Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi(actualizată până la data de 8 septembrie 2006*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 14 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 8 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006.**) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004 şi aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002.***) Conform art. III din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006, orice dispoziţii care încalcă principiul egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi, cuprinse în contractele individuale sau colective de muncă, în regulamentele interne ale unităţilor, în statutele profesiilor independente şi ale organizaţiilor sindicale şi patronale ori ale asociaţiilor nonprofit sau ale celor cu scop lucrativ sunt şi rămân abrogate. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România. (2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 2Măsurile pentru promovarea egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizarii şi accesului la bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 3Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate în cadrul cultelor religioase şi nu aduc atingere vieţii private a cetăţenilor. Articolul 4Termenii şi expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiţii: a) prin discriminare directa se înţelege situaţia în care o persoană este tratata mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratata altă persoană într-o situaţie comparabila;-----------Lit. a) art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. b) prin discriminare indirecta se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practica, aparent neutra, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care aceasta dispoziţie, acest criteriu sau aceasta practica este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere ale acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare;--------Lit. b) art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. c) prin hartuire se înţelege situaţia în care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauza şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;----------Lit. c) art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. d) prin hartuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;----------Lit. d) art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. e) prin acţiuni pozitive se înţelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare;----------Lit. e) art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. f) prin munca de valoare egala se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsura, cu o alta activitate, reflecta folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic. g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directa şi discriminarea indirecta, hartuirea şi hartuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;----------Lit. g) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. h) prin discriminare multipla se înţelege orice fapta de discriminare bazată pe doua sau mai multe criterii de discriminare.-----------Lit. h) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 5În materia reglementată de prezenta lege dispoziţiile prevăzute la art. 4 prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, iar în caz de conflicte în domeniu prevalează dispoziţiile menţionate. Articolul 6 (1) Constituie discriminare dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^1) Orice ordin de discriminare împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.---------Alin. (1^1) a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^2) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex.---------Alin. (1^2) a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^3) Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauza a unui comportament ce tine de hartuirea sau de hartuirea sexuală a acesteia.---------Alin. (1^3) a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Nu sunt considerate discriminări: a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternitatii, naşterii şi alaptarii; b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;---------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. c) o diferenţa de tratament bazată pe o caracteristica de sex când, datorită naturii activităţilor profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţa profesională autentică şi determinata atât timp cat obiectivul e legitim şi cerinţa proporţională.----------Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Capitolul II Egalitatea de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii Articolul 7 (1) Prin egalitatea de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activităţi; b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; c) venituri egale pentru munca de valoare egala; d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; f) condiţii de muncă ce respecta normele de sănătate şi securitate în munca, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; g) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;---------Lit. g) a art. 7 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.---------Lit. h) a art. 7 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.----------Lit. i) a art. 7 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o activitate independenta, precum şi lucrătorii din agricultura.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal contractual, din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice.----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 8 (1) Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de sanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor. (2) Angajatorii sunt obligaţi sa îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 9 (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; d) stabilirea remuneraţiei; e) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum şi la securitate socială; f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; g) evaluarea performantelor profesionale individuale; h) promovarea profesională; i) aplicarea măsurilor disciplinare; j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristica legată de sex este o cerinţa profesională autentică şi determinanta, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.---------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriu de sex. Articolul 10 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.(1^1) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.----------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Este interzis sa i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide şi/sau care alapteaza, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii. (4) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: a) femeia salariata este gravida sau se afla în concediu de maternitate; b) angajatul se afla în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.-----------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (5) Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (4) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.----------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (6) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absentei.---------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 11----------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuală, având ca scop sau efect:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viaţa sexuală. Articolul 12Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:---------Partea introductivă a art. 12 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. a) sa prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, definite de art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11;----------Lit. a) a art. 12 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. b) să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hartuirii şi a hartuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unităţilor pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de sex;----------Lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. c) sa informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi. Articolul 13 (1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterala de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinta judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei sindicale sau reprezentanţilor salariaţilor care au competenţa sa acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit art. 43 alin. (1). Articolul 14Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, de ramura, cat şi la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizarilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Capitolul III Egalitatea de sanse şi tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultura şi la informare Articolul 15 (1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continua. (2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implica în procese instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare la egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a institui, în activitatea lor, practici nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum şi măsuri concrete de garantare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei în vigoare. (4) Restrictionarea accesului unuia dintre sexe în instituţii de învăţământ publice sau private se face pe criterii obiective, anunţate public, în conformitate cu prevederile legislaţiei antidiscriminare. (5) Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învăţământ, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naşte pe durata studiilor.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 16 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigura, prin mijloace specifice, instruirea, pregătirea şi informarea corespunzătoare a cadrelor didactice, la toate formele de învăţământ, public şi privat, pe tema egalităţii de sanse pentru femei şi bărbaţi.----------Alin. (1) a art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va promova acele manuale şcolare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care să nu cuprindă aspectele de discriminare între sexe, precum şi modelele şi stereotipurile comportamentale negative în ceea ce priveşte rolul femeilor şi al bărbaţilor în viaţa publică şi familială. Articolul 17Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţa medicală şi la programele de prevenire a imbolnavirilor şi de promovare a sănătăţii.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 18Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile pentru aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul de muncă.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 19 (1) Instituţiile publice de cultura, precum şi orice alte structuri şi formaţiuni care promovează actul cultural sub orice formă au obligaţia să aplice măsurile necesare pentru accesul tuturor persoanelor, fără discriminare bazată pe criteriul de sex, la productiile culturale.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Sursele de cultura menţionate la alin. (1) asigura nediscriminatoriu condiţiile necesare de manifestare şi de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora în domeniul creatiei culturale. Articolul 20 (1) Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii unei persoane în viaţa publică şi/sau particulară, precum şi a unor grupuri de persoane este interzisă. (2) Este interzisă utilizarea în publicitate a situaţiilor în care persoanele, indiferent de apartenenţa la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare şi cu caracter pornografic. (3) Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta aplicarea principiului egalităţii de sanse şi de tratament pentru eliminarea stereotipurilor de gen din productiile publicitare.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 21 (1) Instituţiile publice, autorităţile publice, precum şi organizaţiile guvernamentale asigura accesul la informaţiile din sferele lor de activitate, în limitele legii, solicitanţilor, femei sau bărbaţi, fără discriminare.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova sau provoca nici o formă de discriminare bazată pe criteriul de sex. Capitolul IV Egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei Articolul 22 (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, unităţile economice şi sociale, precum şi partidele politice, organizaţiile patronale şi sindicale şi alte entităţi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în baza unor statute proprii, promovează şi susţin participarea echilibrata a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la decizie şi adopta măsurile necesare pentru asigurarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi decizie.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi la nominalizarea membrilor şi/sau participanţilor în orice consiliu, grup de experţi şi alte structuri lucrative manageriale şi/sau de consultanţa. Articolul 23 (1) Pentru realizarea în fapt a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, structurile de dialog social, patronatele şi sindicatele, partidele politice asigura reprezentarea echitabila şi echilibrata a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile decizionale. (2) Toate comisiile şi comitetele guvernamentale şi parlamentare asigura reprezentarea echitabila şi paritara a femeilor şi bărbaţilor în componenta lor. (3) Partidele politice au obligaţia sa prevadă în statutele şi regulamentele interne acţiuni pozitive în favoarea sexului subreprezentat la nivel de decizie, precum şi să asigure reprezentarea echilibrata a femeilor şi bărbaţilor în propunerea candidaţilor la alegerile locale, generale şi pentru Parlamentul European.---------Art. 23 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Capitolul V Autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi Articolul 24 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Egalitatea de Sanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), denumita în continuare Agenţia, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, finanţată de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^1) Agenţia elaborează şi propune proiectul de buget propriu şi îl înaintează ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei spre aprobare, în condiţiile legii.----------Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. (2) Agenţia promovează principiul egalităţii de sanse şi tratament între bărbaţi şi femei şi asigura integrarea activa a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale. (3) Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 22 alin. (1): a) elaborează semestrial planuri de acţiune pentru aplicarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi atât în politicile interne de gestionare a resurselor umane, cat şi în politicile, programele şi proiectele specifice domeniului de activitate; b) raportează anual Agenţiei progresele obţinute.---------Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (4) Instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) raportează anual Agenţiei stadiul privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor la nivel decizional, precum şi măsurile propuse şi realizate pentru îmbunătăţirea situaţiilor care nu respecta principiul reprezentării paritare.---------Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (5) Planurile de acţiune sunt evaluate şi avizate de Agenţie, care urmăreşte aplicarea lor în practica.---------Alin. (5) al art. 24 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (6) Agenţia va elabora trimestrial analize şi rapoarte privind participarea femeilor şi bărbaţilor la activitatea decizionala, în administraţia publică, la nivel central şi local, în sfera economică, socială şi politica.--------Alin. (6) al art. 24 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 25Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura integrarea activa şi vizibila a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale, controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate şi funcţionarea organismelor din subordinea şi coordonarea sa. Articolul 26 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 25, Agenţia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; b) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi şi asigura aplicarea acestora; c) avizează, prin intermediul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, proiectele de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;---------Lit. c) a art. 26 a fost modificată de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. d) elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze independente privind aplicarea principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate;----------Lit. d) a art. 26 a fost modificată de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. e) elaborează, propune şi implementeaza proiecte şi programe de parteneriat cu finanţare interna şi/sau externa;e^1) elaborează, fundamentează şi dezvolta programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;---------Lit. e^1) a art. 26 a fost introdusă de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. f) coordonează implementarea şi, după caz, implementeaza programele Uniunii Europene privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;----------Litera f) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. g) este reprezentată în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori programelor derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la alocarea resurselor;--------Lit. g) a art. 26 a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. h) reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte tari; i) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al dis-crimina rii după criteriul de sex, de la persoane fizice, per-soane juridice, instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii;---------Lit. i) a art. 26 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. j) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale;j^1) colaborează permanent cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniul egalităţii de gen, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în vederea realizării egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;---------Lit. j^1) a art. 26 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.j^2) poate contribui financiar la susţinerea proiectelor în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul egalităţii de gen, în condiţiile legii;---------Lit. j^2) a art. 26 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. k) sprijină formarea funcţionarilor publici şi salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; l) elaborează, tipareste şi difuzează, în ţara şi în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale publicitare ori publicaţii periodice din domeniu;---------Lit. l) a art. 26 a fost modificată de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. m) asigura comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactarii raportului de implementare a directivelor europene;--------Lit. m) a fost introdusă de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. n) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor omului şi a egalităţii de sanse. Agenţia contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale.--------Lit. n) a fost introdusă de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.---------Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia poate solicita informaţii de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, societăţi comerciale la care statul este acţionar sau asociat, organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate. Articolul 27 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile legii.---------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^1) Mandatul preşedintelui este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.---------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006.(1^2) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen numai în caz de demisie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private ori în caz de deces.---------Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006.(1^3) Revocarea din funcţie a preşedintelui poate fi dispusă, prin decizie a primului-ministru, în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor ce deriva din exercitarea mandatului, potrivit legii.---------Alin. (1^3) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei şi reprezintă Agenţia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine.----------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine, norme şi instrucţiuni. Ordinele, normele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (4) Preşedintele este ordonator tertiar de credite.---------Alin. (4) al art. 27 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei poate consulta experţi/experte în domeniul egalităţii de gen, cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional.--------Alin. (5) al art. 27 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 28 (1) Organizarea, funcţionarea, precum şi alte atribuţii ale Agenţiei, în afară celor prevăzute în mod expres în prezenta lege, se stabilesc prin statut.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui. Articolul 29 (1) Agenţia va funcţiona cu un număr maxim de 156 de posturi de funcţionari publici şi personal contractual inclusiv preşedintele, din care: 30 de posturi existente la începerea funcţionarii acesteia, 42 de posturi se asigura prin redistribuire din cadrul numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 84 de posturi prin suplimentare ca urmare a prezentei legi.---------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt :Potrivit art. II din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006, prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi, republicată, astfel cum sunt modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.(1^1) Repartizarea numărului de posturi prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei.----------Alin. (1^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Salarizarea personalului Agenţiei se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din organele de specialitate ale administraţiei publice.---------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) Agenţia coordonează activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi prevăzute la alin. (1). Articolul 30 (1) Agenţia poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii. (2) Pentru finanţarea activităţii Agenţiei pot fi utilizate şi fonduri externe rambursabile şi nerambursabile.-----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. Articolul 32 (1) Se înfiinţează Comisia naţionala în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CONES) a carei activitate este coordonata de preşedintele Agenţiei care este şi preşedintele CONES.----------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) CONES preia, de la data constituirii legale, atribuţiile Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CODES). Atribuţiile CONES, inclusiv cele stipulate de prezenta lege, sunt prevăzute de regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către Agenţie şi aprobat de CONES, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnaţi prin consens de acestea. (4) Componenta CONES este propusă de preşedintele Agenţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii acestuia, cu consultarea autorităţilor publice, organizaţiilor şi asociaţiilor prevăzute la alin. (3), şi se aproba prin decizie a primului-ministru. CONES este legal constituită la data aprobării de către primul-ministru a componentei acesteia. (5) CONES asigura coordonarea activităţii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (COJES). (6) Reuniunile CONES se desfăşoară trimestrial la sediul Agenţiei. Secretariatul CONES este asigurat de compartimentul desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (7) În cadrul şedinţelor trimestriale, CONES analizează rapoartele periodice transmise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (COJES) şi decide asupra măsurilor necesare pentru eliminarea deficienţelor în asigurarea egalităţii de sanse între sexe, constatate în teritoriu, în anumite domenii de activitate.---------Alin. (7) al art. 32 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (8) Preşedintele Agenţiei prezintă, semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membra a CONES pentru promovarea egalităţii de sanse între bărbaţi şi femei în domeniul sectorial de activitate.----------Alin. (8) al art. 32 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 33 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (COJES).-----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. (2) COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai ONG-urilor, de la nivel local, desemnaţi de acestea.---------Alin. (2) al art. 33 a fost introdus de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) Atribuţiile COJES şi programul de activitate se stabilesc de către preşedintele Agenţiei.---------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (4) COJES-urile colectează date relevante în vederea elaborării şi publicării, trimestrial, a rapoartelor privind condiţia femeilor şi bărbaţilor în diferite domenii de activitate.--------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006 (5) Rapoartele sunt înaintate de către preşedintele COJES preşedintelui ANES pentru a fi dezbătute în şedinţele CONES, precum şi pentru a fi date publicităţii.---------Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. (6) Preşedintele COJES este reprezentantul în teritoriu al ANES şi este desemnat în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (6) al art. 33 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006. Articolul 34Agenţia asigura respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, prin instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminarii directe şi indirecte bazate pe criteriul de sex, după cum urmează:---------Partea introductivă a art. 34 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. a) Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigura respectarea principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul aplicării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi în domeniul protecţiei sociale a persoanelor neincadrate în munca;----------Lit a) a art. 34 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. b) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale asigura aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul administrării şi gestionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; c) Inspecţia Muncii asigura controlul aplicării măsurilor de respectare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sau de competenţa;--------Lit c) a art. 34 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. d) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, autoritate administrativă autonomă cu rol consultativ, asigura aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor privind formarea profesională a adulţilor. e) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Familiei asigura aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul combaterii violenţei în familie;---------Lit. e) a art. 34 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. f) Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - Bucureşti, aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, sunt responsabile cu promovarea şi asigurarea egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniile lor specifice de activitate şi pun la dispoziţie datele şi informaţiile pe care le deţin, necesare elaborării strategiilor şi politicilor în domeniu.--------Lit. f) a art. 34 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 37Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare teritoriale, asigura includerea în planurile de învăţământ şi în alte instrumente curriculare, precum şi în activitatea curenta a unităţilor de învăţământ a măsurilor de respectare a principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.---------Art. 37 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 38Ministerul Sănătăţii Publice, celelalte ministere şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie asigura, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv structurile similare ale acestor direcţii, aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul de muncă.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.----------Art. 39 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 40 (1) Institutul Naţional de Statistica sprijină activitatea şi colaborează cu Agenţia pentru dezvoltarea statisticii de gen şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen promovati de Comisia Europeană. (2) Institutul Naţional de Statistica introduce indicatorul de sex în toate documentele şi lucrările privind viaţa economică, socială, politica şi culturală şi publică periodic date statistice, segregate pe sexe, referitoare la condiţia femeilor şi bărbaţilor în societatea românească.---------Art. 40 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 41Consiliul Economic şi Social, prin Comisia pentru egalitatea de sanse şi tratament, sprijină, în conformitate cu atribuţiile sale, integrarea principiului egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi în actele normative cu implicaţii asupra vieţii economico-sociale. Articolul 42 (1) Confederatiile sindicale desemnează, în cadrul organizaţiilor sindicale din unităţi, reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă. (2) Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc de la persoanele care se considera discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplica procedurile de soluţionare a acestora şi solicita angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1).---------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (3) În unităţile în care nu exista organizaţie sindicala unul dintre reprezentanţii aleşi ai salariaţilor are atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă. (4) Opinia reprezentanţilor sindicali din unităţi, cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, se menţionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi. Capitolul VISoluţionarea sesizarilor şi reclamatiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex---------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 43 (1) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se considera discriminati pe baza criteriului de sex, sa formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.---------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) În cazul în care aceasta sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajata care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atât sa sesizeze instituţia competenţa, cat şi sa introducă cerere către instanţa judecătorească competenţa în a carei cir-cumscriptie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei.----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.---------Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.----------Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.---------Alin. (5) al art. 43 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.----------Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 44 (1) Persoana care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex, în alte domenii decât cel al muncii, are dreptul să se adreseze instituţiei competente sau sa introducă cerere către instanţa judecătorească competenţa, potrivit dreptului comun, şi să solicite despăgubiri materiale şi/sau morale, precum şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârşit.---------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^1) Cererile persoanelor care se considera discriminate pe baza criteriului de sex, adresate instanţelor judecătoreşti competente, sunt scutite de taxa de timbru.---------Alin. (1^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.-----------Alin. (2) al art. 44 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 45Instanţa judecătorească competenţa sesizată cu un litigiu, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, sa dispună ca persoanele responsabile sa pună capăt situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte. Articolul 46 (1) Instanţa de judecată competenţa potrivit legii va dispune ca persoana vinovata sa plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex, într-un cuantum ce reflecta în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit. (2) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţa potrivit legii.---------Art. 46 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Articolul 47 (1) Angajatorul care reintegrează în unitate sau la locul de muncă o persoană, pe baza unei sentinţe judecătoreşti rămase definitive, în temeiul prevederilor prezentei legi, este obligat sa plătească remuneraţia pierdută datorită modificării unilaterale a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, precum şi toate sarcinile de plată către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat, ce le revin atât angajatorului, cat şi angajatului. (2) Dacă nu este posibila reintegrarea în unitate sau la locul de muncă a persoanei pentru care instanţa judecătorească a decis ca i s-au modificat unilateral şi nejustificat, de către angajator, relaţiile sau condiţiile de muncă, angajatorul va plati angajatului o despăgubire egala cu prejudiciul real suferit de angajat. (3) Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii. Articolul 48---------Alin. (1) al art. 48 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecata, pentru fapte care permit a se prezuma existenta unei discriminări directe sau indirecte, care trebuie să dovedească neincalcarea principiului egalităţii de tratament.----------Alin. (3) al art. 48 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (4) Agenţia, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea principiului egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi au, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuala activa în justiţie şi pot asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane. Capitolul VII Sancţiuni Articolul 49Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. Articolul 50 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11-14 şi ale art. 15-22.----------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.(1^1) Discriminarea bazată pe doua sau mai multe criterii, constatată prin acelaşi proces-verbal, se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către: a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 11-14; b) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), precum şi ale art. 15-22.---------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.---------Alin. (3) al art. 50 a fost abrogat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006.--------Alin. (4) al art. 50 a fost abrogat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 340 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 51Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 52Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 53Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/207/EEC din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare şi condiţii de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificările şi completările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 2002. NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II, III, IV şi VI din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 202/2002 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Ordonanţei Guvernului nr. 84/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2004."Art. II. - Statutul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse între Femei şi Bărbaţi se elaborează de către aceasta şi se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data numirii în funcţie a preşedintelui Agenţiei.Art. III. - Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (COJES) se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data constituirii legale a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi.Art. IV. - Pe data de 15 aprilie 2005 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CODES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare............................................................................Art. VI. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."___________

Noutăți

 • LEGE nr. 60 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • LEGE nr. 30 din 15 noiembrie 1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţa
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 14 iunie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 288 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 • LEGE nr. 127 din 21 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 71 din 16 aprilie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 217 din 27 iulie 2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 266 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 283 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 449 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 17 septembrie 1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 44 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 105 din 18 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 februarie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 513 din 28 noiembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 115 din 27 mai 2016 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • LEGE nr. 323 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 21 septembrie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 90 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa penală în materie de abordaj şi alte evenimente de navigaţie, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 12 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 432 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 438 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistenţa comunitară în domeniul securităţii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021