Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 3 iunie 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor(actualizată până la data de 29 ianuarie 2014*)

------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 167 din 28 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Formarea profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională."2. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii."3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Principiile pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor sunt următoarele: a) asigurarea calităţii este parte integrantă a gestionării interne a instituţiilor de formare profesională a adulţilor; b) asigurarea calităţii include evaluarea regulată a instituţiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control; c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii fac obiectul unor controale regulate; d) asigurarea calităţii include informaţii despre situaţii, aporturi, procese şi rezultate, punând în acelaşi timp accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării; e) iniţiativele de asigurare a calităţii sunt coordonate la nivel naţional şi judeţean pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, sinergia şi analiza întregului sistem; f) asigurarea calităţii este un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional. (2) Sistemele de asigurare a calităţii includ următoarele elemente: a) obiective şi standarde clare şi măsurabile; b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părţilor interesate; c) resurse adecvate; d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă; e) mecanisme de raportare şi proceduri de îmbunătăţire; f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.Art. 3^2. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calităţii, prevăzute la art. 3^1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (1) al art. 3^2 din ORDONANŢA nr. 129 din 31 august 2000, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 30 septembrie 2002, introdus de pct. 3 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 167 din 28 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014. (2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1)."4. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) perfecţionarea, respectiv specializarea reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi."5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Formarea profesională a adulţilor se poate realiza, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor. (2) În cadrul formării profesionale prevăzute la art. 2^1 poate funcţiona sistemul de credite transferabile. (3) Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt: a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională; b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii; c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate; d) alte forme de pregătire profesională."7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările şi formarea profesională a adulţilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului."8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România - C.O.R. (2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională şi pentru: a) competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii; b) competenţe-cheie; c) competenţe transversale. (3) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează, actualizează şi gestionează Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a ministerelor, a agenţiilor naţionale, a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a organizaţiilor profesionale. (4) Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaţionale care se supun spre validare comitetelor sectoriale. (2) După validarea standardelor ocupaţionale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Calificări. (3) În cazul neaprobării proiectului de standard ocupaţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă numai după aprobarea standardului ocupaţional."10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă. (2) Condiţiile în care se desfăşoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se reglementează prin lege specială."11. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări. (2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, denumite în continuare comisii de autorizare."12. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte;"13. La articolul 20 alineatul (2^3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^3) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocaţi de cei care i-au numit, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în următoarele situaţii:".14. La articolul 20 alineatul (2^3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora."15. La articolul 20, alineatele (2^4), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2^4) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în baza sesizării transmise instituţiilor publice, asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit....................................................................... (3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori şi programe de formare....................................................................... (5) Sediile comisiilor de autorizare se află la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (6) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate astfel: o persoană de către directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, din personalul propriu, şi o persoană desemnată de către inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean, din personalul propriu, prin delegare. În municipiul Bucureşti, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de către directorul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, din personalul propriu, şi 3 persoane desemnate de către inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, din personalul propriu, prin delegare."16. Articolul 20^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanţii acestora, care participă la şedinţele comisiei, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare folosiţi de comisiile de autorizare sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în care se pot include şi cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. (3) Plata evaluatorilor de furnizori şi programe de formare folosiţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări se efectuează de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice."17. La articolul 21 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) primesc şi înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizaţi şi transfrontalieri; e) întocmesc şi actualizează Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a adulţilor."18. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Furnizorii de formare profesională, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot îndeplini formalităţile şi procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesională, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (4) În cazul furnizorilor de formare profesională autorizaţi, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, nu se aplică în cazul controlului: a) spaţiilor în care se desfăşoară programele de formare profesională; b) dotărilor şi echipamentelor necesare desfăşurării programului de formare profesională; c) resurselor umane implicate în furnizarea programului de formare profesională."19. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. (2) Autorizaţia se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile/calificările/competenţele-cheie/competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională."20. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.21. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - Pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaştere naţională, furnizorii de formare profesională stabiliţi în România trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să fie legal constituiţi; b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională; c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare."22. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente: a) programul de formare profesională; b) implementarea criteriilor de asigurare a calităţii; c) experienţa furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul; d) resursele umane, materiale şi financiare; e) autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării programelor de formare profesională, după caz. (2) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale."23. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 23^1 şi 23^2, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Autorizaţia se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 23 alin. (1) dovedite prin fişa de autoevaluare şi documentele justificative. (2) În vederea autorizării, verificarea privind dotările, echipamentele şi materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care doreşte să se autorizeze se face numai la faţa locului de către evaluatorii de furnizori şi programe de formare folosiţi de comisiile de autorizare.Art. 23^2. - (1) În cazul modificărilor condiţiilor de autorizare, furnizorul de formare profesională este obligat să notifice comisiei de autorizare în raza căreia îşi va desfăşura activitatea cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activităţii. (2) Notificarea este însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat, prevăzută în anexa nr. 5. (3) Furnizorul de formare profesională poate începe programul de formare profesională, în condiţiile alin. (1), numai dacă primeşte de la comisia de autorizare acordul scris prevăzut în anexa nr. 6."24. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Autorizaţia poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare. (2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizaţia poate să solicite o nouă autorizare numai dacă face dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă sau, după caz, a plăţii amenzilor prevăzute la art. 40^1. (3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizaţia pentru aceeaşi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani. (4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională şi centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizaţia, se actualizează şi se publică trimestrial pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări."25. După articolul 24 se introduc şase noi articole, articolele 24^1, - 24^6, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - Furnizorii de formare profesională sunt înregistraţi, după caz, în: a) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi; b) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, prevăzut în anexa nr. 1; c) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, prevăzut în anexa nr. 2.Art. 24^2. - Pentru accesul la servicii de formare profesională, furnizorilor de formare profesională prevăzuţi la art. 24^1 lit. b) şi c) li se aplică prevederile art. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.Art. 24^3. - (1) Furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier şi nu emit certificate cu recunoaştere naţională, nu se supun procesului de autorizare prevăzut la art. 18 şi, la prima prestare, sunt obligaţi să notifice cu 5 zile înainte de începerea programului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea sau PCU. (2) Notificarea este însoţită de următoarele documente: a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activităţi de formare profesională în statul de provenienţă; b) dovada naţionalităţii furnizorului de formare profesională; c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru a exercita activităţile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada; d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională. (3) Dacă furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier, doresc să emită certificate cu recunoaştere naţională, trebuie să îndeplinească suplimentar şi criteriile de evaluare prevăzute la art. 23 şi să prezinte documentele enumerate la alin. (2).Art. 24^4. - (1) Furnizorii de formare profesională care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier sunt obligaţi, la fiecare prestare, să notifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea sau PCU. (2) Notificarea este însoţită de următoarele documente: a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activităţi de formare profesională în statul de provenienţă; b) dovada naţionalităţii furnizorului de formare profesională; c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru a exercita activităţile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada; d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.Art. 24^5. - Furnizorii de formare profesională stabiliţi în România, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoaştere naţională, îndeplinesc, la prima prestare, condiţia notificării prevăzută la art. 24^3 alin. (1) şi (2) şi, pentru fiecare prestare ulterioară, condiţia notificării prevăzută la art. 24^4.Art. 24^6. - (1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este obligat să gestioneze şi să actualizeze, la nivel judeţean, registrele prevăzute la art. 24^1. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări gestionează şi actualizează, la nivel naţional, registrele prevăzute la art. 24^1."26. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări are următoarele atribuţii în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională: a) îndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora; b) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, elaborează metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, precum şi alte metodologii necesare formării profesionale a adulţilor; c) aprobă programele-cadru de formare profesională care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesională şi în baza cărora aceştia elaborează programele de formare profesională; d) monitorizează furnizorii de formare profesională autorizaţi; e) rezolvă contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare; f) propune criterii de asigurare a calităţii programelor de formare profesională a adulţilor. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Naţională pentru Calificări foloseşte evaluatori de furnizori şi programe de formare. (3) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora."27. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Participanţii la programele de formare profesională susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică."28. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobândirea competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii. (2) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din: a) 2 specialişti din afara furnizorului de formare profesională; b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională."29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor se aprobă, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."30. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale. (3) Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi. (4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."31. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:"Art. 40^1. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 13 alin. (3) şi ale art. 15, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; b) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizaţi, a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d), e) şi g) şi alin. (3), cu amendă de 5.000 lei şi suspendarea activităţii până la data remedierii neregulilor constatate; c) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; d) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 23^2 şi ale art. 24^4 - 24^5, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei; e) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizaţi, a prevederilor art. 44^1, cu amendă de 1.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Educaţiei Naţionale. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."32. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la art. 6 au obligaţia de a respecta prevederile art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."33. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:"Art. 44^1. - În vederea realizării unor analize, studii şi cercetări statistice, furnizorii de formare profesională neautorizaţi sunt obligaţi să raporteze trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în raza căruia îşi desfăşoară activitatea de formare profesională sau, după caz, la PCU situaţia prevăzută în anexa nr. 7."34. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări."35. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfăşoară şi finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică sancţiuni potrivit prezentei ordonanţe. (2) Procedura privind controlul şi aplicarea sancţiunilor se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale."36. După articolul 46 se introduc două noi articole, articolele 46^1 şi 46^2, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 46^2. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."37. După articolul 48 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:"*Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006."38. După menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene se introduc şapte noi anexe, anexele nr. 1-7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul IIMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul III (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, furnizorii de formare profesională care desfăşoară/prestează servicii de formare profesională în regim neautorizat au obligaţia de a notifica organizarea de servicii de formare profesională în condiţiile prevăzute la art. 24^3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. (2) În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al actelor normative în vigoare de punere în aplicare a acesteia: a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice"; b) sintagma "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Educaţiei Naţionale"; c) sintagma "direcţii judeţene pentru dialog, familie şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti"; d) sintagmele "Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor" şi "Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Calificări". Articolul IV (1) Obligaţiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorităţii Naţionale pentru Calificări, vor fi modificate şi completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative: a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calităţii şi pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii. Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 28 mai 2013.Nr. 167. Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)REGISTRUL NAŢIONALal furnizorilor de formare profesională neautorizaţi*Font 7*┌───────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐│Judeţul│ Data şi │Denumirea│Datele │ Forma de │ Codul │ Denumirea │ Adresa/ │ Durata │ ││ │numărul de│furni- │ de │organizare│ unic de │programului/│ Adresele │programului │Observaţii││ │înregis- │zorului │contact│ │înregis- │programelor │ locului de │ de formare │ ││ │trare │ │ │ │trare etc.│de formare │ desfăşurare │profesională│ ││ │ │ │ │ │ │profesională│a programului│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │de formare │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │├───────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└───────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1. Judeţul - se va completa numele judeţului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;2. Data şi numărul de înregistrare - se va completa cu data şi numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc.;4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociaţie, fundaţie etc.;6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcţie de forma de organizare;7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfăşoară mai multe programe;8. Adresa/Adresele locului de desfăşurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spaţiilor în care se vor desfăşura atât instruirea teoretică, cât şi cea practică;9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;10. Observaţii - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informaţii referitoare la: numărul şi denumirea programelor de formare profesională desfăşurate în ultimii 2 ani; număr de participanţi la programele de formare profesională desfăşurate în ultimii 2 ani. Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)REGISTRUL NAŢIONALal furnizorilor de formare profesională transfrontalieri*Font 7*┌───────┬──────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐│Judeţul│ Data şi │Denumirea│Naţiona│Datele │Forma │Codul │ Denumirea │ Adresa │ Durata │ ││ │numărul de│furni- │litatea│ de │ de │unic de │programului/│locului de │programului │Observaţii││ │înregis- │zorului │ │contact│orga- │înregis- │programelor │desfăşurare │ de formare │ ││ │trare │transfron│ │ │nizare│trare │de formare │a programului│profesională│ ││ │ │talier │ │ │ │etc. │profesională│de formare │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │profesională │ │ │├───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │└───────┴──────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1. Judeţul - se va completa numele judeţului unde furnizorul de formare profesională a făcut notificarea pentru programele de formare profesională prestate în sistem transfrontalier;2. Data şi numărul de înregistrare - se va completa cu data şi numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională transfrontalier de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;3. Denumirea furnizorului transfrontalier - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională transfrontalier, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc.;4. Naţionalitatea - se va completa cu naţionalitatea declarată şi susţinută de dovezi de reprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesională;5. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesională transfrontalier din ţara de origine;6. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare specifice ţării de provenienţă a furnizorului transfrontalier: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/ institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociaţie, fundaţie etc.;7. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcţie de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa şi denumirea instituţiei din ţara de origine care a atribuit codul unic de înregistrare;8. Denumirea programului/programelor de formare profesională prestate în regim transfrontalier - în cazul în care furnizorul de formare profesională derulează mai multe programe în acelaşi timp, se va specifica denumirea fiecărui program;9. Adresa locului de desfăşurare a programului de formare profesională prestat în regim transfrontalier - se va completa cu adresele spaţiilor în care se vor desfăşura atât instruirea teoretică, cât şi cea practică pentru fiecare program;10. Durata programului de formare profesională - durata programului de formare profesională trebuie să fie exprimată în ore/program;11. Observaţii - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informaţii referitoare la programul/programele de formare profesională desfăşurat(e) în regim transfrontalier în ultimii 3 ani în România, după cum urmează: a) numărul şi denumirea acestora; b) locul de desfăşurare (localitatea); c) numărul de participanţi. Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)Nr. ......../..............NOTIFICARECătreCOMISIA DE AUTORIZAREÎn atenţia domnului/doamnei preşedinteÎn conformitate cu prevederile art. 24^3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Instituţia (denumirea completă şi abreviată) ......., cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ....., cod poştal ....., sectorul/judeţul ....., ţara ......., cod unic de înregistrare (după caz) ......, cod fiscal ......., cont ......, deschis la ......., reprezentată prin ........., tel./fax ........, e-mail ......., având funcţia de ........., menţionez că începând cu data de .......... vom desfăşura următorul program de formare profesională:1. Denumirea programului*) ..........................................2. Tipul programului**) .............................................____________*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupări de competenţe".**) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.3. Durata programului ...............................................4. Locul de desfăşurare a programului:localitatea ......., str. ....... nr. ...., cod poştal ....., sectorul/judeţul ...........5. Cod COR/Nomenclator ...............................................6. Observaţii ........................................................În susţinerea notificării depun, potrivit art. 24^3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente: a) ...................................................................; b) ...................................................................; c) ...................................................................; d) ...................................................................;Data.................Semnătura reprezentantului legal................................L.S. Anexa 4 (Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)Nr. ......../............NOTIFICARECătreCOMISIA DE AUTORIZAREÎn atenţia domnului/doamnei preşedinteÎn conformitate cu prevederile art. 24^4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Instituţia (denumirea completă şi abreviată) .........., cu sediul în localitatea ......., str. ...... nr. ...., cod poştal ......, sectorul/judeţul ......, ţara ......., cod unic de înregistrare (după caz) ......, cod fiscal ....., cont ...., deschis la ......., reprezentată prin ........., tel./fax ......, e-mail ......., având funcţia de ....., menţionez că începând cu data de ...... vom desfăşura următorul program de formare profesională:1. Denumirea programului*) ......................................2. Tipul programului**) .........................................__________*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupări de competenţe".**) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.3. Durata programului ...........................................4. Locul de desfăşurare a programului:localitatea ....., str. ..... nr. ...., cod poştal ......, sectorul/judeţul .......,5. Cod COR/Nomenclator ..........................................6. Observaţii ...................................................În susţinerea notificării depun, potrivit art. 24^4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente: a) .............................................................; b) .............................................................; c) .............................................................; d) ..............................................................Data.................Semnătura reprezentantului legal................................L.S. Anexa 5 (Anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legal al furnizorului de formareprofesională autorizatSubsemnata/Subsemnatul, ......, posesoare/posesor al actului de identitate de tip ..... seria ..... nr. ..... şi CNP .........., reprezentant legal al .......(nume, statut juridic)......, CUI/Cod RPJFSP ......(Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial)......, în calitate de ........., având Autorizaţia nr. ......, pentru programul de formare profesională ....., de tip ...., cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a judeţului ....., la data de ......., cunoscând prevederile legale ale art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în perioada ........ programul se va desfăşura în localitatea ......, la adresa ......, folosind următorii formatori:- ........... specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaştere naţională nr. ........;- ........... specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaştere naţională nr. ........ .Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispoziţia comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susţină cele declarate de mine pe propria răspundere.Menţionez că examenul de absolvire al programului se va desfăşura la data de ..........Data ...................Semnătura.................. Anexa 6 (Anexa nr. 6 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)Nr. ......../...........AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRIComisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din ...............ACORD...............................................(denumirea furnizorului de formare profesională)cu sediul în localitatea ...... str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod unic de înregistrare/cod fiscal, nr. de ordine în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor ......., primeşte acordul, potrivit prevederilor art. 23^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să organizeze programul de ......... pentru calificarea/ocupaţia/gruparea de competenţe ......, cod NC/COR ..........PreşedinteComisia de autorizare.....................L.S.Data acordului ...................... Anexa 7 (Anexa nr. 7 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)SITUAŢIAprivind programele de formare profesională finalizate defurnizorii de formare profesională neautorizaţiAnul ........... trimestrul .............*Font 8*┌───────┬─────────┬───────┬────────────┬────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┐│Judeţul│Denumirea│Datele │Denumirea │ │Durata în ore a programului│Număr de participanţi│ ││ │furnizo- │ de │programului/│Cod │de formare profesională │ (beneficiari) │Preţ/oră/││ │rului │contact│programelor │CAEN├──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬───────┤cursant ││ │ │ │de formare │ │ Între│ Între│ Între│ Peste│Total,│Tineri│Adulţi │ ││ │ │ │profesională│ │ 1-8 │ 9-40 │41-80 │ 80 │ din │între │între │ ││ │ │ │ │ │ ore │de ore│de ore│de ore│care: │16-25 │55-64 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de ani│de ani │ │├───────┼─────────┼───────┼────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │└───────┴─────────┴───────┴────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1. Judeţul - se va completa numele judeţului de unde furnizorul de formare profesională a transmis situaţia;2. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc.;3. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);4. Denumirea programului/programelor de formare profesională;5. Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activităţii pentru care se organizează programul de formare profesională;6-9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore, de exemplu "15 ore" se scrie în coloana 7;10-12. Număr participanţi pe fiecare program de formare;13. Preţ/oră/cursant - preţul plătit de cursant se împarte la numărul de ore al programului de formare (se va înregistra numărul fără zecimale).__________

Noutăți

 • LEGE nr. 486 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 616 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO 0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 291 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 275 din 11 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 30 martie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1967 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi a comitetelor locale de cultură şi artă
 • LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 237 din 7 iunie 2004 pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGEA nr. 34 din 4 decembrie 1990 pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981
 • LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 549 din 29 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 37 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 302 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000
 • LEGE nr. 125 din 13 iulie 2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 23 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 19 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Belarus, semnată la Bucureşti la 7 mai 1993
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 32 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 74 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 315/1971 privind structura organizatorică a Procuraturii Generale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 86 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 379/1971 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aeronautica civilă
 • LEGE nr. 304 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 134 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 29 din 16 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 70 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • LEGE nr. 203 din 4 decembrie 1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020