Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 11 iulie 2012 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală(actualizată până la data de 12 aprilie 2013*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012; LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 7 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, denumite în continuare camere agricole."3. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Camerele agricole sunt instituţii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, create în scopul: a) reprezentării şi promovării interesele fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe; b) consultanţei şi promovării politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate, cu toate ramurile ei şi conexe; c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură; d) formării profesionale, al extensiei şi consultanţei în domeniile agriculturii şi conexe. (2) Funcţionarea camerelor agricole răspunde obiectivului de descentralizare a administraţiei publice centrale prin înfiinţarea unei reţele naţionale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acţiune la nivel local şi prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor diferenţiate pe sectoare de agricultură."5. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Camerele agricole judeţene pot înfiinţa camere agricole zonale fără personalitate juridică."6. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă. Consultarea camerelor agricole este obligatorie pentru orice situaţie care priveşte domeniul de activitate al acestora."7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Camerele agricole pot înfiinţa societăţi comerciale sau pot participa în acţionariatul societăţilor comerciale înfiinţate, potrivit legislaţiei în vigoare."8. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi asociaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, în condiţiile legii."9. La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ şi vor fi structurate astfel:"10. La articolul 5, litera a) se abrogă.11. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) camere agricole judeţene la nivel judeţean, formate din colegiu judeţean şi birou permanent;"12. La articolul 5, litera c) se abrogă.13. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Camera Agricolă Naţională la nivel naţional, coordonatoare a activităţii camerelor agricole judeţene, formată din Colegiul Naţional, Prezidiu şi Birou permanent."14. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă şi literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comitetul Naţional de Iniţiativă, format din 25 de membri, dintre care: a) 21 de reprezentanţi ai formelor asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură şi conexe, cu reprezentare naţională, propuşi de acestea, dintre care unul va fi ales prin vot preşedinte al Comitetului Naţional de Iniţiativă. În cazul în care numărul propunerilor depăşeşte 21 de reprezentanţi, se va supune la vot; b) 2 reprezentanţi propuşi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) un reprezentant propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor; d) un reprezentant propus de Ministerul Mediului şi Pădurilor."15. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogă.16. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului, validează componenţa Comitetului Naţional de Iniţiativă pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1)."17. La articolul 6 alineatul (3), partea introductivă şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) La nivel judeţean, prin decizie a Comitetului Naţional de Iniţiativă, se constituie comitetul judeţean de iniţiativă, format din 11 membri, din care fac parte: a) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti; b) un reprezentant propus de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare; c) un reprezentant al instituţiei prefectului;"18. La articolul 6 alineatul (3), litera d) se abrogă.19. La articolul 6 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) 8 reprezentanţi propuşi de formele asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură şi conexe, cu reprezentare naţională şi/sau judeţeană. În cazul în care numărul propunerilor depăşeşte 8 reprezentanţi, se va supune la vot."20. La articolul 6, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Comitetele judeţene de iniţiativă şi Comitetul Naţional de Iniţiativă sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, ca instituţii private de interes public, nonprofit, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înscriere va fi însoţită de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, prevăzut la alin. (2), pentru Camera Agricolă Naţională, decizia Comitetului Naţional de Iniţiativă, prevăzută la alin. (3), pentru camerele agricole judeţene, statutul-cadru, prevăzut în anexa nr. 4, şi dovada sediului social. (5) Comitetul Naţional de Iniţiativă soluţionează sesizările şi contestaţiile, validează alegerile şi publică, în termen de 10 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatele alegerilor. Comitetele judeţene de iniţiativă şi Comitetul Naţional de Iniţiativă se dizolvă de drept după validarea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale camerelor agricolejudeţene şi ale Camerei Agricole Naţionale."21. La articolul 7, literele a), b), d), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) organizează şi urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la desfăşurarea alegerilor pentru camera agricolă judeţeană în circumscripţiile comunale; b) verifică listele electorale;............................................................ d) rezolvă sesizările referitoare la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare şi contestaţiile cu privire la acestea; e) constată rezultatul alegerilor; f) face publice datele cu privire la lista alegătorilor, modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi rezultatul acestora; g) primeşte de la comisiile electorale locale buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării, pe fiecare grupă de reprezentanţi din camerele agricole judeţene;"22. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Modificarea şi completarea statutului-cadru prevăzut la art. 6 alin. (4) se fac prin înscrierea acestora în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul camera agricolă. (2) Cererea de înscriere a modificărilor şi completărilor va fi însoţită de procesul-verbal al şedinţei Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale, în formă autentică, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale, în formă autentică."23. La articolul 8, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi este membru de drept al camerei agricole judeţene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta....................................................................... (5) Dreptul de vot se exercită numai în localitatea arondată secţiei de votare în care alegătorul îşi desfăşoară activitatea specifică."24. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene propuse de către: a) asociaţii profesionale reprezentative din domeniul agricol şi conexe, constituite şi înregistrate la nivel judeţean, în conformitate cu prevederile legale, şi grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;................................................................ e) ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri şi ale composesoratelor;................................................................ g) instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă; h) fermieri înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia;"25. La articolul 9 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) fermieri tineri cu vârsta până la 30 de ani înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia."26. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.27. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Modelul buletinului de vot este prevăzut în anexa nr. 5."28. La articolul 9, alineatele (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Candidaturile se depun cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data alegerilor. (6) Structurile implicate în alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole judeţene sunt următoarele: a) circumscripţia electorală - pentru alegerea colegiilor judeţene se constituie circumscripţia electorală judeţeană, prin decizie a comitetului judeţean de iniţiativă, în termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor; b) comisia electorală - este alcătuită din 5 persoane, dintre care un preşedinte cu studii superioare, un vicepreşedinte şi 3 membri, şi se înfiinţează prin decizie a comitetului judeţean de iniţiativă; c) biroul electoral - se organizează la nivelul fiecărei secţii de votare, prin decizie a comisiei electorale, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a preşedintelui comisiei electorale; d) secţia de votare - se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Fiecare secţie de votare are arondaţi un număr de electori care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de către comitetul judeţean de iniţiativă în baza listelor preluate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private şi de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. La propunerea comitetului judeţean de iniţiativă, prin ordin al prefectului vor fi stabilite numărul şi locul secţiilor de votare. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul. (7) Listele electorale se întocmesc în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza datelor preluate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, de la ocoalele silvice private şi de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. Listele electorale se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se afişează cu 45 de zile înainte de data alegerilor."29. La articolul 9 alineatul (8), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) primesc propunerile de candidaţi pentru a fi aleşi în colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene; b) primesc de la comitetul judeţean de iniţiativă buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea «votat» şi le distribuie către birourile electorale locale, centralizează la nivel de circumscripţie rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile camerelor agricole judeţene;................................................................ d) verifică modul în care consiliile locale asigură logistica necesară desfăşurării alegerilor la nivelul fiecărui birou al secţiilor de votare;"30. La articolul 9 alineatul (9), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) primesc xerocopii de pe listele electorale şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către electori;................................................................ d) numără voturile şi consemnează rezultatul votului pentru constituirea colegiilor judeţene ale camerelor agricole judeţene;"31. La articolul 9 alineatul (9), litera e) se abrogă.32. La articolul 9 alineatul (9), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) predau, cu proces-verbal, către comisia electorală judeţeană buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării."33. La articolul 9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) Comitetul judeţean de iniţiativă şi Comitetul Naţional de Iniţiativă acreditează reprezentanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) în calitate de observatori ai procesului electoral."34. La articolul 9, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatului alegerilor şi se soluţionează printr-o rezoluţie de către comitetul judeţean de iniţiativă, în termen de 24 de ore de la data depunerii acestora. Rezoluţia poate fi contestată la judecătoria de pe raza teritorială a camerei agricole judeţene, în termen de 24 de ore de la data comunicării. Termenele de judecată acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 24 de ore."35. Articolul 10 se abrogă.36. La articolul 11, alineatele (1), (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Colegiul judeţean al camerelor agricole judeţene este forumul decizional alcătuit din 25 de membri, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), cu următoarea reprezentare: a) 10 locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către asociaţiile profesionale din domeniul agricol şi conexe, înregistrate la nivel judeţean; b) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către patronatele din domeniul agricol şi conexe; c) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către sindicatele din domeniul agricol şi conexe; d) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către cooperativele agricole; e) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai proprietarilor de păduri şi/sau ai composesoratelor; f) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai unităţilor de cercetare/ învăţământ din domeniul agricol; g) 3 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia; h) 3 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor cu vârsta până la 30 de ani, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia; i) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai medicilor veterinari............................................................. (3) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene se întrunesc în şedinţă ordinară, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului. (4) Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este format din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri. (5) Membrii biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene se aleg prin vot direct, secret şi succesiv de către membrii colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Secretarul este desemnat de către preşedinte, dintre ceilalţi 5 membri ai biroului. (6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene trebuie să fie fermieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 10 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege."37. La articolul 11, alineatele (7) şi (8) se abrogă.38. La articolul 11, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Funcţiile din biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene, prevăzute la alin. (4), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului Naţional, sens în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării alegerilor, cei aleşi au obligaţia să opteze pentru una dintre cele două funcţii în care au fost aleşi. În cazul în care un post de membru al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista asociaţiei care l-a propus şi în procesul-verbal de constatare a alegerilor."39. Articolul 12 se abrogă.40. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu şi este forumul decizional constituit din membrii colegiilor judeţene ale camerelor agricole şi cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale."41. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prezidiul Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este format din cei 42 de preşedinţi ai camerelor agricole judeţene şi cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale. Prezidiul se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor."42. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este format din 9 membri aleşi prin vot direct, secret şi succesiv pe funcţii de către membrii colegiului, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi 4 membri; 2 dintre membri sunt aleşi din rândul fermierilor prevăzuţi la art. 11 alin. (1) lit. g) şi h); fiecare cameră agricolă judeţeană are dreptul să propună pentru aceste funcţii câte un candidat, urmând preselecţia la depunerea candidaturii definitive. Un candidat poate să fie eligibil dacă este susţinut de minimum 25% din membrii Camerei Agricole Naţionale."43. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Biroului permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale trebuie să fie fermieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 15 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege, respectiv de minimum 10 ani pentru membri."44. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor."45. La articolul 13, alineatul (4) se abrogă.46. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Preşedintele Camerei Agricole Naţionale este şi preşedintele Prezidiului şi al Biroului permanent, conduce şi îndrumă întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor Prezidiului Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale care vor fi duse la îndeplinire de Biroul permanent."47. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Funcţia de preşedinte este asimilată funcţiilor de demnitate publică, conform legii."48. La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Funcţiile din Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale, prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al colegiului judeţean."49. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) La nivel judeţean şi naţional se constituie comisii de cenzori formate din 3 persoane specializate în domeniul economic cu studii superioare, desemnate de colegiile judeţene ale camerelor agricole şi de Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale. Camera Agricolă Naţională aprobă propunerile înaintate de colegiile judeţene ale camerelor agricole."50. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVServiciul operaţional administrativ"51. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Serviciul operaţional administrativ, denumit în continuare SOA, al camerelor agricole judeţene şi al Camerei Agricole Naţionale este constituit din personalul contractual angajat în condiţiile legii şi din personalul preluat, prin concurs de cunoştinţe şi aptitudini specifice, de la camerele agricole judeţene din subordinea consiliilor judeţene, înfiinţate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, care se desfiinţează, precum şi din personalul unităţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aflate în restructurare. (2) Până la încetarea raporturilor de serviciu ale personalului preluat, finanţarea personalului acestuia se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate. (3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime, camerele agricole judeţene şi Camera Agricolă Naţională beneficiază, la cerere, de bunuri proprietate publică a statului atribuite în folosinţă gratuită. (4) Patrimoniul camerelor agricole judeţene desfiinţate potrivit alin. (1) se preia de camerele agricole nou-înfiinţate, potrivit prezentei legi, pe baza bilanţului contabil de închidere însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare. (5) Camerele agricole judeţene nou-înfiinţate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile camerelor agricole judeţene desfiinţate."52. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se pot atribui pe toată durata existenţei camerelor agricole, cu titlu gratuit, camerelor agricole judeţene şi Camerei Agricole Naţionale, pentru sediu, imobile, spaţii sau părţi din acestea, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea prefecturilor, a autorităţilor publice centrale şi locale şi a altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local, potrivit normelor elaborate de Guvern."53. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - SOA la nivel de judeţ este alcătuit din minimum 7 specialişti în domeniile agriculturii, industriei alimentare, zootehniei, silviculturii şi pisciculturii, cu toate ramurile lor, jurişti, economişti şi specialişti în alte domenii necesare desfăşurării activităţii, iar la nivelul Camerei Agricole Naţionale este alcătuit dintr-un număr de minimum 19 specialişti."54. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.55. Articolul 18 se abrogă.56. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii:1. reprezintă interesele fermierilor în relaţiile cu reprezentanţii consiliilor locale şi ai primăriilor;2. certifică calitatea de producător agricol;3. asigură consultanţă juridică de specialitate celor pe care îi reprezintă;4. reprezintă interesele camerei agricole judeţene în relaţia cu instituţiile judeţene, cu instituţiile deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu şi ale consiliului judeţean;5. acordă asistenţă, consultanţă şi elaborează proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare;6. organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;7. asigură consultanţă cu caracter economic, de management al fermei, de marketing şi comercializare;8. avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole, precum şi scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor cu vegetaţie forestieră;9. pot elabora documentaţiile pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor;10. elaborează documentaţiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere;11. avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier;12. avizează tăierile vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;13. oferă servicii fermierilor înscrişi în registrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea absorbţiei fondurilor, plăţii directe, plăţii pentru zone defavorizate, plăţii compensatorii pentru măsurile de agromediu şi pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate atât din bugetul Uniunii Europene, cât şi din bugetul naţional;14. aplică la nivel judeţean politica de formare profesională, organizează cursuri de calificare, specializare, perfecţionare, pentru formarea continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Naţionale;15. asigură consultanţă cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate;16. asigură consultanţă fermierilor care doresc să îşi dezvolte programe de investiţii noi şi de modernizare;17. realizează materiale audiovizuale, emisiuni radio-TV la nivel judeţean;18. realizează fluxul informaţional cu înştiinţarea Camerei Agricole Naţionale prin editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate."57. La articolul 19, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.58. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii:1. reprezintă interesele Camerei Agricole Naţionale şi camerelor agricole judeţene în raport cu toate instituţiile statului şi cu oricare alte organisme publice sau private naţionale, europene ori internaţionale;2. promovează iniţiativele camerelor agricole judeţene, având ca partener Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;3. în baza propunerilor camerelor agricole judeţene, elaborează planuri şi strategii sectoriale judeţene şi naţionale;4. contribuie la elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală, având ca partener Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor;5. aprobă nivelul cotizaţiei membrilor;6. colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la elaborarea programelor de formare profesională;7. nominalizează câte un consilier pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice;8. deleagă atribuţii pentru camerele agricole judeţene, altele decât cele prevăzute la art. 19;9. desfăşoară campania de promovare şi diseminare a Programului operaţional pentru pescuit şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;10. asigură monitorizarea, împreună cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit şi Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, a modului de implementare a proiectelor;11. preia unele atribuţii mandatate de către autorităţile publice centrale;12. înfiinţează fonduri mutuale ale agricultorilor şi administrează/desemnează administratorii acestora;13. poate înfiinţa structuri de finanţare a fermierilor;14. încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi cu alte entităţi;15. înfiinţează şi administrează direct sau prin contractare serviciul naţional de extensie agricolă;16. prestează către fermieri, direct sau contractual, serviciul de consiliere obligatoriu, prevăzut în legislaţia europeană;17. stabileşte politica de personal a reţelei naţionale a camerelor agricole;18. înfiinţează, achiziţionează şi/sau gestionează institute, staţiuni ori companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată şi inovare;19. încheie contracte de cercetare fundamentală/aplicată şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cercetare din domeniul agricol din România şi din străinătate;20. gestionează proiecte cu finanţare europeană, naţională sau internaţională în domeniul cercetării fundamentale şi aplicate, inclusiv proiecte în cascadă în vederea sporirii competitivităţii sectorului agricol din România;21. angajează personalul SOA, cu excepţia personalului economico-administrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Naţionale, în vederea constituirii unui personal de elită pentru serviciile agricole;22. aprobă la nivel naţional şi judeţean structura serviciului naţional de extensie a agriculturii în România;23. aprobă organigrama de funcţionare a SOA la nivel naţional şi judeţean;24. defineşte şi aplică planul naţional de formare continuă prin cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare a fermierilor;25. defineşte şi aplică politica de comunicare la nivel naţional şi judeţean;26. asigură organizarea producătorilor agricoli, consultanţă şi/sau servicii de contabilitate şi management financiar la nivel de fermă;27. asigură asistenţă juridică celor pe care îi reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;28. oferă sprijin în organizarea şi consolidarea la nivel naţional a formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperativelor, grupurilor de producători şi altele asemenea;29. organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi în străinătate;30. promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu în ţară şi în străinătate;31. elaborează planuri şi strategii sectoriale judeţene şi naţionale în domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1);32. încheie înţelegeri, protocoale şi parteneriate interne şi internaţionale;33. organizează activităţi de perfecţionare profesională a personalului camerelor agricole judeţene;34. asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare a camerelor agricole judeţene;35. îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut."59. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Finanţarea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene se asigură din: a) cotizaţii ale agricultorilor, membri ai camerelor agricole; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate în condiţiile art. 3; d) veniturile din activităţile realizate prevăzute la art. 20 , precum şi din alte activităţi economice directe; e) donaţii şi/sau sponsorizări; f) resurse obţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata sistemului de consultanţă agricolă obligatoriu acordat fermierilor, conform legii; g) comisioane; h) surse atrase prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul operaţional pentru pescuit şi prin alte instrumente şi măsuri adecvate pe specific de activitate; i) prestări de servicii de consultanţă sau asistenţă către fermieri, contracost; j) finanţare publică naţională, europeană sau din alte surse; k) alte venituri prevăzute de lege. (2) Negocierile Camerei Agricole Naţionale cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind sistemul de consultanţă agricolă obligatoriu de a fi prestat de acesta, prevăzut în legislaţia europeană, precum şi nivelul tarifelor pentru plata acestor servicii de consiliere obligatoriu a fi acordate fermierilor se fac anterior aprobării bugetului de stat pentru anul următor."60. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Este obligatorie consultarea camerelor agricole judeţene şi, după caz, a Camerei Agricole Naţionale de către toate autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, înaintea luării deciziilor cu privire la programele de dezvoltare locală, la implementarea unor industrii cu impact asupra exploataţiilor agricole şi spaţiului rural, precum şi pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol."61. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Pentru realizarea programelor prevăzute la art. 22 este obligatorie obţinerea avizului camerelor agricole judeţene şi/sau al Camerei Agricole Naţionale, după caz."62. Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIRăspunderile, contravenţiile şi sancţiunile"63. Articolul 24 se abrogă.64. La articolul 25 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) nerespectarea prevederilor prezentei legi cu privire la organizarea alegerilor."65. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor determina anularea alegerilor şi reluarea acestora."66. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Sancţiunile pentru membrii colegiului judeţean şi ai Camerei Agricole Naţionale sunt menţionate în statutul-cadru prevăzut în anexa nr. 4."67. Articolul 26 se abrogă.68. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Resursele financiare necesare primelor alegeri se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2012. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale va stabili prin ordin, în termen de 10 zile de la data înfiinţării Comitetului Naţional de Iniţiativă, sumele necesare organizării primelor alegeri, precum şi modalităţile de decontare a acestora."69. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură, prin delegare, personalul necesar funcţionării Comitetului Naţional de Iniţiativă."70. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene pun la dispoziţia comitetelor judeţene de iniţiativă spaţiile şi logistica necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor."71. Articolul 29 se abrogă.72. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Mandatul persoanelor alese în cadrul camerelor agricole este de 5 ani."73. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.74. Articolul 32 se abrogă.75. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege."76. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta lege.77. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul II (1) Comitetul Naţional de Iniţiativă şi comitetele judeţene de iniţiativă ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi în baza ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale*). (2) Termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) şi termenul de 30 de zile prevăzut la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 283/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, curg de la data intrării în vigoare a prezentei legi.----------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 12 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 9 aprilie 2013, termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi complelarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 472 din 11 iulie 2012, cu privire la organizarea desfăşurării primelor alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală se prorogă cu 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IIILegea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 7 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 6 iulie 2012.Nr. 122. Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 283/2010)DEFINIŢIIÎn sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:1. agricultor - profesiune definită conform actelor normative;2. bune practici agricole - ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice puse la dispoziţia producătorilor agricoli, a fermierilor şi a tuturor celor implicaţi în activităţi cu profil agricol pentru a fi implementate în practică. Însuşite de către fiecare producător agricol şi implementate corect, bunele practici agricole contribuie atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecinţelor ecologice nefavorabile la nivel naţional, regional şi local, pe termen scurt sau lung;3. fermă - exploataţie agricolă zootehnică sau mixtă, autorizată pentru a produce, în scop experimental ori pentru comercializare, bunuri de consum recunoscute ca atare;4. fermier - persoană fizică sau juridică ce deţine ori administrează o suprafaţă de un ha teren amplasată în maximum 3 parcele a 3.000 mý fiecare, înscrisă în registrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (eligibilă pentru plăţile directe pe hectar) şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;5. lucrător din domeniile agriculturii şi conexe - persoană fizică din spaţiul rural care derulează activităţi de producţie, procesare şi servicii în domeniile cu specific agricol, apicol, sericicol, piscicol şi silvic;6. profesiune agricolă - exercitarea în mod constant şi cu titlu de activitate principală de acţiuni cu profil agricol, specifice sau generale, recunoscute şi remunerate ca atare;7. spaţiu rural - în conformitate cu Recomandarea nr. 1.296/1996 a Adunării Consiliului Europei cu privire la Carta Spaţiului Rural, spaţiul rural cuprinde o zonă interioară sau de coastă care conţine satele şi oraşele mici, în care majoritatea terenului este utilizat pentru: a) agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit; b) activităţi economice şi culturale; c) amenajări de zone neurbane pentru timpul liber; d) alte folosinţe, cu excepţia celor de locuit. Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Legea nr. 283/2010)COMITETE DE INIŢIATIVĂ- mod de funcţionare -Comitetul Naţional de Iniţiativă şi comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în termen de 10 zile de la data înfiinţării.A. Comitetul Naţional de IniţiativăComitetul Naţional de Iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor Comitetului Naţional de Iniţiativă.Comitetul Naţional de Iniţiativă: a) preia prin detaşare de la ministerele implicate personalul necesar funcţionării; b) solicită ministerelor şi asociaţiilor implicate nominalizarea persoanelor care vor face parte din comitetele judeţene de iniţiativă; c) solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o locaţie în care să îşi desfăşoare activitatea.În termen de 20 de zile de la data înfiinţării, convoacă comitetele judeţene de iniţiativă. În aceeaşi perioadă comitetele judeţene de iniţiativă vor aproba programul de pregătire şi desfăşurare a alegerilor.Comitetul Naţional de Iniţiativă monitorizează, pe parcursul alegerilor, activitatea comitetelor judeţene de iniţiativă.Comitetul Naţional de Iniţiativă solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista cu persoanele care vor face parte din comisiile electorale şi birourile electorale.Comitetul Naţional de Iniţiativă soluţionează sesizările comitetelor judeţene de iniţiativă.B. Comitetul judeţean de iniţiativăComitetul judeţean de iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor comitetului judeţean de iniţiativă. În prima şedinţă îşi desemnează preşedintele.Comitetul judeţean de iniţiativă: a) în termen de 10 zile de la data numirii, delimitează circumscripţiile electorale pentru alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole; b) desemnează, în termen de 20 de zile de la data delimitării circumscripţiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale de secţie; c) urmăreşte ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii alegerilor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ocoalele silvice private şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură să pună la dispoziţia comisiilor electorale de circumscripţie listele electorale; d) preia de la comisiile electorale de circumscripţie, în termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele alegerilor pe circumscripţiile electorale ale camerelor agricole. Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 283/2010)LISTA*)susţinătorilor pentru candidatul.................................(prenumele şi numele candidatului)ca membru al colegiului judeţean alcamerei agricole judeţene ...........------------*) Lista este act public şi se află sub incidenţa Codului penal.*Font 8*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Semnătura Numele Prenumele Data Denumirea Seria Numărul Domiciliul/Reşedinţa crt. naşterii actului de actului de actului de (str., nr., comuna/                                               identitate identitate identitate oraşul/municipiul,                                                                                     sectorul/judeţul)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────DECLARAŢIESubsemnatul, ........(prenumele şi numele)......., domiciliat în ............, născut la data de ......... în comuna/oraşul/municipiul ........., judeţul ........., posesor al C.I./B.I. seria ..... nr. ......, declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ....... poziţii, corespund realităţii.Data Semnătura.......... ........... Anexa 4 (Anexa nr. 4 la Legea nr. 283/2010)STATUT-CADRUal camerelor agricole judeţeneşi al Camerei Agricole Naţionale Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Camerele agricole sunt instituţii private de interes public, nonprofit, apolitice, cu personalitate juridică, constituite cu scopul: a) acordării consultanţei tehnice, economice, juridice, funciare şi altele asemenea persoanelor fizice sau persoanelor juridice din domenii ale agriculturii şi conexe; b) promovării politicii agricole comune, a programelor naţionale de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate, cu toate ramurile ei conexe; c) formării profesionale, extensiei, consultanţei în domeniile agriculturii şi conexe. (2) Camerele agricole judeţene au sediul în reşedinţele de judeţ, iar Camera Agricolă Naţională în Bucureşti. Sediul camerelor agricole poate fi schimbat în baza prevederilor prezentei legi. (3) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) din prezenta lege comitetele de iniţiativă judeţene şi Comitetul Naţional de Iniţiativă vor prelua sediile camerelor agricole desfiinţate, conform prevederilor art. 15 alin. (5) şi art. 15^1 din prezenta lege. Articolul 2Camerele agricole sunt instituţii cu caracter consultativ obligatoriu în domeniul lor de activitate. Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă. Capitolul II Membrii camerelor agricole Articolul 3 (1) Poate deveni membru, cu drepturi depline, al camerelor agricole judeţene orice cetăţean român sau cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activitate cu profil agricol ori asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor, crescător de animale sau desfăşoară activităţi în industria alimentară şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Calitatea de membru al camerelor agricole judeţene este personală, inalienabilă şi netransmisibilă, neputând trece la succesori. (3) Evidenţa membrilor va fi ţinută în Registrul de evidenţă a membrilor aflat la sediul Camerei Agricole Naţionale, pe judeţe, precum şi într-un fişier special, care cuprinde datele de identificare şi schimbările intervenite în cadrul camerelor agricole judeţene. (4) În Registrul de evidenţă a membrilor pot fi înscrişi fără drept de vot, ca membri de onoare, persoane fizice sau persoane juridice, altele decât cele cu drepturi depline, din instituţii de învăţământ şi cercetare, cercetători, cadre didactice, membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", ai Academiei Române şi din alte instituţii de profil. (5) Alte prevederi cu privire la calitatea de membru al camerelor agricole judeţene pot fi stabilite respectând prevederile art. 7^1 din prezenta lege. Articolul 4Membrii camerelor agricole au următoarele drepturi: a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; b) să îşi exprime, prin vot, opţiunea faţă de proiectele supuse dezbaterii; c) să fie informaţi permanent şi corect cu privire la activitatea Camerei Agricole Naţionale; d) să iniţieze propuneri de activităţi şi de a le supune aprobării organelor de conducere; e) să participe la toate activităţile Camerei Agricole Naţionale; f) alte drepturi, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului statut-cadru. Articolul 5Membrii camerelor agricole au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile prezentului statut-cadru şi hotărârile organelor de conducere; b) să acţioneze în mod consecvent şi loial, în vederea realizării obiectivelor Camerei Agricole Naţionale; c) alte obligaţii stabilite de organele de conducere. Capitolul III Atribuţiile camerelor agricole Articolul 6Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii:1. reprezintă interesele fermierilor în relaţiile cu reprezentanţii consiliilor locale şi primăriilor;2. certifică statutul de producător agricol;3. asigură consultanţă juridică de specialitate celor pe care îi reprezintă;4. reprezintă interesele camerei agricole judeţene în relaţia cu instituţiile judeţene, cu instituţiile deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu şi ale consiliului judeţean;5. acordă asistenţă, consultanţă şi elaborează proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare;6. organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;7. asigură consultanţă cu caracter economic de management al fermei, de marketing şi comercializare;8. avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole, precum şi scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor cu vegetaţie forestieră;9. pot elabora documentaţiile pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor;10. elaborează documentaţiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere;11. avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier;12. avizează tăierile vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;13. oferă servicii fermierilor înscrişi în registrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea absorbţiei fondurilor, plăţii directe, plăţii pentru zone defavorizate, plăţii compensatorii pentru măsurile de agromediu şi pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate, atât din bugetul Uniunii Europene, cât şi din bugetul naţional;14. aplică la nivel judeţean politica de formare profesională, organizează cursuri de calificare, specializare, perfecţionare, pentru formarea continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Naţionale;15. asigură consultanţă cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate;16. asigură consultanţă fermierilor care doresc să îşi dezvolte programe de investiţii noi şi modernizare;17. realizează materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV la nivel judeţean;18. realizează fluxul informaţional cu înştiinţarea Camerei Agricole Naţionale prin editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate. Articolul 7Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii:1. reprezintă interesele Camerei Agricole Naţionale şi camerelor agricole judeţene în raport cu toate instituţiile statului şi cu oricare alte organisme publice sau private naţionale, europene ori internaţionale;2. promovează iniţiativele camerelor agricole judeţene, având ca partener Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;3. în baza propunerilor camerelor agricole judeţene elaborează planuri şi strategii sectoriale judeţene şi naţionale;4. contribuie la elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală, având ca parteneri Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor;5. aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor;6. colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la elaborarea programelor de formare profesională;7. nominalizează câte un consilier pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice;8. deleagă atribuţii pentru camerele agricole judeţene, altele decât cele prevăzute la art. 19 din prezenta lege;9. desfăşoară campanie de promovare şi diseminare a Programului Operaţional pentru Pescuit şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;10. asigură monitorizarea, împreună cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit şi Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, a modului de implementare a proiectelor;11. preia unele atribuţii mandatate de către autorităţile publice centrale;12. înfiinţează fonduri mutuale şi credite rurale;13. încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi cu alte entităţi;14. înfiinţează şi administrează direct sau prin contractare serviciul naţional de extensie agricolă;15. prestează direct sau prin contractare către fermieri serviciul de consiliere obligatoriu, prevăzut în legislaţia europeană;16. stabileşte politica de personal a reţelei naţionale de camere agricole;17. înfiinţează, achiziţionează şi/sau gestionează institute, staţiuni sau companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată şi inovare;18. încheie contracte de cercetare fundamentală/aplicată şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cercetare din domeniul agricol din România şi din străinătate;19. gestionează proiecte cu finanţare europeană, naţională sau internaţională în domeniul cercetării fundamentale şi aplicate, inclusiv proiecte în cascadă, în vederea sporirii competitivităţii sectorului agricol din România;20. angajează personalul Serviciului operaţional administrativ (SOA), cu excepţia personalului economico-administrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Naţionale, în vederea constituirii unui personal de elită pentru serviciile agricole;21. aprobă la nivel naţional şi judeţean structura serviciului naţional de extensie a agriculturii în România;22. aprobă organigrama de funcţionare a SOA la nivel naţional şi judeţean;23. defineşte şi aplică planul naţional de formare continuă prin cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare a fermierilor;24. defineşte şi aplică politica de comunicare la nivel naţional şi judeţean;25. asigură organizarea producătorilor agricoli, consultanţă şi/sau servicii de contabilitate şi managementul financiar la nivelul fermei;26. asigură asistenţă juridică celor pe care îi reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;27. oferă sprijin în organizarea şi consolidarea, la nivel naţional, a formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupuri de producători şi altele asemenea;28. organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi în străinătate;29. promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu, în ţară şi în străinătate;30. elaborează planuri şi strategii sectoriale judeţene şi naţionale în domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta lege;31. încheie înţelegeri, protocoale şi parteneriate interne şi internaţionale;32. organizează activităţi de perfecţionare profesională a personalului camerelor agricole judeţene;33. asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare a camerelor agricole judeţene;34. îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut. Capitolul IV Camerele agricole judeţene Articolul 8 (1) Camerele agricole judeţene constituite în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ vor fi formate din colegiul judeţean şi biroul permanent. (2) Colegiul judeţean al camerelor agricole judeţene este forumul decizional format din 25 de reprezentanţi repartizaţi în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din prezenta lege. (3) Biroul permanent al colegiului judeţean este format din 7 membri, din care: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri. Aceştia se aleg prin vot direct, secret şi succesiv de membrii colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Secretarul este desemnat de preşedinte, dintre ceilalţi membri ai biroului. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul trebuie să fie fermieri, absolvenţi cu studii superioare şi cu o vechime de 10 ani în domeniile de activitate prevăzute în prezenta lege. (4) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene se convoacă la propunerea preşedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului. (5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membru din biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale. (6) În cazul în care un post de membru al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista care l-a propus şi în procesul-verbal de constatare a rezultatelor alegerilor. (7) Organizarea alegerilor şi a sistemului electiv pentru camerele agricole se face în conformitate cu prevederile art. 6-9 şi 11 din prezenta lege. Capitolul V Camera Agricolă Naţională Articolul 9Camera Agricolă Naţională se constituie la nivel naţional şi este formată din: a) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale; b) Prezidiul Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale; c) Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale. Articolul 10Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale este forumul decizional constituit din membrii colegiilor judeţene ale camerelor agricole şi 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale. Articolul 11 (1) Prezidiul Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este format din cei 42 de preşedinţi ai camerelor agricole judeţene şi din cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale, care poate fi convocat în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe lună. (2) Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este format din 9 membri, din care: un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi 4 membri aleşi. Alegerile se vor efectua conform prevederilor art. 13 alin. (2) din prezenta lege. (3) Preşedintele Camerei Agricole Naţionale este preşedintele Prezidiului şi Biroului permanent, având funcţia asimilată funcţiilor de demnitate publică. (4) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se întruneşte în şedinţă extraordinară cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor. Capitolul VI Serviciul operaţional administrativ Articolul 12Serviciul operaţional administrativ al camerelor agricole judeţene şi al Camerei Agricole Naţionale este constituit din personalul contractual angajat prin concurs de cunoştinţe şi aptitudini specifice. Articolul 13 (1) Personalul serviciului operaţional al camerelor agricole judeţene este alcătuit din minimum 7 specialişti, selectaţi prin concurs de Camera Agricolă Naţională, prin Departamentul de recrutare, şi angajaţi prin selecţie din numărul celor admişi de camerele agricole judeţene. (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) personalul economico-administrativ care este angajat de camerele agricole judeţene. Articolul 14 (1) Directorii camerelor agricole judeţene vor fi desemnaţi din rândul personalului recrutat pe bază de concurs, cu specializare în domeniul managementului. (2) Directorii sunt numiţi cu titlu provizoriu; după 3 ani de mandat ei pot fi confirmaţi cu titlu definitiv. Articolul 15 (1) Serviciul operaţional administrativ al Camerei Agricole Naţionale este alcătuit din minimum 19 specialişti angajaţi prin concurs de cunoştinţe de specialitate şi aptitudini. (2) Directorul general al Camerei Agricole Naţionale se recrutează dintre specialiştii prevăzuţi la alin. (1), cu specializare în domeniul managementului. Articolul 16Organigrama şi atribuţiile serviciului operaţional administrativ al camerelor agricole judeţene şi al Camerei Agricole Naţionale vor fi stabilite de Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale în următoarea şedinţă după constituire, urmând să fie aprobate ulterior. Capitolul VII Sancţiuni Articolul 17 (1) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se pronunţă cu privire la sancţiunile aplicate membrilor şi confirmă sau infirmă hotărârile de suspendare, pronunţate de organele de conducere ale camerelor agricole judeţene. (2) Sancţiunile ce pot fi aplicate membrilor sunt următoarele: a) suspendarea dreptului de vot pe timp limitat sau suspendarea din calitatea de membru al organelor de conducere ale camerelor agricole; b) excluderea din camerele agricole. (3) Excluderea din camerele agricole poate avea loc din următoarele motive: a) lipsa de participare la constituirea finanţării prevăzute la art. 21 din prezenta lege; b) lipsa de activitate prin neparticipare la acţiuni, conform atribuţiilor; c) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a hotărârilor organelor de conducere ale camerelor agricole. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 18Eventualele litigii cu persoane fizice şi persoane juridice se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, după caz, prin instanţele de judecată. Articolul 19Camerele agricole judeţene pot înfiinţa camere agricole zonale, pe principiul înfiinţării camerelor agricole judeţene. Articolul 20Camerele agricole pot înfiinţa sau deţine societăţi comerciale potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 21Dispoziţiile prezentului statut-cadru se completează cu normele legale în vigoare în materie. Articolul 22Dispoziţiile prezentului statut-cadru se modifică şi se completează după înfiinţarea camerelor agricole, cu respectarea prevederilor art. 7^1 din prezenta lege. Anexa 5 (Anexa nr. 5 la Legea nr. 283/2010)BULETIN DE VOT┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Nr. │ CANDIDAŢI │ *1) .................. ││crt.│ Numele Prenumele │ ...................... │├────┼─────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ Spaţiu pentru aplicarea │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ ştampilei "votat" │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │└────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘-----------*1) Denumirea formei asociative agricole, a patronatului, a sindicatului, a proprietarilor de păduri/composesorate, a staţiunilor de cercetare/învăţământ, a cooperativelor agricole, a reprezentanţilor fermierilor tineri cu vârsta de până la 30 de ani, a reprezentanţilor fermierilor şi a medicilor veterinari.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 172 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 266 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 503 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 129 din 3 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 279 din 15 mai 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Islamica Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2001
 • LEGE nr. 158 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 62 din 22 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1995 privind creşterea competentei autorităţilor publice locale pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor de interes judeţean sau local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 129 din 30 iunie 2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 28 din 20 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 626 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 39 din 11 aprilie 2014 pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
 • LEGE nr. 31 din 28 noiembrie 1977 (*republicată*) privind Congresul Consiliului de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănimi, al Consiliului oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură şi gospodărirea apelor şi Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor
 • LEGE nr. 272 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 37 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021