Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*)privind ucenicia la locul de muncă(actualizată până la data de 14 octombrie 2008*)

---------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Articolul 2Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Articolul 3 (1) Maistrul de ucenicie este persoana atestată în condiţiile prezentei legi, care coordonează formarea profesională a ucenicului. (2) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. (3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familială, maistrul de ucenicie este chiar persoana fizică autorizată sau un membru al asociaţiei familiale. Capitolul II Contractul de ucenicie la locul de muncă Articolul 4 (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. (2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă. (3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului. (4) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi următoarele clauze cu privire la: a) calificarea, respectiv competenţele pe care urmează să le dobândească ucenicul; b) numele maistrului de ucenicie şi calificarea acestuia; c) locul în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; d) repartizarea programului de pregătire practică şi a celui de pregătire teoretică, după caz; e) durata necesară obţinerii calificării sau competenţelor; f) avantajele în natură acordate ucenicului. (5) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncă, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi prin regulamentele interne, după caz. (6) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5 (1) Poate fi încadrată, ca ucenic în muncă, orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. (2) Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie. (3) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii: a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. (4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. (5) Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor. Articolul 6 (1) Pot încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, în calitate de angajatori, numai persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, potrivit prevederilor prezentei legi*).--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, pot încadra în muncă ucenici şi: a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; b) asociaţia familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociaţie familială. (3) Persoana fizică autorizată, respectiv asociaţia familială, pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum trei ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispoziţiilor legale. (4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale. Articolul 7 (1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni. (2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. (3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică. (4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. (5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. (6) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână. (7) Pe perioada încadrării în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului care are domiciliul stabil în altă localitate, fără posibilităţi de navetă zilnică, condiţii de cazare şi de masă în regim de 3 mese pe zi, în unităţi de profil autorizat, conform legii. (8) Condiţiile de cazare trebuie să fie asigurate de către angajator şi suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora nu poate depăşi 50% din venitul net salarial realizat de către ucenic la locul de muncă, conform contractului de ucenicie în vigoare. Capitolul III Statutul ucenicului Articolul 8 (1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic. (2) La încheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita absolventului angajarea obligaţiei de a rămâne în unitatea respectivă cu contract de muncă pe o perioadă negociată între părţi. În caz contrar, ucenicul va rambursa contravaloarea cheltuielilor făcute de angajator cu formarea sa profesională. Articolul 9 (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului. Articolul 10 (1) În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca maistrul de ucenicie să-şi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului. (2) Coordonarea activităţii de formare profesională a ucenicului se realizează de către maistrul de ucenicie, definit conform prevederilor art. 3. (3) Persoana fizică autorizată şi membrul asociaţiei familiale pregătesc ucenici în nume propriu, având în acelaşi timp şi calitatea de maiştri de ucenicie. Capitolul IV Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie Articolul 11Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie se realizează de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite potrivit legii.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ. Articolul 12Autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Articolul 13 (1) Retragerea autorizaţiei angajatorului şi a atestatului de maistru de ucenicie se face de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ. (2) Modalitatea de autorizare a angajatorului şi de atestare a maistrului de ucenicie, precum şi retragerea autorizaţiei, respectiv a atestatului, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizaţi pentru a încadra în muncă ucenici şi angajatorii care nu au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. Capitolul V Organizarea uceniciei la locul de muncă Articolul 14 (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare. (2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Articolul 15 (1) Pregătirea teoretică se desfăşoară la un furnizor de formare profesională autorizat, conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupaţia respectivă. (2) Pregătirea practică se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională. (3) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă. Articolul 16 (1) Evaluarea finală a pregătirii teoretice şi practice a ucenicului este organizată de angajator. (2) Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea angajatorului, desemnează o comisie de examinare constituită din specialişti în domeniul de activitate în care s-a realizat formarea profesională a ucenicului. (3) Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor. Capitolul VI Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă Articolul 17 (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare persoană: a) o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; b) o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a putea depăşi 20% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă, precum şi pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. (3) Suma lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. Articolul 18Nu beneficiază de prevederile art. 17 angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă. Articolul 19Modul de acordare a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 21 (1) În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 17 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat. (2) În situaţia în care raporturile de muncă încheiate între angajator şi ucenic încetează anterior datei expirării contractului de ucenicie la locul de muncă, angajatorii sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru fiecare ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 22Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 17, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 23 (1) Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. (2) La sesizarea inspectorilor de muncă se poate declanşa procedura de retragere a autorizaţiei angajatorului sau a atestatului maistrului de ucenicie. Articolul 24Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ. Articolul 25Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se soluţionează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă. Articolul 26 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele stabilite cu atribuţii de control conform art. 23, cu amendă de 50.000.000 lei (5.000 lei RON), încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(8), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 15 şi art. 17 alin. (3). (2) În cazul în care se constată că au fost încălcate de 3 ori într-un an dispoziţiile sancţionate la alin. (1), se solicită retragerea autorizaţiei angajatorului de încadrare a ucenicilor la locul de muncă şi a dreptului de a obţine o nouă autorizaţie pe o perioadă de 4 ani de la data retragerii acesteia. Articolul 27Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 28Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute la art. 17, vor fi notificate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), conform Legii nr. 143/1999**) privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de Consiliul Concurenţei.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar denumirea "direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie" a fost înlocuită cu denumirea "direcţiile de muncă şi protecţie socială" conform aceluiaşi act normativ.**) LEGEA nr. 143 din 27 iulie 1999, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Articolul 29Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 279.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 154 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 266 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 sanitară veterinara
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 47 din 30 martie 2016 privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare
 • LEGE nr. 399 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 6 din 10 iulie 1970 cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
 • LEGE nr. 280 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 19 mai 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 263 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 23 mai 2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 555 din 15 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 30 iunie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 570 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • LEGE nr. 140 din 22 iulie 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2004 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 august 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 69 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 375 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 196 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 41 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021