de confidenţialitate prevăzută la art. 44. Articolul 39 (1) După 4 ani de la data constituirii comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea iniţierii de negocieri în vederea încheierii unui acord potrivit art. 19 sau a menţinerii aplicării dispoziţiilor subsidiare prevăzute de prezentul capitol. (2) Dacă se decide iniţierea unei proceduri de negociere, se aplică prevederile art. 17, 19-22, art. 43 alin. (3) şi dispoziţiile subsidiare din prezenta lege, iar rolul grupului special de negociere este îndeplinit de comitetul european de întreprindere. Articolul 40 (1) Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, după caz, poate fi asistat de experţi, la alegerea acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor lor. (2) Conducerea centrala situata în România suporta cheltuielile pentru cel puţin un expert. Articolul 41 (1) Cheltuielile de funcţionare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrala situata în România, conducere care va stabili, în colaborare cu comitetul european de întreprindere, bugetul anual al acestuia. (2) Conducerea centrala asigura membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare şi materiale care să le permită să îşi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile stabilite de prezenta lege. (3) Conducerea centrala preia, dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor şi de traducere, precum şi cheltuielile aferente deplasarii şi cazarii membrilor comitetului european de întreprindere şi ale membrilor comitetului restrâns. Capitolul V Protecţia reprezentanţilor salariaţilor Articolul 42 (1) Membrii grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere şi reprezentanţii salariaţilor angajaţi în România beneficiază, în exercitarea funcţiilor lor, de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru reprezentanţii salariaţilor şi pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (2) Prevederea alin. (1) priveşte, în special, participarea la reuniunile grupului special de negociere ori ale comitetului european de întreprindere sau la orice alta reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la art. 19, precum şi plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune comunitara sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitara, în timpul absentei necesare exercitării atribuţiilor acestora. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot fi supuse vreunei discriminări, concediate sau supuse altor sancţiuni, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei legi. (4) Membrilor grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere şi reprezentanţilor salariaţilor trebuie să le fie acordate timpul şi mijloacele necesare pentru a le permite sa informeze salariaţii cu privire la stadiul şi la rezultatele procesului de informare şi consultare.-------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 48 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. Capitolul VI Dispoziţii diverse Articolul 43 (1) Relaţiile dintre conducerea centrala din România şi comitetul european de întreprindere se bazează pe principiul colaborării, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor lor reciproce. (2) Colaborarea dintre conducerea centrala şi reprezentanţii salariaţilor este necesară şi în cadrul procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. (3) Negocierile dintre conducerea centrala şi grupul special de negociere se bazează pe principiul colaborării. Articolul 44Informaţiile cu caracter confidenţial comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de negociere, membrilor comitetului european de întreprindere, experţilor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor nu pot fi dezvăluite unor terţi nici după expirarea mandatului, indiferent de locul unde se găsesc aceste persoane. Articolul 45 (1) Conducerea centrala din România nu este obligată sa comunice informaţii atunci când acestea, potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav funcţionarea întreprinderilor respective sau le-ar prejudicia. (2) Conducerea centrala din România are obligaţia motivarii în scris a refuzului divulgării informaţiilor prevăzute la alin. (1). Articolul 46Solicitarea venita din partea conducerii centrale de respectare a confidenţialităţii, respectiv decizia conducerii centrale de a nu divulga informaţiile prevăzute la art. 45, poate fi contestată de comitetul european de întreprindere sau de reprezentanţii salariaţilor la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile. Capitolul VII Răspunderea contravenţională Articolul 47Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei următoarele fapte: a) obstructionarea constituirii, organizării sau funcţionarii grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere sau împiedicarea instituirii ori aplicării procedurii de informare sau consultare a angajaţilor de către un membru al conducerii centrale ori al conducerii de un alt nivel în cadrul unei întreprinderi de dimensiune comunitara sau al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitara ori de către o persoană care acţionează în numele acestora; b) discriminarea unui membru al grupului special de negociere, al comitetului european de întreprindere sau al unui reprezentant al salariaţilor, care acţionează conform prezentei legi; c) divulgarea informaţiilor cu caracter confidenţial de către persoanele cărora le-au fost comunicate în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 48Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control. Articolul 49Contravenţiilor prevăzute la art. 47 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 50Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare. Articolul 51Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitara, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 254 din 30 septembrie 1994.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 iulie 2005.Nr. 217.____________

Noutăți

 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 22 iunie 2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 iunie 2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL)
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 10 din 3 februarie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 2 februarie 2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 305 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 207 din 31 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 11 aprilie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 405 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 225 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 504 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 7 din 29 aprilie 1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 226 din 28 noiembrie 2017 privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 59 din 1 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 195 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 124 din 11 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 93 din 13 aprilie 1933 pentru organizarea cadastrului funciar şi pentru introducerea cărţilor funduare în Vechiul Regat şi Basarabia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 206 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021