Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*)privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 15 decembrie 2011

  *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 186/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 217/2005 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează condițiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților în întreprinderile de dimensiune comunitară și în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătățirii dreptului la informare și consultare al salariaților. Articolul 2(1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare și consultare se instituie, după modalitățile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară și în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 6.(2) Modalitățile de informare și consultare a salariaților prevăzute la alin. (1) se definesc și se aplică în baza principiului eficienței, astfel încât să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de informare și consultare transnațională a salariaților și să se permită luarea unor decizii eficiente de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 22 prevede altfel. Articolul 3(1) Informarea și consultarea salariaților se efectuează la un nivel relevant de conducere și de reprezentare, în funcție de subiectul tratat.(2) În sensul alin. (1), competența comitetului european de întreprindere și domeniul de aplicare a procedurii de informare și consultare a lucrătorilor, reglementată de prezenta lege, se limitează la aspectele transnaționale.(3) Aspectele transnaționale prevăzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, ca întreg, ori la cel puțin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite.(4) În stabilirea caracterului de transnaționalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numărul de state membre implicate, nivelul de conducere și de reprezentare pe care îl implică, precum și amploarea posibilelor efecte asupra forței de muncă europene sau care presupun transferuri de activități între state membre. Articolul 4(1) Informarea și consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea și consultarea organismelor naționale de reprezentare a salariaților, ținând seama în mod corespunzător de competențele și sfera de intervenție a fiecăreia dintre acestea și de principiile enunțate la art. 3.(2) Modalitățile de corelare a informării și consultării comitetului european de întreprindere cu informarea și consultarea organismelor naționale de reprezentare a salariaților sunt stabilite prin acordul prevăzut la art. 22.(3) În lipsa modalităților prevăzute la alin. (2) și în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor colective de muncă, procesele de informare și de consultare se desfășoară concomitent, la nivel național, de ramură sau grup de unități, după caz, și în cadrul comitetului european de întreprindere.(4) Exprimarea unui punct de vedere de către comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacității conducerii centrale de a organiza consultările necesare, respectând, în același timp, termenele prevăzute de legislațiile și/sau practicile naționale. Articolul 5Abrogat. (la 17-06-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) Capitolul II Definiții și domeniu de aplicare Secţiunea 1 Termeni și expresii utilizate Articolul 6În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. întreprindere - o entitate publică sau privată care desfășoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate;3. reprezentanții salariaților - reprezentanții organizațiilor sindicale sau persoanele alese și mandatate să reprezinte salariații, potrivit legii și/sau practicii naționale;4. întreprindere de dimensiune comunitară - întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariați în statele membre și, în cel puțin două state membre diferite, cel puțin 150 de salariați în fiecare dintre acestea;5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influență dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.Se prezumă capacitatea de a exercita o influență dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplinește unul dintre următoarele criterii:a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, comitetului de direcție sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi;b) controlează majoritatea voturilor atașate acțiunilor emise de o altă întreprindere;c) deține majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.Drepturile de vot și de numire pe care le deține întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate și pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care acționează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care deține participații într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nu se prezumă exercitarea unei influențe dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant își exercită atribuțiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăți sau o procedură similară.Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplinește criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influență dominantă.Legislația aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislația care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislația aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absența unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariați;6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară - grupul de întreprinderi care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) angajează cel puțin 1.000 de salariați în statele membre;b) conține cel puțin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite;c) cel puțin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariați într-un stat membru și cel puțin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariați într-un alt stat membru;7. conducerea centrală - conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;8. informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanții salariaților, pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat și să îl examineze în cunoștință de cauză; informarea se face într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzător, pentru a permite reprezentanților salariaților să examineze problema în mod adecvat și să pregătească, dacă este cazul, consultarea;9. consultare - schimbul de opinii și stabilirea unui dialog între reprezentanții salariaților și conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc:a) într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanților salariaților să elaboreze un punct de vedere;b) pe baza informațiilor puse la dispoziția reprezentanților salariaților privind măsurile propuse la care se referă consultarea;c) fără a afecta responsabilitățile conducerii;d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;10. salariatul - persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;11. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării și consultării salariaților;12. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 16 și 17, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților;13. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European.Pentru stabilirea numărului de salariați, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară și al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariați, inclusiv salariații încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial, angajați în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a inițiat negocierea prevăzută la art. 11. Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare Articolul 7(1) Prezenta lege se aplică:a) întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;b) întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar și-a desemnat un reprezentant în România;c) întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru și nici nu și-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariați într-un stat membru este situată în România.(2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) și, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzut la alin. (1) lit. c) sunt considerați drept conducere centrală.(3) Atribuțiile și competența comitetului european de întreprindere, precum și sfera procedurii de informare și consultare acoperă toate filialele, sucursalele și celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre și toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu excepția cazului în care acordul prevăzut la art. 22 stabilește o arie mai largă de aplicare. Articolul 8(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică societăților europene înființate conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001, precum și societăților cooperatiste europene înființate conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003, în cazul în care acestea sunt întreprinderi de dimensiune comunitară sau întreprinderi care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară.(2) În cazul în care grupul special de negociere constituit în cadrul societăților prevăzute la alin. (1) decide să nu înceapă negocieri sau să pună capăt negocierilor deja începute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile. Capitolul III Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților Articolul 9Conducerea centrală are obligația creării condițiilor și mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 10(1) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, a fiecărei filiale, sucursale sau a fiecărui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitară, precum și conducerea centrală ori conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt responsabile de obținerea și transmiterea către părțile interesate de aplicarea prezentei legi a informațiilor necesare deschiderii negocierilor prevăzute la art. 11, în special a informațiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului și la efectivele sale.(2) În sensul alin. (1), prin parte interesată se înțelege salariații și reprezentanții salariaților unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, conducerea centrală situată în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absența unui astfel de reprezentant, conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c).(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) se referă în special la informațiile privind numărul de salariați prevăzut la art. 6 pct. 4 și 6.(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaților sau reprezentanților acestora să adreseze cererea privind inițierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevăzută la art. 11 și nu pot fi condiționate de primirea acesteia. Secţiunea 1 Grupul special de negociere Articolul 11(1) Conducerea centrală situată în România inițiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel puțin 100 de salariați ori, după caz, a reprezentanților acestora din cel puțin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel puțin două state membre diferite.(2) Cererea privind inițierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi. Articolul 12În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare și consultare a salariaților, se creează un grup special de negociere. Articolul 13Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componența, atribuțiile și durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalitățile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare și consultare a salariaților. Articolul 14Grupul special de negociere este compus din membrii desemnați sau aleși în număr proporțional cu numărul de salariați angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranșă de salariați angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariați angajați în toate statele membre în ansamblu sau o fracțiune din tranșa respectivă. Articolul 15(1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnați de către reprezentanții salariaților din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situația inexistenței acestor reprezentanți, membrii grupului special de negociere sunt desemnați cu majoritatea voturilor salariaților din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.(2) Membrii grupului special de negociere pot alege un președinte dintre ei și pot adopta un regulament de organizare și funcționare.(3) Regulamentul de organizare și funcționare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum și aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora. Articolul 16Pentru asigurarea continuității în cadrul grupului special de negociere în situații prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare, se constituie o listă de rezervă, alocându-se fiecărui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranșă de salariați angajați în statul membru, respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariați angajați în toate statele membre în ansamblu sau o fracțiune din tranșa respectivă. Articolul 17(1) Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componența grupului special de negociere și a persoanelor care figurează pe lista de rezervă, precum și asupra deschiderii negocierilor.(2) Conducerea centrală informează, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor și ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, precum și organizațiile europene competente ale salariaților și ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeană în baza art. 154 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Obligația de informare revine părților. Articolul 18(1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților se suportă de conducerea centrală.(2) Conducerea centrală depune toate diligențele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale și financiare necesare îndeplinirii atribuțiilor lor.(3) În măsura în care conducerea centrală și grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experți, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert. Secţiunea a 2-a Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților Articolul 19(1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componenței grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale.(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior și după fiecare reuniune cu conducerea centrală, dispunând de toate mijloacele necesare comunicării, fără ca reprezentanții conducerii centrale să fie prezenți la reuniunile respective.(3) În scopul realizării atribuțiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experți, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanți ai organizațiilor sindicale prevăzute la art. 17 alin. (2). Experții și reprezentanții sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere. Articolul 20În vederea încheierii acordului prevăzut la art. 22, deciziile grupului special de negociere se iau cu votul majorității membrilor. Articolul 21(1) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor, să oprească negocierile cu conducerea centrală sau să nu le inițieze.(2) În situația prevăzută la alin. (1) și în lipsa unui acord între grupul special de negociere și conducerea centrală, prin care se decide altfel, grupul special de negociere se dizolvă.(3) O nouă solicitare de convocare, respectiv de constituire a grupului special de negociere poate fi introdusă cel mai devreme după 2 ani de la data deciziei prevăzute la alin. (1), cu excepția situației în care părțile fixează un termen mai scurt.(4) În situația luării unei decizii în condițiile alin. (1), dispozițiile subsidiare prevăzute în prezenta lege nu sunt aplicabile. Articolul 22(1) Acordul dintre grupul special de negociere și conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților.(2) Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă.(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare și consultare ale salariaților, prevăzute de legislația română în vigoare. Articolul 23Acordul privind constituirea și funcționarea comitetelor europene de întreprindere stabilește cel puțin:a) întreprinderile care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară sau filialele, sucursalele ori alte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară cărora li se aplică acordul;b) componența comitetului european de întreprindere, numărul de membri, repartiția locurilor, ținând seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a salariaților în funcție de activități, categorii și sexe, precum și durata mandatului membrilor;c) atribuțiile și procedura de informare și consultare a comitetului european de întreprindere, precum și modalitățile de corelare a informării și consultării comitetului european de întreprindere și a informării și consultării organizațiilor naționale de reprezentare a salariaților, cu respectarea principiului enunțat la art. 3;d) locul, frecvența și durata reuniunilor comitetului;e) după caz, componența, modalitățile de numire, atribuțiile și modalitățile de reunire a comitetului restrâns constituit în cadrul comitetului european de întreprindere;f) resursele financiare și materiale necesare funcționării, care vor fi alocate comitetului;g) data de intrare în vigoare a acordului și durata acestuia, procedura de modificare sau încetare a acordului, condițiile și procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, după caz, atunci când intervin modificări ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Articolul 24(1) Conducerea centrală și grupul special de negociere pot conveni, prin acord scris, să instituie una sau mai multe proceduri de informare și consultare, în loc să constituie un comitet european de întreprindere.(2) În situația prevăzută la alin. (1), acordul trebuie să prevadă modalitățile concrete în care reprezentanții salariaților au dreptul de a se reuni pentru a fi informați și de a se consulta cu conducerea centrală în privința informațiilor care le sunt comunicate, respectiv de a se reuni pentru a discuta cu privire la informațiile care le sunt comunicate.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se referă, în principal, la aspectele transnaționale care afectează considerabil interesele salariaților întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Articolul 25(1) În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară și, fie în absența unor dispoziții prevăzute de acordurile în vigoare, fie în cazul unor conflicte între dispozițiile prevăzute în două sau mai multe acorduri aplicabile, conducerea centrală inițiază, din proprie inițiativă ori în urma primirii unei cereri scrise din partea a cel puțin 100 de salariați sau a reprezentanților acestora din cel puțin două întreprinderi ori filiale, sucursale sau alte sedii secundare situate în cel puțin două state membre diferite, negocierile prevăzute la art. 11.(2) Cel puțin 3 membri ai comitetului european de întreprindere existent sau ai fiecăruia dintre comitetele europene de întreprindere existente sunt desemnați ori aleși membri ai grupului special de negociere, în afara membrilor aleși sau desemnați în aplicarea dispozițiilor prevăzute la art. 14-17.(3) Pe durata acestor negocieri, comitetul european de întreprindere existent continuă să funcționeze în conformitate cu modalitățile adoptate prin acord între membrii acestui comitet și conducerea centrală. Articolul 26Acordului prevăzut la art. 22 nu i se aplică dispozițiile subsidiare din prezenta lege, dacă prin acesta nu se prevede contrariul. Capitolul IV Dispoziții subsidiare Secţiunea 1 Aplicabilitate Articolul 27(1) Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile în oricare dintre situațiile următoare:a) conducerea centrală și grupul special de negociere decid astfel;b) conducerea centrală refuză deschiderea negocierilor în termen de 6 luni de la data solicitării salariaților, formulată potrivit art. 11 alin. (1);c) în termen de 3 ani de la data solicitării salariaților, formulată potrivit art. 11 alin. (1), conducerea centrală și grupul special de negociere nu sunt în măsură să încheie un acord și grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la art. 21 alin. (1).(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) se constituie un comitet european de întreprindere, în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol. Secţiunea a 2-a Componența comitetului european de întreprindere Articolul 28(1) Comitetul european de întreprindere este compus din salariați ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară desemnați ori aleși de reprezentanții salariaților sau, în absența acestora, de ansamblul salariaților.(2) Membrii comitetului european de întreprindere sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de salariați angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară ori de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranșă de salariați angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariați angajați în toate statele membre în ansamblu sau o fracțiune din tranșa respectivă. Articolul 29(1) Comitetul european de întreprindere adoptă regulamentul său de organizare și funcționare.(2) Regulamentul de organizare și funcționare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor săi, precum și aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora. Articolul 30(1) Conducerea centrală verifică la fiecare 2 ani dacă numărul de salariați s-a schimbat; în acest caz numărul de membri dintr-un stat trebuie readaptat.(2) Când o asemenea schimbare este constatată, conducerea centrală notifică în scris comitetului european de întreprindere această schimbare.(3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2). Articolul 31Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situațiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 16. Articolul 32(1) Pentru a asigura coordonarea activităților sale, comitetul european de întreprindere alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns format din cel mult 5 membri, care trebuie să dispună de condițiile necesare pentru a-și putea desfășura activitatea în mod regulat.(2) Comitetul restrâns prevăzut la alin. (1) adoptă un regulament de organizare și funcționare. Articolul 33Conducerea centrală din România este informată cu privire la componența comitetului european de întreprindere, a comitetului restrâns, precum și a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Ea informează și conducerile filialelor sucursalelor și ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum și conducerile întreprinderilor care compun grupul de dimensiune comunitară. Secţiunea a 3-a Competența și funcționarea comitetului european de întreprindere Articolul 34Competența comitetului european de întreprindere se stabilește potrivit prevederilor art. 3 alin. (2)-(4). Articolul 35(1) Conducerea centrală convoacă, cel puțin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa și a-l consulta cu privire la evoluția activității întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară și a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală.(2) Informarea comitetului european de întreprindere are în vedere, în special, următoarele aspecte:a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;b) situația economică și financiară a acestora;c) evoluția probabilă a activităților întreprinderii sau grupului de întreprinderi;d) producția și vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.(3) Informarea și consultarea comitetului european de întreprindere au în vedere, în special, următoarele aspecte:a) situația angajărilor și previziunile de dezvoltare în acest domeniu;b) investițiile;c) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi;d) introducerea de noi metode de lucru sau noi procedee de producție;e) transferurile de producție, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părți importante ale acestora;f) concedierile colective.(4) Consultarea are loc astfel încât să permită reprezentanților salariaților să se întâlnească cu conducerea centrală și să obțină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula.(5) Conducerea centrală va comunică data reuniunii comitetului european de întreprindere și conducerilor locale, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de aceasta. Articolul 36(1) Prin excepție de la prevederile art. 35, când intervin situații excepționale sau în cazul unor decizii care afectează considerabil interesele salariaților, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat.(2) În această situație, comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară care are competența să ia decizii, pentru a fi informat și consultat.(3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au de asemenea dreptul să participe membrii care au fost aleși sau desemnați de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare și/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile sau deciziile respective. Articolul 37(1) Reuniunea de informare și consultare prevăzută la art. 36 are loc în cel mai scurt timp posibil, pe baza unui raport elaborat de conducerea centrală sau de conducerile organizate la diferite niveluri.(2) Comitetul european de întreprindere poate exprima un punct de vedere cu privire la raport, la sfârșitul reuniunii sau într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data reuniunii. Articolul 38Reuniunea prevăzută la art. 36 nu poate aduce atingere prerogativelor conducerii centrale. Articolul 39Informarea și consultarea prevăzute la art. 36 se efectuează fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 50-52. Articolul 40Anterior și după orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală. Articolul 41(1) Membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanții salariaților întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absența acestora, pe toți salariații asupra conținutului și rezultatului informărilor și consultărilor desfășurate potrivit prevederilor prezentului capitol.(2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii comitetului european de întreprindere sau membrii comitetului restrâns de obligația de confidențialitate prevăzută la art. 50. Articolul 42(1) După 4 ani de la data constituirii comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea inițierii de negocieri în vederea încheierii unui acord potrivit art. 22 sau a menținerii aplicării dispozițiilor subsidiare prevăzute de prezentul capitol.(2) Dacă se decide inițierea unei proceduri de negociere, se aplică prevederile art. 20, art. 22-26, art. 49 alin. (3) și dispozițiile subsidiare din prezenta lege, iar rolul grupului special de negociere este îndeplinit de comitetul european de întreprindere. Articolul 43(1) Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, după caz, poate fi asistat de experți, la alegerea acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.(2) Conducerea centrală situată în România suportă cheltuielile pentru cel puțin un expert. Articolul 44(1) Cheltuielile de funcționare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrală situată în România, conducere care va stabili, în colaborare cu comitetul european de întreprindere, bugetul anual al acestuia.(2) Conducerea centrală asigură membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare și materiale care să le permită să își îndeplinească în mod corespunzător obligațiile stabilite de prezenta lege.(3) Conducerea centrală preia, dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor și de traducere, precum și cheltuielile aferente deplasării și cazării membrilor comitetului european de întreprindere și ale membrilor comitetului restrâns. Articolul 45Fără a aduce atingere capacității altor organisme sau organizații în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta lege, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor salariaților întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Articolul 46Fără a aduce atingere art. 50, membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanții salariaților din filiale, sucursale sau oricare alt sediu secundar al întreprinderilor de dimensiune comunitară sau ai întreprinderilor aparținând unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absența reprezentanților, totalitatea salariaților, cu privire la conținutul și rezultatele procedurii de informare și consultare puse în practică în condițiile legii. Capitolul V Protecția reprezentanților salariaților Articolul 47(1) Membrii grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere și reprezentanții salariaților angajați în România beneficiază, în exercitarea funcțiilor lor, de drepturile prevăzute de legislația în vigoare pentru reprezentanții salariaților și pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.(2) Prevederea alin. (1) privește, în special, participarea la reuniunile grupului special de negociere ori ale comitetului european de întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la art. 22, precum și plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, în timpul absenței necesare exercitării atribuțiilor acestora.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot fi supuse vreunei discriminări, concediate sau supuse altor sancțiuni, ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Membrilor grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere și reprezentanților salariaților trebuie să le fie acordate timpul și mijloacele necesare pentru a le permite să informeze salariații cu privire la stadiul și rezultatele procesului de informare și consultare.(5) Un membru al grupului special de negociere sau al comitetului european de întreprindere ori supleantul acestuia, care este membru al echipajului unei nave maritime, beneficiază de dreptul de a participa la reuniunea grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere ori realizată conform acordului prevăzut la art. 19 sau la orice altă reuniune desfășurată conform oricăror proceduri instituite în temeiul art. 24 alin. (1) în cazul în care, la data desfășurării reuniunii, respectivul membru sau supleant nu se află pe mare sau într-un port al altei țări decât România, unde își are sediul societatea de transport maritim. (la 17-06-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) (6) Reuniunile vor fi programate astfel încât să se faciliteze participarea membrilor sau a supleanților acestora care fac parte din echipaje ale navelor maritime. (la 17-06-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) (7) În cazul în care un membru al grupului special de negociere sau al comitetului european de întreprindere ori supleantul acestuia, care este membru al echipajului unei nave maritime, nu poate participa la o reuniune, se va lua în considerare posibilitatea de a utiliza noile tehnologii ale informației și comunicațiilor, dacă acest lucru este posibil. (la 17-06-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) Articolul 48În măsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuției lor de reprezentare într-un cadru internațional, membrilor grupului special de negociere și ai comitetului european de întreprindere li se asigură cursuri de formare, fără pierderi salariale. Capitolul VI Dispoziții diverse Articolul 49(1) Relațiile dintre conducerea centrală din România și comitetul european de întreprindere se bazează pe principiul colaborării, cu respectarea drepturilor și obligațiilor lor reciproce.(2) Colaborarea dintre conducerea centrală și reprezentanții salariaților este necesară și în cadrul procedurii de informare și consultare a salariaților.(3) Negocierile dintre conducerea centrală și grupul special de negociere se bazează pe principiul colaborării. Articolul 50Informațiile cu caracter confidențial comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de negociere, membrilor comitetului european de întreprindere, experților, precum și reprezentanților salariaților nu pot fi dezvăluite unor terți nici după expirarea mandatului, indiferent de locul unde se găsesc aceste persoane. Articolul 51(1) Conducerea centrală din România nu este obligată să comunice informații atunci când acestea, potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav funcționarea întreprinderilor respective sau le-ar prejudicia.(2) Conducerea centrală din România are obligația motivării în scris a refuzului divulgării informațiilor prevăzute la alin. (1). Articolul 52Solicitarea venită din partea conducerii centrale de respectare a confidențialității, respectiv decizia conducerii centrale de a nu divulga informațiile prevăzute la art. 51 poate fi contestată de comitetul european de întreprindere sau de reprezentanții salariaților la instanțele judecătorești competente, în termen de 30 de zile. Capitolul VII Răspunderea contravențională Articolul 53Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte:a) obstrucționarea constituirii, organizării sau funcționării grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere sau împiedicarea instituirii ori aplicării procedurii de informare sau consultare a angajaților de către un membru al conducerii centrale ori al conducerii de un alt nivel în cadrul unei întreprinderi de dimensiune comunitară sau al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori de către o persoană care acționează în numele acestora;b) discriminarea unui membru al grupului special de negociere, al comitetului european de întreprindere sau al unui reprezentant al salariaților, care acționează conform prezentei legi;c) divulgarea informațiilor cu caracter confidențial de către persoanele cărora le-au fost comunicate în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 54Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control. Articolul 55Contravențiilor prevăzute la art. 53 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul VIII Dispoziții finale Articolul 56(1) Dispozițiile prezentei legi nu aduc atingere legislației române privind:a) cadrul general de informare și consultare a angajaților;b) procedurile specifice de informare și consultare în cazul concedierilor colective;c) procedurile specifice de informare și consultare în cazul transferului întreprinderii.(2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecție a salariaților în domeniul informării și consultării salariaților prevăzut de legislația română în vigoare. Articolul 57Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune:– prevederile art. 2 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;– Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 122 din 16 mai 2009;– prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a Statutului societății europene în ceea ce privește implicarea salariaților, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 294 din 10 noiembrie 2001;– prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului 2003/72/CE de completare a Statutului societății europene de cooperare cu privire la implicarea salariaților, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 207 din 18 august 2003. (la 17-06-2018, Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) ----

  Noutăți

 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 288 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 17 noiembrie 1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 21 noiembrie 2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • LEGE nr. 100 din 9 mai 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • LEGE nr. 23 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 şi a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producţiei pentru export, precum şi pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pe anul 1981
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • LEGE nr. 156 din 7 octombrie 1997 privind acoperirea financiară a datoriilor fata de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie
 • LEGE nr. 109 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 (*republicată*) privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 619 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 340 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1989 privind reglementarea vinzarilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist
 • LEGE nr. 121 din 1 aprilie 1937 privind neurmărirea despăgubirilor de moarte sau invaliditate
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 673 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000
 • LEGE nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 235 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 279 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 109 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 283 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 268 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 13 iunie 2002 privind trecerea unor instituţii de cultura în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 46 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 218 din 22 mai 2003 privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 170 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 11 septembrie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • LEGE nr. 105 din 17 mai 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2011 pentru aderarea României la Acordul dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
 • LEGE nr. 212 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • LEGE nr. 207 din 15 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021