Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială(actualizată până la data de 13 noiembrie 2001*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 noiembrie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000; LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, în tot cuprinsul legii, termenul "contract de grant" se înlocuieşte cu termenul "acord de grant".Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul Român de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Fondul îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condiţiile prezentei legi. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următorul înţeles: a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale sărace, grupuri dezavantajate şi grupuri productive provenind din comunităţi sărace; b) comunităţile rurale sărace sunt acele grupuri de gospodării şi familii, trăind într-un sat sau într-o aşezare umană izolată, care se confruntă cu aceleaşi probleme şi obstacole, au interese identice şi îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului; c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adăpost, femei, victime ale violenţei domestice, femei sărace, părinţi săraci cu copii în întreţinere, copii ai străzii, adolescente sărace gravide şi alte asemenea categorii; d) grupurile productive provenite din comunităţi sărace sunt cele ale producătorilor agricoli, mesteşugarilor şi artizanilor; e) acordul de grant este acea convenţie încheiată între Fond şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizaţiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;------------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. f) proiectul este o iniţiativă venită din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului; g) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică, selectată de Fond, care îşi asumă obligaţia să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat sau un grup productiv dintr-o comunitate rurală săracă, după caz, să se organizeze, să-şi identifice necesităţile proprii, să le ierarhizeze şi să elaboreze un proiect; h) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sărace şi al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace, sau organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate; i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune şi conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: preşedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace sau al grupurilor dezavantajate şi desemnate de acestea printr-o procură specială, certificată de secretarul primăriei locale;i^1) comitetul de întreţinere a proiectului este unitatea de întreţinere a proiectului alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă, desemnate de membrii acestuia printr-o procura specială, certificată de secretarul comunei a carei raza se afla satul sau aşezarea umană izolată;------------Lit. i^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. j) organizaţiile intermediare sunt organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale şi grupuri dezavantajate. (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să dobândească personalitate juridică, pe baza actului de constituire, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunităţii şi înregistrat la primăria comunei în raza căreia se afla satul sau aşezarea umană izolată. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinţeze după ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond. Articolul 2^1Categoriile de proiecte finanţate de Fond sunt următoarele: a) proiecte de mica infrastructura rurală propuse de grupurile din comunităţile rurale sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b); b) proiecte de activităţi generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunităţi sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d); c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizaţiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. j).------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. Articolul 2^2 (1) Grupul din comunitatea rurală săracă poate face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţării Fondului. La închiderea proiectelor finanţate de Fond comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând totodată şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de bună execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond. (2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităţilor administrativ-teritoriale, cu obligaţia întreţinerii lor împreună cu comitetul de întreţinere a proiectului.------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. Articolul 2^3*) (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă, grup care a dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre următoarele forme de asociere:- cooperativă de consum constituită potrivit Legii nr. 109/1996privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit;- societate agricolă constituită potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 36/1991privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;- asociaţie sau fundaţie constituită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) încetează să fiinţeze, potrivit procedurilor stabilite de Fond. (3) Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul executării proiectelor de activităţi generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1).------------Art. 2^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 2 din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, pentru proiectele de activităţi generatoare de venit, aflate în curs de finanţare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, înaintea închiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă, grup care a dobândit personalitate juridică în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o noua persoana juridică în una dintre formele de asociere prevăzute la art. 2^3 alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor de activităţi generatoare de venit, finanţate de Fond, revine, cu obligaţia asigurării întreţinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite în condiţiile alin. (1). În aceasta situaţie, persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 încetează să fiinţeze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.În situaţia în care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă nu se constituie într-o noua persoana juridică potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor finanţate de Fond revine unităţilor administrativ-teritoriale sau unităţilor de interes public local, cu avizul Fondului. Articolul 2^4Proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizaţiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. j), care au obligaţia să le utilizeze pentru aceleaşi scopuri pentru care au fost achiziţionate.------------Art. 2^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. Articolul 2^5În situaţia în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.------------Art. 2^5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. Articolul 3 (1) Fondul are ca scop contribuţia la reducerea sărăciei, prin finanţarea de proiecte în comunităţile sărace beneficiare şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizării administrative, creşterea capacităţii de organizare la nivel local.(1^1) În vederea extinderii activităţii sale, utilizării experienţei acumulate şi completării resurselor financiare Fondul poate desfăşura şi alte activităţi în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistenţă şi consultanţa.------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 3^1. (2) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza ierarhizării, în funcţie de criteriile de selecţie şi în limita fondurilor disponibile. (3) Fondul se înfiinţează pentru o durată iniţială de 4 ani şi reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susţinerea financiară a organizaţiilor financiare internaţionale şi a altor donatori din ţara şi din străinătate, a bugetului de stat şi a bugetelor locale. Fondul îşi va continua activitatea, şi după expirarea duratei iniţiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 3^2. Articolul 4 (1) În realizarea scopului sau, Fondul adoptă reglementări proprii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la Manualul de operare al Fondului, Manualul procedurilor administrative şi financiare, Ghidul pentru utilizarea tehnologiilor adecvate pentru proiectele de infrastructura, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalităţii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum şi la alte asemenea reglementări, în funcţie de necesităţi. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării, în regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În baza reglementărilor sale, Fondul îşi administrează propriul buget de venituri şi cheltuieli. Articolul 5Pentru realizarea scopului sau, Fondul îşi poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal. Articolul 6Organizarea şi funcţionarea Fondului se caracterizează prin: a) autonomie administrativă, în condiţiile prezentei legi; b) neimplicare politică. Articolul 7În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii: a) transparenţă în privinţa administrării bugetului de venituri şi cheltuieli propriu; b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condiţiile impuse de Fond; c) orientarea resurselor către nevoile şi cererile exprimate de grupurile din comunităţile rurale sărace şi din grupurile dezavantajate; d) participarea comunitară şi parteneriatul; e) asigurarea unui raport optim între costurile şi eficienţa proiectelor; f) contribuţia beneficiarilor şi a organizaţiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aportul în muncă, în natură şi/sau în numerar. Capitolul II Organizarea Fondului Articolul 8Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) un reprezentant desemnat de primul-ministru; b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Finanţelor şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective; c) patru personalităţi publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizaţii neguvernamentale participante la Fond, numite de către Preşedintele României. Articolul 9 (1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani. (2) Membrii consiliului director, prevăzuţi la art. 8 lit. a) şi b), sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului. (3) În cadrul primei şedinţe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea preşedintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare. Articolul 10 (1) Membrii consiliului director pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, în următoarele situaţii: a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului; b) se află într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul; c) nu promovează principiile prevăzute la art. 7. (2) De asemenea, pot fi revocaţi membrii consiliului director desemnaţi de autorităţile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), în cazul în care şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi. (3) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor consiliului director se constată în baza sesizării acestuia, a autorităţilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 35 din prezenta lege. Articolul 11 (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale şi ori de câte ori este nevoie. (2) Pentru participarea la şedinţele consiliului director preşedintele şi membrii beneficiază de o indemnizaţie lunară de cel mult 25% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului preşedintele şi membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurna în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 3^3. Articolul 12Consiliul director coordonează şi controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercita următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi politicile Fondului; b) urmăreşte concordanta şi complementaritatea strategiei şi politicilor Fondului cu strategiile şi cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii sărăciei; c) adoptă reglementările Fondului; d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate al Fondului, elaborate de directorul executiv, le prezintă primului-ministru şi dispune publicarea lor, în regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; e) urmăreşte complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele iniţiate de alte organizaţii şi evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare; f) desemnează cenzori externi independenţi, în vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, şi primeşte rapoartele acestora; g) aprobă înfiinţarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal; h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanţării acestora;------------Lit. h) a art. 12 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000.h^1) aprobă finanţarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;------------Lit. h^1) a art. 12 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. i) adoptă orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului. Articolul 13 (1) Consiliul director se întruneşte, în condiţiile art. 11 alin. (1), la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. (2) Şedinţele consiliului director sunt conduse de preşedinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre membrii desemnaţi de preşedinte. (3) Consiliul director adoptă hotărâri în prezenta a cel puţin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către preşedinte. (4) În situaţia în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director ştie ca se afla într-un conflict de interese, el este obligat să se abţină de la vot. Încălcarea acestei obligaţii poate conduce la revocarea sa şi la anularea hotărârii adoptate. (5) La şedinţele consiliului director participă, în calitate de invitat, directorul executiv al Fondului. (6) Consiliul director îşi aprobă propriile reglementări de organizare şi funcţionare. Articolul 14Activitatea curenta a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director şi cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de pregătire şi de experienţa profesională, impuse de natura activităţii Fondului. Articolul 15Directorul executiv al Fondului are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului; b) supraveghează şi îndrumă activitatea sucursalelor zonale ale Fondului; c) asigură colaborarea Fondului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale; d) asigură elaborarea rapoartelor şi a oricăror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a raportului anual de activitate, care se supun analizei şi aprobării consiliului director; e) aproba, în limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri băneşti către sucursalele zonale ale Fondului; f) informează periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor. Articolul 16 (1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi în faţa autorităţii judecătoreşti. (2) Directorul executiv angajează şi concediază, în condiţiile legii şi ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte civile cu colaboratori externi, în considerarea termenelor de referinţă aprobaţi de consiliul director, pe o durată determinată. (3) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului şi angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de consiliul director. Articolul 17Organigrama Fondului este aprobată de către consiliul director, la propunerea directorului executiv. Articolul 18 (1) Salariaţii Fondului sunt încadraţi cu contract de muncă sau, după caz, prin convenţie civilă de prestări servicii. (2) Structura personalului, drepturile şi obligaţiile acestuia, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării, se stabilesc prin reglementările Fondului. Numărul maxim de posturi care se finanţează din sumele alocate de la bugetul de stat este de 32.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 5^1. (3) În legătura cu gestionarea fondurilor băneşti şi a celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate fi subiect activ al infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Capitolul III Patrimoniul Fondului Articolul 19 (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcătuit din: a) dreptul de folosinţă asupra bunurilor puse la dispoziţie de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit prezentei legi; b) dreptul de folosinţă asupra echipamentului de birotică şi de comunicaţii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internaţionale. (2) Resursele financiare ale Fondului provin: a) de la organisme financiare internaţionale; b) din donaţii ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, din ţara şi din străinătate, şi din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), precum şi pentru extinderea modalităţilor de combatere a sărăciei; c) din venituri financiare, constând în dobânzi la conturi curente şi depozite ale Fondului, care vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea proiectelor; d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistenţă şi consultanţa în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare ale Fondului, precum şi finanţării de proiecte; e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judeţene, după caz; f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului, în lei, a 12,1 milioane dolari S.U.A.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 5^2. (3) Sumele care se acordă anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei Publice.------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 5^2. (4) Disponibilităţile Fondului se păstrează într-un cont deschis la o banca şi sunt purtătoare de dobândă. (5) Pentru desfăşurarea activităţii Fondului, în primele 3 luni de la înfiinţare finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, în conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director. Articolul 21 (1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru: a) finanţarea de proiecte; b) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna funcţionare a Fondului. (2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului de proiecte se face numai pe bază de selecţie şi concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director. (3) Plafoanele maxime ale contribuţiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum şi costurile eligibile sunt stabilite prin reglementări ale Fondului. (4) Detalierea destinaţiilor resurselor financiare ale Fondului este prevăzută în reglementările adoptate de consiliul director. Articolul 22Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru: a) achiziţionarea de terenuri şi clădiri; b) operaţiuni speculative de orice tip; c) achiziţionarea de valori mobiliare; d) construcţii şi amenajări pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decât cele care fac obiectul de preocupare al Fondului; e) întreţinerea şi alte costuri ulterioare finanţării, necesare bunei funcţionari a infrastructurilor rezultate ca urmare a executării proiectelor; f) alte operaţiuni prevăzute în reglementările adoptate de consiliul director. Capitolul IV Funcţionarea Fondului Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 23 (1) În demersul de finanţare a proiectelor, Fondul efectuează următoarele operaţiuni: a) promovarea şi difuzarea informaţiilor către public cu privire la propria activitate şi la proiectele pe care le poate finanţa, precum şi facilitarea, la nivelul beneficiarilor în procesul de identificare şi ierarhizare a nevoilor acestora şi al elaborării proiectelor; b) organizarea procesului de evaluare, selecţie şi aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari; c) încheierea acordului de grant cu reprezentanţii beneficiarilor ori cu organizaţiile intermediare, după caz;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant".c^1) organizarea programelor de instruire pentru reprezentanţii beneficiarilor;------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, cu pct. 5^3. d) plata sumelor afectate realizării proiectelor; e) monitorizarea, supravegherea şi evaluarea executării proiectelor; f) constatarea executării acordului de grant, prin expertiză financiar-contabilă independentă.-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". (2) Desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este stabilită în reglementările Fondului. Articolul 24În cursul efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 23, Fondul intră în raporturi juridice contractuale cu diferiţi parteneri, cum sunt: agenţi de piaţă, organizaţii neguvernamentale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi persoane fizice. Secţiunea a 2-a Încheierea şi executarea contractului de grantÎncheierea şi executarea acordului de grant-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". Articolul 25 (1) Acordul de grant se încheie, în forma scrisă, între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi reprezentanţii beneficiarilor, în numele şi pe seama acestora, pe de altă parte. În cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se încheie între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi organizaţia intermediară, în nume propriu şi pe seama grupurilor, pe de altă parte. (2) Conţinutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementări ale Fondului.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". Articolul 26Plata grantului se face în lei, la termenele stabilite în acordul de grant, la cursul dolarului din ziua efectuării licitaţiei valutare de către Fond.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". Articolul 27Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute în acordul de grant este interzisă şi atrage desfiinţarea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a celei de arbitraj, după caz.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". Articolul 28 (1) Contractele dintre beneficiarii grantului şi terţi furnizori şi prestatori de servicii se încheie în forma scrisă şi constituie titluri executorii. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la acordul de grant, la grant şi la implicarea Fondului.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". (3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevăzute la alin. (1), furnizorul, antreprenorul şi prestatorul de servicii au obligaţia să aplice, în orice formă şi la vedere, emblema şi celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementările acestuia. Articolul 29Dacă în cursul executării acordului de grant se constată încălcări ale obligaţiilor contractuale sau nesocotiri ale dispoziţiilor prezentei legi şi ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la rezilierea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a instanţei de arbitraj.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000, prin înlocuirea termenului "contract de grant" cu termenul "acord de grant". Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 30În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţie Fondului un imobil adecvat pentru instalarea sediului acestuia, inclusiv mobilierul necesar. Articolul 31Pe toată perioada iniţierii, elaborării, evaluării, selecţiei, aprobării şi realizării proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentanţii acestora, şi facilitatorii ori organizaţiile intermediare, după caz, au dreptul la asistenţă juridică gratuita din partea autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza judeţului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregătirea şi încheierea oricăror acte juridice aferente prezentării unui proiect spre finanţare de către Fond. Articolul 32Comitetul de conducere al proiectului organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale în partida simpla, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, cu avizul Ministerului Finanţelor. Articolul 33În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiţi membrii consiliului director, precum şi directorul executiv al Fondului. Articolul 34În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementările Fondului, va aproba organigrama acestuia şi va proceda la angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii. Articolul 35 (1) Organele abilitate prin lege efectuează controlul asupra modului în care sunt utilizate sumele corespunzătoare finanţării Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale şi din împrumuturi acordate statului român de organisme financiare internaţionale. (2) Membrii consiliului director, directorul executiv şi personalul Fondului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv sistarea finanţării proiectului şi/sau aplicarea legislaţiei în materie.------------Alin. (2) al art. 35 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 120 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000. Articolul 36 (1) Sumele provenite din împrumuturi, contractate de statul român cu organisme financiare internaţionale şi utilizate pentru finanţarea Fondului, în vederea realizării scopului acestuia, reprezintă angajamente şi responsabilităţi ale statului român şi se rambursează de către Ministerul Finanţelor. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor pune la dispoziţie Fondului, pe tranşe, la solicitarea consiliului director. Articolul 37La încetarea duratei de funcţionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 314 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 439 din 27 noiembrie 2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurentei
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 58 din 10 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 146 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 30 din 27 martie 2017 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 582 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 149 din 5 mai 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 martie 2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 110 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 250 din 22 iunie 2006 pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 45 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 10 octombrie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • LEGE nr. 464 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 24 octombrie 1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 mai 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 213 din 22 mai 2003 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000
 • LEGE nr. 249 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 87 din 17 decembrie 1993 privind acordarea de ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie 1994
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 14 octombrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 102 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 21 din 9 martie 2015 pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021