Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013(*actualizată*)privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior(actualizată până la data de 30 iunie 2014*)

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, în scopul: a) asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii; b) consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă; c) dobândirii de experienţă şi vechime în muncă; d) dobândirii de vechime în specialitate, după caz. (2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale. (3) Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi.---------Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) stagiar - debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii; b) contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă; c) angajator - persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) mentor - persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare; e) evaluarea - procedura prin care se finalizează stagiul şi care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare; f) perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinţe semnat/semnate de angajator; g) comisia de evaluare - comisia ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare. Capitolul II Organizarea perioadei de stagiuOrganizarea perioadei de stagiu Articolul 3 (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. (2) Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde: a) obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea; b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. Articolul 4 (1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu. (2) Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor prevăzute în fişa postului şi în contractul de stagiu. Articolul 5 (1) La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. (2) Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari. (3) Desfăşurarea activităţii de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia. Articolul 6Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii. Articolul 7Mentorul are următoarele obligaţii: a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu; b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului; c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar; d) este membru în comisia de evaluare. Articolul 8 (1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente: a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar; b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu; c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului; e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu; f) alte menţiuni. (2) Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. (3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului. Articolul 9 (1) În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligaţia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment. (2) Raportul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul şi este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, numeşte, în condiţiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată. Articolul 10Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11 (1) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu. (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului. (3) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. (4) Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Capitolul III Procedura de evaluare a stagiaruluiProcedura de evaluare a stagiarului Articolul 12Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza: a) analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi; b) aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul; c) raportului de stagiu prevăzut la art. 11. Articolul 13Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Articolul 14 (1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare. (2) Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate. (3) Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă. (5) Angajatorul este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului. (6) După primirea răspunsului la contestaţie, stagiarul se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie. Articolul 15 (1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului. (2) Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul. (3) Modelul certificatului/adeverinţei prevăzut/prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Capitolul IV Contractul de stagiuContractul de stagiu Articolul 16 (1) Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi. (2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. (3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului. Articolul 17 (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condiţiile prezentei legi, şi se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern. (2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Articolul 18Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil. Articolul 19 (1) Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile. (2) Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu. (3) După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2). Articolul 20 (1) La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. (2) Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe acelaşi post, un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condiţiile prezentei legi. Articolul 21 (1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanţată de angajator, în condiţiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adiţional la contractul individual de muncă. (2) Durata obligaţiei stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă. (3) Nerespectarea de către stagiar a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă. Articolul 22 (1) Contractul de stagiu poate înceta: a) de drept; b) prin acordul părţilor, la data convenită de acestea; c) prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. (2) În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată. Capitolul V Drepturile şi obligaţiile părţilorDrepturile şi obligaţiile părţilor Articolul 23Stagiarul are următoarele drepturi: a) să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului; b) să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; c) să beneficieze de evaluare obiectivă; d) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei; e) să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor; f) să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari; g) să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului; h) să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul. Articolul 24Angajatorul are următoarele drepturi: a) să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul; b) să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii; c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului; d) să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare. Articolul 25Stagiarul are următoarele obligaţii: a) să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul; b) să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; c) să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul; d) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului; e) să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator; f) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului; g) să participe la procesul de evaluare. Articolul 26Angajatorul are următoarele obligaţii: a) să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu; b) să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul; c) să asigure o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului; d) să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu; e) să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; f) să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract. Capitolul VI Finanţarea stagiuluiFinanţarea stagiului Articolul 27Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse: a) bugetul propriu al angajatorului; b) fondul social european; c) bugetul asigurărilor pentru şomaj; d) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; e) alte surse, potrivit legii. Articolul 28 (1) Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. (2) Angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii. (4) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar. (5) În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege. (6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 29Criteriile şi modul de acordare a finanţării prevăzute la art. 28 alin. (1) din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Capitolul VII Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 30Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută la art. 28 alin. (1) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat. Articolul 31În situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă. Articolul 32 (1) Controlul respectării obligaţiei menţinerii contractului individual de muncă prevăzute la art. 30 se efectuează de către organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a constitui o bază de date cu beneficiarii prezentului act normativ. Articolul 33Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului individual de muncă şi a contractului de stagiu, în condiţiile legii. Articolul 34Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin direcţia de specialitate, monitorizează modul de realizare a stagiilor pentru absolvenţii de învăţământ superior şi, în colaborare cu partenerii sociali, propune măsuri de îmbunătăţire a acestora, precum şi măsuri de adaptare a programelor de studii din învăţământul superior la cerinţele pieţei muncii. Articolul 35 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă şi de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 36 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 10 decembrie 2013.Nr. 335.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 145 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 135 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Athenaeum" din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 249 din 19 iulie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 24 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 10 octombrie 2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 762 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1998 privind regimul de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere
 • LEGE nr. 603 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 225 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 13 octombrie 2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • LEGE nr. 181 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 7 aprilie 2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 469 din 12 noiembrie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră
 • LEGE nr. 221 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieţi, judeţul Olt
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 594 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 401 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 207 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 174 din 6 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 45 din 16 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 313 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 63 din 2 octombrie 1991 privind instituirea " Timbrului folcloric "
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 138 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021