Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (**republicată**)(*actualizată*)privind ucenicia la locul de muncă(actualizată până la data de 17 iulie 2013*)

----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013; RECTIFICAREA nr. 179 din 11 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.***) NOTĂ C.T.C.E S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. III din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. (2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 1^1Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt: a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării; b) să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii; c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate; e) să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinire personală; f) să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 1^2Ucenicia la locul de muncă se adresează: a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă; b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.----------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 1^3În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă; b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări; c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă; d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul; e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.----------Art. 1^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 3Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Capitolul II Contractul de ucenicieContractul de ucenicie----------Titlul capitolului II a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 4 (1) Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la: a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului; g) obligaţiile ucenicului; h) alte clauze, potrivit legii.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013.(5^1) Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt: a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat; b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.----------Alin. (5^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013.(5^2) Obligaţiile ucenicului sunt: a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.----------Alin. (5^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (6) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil şi ale regulamentelor interne, după caz.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (7) Modelul-cadru al contractului de ucenicie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 5 (1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; b) a împlinit vârsta de 16 ani; c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (3) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii: a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. (4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. (5) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 6 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie şi:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) persoana fizica autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată; b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (3) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie. (4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 7 (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. (3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. (5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.----------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Capitolul III Statutul ucenicului Articolul 8 (1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia: a) activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie; b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit. a).----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 9 (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului. Articolul 10În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Capitolul IV Organizarea uceniciei la locul de muncă Articolul 11 (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare. (2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Articolul 12 (1) Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională. (2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 13Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Capitolul V Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă Articolul 15 (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din: a) resurse proprii ale angajatorilor; b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; c) fonduri structurale europene; d) bugetul asigurărilor de şomaj; e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc. (2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică: a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie; b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. (4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. (5) Modalitatea concretă de realizare a finanţării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 16Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 18 (1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi. (2) În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 19Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 15, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 20Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.----------Art. 20 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 21Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul activităţii furnizorilor de formare autorizaţi ce desfăşoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 22Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se soluţionează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă.----------Art. 22 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 23Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, 10, art. 12 alin. (2) şi art. 13.----------Art. 23 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 17 iulie 2013, care rectifică pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013. Articolul 24Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. 24 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 25Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, potrivit legislaţiei în vigoare, şi se vor acorda numai după autorizare, în condiţiile legii.----------Art. 25 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 179 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 26Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 279/2005 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:"Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)Art. III. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I**), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare."-------------*) Legea nr. 279/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005.**) Legea nr. 106/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011.--------------

Noutăți

 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 81 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 8 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 545 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 7 aprilie 2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 102 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 13 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 48/1969 privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii
 • LEGE nr. 222 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară
 • LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 25 septembrie 2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate
 • LEGE nr. 42 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 303 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 260 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 94 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994
 • LEGE nr. 143 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 316 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 33 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Turcia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 36 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 324 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 150 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 638 din 7 decembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 22 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020