Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*)privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013

  Notă *) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 17 iulie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011.
  Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie. Articolul 2Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării;b) să permită angajatorilor să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii;c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluționa problema piețelor de muncă segmentate;e) să contribuie la creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială și împlinirea personală;f) să promoveze dialogul social și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Articolul 3Ucenicia la locul de muncă se adresează:a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;b) angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă;b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voință proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obținerii unei calificări;c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiți în continuare furnizori - unități și instituții de învățământ, angajatori, alți formatori, autorizați/acreditați pentru calificarea respectivă;d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă și care are obligația de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfășurarea și evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației în care se califică ucenicul;e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator și furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului și susținerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie. Articolul 5Angajatorul are obligația de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Capitolul II Contractul de ucenicie Articolul 6(1) Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.(2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie se fac în condițiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ucenicie și la contractul individual de muncă.(3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, respectiv al municipiului București. Obligația de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.(4) Anterior începerii activității, contractul de ucenicie se înregistrează și în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și următoarele clauze referitoare la:a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;b) denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;c) numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia;d) locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;e) durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă;f) obligațiile suplimentare ale angajatorului;g) obligațiile ucenicului;h) alte clauze, potrivit legii.(6) Obligațiile suplimentare ale angajatorului sunt:a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat;b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.(7) Obligațiile ucenicului sunt:a) să desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;b) să participe la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) să susțină și să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică, pentru obținerea certificatului de calificare profesională.(8) Drepturile și obligațiile angajatorului și ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil și ale regulamentelor interne, după caz.(9) Modelul-cadru al contractului de ucenicie se aprobă prin hotărâre a Guvernului*). Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7(1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;b) a împlinit vârsta de 16 ani;c) nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;d) îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici și următoarele categorii:a) cetățenii străini, precum și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora.(3) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.(4) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreținere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor. Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă și:a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care a fost autorizată;b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.(2) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregătește ucenici având în același timp și calitatea de coordonator de ucenicie.(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile și în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadrați de asociațiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale. Articolul 9(1) Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; (la 10-08-2017, Litera a) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; (la 10-08-2017, Litera b) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. (la 10-08-2017, Litera c) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) (2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare.(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.(4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.(5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.(6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. Capitolul III Statutul ucenicului Articolul 10(1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.(2) La încheierea contractului de ucenicie, părțile pot conveni ca, la încetarea acestuia:a) activitatea ucenicului, după obținerea calificării, să continue cel puțin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condițiile legii, pentru exercitarea ocupației în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanțat programul de ucenicie;b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanțată de angajator în condițiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuți la lit. a). Articolul 11(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii, de prezenta lege și, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupație.(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile legale aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului. Articolul 12În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligația să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică și practică, precum și toate condițiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat și coordonatorul să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește formarea ucenicului. Capitolul IV Organizarea uceniciei la locul de muncă Articolul 13(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare. (la 10-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) (2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislația în vigoare și pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaționale. Articolul 14(1) Pregătirea ucenicului se desfășoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv de standardul de pregătire profesională.(2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică conform contractului de ucenicie. Articolul 15Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulților. Capitolul V Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă Articolul 16(1) Finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:a) resurse proprii ale angajatorilor;b) sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice;c) fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj; (la 10-08-2017, Litera c) din Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) (la 10-08-2017, Litera d) din Articolul 16 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) e) alte surse legale constituite: donații, taxe etc.(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. (la 10-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică:a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.(4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.(5) Modalitatea concretă de realizare a finanțării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 17Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 18(1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) și d) sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condițiile prezentei legi.(2) În situația în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19Controlul respectării obligațiilor privind menținerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici și angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în temeiul art. 16, se efectuează de organele de control din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. Articolul 20Inspectorii de muncă au competența de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului de ucenicie în situațiile și în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Articolul 21Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, exercită controlul activității furnizorilor de formare autorizați ce desfășoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă. (la 10-08-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Articolul VII LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) Articolul 22Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie se soluționează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă. Articolul 23Constituie contravenție și se sancționează de către persoanele cu atribuții de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) și art. 15. Articolul 24Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează și supune spre aprobare Guvernului normele metodologice*) pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 10-08-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Articolul VII LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) Notă *) A se vedea nota de subsol de la art. 6 alin. (9). Articolul 25Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, potrivit legislației în vigoare, și se vor acorda numai după autorizare, în condițiile legii. (la 10-08-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Articolul VII LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) Articolul 26Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I**). Notă **) Legea nr. 279/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005.
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II-V din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 279/2005 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator:
  "Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. III. - Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.
  Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora și va supune spre aprobare modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Art. V. - În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma «Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice», iar sintagma "contract de ucenicie la locul de muncă" se înlocuiește cu sintagma «contract de ucenicie»."
  Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
  --------

  Noutăți

 • LEGE nr. 163 din 12 iulie 2010 pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 30 iunie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 septembrie 2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
 • LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 679 din 19 decembrie 2002 privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 177 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996
 • LEGE nr. 15 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2007, la Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti-Piteşti, semnat la Bucureşti la 5 august 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 236 din 14 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014
 • LEGE nr. 149 din 12 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 634 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
 • LEGE nr. 322 din 22 noiembrie 2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 173 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 146 din 13 iulie 1998 pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
 • LEGE nr. 190 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 274 din 23 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la München la 18 februarie 2017
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 19 iunie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 61 din 16 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externa a României pentru anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 311 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 549 din 18 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România şi Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucureşti la 21 mai 2003, şi a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021