Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2012 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 (*actualizată*)privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule(actualizată până la data de 31 ianuarie 2012*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare taxă. (2) Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat; b) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d) scoatere din parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării; e) organ fiscal competent - organul fiscal teritorial în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe; f) contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4; g) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat; h) înmatriculare - operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de înmatriculare; i) prima transcriere a dreptului de proprietate - primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;*) j) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule - taxa prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008; k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011; l) taxa - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) şi N(1), N(2), N(3).--------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Potrivit art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012, începând cu data de 31 ianuarie 2012 aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2013. Articolul 3 (1) Taxa se aplică pentru autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) şi N(1), N(2), N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia: a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri; d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor. (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap. (3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. (4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7. (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţia respectării prevederilor alin. (3). (6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici. Articolul 4 (1) Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri prevăzute la art. 3 şi 8; c) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7. (2) Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.*)--------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Potrivit art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012, începând cu data de 31 ianuarie 2012 aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2013. Articolul 5 (1) Organul fiscal competent calculează cuantumul taxei, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul al taxei, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.*) (2) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Taxa se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acesteia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4.--------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Potrivit art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012, începând cu data de 31 ianuarie 2012 aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2013. Articolul 6 (1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-5, după cum urmează: a) pentru autovehiculele din categoria M(1), cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:1. pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 gram CO(2), prevăzute la anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 cmc, prevăzute la anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4, după formula:Suma de plată = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 - E)%,unde:A = valoarea combinată a emisiilor de CO(2), exprimată în grame/km;B = taxa pentru emisiile poluante, exprimată în euro/1 gram CO(2), prevăzută în coloana nr. 3 din anexa nr. 1;C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana nr. 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;2. pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; b) pentru autovehiculele din categoria M(1), cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO(2), după formula:                       C x D x (100 - E)      Suma de plată = ─────────────────── ,                              100unde:C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana nr. 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4; c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M(1) cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO(2); d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) şi N(3), pentru care taxa pentru emisiile poluante pe cilindree este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3. (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Cota de reducere a taxei, prevăzută în anexa nr. 4, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului. (4) Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. În acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 5. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%. (5) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia. (7) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, taxa se calculează în funcţie de anul fabricaţiei. Articolul 7 (1) Contribuabilului care a plătit taxa i se restituie valoarea reziduală a acesteia, conform alin. (3), în cazul în care un autovehicul pentru care s-a plătit, în România, taxa pe poluare pentru autovehicule, definită la art. 2 lit. k), sau taxa prevăzută de prezenta lege este ulterior scos din parcul auto naţional. (2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional. (3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente: a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional; b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului. (4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent. (5) În situaţia în care valoarea reziduală a taxei, calculată conform prezentului articol, este mai mare decât taxa achitată la momentul înmatriculării autovehiculului în România, se restituie valoarea reziduală în limita taxei achitate. Articolul 8 (1) Taxa nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare; b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%. Articolul 9 (1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 4. (2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (4). (3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei tehnice şi nu poate depăşi costul acestora. (5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea. (6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent. (7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. (8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize. Articolul 10Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios, competente potrivit legii. Articolul 12 (1) În cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării în România, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Taxa rezultată ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de legea fiscală, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 13Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din taxa încasată în conturile organului fiscal competent sau din taxa virată la bugetul Fondului pentru mediu, după caz. Articolul 14În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, şi Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 6 ianuarie 2012.Nr. 9. Anexa 1 NIVELULtaxei pentru emisiile poluante în funcţie de emisia de dioxid de carbon┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Emisia de dioxid de carbon│ Nivelul taxei pentru││ Norma de poluare*1) │ - grame CO(2)/km - │ emisiile poluante ││ │ │- euro/1 gram CO(2)- │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Hibride, electrice │ - │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Euro 6 │ - │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Euro 5, Euro 4, Euro 3 │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 121-150 │ 0,5 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 151-180 │ 1,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 181-210 │ 2,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 211-240 │ 4,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 241-270 │ 6,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ >/=271 │ 8,0 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘--------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care urmează a fi adoptate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum şi modificarea Directivei 70/220/CEE şi 2002/80/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 3 şi Euro 4. Anexa 2 NIVELULtaxei pentru emisiile poluante în funcţie de norma de poluare┌─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ Cilindree │ Nivelul taxei ││ Norma de poluare*1) │Capacitatea cilindrică│pentru emisiile poluante││ │ - cmc - │ - euro/1 cmc - │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Hibride, electrice │ │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 6*2) │ │ │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 5 │ <=1.200 │ 0,065 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 0,130 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 0,195 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 0,260 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 0,325 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 0,390 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 4 │ <=1.200 │ 0,50 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 0,67 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 0,90 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 1,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 2,25 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 2,70 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 3 │ <=1.200 │ 1,30 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 2,34 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 3,51 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 4,68 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 5,85 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 7,02 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 2 │ <=1.200 │ 3,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 4,50 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 6,75 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 9,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 11,25 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 16,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Euro 1 │ <=1.200 │ 6,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 9,90 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 14,85 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 19,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 24,75 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 29,70 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│Non-Euro │ <=1.200 │ 15,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 23,77 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 35,62 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 47,55 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 70,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│ │ >3.000 │ 95,10 │└─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘--------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind măsurile care urmează a fi adoptate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum şi modificarea Directivei 70/220/CEE şi Directiva 2002/80/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 privind măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului prin emisiile autovehiculelor şi de modificare a Directivei 70/220/CEE şi 96/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 octombrie 1996 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisii provenite de la autovehicule pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 93/59/CEE a Consiliului din 28 iunie 1993 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007. Anexa 3 NIVELULtaxei pentru emisiile poluante pentruautovehiculele din categoriile N(1), N(2), N(3), M(2) şi M(3)┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │Nivelul taxei pentru emisiile poluante││ │ - euro/1 cmc - │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Euro 6/VI*2) │ 0 │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Euro 5/V │ 0,05 │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Euro 4/IV │ 0,25 │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Euro 3/III │ 0,5 │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Euro 2/II │ 2 │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Euro 1/I │ 4 │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Non-Euro │ 9 │└───────────────────────┴──────────────────────────────────────┘--------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- directivele 1999/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi emisiile de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat de gaze utilizate la vehicule şi de modificare a Directivei 88/77/CEE şi 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule pentru Euro III, Euro IV, Euro V;- directivele nr. 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele diesel utilizate la vehicule şi 96/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 88/77/CEE de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi macroparticule poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule pentru Euro II;- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.*2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. Anexa 4 GRILAprivind cotele de reducere a taxei pentru emisiile poluante┌───────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Vechimea autovehiculului │ Cota de reducere ││ │ - % - │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ nou │ 0 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 1 lună - 3 luni inclusiv │ 5 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 3 luni - 6 luni inclusiv │ 8 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 6 luni - 9 luni inclusiv │ 10 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 9 luni - 1 an inclusiv │ 13 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 1 an - 2 ani inclusiv │ 21 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 2 ani - 3 ani inclusiv │ 28 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 3 ani - 4 ani inclusiv │ 33 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 4 ani - 5 ani inclusiv │ 38 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 5 ani - 6 ani inclusiv │ 43 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 6 ani - 7 ani inclusiv │ 49 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 7 ani - 8 ani inclusiv │ 55 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 8 ani - 9 ani inclusiv │ 61 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 9 ani - 10 ani inclusiv │ 66 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 10 ani - 11 ani inclusiv │ 73 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 11 ani - 12 ani inclusiv │ 79 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 12 ani - 13 ani inclusiv │ 84 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ > 13 ani - 14 ani inclusiv │ 89 │├───────────────────────────────┼──────────────────────┤│ peste 14 ani │ 90 │└───────────────────────────────┴──────────────────────┘ Anexa 5 GRILAprivind cotele de reducere suplimentară înfuncţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului┌────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Diferenţa dintre rulajul mediu│ Cota de reducere ││Categoria de autovehicul│ anual real şi rulajul mediu │ suplimentară (%) ││ │ anual standard (km) │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ M(1) │ < 5.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 5.001-10.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 10.001-15.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 15.001-20.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 20.001-25.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 25.001-30.000 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 30.001 │ 1,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ N(1) │ < 10.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 10.001-20.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 20.001-30.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 30.001-40.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 40.001-50.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 50.001 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ M(2) şi N(2) │ < 15.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 15.001-30.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 30.001-45.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 45.001-60.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 60.001-75.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 75.001 │ 1,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ M(3) şi N(3) │ < 25.000 │ 0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 25.001-50.000 │ 0,5 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 50.001-100.000 │ 0,75 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 100.001-150.000 │ 1,0 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ 150.001-200.000 │ 1,25 │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ > 200.001 │ 1,5 │└────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘--------

Noutăți

 • LEGE nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 162 din 7 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007
 • LEGE nr. 78 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
 • LEGE nr. 225 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • LEGE nr. 11 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • LEGE nr. 362 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • LEGE nr. 1.415 din 26 aprilie 1931 privind cele doua aranjamente între Regatul României şi Republica Poloniei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 651 din 7 decembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002
 • LEGE nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGE nr. 73 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
 • LEGE nr. 143 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 504 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 174 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • LEGE nr. 38 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Belgrad la 28 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 181 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 591 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 562 din 17 octombrie 2001 privind completarea art. 2 din Decretul nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947
 • LEGE nr. 677 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 262 din 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 234 din 6 iulie 2007 pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, a Legii nr. 491/2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne şi a Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 293 din 21 decembrie 2011 bugetului de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 464 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE nr. 697 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 373 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 280 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 418 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 103 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021