Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în scopul:a) asigurării tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii;b) consolidării competențelor și abilităților profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă în vederea integrării în muncă;c) dobândirii de experiență și vechime în muncă;d) dobândirii de vechime în specialitate, după caz.(2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale.(3) Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenții de învățământ superior sunt obligați să respecte prevederile prezentei legi. (la 30-06-2014, Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. ) Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) stagiar - debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii;b) contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator și stagiar, anexă la contractul individual de muncă;c) angajator - persoana care se regăsește în situațiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) mentor - persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului și care participă la activitatea de evaluare;e) evaluarea - procedura prin care se finalizează stagiul și care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;f) perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsă între data angajării și data finalizării stagiului și care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverințe semnat/semnate de angajator;g) comisia de evaluare - comisia ai cărei membri sunt desemnați conform deciziei angajatorului și care la sfârșitul perioadei de stagiu evaluează și eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare. Capitolul II Organizarea perioadei de stagiu Articolul 3(1) Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul.(2) Programul de activități pe perioada stagiului cuprinde:a) obiectivele și indicatorii de performanță cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;b) planificarea activităților ce urmează să fie desfășurate, în funcție de nivelul competențelor și deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. Articolul 4(1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă și a contractului de stagiu.(2) Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor prevăzute în fișa postului și în contractul de stagiu. Articolul 5(1) La propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.(2) Un mentor poate să coordoneze și să supravegheze, în același timp, cel mult 3 stagiari.(3) Desfășurarea activității de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia. Articolul 6Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancționat cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile legii. Articolul 7Mentorul are următoarele obligații:a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;b) propune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;d) este membru în comisia de evaluare. Articolul 8(1) Comisia de evaluare întocmește, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:a) descrierea activității desfășurate de stagiar;b) gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități desfășurat în perioada de stagiu;c) competențele și deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat și clauzelor contractului de stagiu;d) conduita și gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;e) concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu;f) alte mențiuni.(2) Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.(3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverință de finalizare a stagiului. Articolul 9(1) În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligația de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.(2) Raportul întocmit în condițiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul și este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului.(3) În situația prevăzută la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, numește, în condițiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată. Articolul 10Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător și în situația sancționării disciplinare a mentorului cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 11(1) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmește raportul de stagiu.(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activități desfășurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu și este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.(3) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.(4) Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta își desfășoară activitatea. Capitolul III Procedura de evaluare a stagiarului Articolul 12Evaluarea activității stagiarului se realizează pe baza:a) analizei gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți;b) aprecierii nivelului de consolidare a competențelor și de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupații din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;c) raportului de stagiu prevăzut la art. 11. Articolul 13Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Articolul 14(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoștința stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare.(2) Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.(3) Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverințe prin care se recunoaște finalizarea stagiului.(4) În situația prevăzută la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoștință.(5) Angajatorul este obligat să soluționeze contestația cel mai târziu în ultima zi a stagiului.(6) După primirea răspunsului la contestație, stagiarul se poate adresa instanței judecătorești competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestație. Articolul 15(1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligația de a elibera stagiarului certificatul/adeverința de finalizare a stagiului.(2) Certificatul/adeverința sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.(3) Modelul certificatului/adeverinței prevăzut/prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Capitolul IV Contractul de stagiu Articolul 16(1) Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condițiile prezentei legi.(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului. Articolul 17(1) Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condițiile prezentei legi, și se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil și din regulamentul intern.(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Articolul 18Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părți, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condițiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil. Articolul 19(1) Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condițiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.(2) Durata suspendării contractului individual de muncă și cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.(3) După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2). Articolul 20(1) La sfârșitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.(2) Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe același post, un absolvent de învățământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condițiile prezentei legi. Articolul 21(1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanțată de angajator, în condițiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional la contractul individual de muncă.(2) Durata obligației stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă.(3) Nerespectarea de către stagiar a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Articolul 22(1) Contractul de stagiu poate înceta:a) de drept;b) prin acordul părților, la data convenită de acestea;c) prin voința unilaterală a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.(2) În situația în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator și încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată. Capitolul V Drepturile și obligațiile părților Articolul 23Stagiarul are următoarele drepturi:a) să beneficieze de coordonarea și sprijinul mentorului;b) să i se stabilească un program de activități corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;c) să beneficieze de evaluare obiectivă;d) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupației;e) să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecționării sale și care să-i permită consolidarea cunoștințelor;f) să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;g) să primească raportul de evaluare și certificatul/adeverința de finalizare a stagiului;h) să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul. Articolul 24Angajatorul are următoarele drepturi:a) să-i stabilească stagiarului, prin fișa postului, atribuții în domeniul în care se realizează stagiul;b) să valorifice cunoștințele teoretice și practice ale stagiarului în procesul muncii;c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului;d) să aplice sancțiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare. Articolul 25Stagiarul are următoarele obligații:a) să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;b) să își organizeze o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;c) să respecte sarcinile date de mentor și de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;d) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;e) să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;f) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activități care constituie concurență neloială angajatorului;g) să participe la procesul de evaluare. Articolul 26Angajatorul are următoarele obligații:a) să desemneze un mentor care să coordoneze și să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul de desfășurare a perioadei de stagiu;b) să stabilească stagiarului un program de activități în domeniul în care se realizează stagiul;c) să asigure o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică și tehnologică - necesară valorificării cunoștințelor teoretice și practice primite de stagiar în cadrul stagiului;d) să evalueze cunoștințele stagiarului la sfârșitul perioadei de stagiu;e) să elibereze stagiarului certificatul/adeverința din care să reiasă perioada în care acesta a desfășurat activitatea în baza contractului de stagiu, competențele și deprinderile practice dobândite și alte mențiuni;f) să nu folosească stagiarul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contract. Capitolul VI Finanțarea stagiului Articolul 27Finanțarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:a) bugetul propriu al angajatorului;b) fonduri europene structurale și de investiții și fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj; (la 14-07-2017, Litera b) din Articolul 27 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) (la 14-07-2017, Litera c) din Articolul 27 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) d) sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice;e) alte surse, potrivit legii. Articolul 28(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul VI a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 09 iulie 2018 ) (2) Angajatorii nu pot primi dublă finanțare pentru aceeași persoană.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii.(4) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.(5) În situația în care, după încetarea contractului de stagiu, la inițiativa angajatorului, încetează și contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru același post de o altă măsură de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzută de lege.(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 29Criteriile și modul de acordare a finanțării prevăzute la art. 28 alin. (1) din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Capitolul VII Dispoziții finale Articolul 30Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută la art. 28 alin. (1) sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat. Articolul 31În situația în care contractul individual de muncă încetează la inițiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă. Articolul 32(1) Controlul respectării obligației menținerii contractului individual de muncă prevăzute la art. 30 se efectuează de către organele de control din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.(2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, au obligația de a constitui o bază de date cu beneficiarii prezentului act normativ. Articolul 33Inspectorii de muncă au competența de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului individual de muncă și a contractului de stagiu, în condițiile legii. Articolul 34Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin direcția de specialitate, monitorizează modul de realizare a stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior și, în colaborare cu partenerii sociali, propune măsuri de îmbunătățire a acestora, precum și măsuri de adaptare a programelor de studii din învățământul superior la cerințele pieței muncii. (la 14-07-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Articolul VII LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) Articolul 35(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) și (2), art. 16, art. 18 și art. 21 alin. (2).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă și de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Muncii și Justiției Sociale. (la 14-07-2017, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Articolul VII LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) (3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 36(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează și supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează și supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. (la 14-07-2017, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Articolul VII LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 10 decembrie 2013.Nr. 335.---------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 noiembrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 127 din 11 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990 privind încuviinţarea înfierii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 156 din 7 octombrie 1997 privind acoperirea financiară a datoriilor fata de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 125 din 22 decembrie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 14 septembrie 1992
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 359 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 30 mai 2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 282 din 12 decembrie 2011 pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 163 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 191 din 14 octombrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 4 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 16 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului nr. 4/1982 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 279 din 24 iunie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 11 noiembrie 2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 118 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996
 • LEGE nr. 188 din 1 iulie 1930 pentru înfiinţarea de silozuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 decembrie 2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 142 din 16 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 186 din 27 octombrie 2000 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • LEGE nr. 554 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 155 din 11 iulie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 7 iunie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 342 din 3 decembrie 2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 66 din 20 aprilie 2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021