Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 2 septembrie 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Roman(actualizată până la data de 25 martie 2013*)

---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 25 martie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 91 din 5 aprilie 2004; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012; LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Institutul Cultural Român, denumit în continuare Institutul, este organizat şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (2) Sediul Institutului este în municipiul Bucureşti, aleea Alexandru nr. 38, sectorul 1. (3) Institutul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale. (4) Institutul Cultural Roman îşi propune iniţierea, organizarea şi dezvoltarea capacităţii asociative, de mobilizare şi convergenta în jurul unor proiecte culturale de interes naţional a tuturor acelor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale şi uniuni de creaţie, a reprezentanţilor societăţii civile şi a personalitatilor independente care pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului. (5) Activitatea Institutului antrenează şi include, sub diferite forme, personalităţi de prestigiu din ţara şi străinătate, apelând la specialişti şi coordonatori de proiecte cu experienţa, institutionalizand un parteneriat activ cu societatea civilă, pentru realizarea de acţiuni şi de evenimente în spiritul european al comunicării culturale. Articolul 2Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizatiei naţionale în ţara şi în străinătate. Articolul 3Institutul are următoarele obiective: a) stimularea şi promovarea valorilor naţionale ale culturii, artei şi ştiinţei; b) susţinerea circulaţiei valorilor culturii şi ştiinţei dinspre şi înspre ţara, consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile româneşti de peste hotare; c) favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii şi a receptarii acestora în spaţiul românesc; d) susţinerea valorilor "societăţii informationale" şi ale "societăţii cunoaşterii"; e) facilitarea dialogului şi a colaborării atât a personalitatilor, cat şi a comunităţilor culturale şi ştiinţifice româneşti cu parteneri din lumea întreaga; f) cercetarea şi evaluarea fenomenului cultural naţional şi a perspectivelor sale; g) realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte şi programe privind accesul la cultura şi educaţie, în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale; h) conceperea de proiecte şi dezvoltarea de programe şi schimburi cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu Academia Română, instituţii guvernamentale, uniuni de creatori, asociaţii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; i) încurajarea educaţiei tinerilor şi adulţilor în spiritul respectului faţă de valorile culturale naţionale şi faţă de tradiţiile naţionale; j) încurajarea creatiei tinerilor şi stimularea talentelor ţinere în cultura, ştiinţa şi arta, acordarea de burse pentru studii în ţara şi în străinătate, de premii şi diplome, precum şi asigurarea altor forme de sprijin material; k) dezvoltarea de activităţi specifice în beneficiul culturii, al civilizatiei naţionale şi al imaginii României în lume; l) realizarea şi editarea unor lucrări de referinţa din domeniile literaturii, artei şi ştiinţei, de opere literare, precum şi de publicaţii, singur sau în parteneriat cu instituţii specializate din ţara şi din străinătate; m) realizarea, în parteneriat cu instituţii specializate, publice sau private, din România şi din străinătate, a unor studii, analize şi cercetări comparate în vederea elaborării de prognoze pentru diferite sectoare ale vieţii sociale şi culturale. Articolul 4Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Institutul poate înfiinţa, singur sau în asociere, în condiţiile legii, agenţi economici având caracter lucrativ, asociaţii şi fundaţii şi poate încheia convenţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din ţara şi din străinătate. Articolul 5Conducerea Institutului este asigurată de: a) Consiliul de conducere; b) Comitetul director; c) preşedintele Institutului; d) vicepreşedinţii Institutului.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 12 septembrie 2011. Articolul 6 (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului şi este format din 23 de membri.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 1^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (2) Consiliul de conducere are următoarea componenţă: a) preşedintele Institutului; b) cei 2 vicepreşedinţi ai Institutului; c) un membru desemnat de Preşedintele României; d) un membru desemnat de prim-ministru; e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin; f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin; g) un secretar de stat desemnat de ministrul educaţiei naţionale, prin ordin; h) preşedintele Academiei Române sau un vicepreşedinte desemnat de acesta; i) 14 membri numiţi de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori legal constituite şi declarate de utilitate publică şi 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Senat.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012.(2^1) Listele candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare şi, respectiv, de asociaţiile şi uniunile de creatori sunt înaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi Comisiei pentru politică externă, în vederea audierii acestora în şedinţă comună.------------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 2^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012.(2^2) În urma audierii, cele două comisii permanente vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa plenului Senatului, însoţit de listele de candidaţi propuşi pentru posturile de membru în Consiliul de conducere.------------Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 2^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012.(2^3) Listele de candidaţi se supun votului plenului Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.------------Alin. (2^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 2^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (3) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. Articolul 7 (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii: a) aproba strategia, proiectele şi programele de activitate ale Institutului, atât pe plan intern, cat şi pe plan extern; b) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului; c) avizează structura organizatorică şi funcţiile de conducere pentru institutele culturale româneşti din străinătate; d) aproba proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pe baza fundamentarii Comitetului director, precum şi execuţia bugetară din anul anterior; e) aproba raportul Comitetului director privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizata; f) avizează colaborarea cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi afilierea la organizaţii internaţionale.f^1) aprobă raportul anual de activitate a Institutului, precum şi orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului.------------Lit. f^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 3^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (2) Consiliul de conducere poate delega unele dintre atribuţiile sale Comitetului director. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de conducere adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Articolul 8 (1) Consiliul de conducere se întruneşte semestrial în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară, ori de câte ori este necesar. (2) Convocarea şedinţelor ordinare ale Consiliului de conducere se face în scris, prin scrisoare recomandată sau fax, de către preşedintele Institutului, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei, precizându-se data, ora şi locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei. (3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului permanent al Senatului României, a preşedintelui Institutului sau a unei pătrimi din numărul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.-----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (4) La şedinţele Consiliului de conducere participă, fără drept de vot, secretarul general al Institutului şi secretarul general adjunct.------------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 4^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. Articolul 9 (1) Consiliul de conducere este legal constituit în prezenta majorităţii membrilor săi şi adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) În cazul în care, la prima convocare, Consiliul de conducere nu este legal constituit, a doua convocare este organizată în decurs de doua săptămâni, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar hotărârile vor fi adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora. Articolul 10 (1) Comitetul director este organul care asigură conducerea executivă a activităţii curente a Institutului şi este alcătuit din 7 membri, dintre care unul este preşedintele Institutului, 2 sunt vicepreşedinţii, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiţi de preşedinte dintre persoanele cu funcţii de conducere din aparatul propriu al Institutului.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 4^2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (2) Mandatul membrilor Comitetului director este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii; membrii Comitetului director prezintă anual Consiliului de conducere raportul de activitate. (3) Comitetul director adopta decizii cu votul majorităţii membrilor săi. (4) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) asigura îndeplinirea hotărârilor Consiliului de conducere; b) asigură realizarea strategiei şi a programelor de activitate ale Institutului; c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară pe anul anterior; d) asigură realizarea proiectelor de parteneriat public-privat cu instituţii din ţara şi din străinătate; e) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului, precum şi organigrama acestuia; f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de conducere. (5) Atribuţiile Comitetului director sunt repartizate membrilor acestuia, corespunzător departamentelor Institutului. Articolul 11 (1) Comitetul director se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. (2) Convocarea şedinţelor se face de către preşedintele Institutului. (3) Şedinţele Comitetului director sunt legal constituite în prezenta a cel puţin 5 membri. (4) Şedinţele Comitetului director sunt prezidate de preşedintele Institutului sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru desemnat de preşedinte potrivit legii. (5) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Comitetul director adopta decizii cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (6) La şedinţele Comitetului director pot participa, cu statut consultativ, şi alţi coordonatori ai compartimentelor de specialitate stabilite prin organigrama. Articolul 12 (1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, numiţi şi revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (2 1 )-(2 3 ). Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care modifică pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 5^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. (3) Funcţia de preşedinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic. (4) Preşedintele Institutului exercita următoarele atribuţii: a) coordonează întreaga activitate a Institutului; b) reprezintă Institutul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine; c) încheie în numele Institutului acte juridice, potrivit legii;c^1) prezidează şedinţele Consiliului de conducere;------------Lit. c^1) a alin. (4) al art. 12 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 5^2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Preşedintele este ordonator principal de credite. (7) Preşedintele poate delega o parte dintre atribuţiile sale vicepreşedinţilor sau altor membri ai Comitetului director, desemnaţi conform legii.-----------Alin. (7) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 12 septembrie 2011. Articolul 13 (1) Pe lângă preşedintele Institutului funcţionează un consiliu consultativ format din personalităţi de prestigiu în domeniul culturii, artei, învăţământului şi ştiinţei, din ţara şi din străinătate. (2) Componenta, organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului. Articolul 14Numărul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. Articolul 15 (1) Activitatea externa a Institutului se desfăşoară şi prin institute culturale româneşti din străinătate, care îşi menţin subordonarea administrativă faţă de Ministerul Afacerilor Externe. (2) Institutele culturale româneşti din străinătate îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din ţările respective. Articolul 16În susţinerea activităţii externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale româneşti din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe asigură: a) cuprinderea în bugetul de stat a fondurilor necesare funcţionării administrative a acestor institute; b) condiţiile necesare pentru derularea programelor şi proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, în conformitate cu obiectivele acestuia şi pentru fiecare institut cultural în parte; c) transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare, necesare activităţii acestor institute.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 91 din 5 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004. Articolul 17 (1) Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Institutului. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale institutelor culturale româneşti din străinătate se stabilesc, la propunerea Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii şi cultelor şi preşedintelui Institutului. Articolul 18 (1) Institutele culturale româneşti din străinătate sunt conduse de câte un director şi un director adjunct, funcţii incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic. (2) Directorul institutului cultural român din străinătate are grad diplomatic de ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier. (3) Numirea şi revocarea directorilor şi a directorilor adjuncţi se fac la propunerea preşedintelui Institutului şi cu avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi al Comisiei pentru politică externă ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii şi al preşedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un mandat; directorul Accademia di România din Roma şi cel al Institutului Cultural Român şi de Cercetare Umanistică de la Veneţia sunt numiţi la propunerea preşedintelui Academiei Române.------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 6^1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. Articolul 19Ministerul Afacerilor Externe sprijină, prin intermediul Academiei Diplomatice, organizarea de cursuri de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului care urmează să fie trimis în misiune permanenta la institutele culturale româneşti din străinătate, în cooperare cu instituţiile de învăţământ universitar sau postuniversitar ori cu alte instituţii specializate în promovarea culturii şi cooperării internaţionale. Articolul 20 (1) Pe perioada misiunii permanente în străinătate personalul de specialitate al institutelor culturale româneşti, cu excepţia personalului tehnico-administrativ, beneficiază de drepturile şi se supune obligaţiilor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (2) Personalul institutelor culturale româneşti din străinătate nu poate efectua, de regula, misiuni permanente în străinătate cu o durată mai mare de 4 ani consecutivi; după fiecare misiune permanenta în străinătate, personalul institutului cultural îşi reia activitatea la locul de muncă anterior. Articolul 21 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi din proiecte realizate în parteneriat public-privat şi se utilizează de către Institut, integral, pentru finanţarea activităţii proprii. Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului se reportează în anul următor, cu excepţia subvenţiilor de la bugetul de stat.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 91 din 5 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004. (3) Institutul poate primi şi folosi donaţii şi sponsorizări, potrivit legii. (4) Institutele culturale româneşti din străinătate sunt finanţate de la bugetul de stat, pentru cheltuieli administrative, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar cheltuielile cu programele şi proiectele culturale sunt finanţate de la bugetul de stat, printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural Român-----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 91 din 5 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 8 aprilie 2004. Articolul 22Institutul preia fără plata patrimoniul Fundaţiei Culturale Române şi al Editurii Fundaţiei Culturale Române, inclusiv sediile în care acestea îşi desfăşoară activitatea, pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu ultima situaţie financiară anuală, actualizată potrivit prevederilor legale. Articolul 23 (1) Încadrarea personalului Institutului se face pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. (2) Personalul Fundaţiei Culturale Române şi al Editurii Fundaţiei Culturale Române se preia, pe baza testarii cunoştinţelor, în limita numărului de posturi şi se considera transferat în interes de serviciu. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 6^2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. Articolul 24Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei privind salarizarea în sectorul bugetar. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de litera g) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. Articolul 24^1 (1) Activitatea Institutului este analizată de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual şi ori de câte ori comisiile de specialitate ale Senatului solicită Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, împreună cu contul de execuţie bugetară, până la data de 15 aprilie a anului următor. (2) Raportul anual de activitate se depune, împreună cu contul de execuţie bugetară, la Biroul permanent al Senatului, până la data de 15 aprilie a anului următor. (3) Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi Comisia pentru politică externă ale Senatului dezbat, în şedinţă comună, raportul anual de activitate a Institutului şi, cu avizul Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital asupra contului de execuţie bugetară, întocmesc un raport comun, care este supus aprobării Senatului. (4) În situaţia în care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligată ca, în termen de 30 de zile, să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii şi aprobării celor două comisii. (5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului şi, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii plenului Senatului în prezenţa conducerii Institutului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013, care introduce pct. 6^3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012. Articolul 25 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, centrele culturale româneşti din străinătate se reorganizează ca institute culturale. (2) Institutele culturale româneşti din străinătate vor beneficia de dotări adecvate activităţilor stabilite prin prezenta lege. Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 354/1990 privind înfiinţarea Fundaţiei Culturale Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.208/1990 privind înfiinţarea Editurii Fundaţiei Culturale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 11 iulie 2003.Nr. 356.────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 403 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 144 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
 • LEGE nr. 38 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 175 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 147 din 21 octombrie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014
 • LEGE nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGE nr. 258 din 29 aprilie 2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 244 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 71 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 159 din 25 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 67 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 180 din 26 iunie 1930 pentru autorizarea judeţului Neamţ de a contracta un împrumut de 10.000.000 lei spre a servi la construcţii de şcoli rurale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 103 din 20 iunie 1997 privind contul anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 48 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 39 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997
 • LEGE nr. 161 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 10 iunie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 20 septembrie 1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 78 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 386 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
 • LEGE nr. 277 din 12 noiembrie 2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 6 din 16 februarie 2017 bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 23 decembrie 2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 102 din 12 noiembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 242 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
 • LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021