Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (**republicată**)privind perdelele forestiere de protecție*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014

  **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 28 decembrie 2011. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de protecție, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 2Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecție sunt de următoarele tipuri:a) pentru protecția terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători și pentru ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat;b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;c) pentru protecția căilor de comunicație și de transport, în special împotriva înzăpezirilor*);d) pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții și altele;e) pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale. Articolul 3(1) Perdelele forestiere de protecție pot fi, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun de interes național.(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protecție se exercită în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. Articolul 4(1) Rețeaua de perdele forestiere de protecție formează Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție.(2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se declară de utilitate publică.(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.(4) În cadrul Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se aprobă Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.--------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.(5) Documentațiile tehnico-economice se realizează de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de autoritate contractantă. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 03-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (6) Finanțarea obiectivelor de investiții aferente Programului se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare cu destinație funciară, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile și din Fondul de mediu.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. Articolul 5(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică și pentru crearea de cordoane forestiere.(2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantații de arbori și arbuști forestieri, care unesc trupuri de pădure sau rețele de perdele forestiere de protecție, aflate la distanțe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea lățimi de până la 30 m și se amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor și malurilor sau în jurul localităților. În aceste cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere de protecție și preiau funcțiile de protecție ale acestora. Capitolul II Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecție, amplasarea și înființarea acestora Articolul 6(1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride, la propunerea autorității publice centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală. (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor. (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (3) Perdelele forestiere pentru protecția căilor de comunicație și de transport se înființează de o parte sau de alta a acestora, pe porțiunile afectate frecvent de depuneri masive de zăpadă.(4) Perdelele forestiere pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor și sloiurilor de gheață se realizează de-a lungul acestora în aliniamente rectangulare, pe lățimi și lungimi diferite, în funcție de orografia terenului, viteza curentului apei, de înălțimea valurilor și de forța de împingere a ghețurilor.(5) Perdelele forestiere pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale se realizează în jurul comunităților urbane și rurale, al unităților industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale și strategice.(6) În cazul înființării perdelelor forestiere de protecție în cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.(7) În cazul în care terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protecția solului și subsolului. Articolul 7(1) Necesitatea înființării perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".(2) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind achizițiile publice.(3) Execuția perdelelor forestiere de protecție se face în baza studiilor tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu:a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecție: orientarea, lățimea și distanța dintre perdelele forestiere de protecție, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;b) lucrările de întreținere până la declararea închiderii stării de masiv;c) investiția specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecție, precum și alte date necesare;d) identificarea proprietarilor, dacă este posibil; (la 03-07-2017, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecție;f) documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, avizată de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. (la 03-07-2017, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (4) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi.(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție.(6) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin structurile silvice teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunțării la efectuarea investițiilor.(7) Avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(8) Executarea perdelelor forestiere de protecție în siturile Natura 2000 se face după obținerea actului de reglementare care va rezulta în urma procedurii de evaluare adecvată. Articolul 8(1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice ale căror suprafețe au fost cuprinse în documentațiile prevăzute la art. 7 alin. (2).(2) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2^1, Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 9(1) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificați de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la:a) necesitatea, utilitatea publică și amplasamentul perdelelor forestiere de protecție;b) posibilitatea de a-și exprima acordul pentru înființarea perdelei forestiere de protecție, urmând să rămână în continuare proprietari și să beneficieze de compensația prevăzută la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) posibilitatea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în cazul în care nu își exprimă acordul.(3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informați despre realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin afișare pe site-ul instituției.(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 20 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2).----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 24 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.(5) Acordul scris este însoțit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(6) În situația în care titularii dreptului de proprietate nu își exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3), se demarează procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile prezentei legi, expropriator fiind statul român, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Articolul 10Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protecție au destinație silvică și se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire. Articolul 11Recepția lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție se face cu participarea obligatorie a:a) deținătorului terenului;b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvică a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;c) reprezentantului unității specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire. Capitolul III Procedura de expropriere Articolul 12Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 13Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 14Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 15Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 16Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 17Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 17 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 18Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 19Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 20Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 20 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 21Abrogat. (la 03-07-2017, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 22Faptele persoanelor fizice și juridice prin care acestea împiedică realizarea perdelelor forestiere de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei până la 1.200 lei, dacă forma în care are loc aceasta nu constituie o faptă mai gravă pedepsită de lege ca infracțiune. Articolul 23(1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 22 se fac de către personalul silvic împuternicit, ofițerii și agenții de poliție și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.(2) Prevederile art. 22 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile stabilite potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.(4) În situația în care fapta prevăzută la art. 22 constituie infracțiune, se aplică prevederile legii penale. Competența de constatare a infracțiunii aparține structurilor specializate ale statului, conform legislației în vigoare. Capitolul IV Gospodărirea perdelelor forestiere de protecție Articolul 24Perdelele forestiere de protecție sunt supuse unor norme tehnice silvice, elaborate în condițiile art. 44, având ca finalitate asigurarea gestionării durabile a acestora, în vederea exercitării funcțiilor de protecție pentru care au fost înființate. Articolul 25(1) Deținătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecție au obligația să ia măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, să respecte dispozițiile cu privire la protecția pădurilor și la circulația materialelor lemnoase, prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, și în alte reglementări specifice domeniului, și să execute lucrări de îngrijire, conform normelor tehnice.(2) Organele silvice, prefecții, consiliile județene și locale, unitățile de poliție, jandarmerie, unitățile și formațiunile de pompieri, unitățile Ministerului Apărării Naționale, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege, îi vor sprijini pe deținătorii de perdele forestiere de protecție în acțiunile de pază a vegetației forestiere și de stingere a incendiilor de pădure.(3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protecție, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, va prelua asupra sa paza și gospodărirea vegetației forestiere respective, pe bază de contracte sau convenții încheiate cu solicitanții.(4) Perdelele forestiere de protecție se administrează prin ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. (la 03-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 26Reducerea suprafeței perdelelor forestiere de protecție, indiferent de forma de proprietate, este interzisă. Dispozițiile art. 35-37 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Articolul 27Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție se face de către persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1). Articolul 28(1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție este permisă numai cu marcarea prealabilă, contra cost, de către ocolul silvic a arborilor de extras.(2) Materialul lemnos subțire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub îndrumarea personalului silvic, fără marcarea prealabilă a acestuia. Articolul 29Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și/sau structurile teritoriale de specialitate ale acesteia organizează controlul asupra modului în care se aplică regimul silvic în perdelele forestiere de protecție. (la 03-07-2017, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 30Pășunatul este interzis în perdelele forestiere de protecție. Dispozițiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Capitolul V Finanțarea lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție Articolul 31(1) Sursele de finanțare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru realizarea respectivelor lucrări sunt următoarele:a) fondul de ameliorare a fondului funciar și alocații de la bugetul de stat, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) fondul pentru mediu;d) alocații de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;e) sponsorizări de la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fundații și altele;f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;g) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;h) alte surse legale.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor.(3) Abrogat. (la 03-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 7, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 32Întocmirea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție prevăzute la art. 7 se finanțează din sursele prevăzute la art. 31. Articolul 33(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protecție, va întocmi până la data de 30 mai a fiecărui an situația fondurilor existente, conform surselor prevăzute la art. 31 destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, pe fiecare tip, pentru anul următor.(2) Fondurile necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protecție vor fi solicitate anual de către direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură până la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinația respectivă.(3) Sumele constituite în condițiile prevăzute la art. 31 vor fi depuse în conturi bancare purtătoare de dobândă și vor fi utilizate în exercițiul financiar al anului următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul de stat.(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare în cadrul Programului.--------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014. Articolul 34(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole pentru prevenirea și combaterea fenomenului de secetă și a deșertificării.(2) Reprezentanții autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor elabora un raport anual privind activitățile de realizare a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole, care va fi prezentat comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului. (la 26-03-2017, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 21 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni Articolul 35Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate, potrivit legii. Articolul 36(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile art. 106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 98-100, 102 și 104-107 din Legea nr. 26/1996*), precum și cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice**). Notă
  *) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost abrogată prin prevederile art. 139 lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările ulterioare.
  **) Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin prevederile art. 46 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare.
  (2) Contravențiilor prevăzute în Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
  Capitolul VII Dispoziții finale Articolul 37(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și colaborează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii***), Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", precum și cu alte instituții și operatori economici interesați. Notă
  ***) A se vedea dispozițiile art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În cazul imobilelor expropriate, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură actualizarea anuală a inventarului centralizat al bunurilor proprietate publică a statului.
  Articolul 38La nivelul județelor în care urmează să se creeze rețele de perdele forestiere de protecție se înființează comandamente județene sub responsabilitatea directă a prefecților, constituite din conducerile direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, ale direcțiilor silvice județene, ale altor instituții interesate, precum și din primarii localităților, care vor analiza periodic stadiul realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție la nivel de localitate, respectiv la nivel de județ. Articolul 39Componența, modul de funcționare și atribuțiile structurilor prevăzute la art. 37 și 38 se vor stabili prin hotărâre a Guvernului****), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă
  ****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 548/2003 privind atribuțiile Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și componența, modul de funcționare și atribuțiile comandamentelor județene de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2003.
  Articolul 40Guvernul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție. (la 03-07-2017, Articolul 40 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 ) Articolul 41Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va raporta anual Guvernului situația identificării terenurilor destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție. Articolul 42Pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de protecție deținătorii acestora nu datorează taxele și impozitele prevăzute de lege. Articolul 43Deținătorii de terenuri împădurite, în condițiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, după închiderea stării de masiv, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază și protecție a vegetației forestiere, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie. Articolul 44Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție*****). Notă
  *****) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 636/2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003.
  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Anexă
  PROGRAMUL NAȚIONAL
  de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția
  autostrăzilor și drumurilor naționale
  ┌────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │D.R.D.P. │    Județul    │ DN  │   Poz. km     │ Partea │Lungimea │Suprafața ││crt.│         │               │     │               │drumului├─────────┼──────────┤│    │         │               │     │               │        │    m    │    mp    │├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 0  │    1    │       2       │  3  │      4        │   5    │    6    │     7    │├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   1│București│Ilfov          │  1  │  18+500+20+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   2│         │               │     │  26+100-26+150│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   3│         │               │     │  26+350-26+450│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   4│         │               │     │  26+650-26+750│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   5│         │               │     │  37+000-39+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   6│         │               │     │  42+200-42+900│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   7│         │               │     │  48+000-49+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   8│         │               │     │  50+000-50+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│   9│         │               │     │  57+500-58+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  10│         │               │     │  59+450-59+750│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  11│         │               │     │  67+500-68+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  12│         │               │     │  71+000-72+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  13│         │               │2    │  17+870-18+070│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  14│         │               │     │  60+200-60+350│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  15│         │               │     │  61+450-61+700│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  16│         │               │3    │  22+400-23+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  17│         │               │     │  24+000-24+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  18│         │               │4    │  12+800-12+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  19│         │               │     │  13+200-13+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  20│         │               │     │  17+900-19+100│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  21│         │               │     │  19+900-20+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  22│         │               │7    │  15+800-16+100│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  23│         │               │     │  17+100-17+150│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  24│         │               │     │  17+180-17+200│dreapta │       20│       600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  25│         │               │     │  17+250-17+400│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  26│         │               │CB   │    4+600-7+700│stânga  │    3.100│    93.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  27│         │               │     │    6+500-6+900│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  28│         │               │     │    7+000-7+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  29│         │               │     │    7+500-7+550│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  30│         │               │     │    7+500-7+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  31│         │               │     │    8+300-8+850│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  32│         │               │     │  14+800-14+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  33│         │               │     │  16+400-16+950│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  34│         │               │     │  39+000-39+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  35│         │               │     │  41+000-43+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  36│         │               │     │  46+500-48+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  37│         │               │     │  54+500-55+300│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  38│         │               │     │  56+000-57+100│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  39│         │               │A1   │  13+400-19+000│dreapta │    5.600│   168.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  40│         │               │A2   │  12+000-13+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  41│         │               │     │  21+900-26+550│stânga  │    4.650│   139.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ILFOV                                                  │   36.970│ 1.109.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│  42│București│Giurgiu        │41   │  24+000-28+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  43│         │               │     │  31+000-37+000│dreapta │    6.000│   180.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  44│         │               │     │  40+000-41+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  45│         │               │     │  45+000-49+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  46│         │               │     │  51+000-53+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  47│         │               │     │  59+800-61+000│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  48│         │               │5    │  23+350-24+792│stânga  │    1.442│    43.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  49│         │               │     │  25+000-25+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  50│         │               │     │  27+000-27+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  51│         │               │     │  28+490-28+690│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  52│         │               │     │  35+500-37+500│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  53│         │               │5B   │    3+600-5+100│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  54│         │               │     │    6+000-6+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  55│         │               │     │  11+000-12+350│dreapta │    1.350│    40.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  56│         │               │     │  12+550-14+000│dreapta │    1.450│    43.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  57│         │               │     │  14+200-14+650│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  58│         │               │     │  27+000-28+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  59│         │               │     │  29+200-29+800│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  60│         │               │     │  35+000-37+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  61│         │               │6    │  18+800-19+200│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  62│         │               │     │  27+600-27+900│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  63│         │               │61   │    3+000-4+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  64│         │               │     │  19+500-20+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  65│         │               │     │  27+500-28+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  66│         │               │A1   │  42+200-42+700│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  67│         │               │     │  48+000-49+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  68│         │               │A2   │  12+000-13+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  69│         │               │     │  21+900-26+550│stânga  │    4.650│   139.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  70│         │               │     │  28+490-28+690│stânga  │      200│     6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┼───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL GIURGIU                       │                        │   42.342│ 1.270.260│├────┬─────────┬───────────────┬─────┼───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│  71│București│Călărași       │3    │  25+270-25+320│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  72│         │               │     │  26+800-27+118│stânga  │      318│     9.540│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  73│         │               │     │  27+270-37+350│stânga  │       80│     2.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  74│         │               │     │  28+500-28+750│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  75│         │               │     │  30+200-30+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  76│         │               │     │  30+500-30+650│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  77│         │               │     │  34+350-34+700│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  78│         │               │     │  36+100-36+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  79│         │               │     │  36+400-37+190│stânga  │      790│    23.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  80│         │               │     │  37+300-37+600│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  81│         │               │     │  41+050-41+300│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  82│         │               │     │  42+800-42+850│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  83│         │               │     │  44+200-45+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  84│         │               │     │  47+900-48+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  85│         │               │     │  48+080-49+100│stânga  │    1.020│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  86│         │               │     │  49+800-50+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  87│         │               │31   │  48+000-49+200│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  88│         │               │4    │  21+200-21+350│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  89│         │               │     │  28+000-29+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  90│         │               │     │  30+900-32+800│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  91│         │               │4    │  32+800-33+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  92│         │               │     │  39+850-41+250│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  93│         │               │     │  45+000-45+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  94│         │               │     │  46+000-47+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  95│         │               │     │  56+900-57+850│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  96│         │               │41   │   8+100-13+000│dreapta │    4.900│   147.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  97│         │               │     │  13+000-13+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  98│         │               │     │  14+000-14+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│  99│         │               │     │  15+000-15+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 100│         │               │     │  19+000-22+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 101│         │               │A2   │  44+000-46+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 102│         │               │     │  55+500-56+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 103│         │               │     │  59+000-60+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CĂLĂRAȘI                                               │   27.508│   825.240│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 104│București│Ialomița       │1D   │  27+000-27+050│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 105│         │               │     │  27+100-27+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 106│         │               │     │  28+200-28+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 107│         │               │     │  34+600-34+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 108│         │               │     │  36+400-36+900│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 109│         │               │     │  37+300-37+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 110│         │               │2    │  47+900-48+350│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 111│         │               │     │  52+100-52+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 112│         │               │     │  58+000-59+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 113│         │               │     │  60+000-61+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 114│         │               │     │  61+400-62+200│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 115│         │               │     │  63+000-63+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 116│         │               │     │  65+000-65+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 117│         │               │     │  67+000-68+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 118│         │               │2A   │  11+100-11+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 119│         │               │     │  12+600-12+800│stânga  │      200│     6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IALOMIȚA                                               │    7.700│   231.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 120│București│Dâmbovița      │1A   │  26+725-26+805│dreapta │       80│     2.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 121│         │               │     │  26+885-28+340│dreapta │    1.455│    43.650│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 122│         │               │     │  33+600-33+700│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 123│         │               │     │  33+800-34+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 124│         │               │     │  34+050-34+420│dreapta │      370│    11.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 125│         │               │     │  34+475-34+605│dreapta │      130│     3.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 126│         │               │     │  37+500-38+630│dreapta │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 127│         │               │     │  38+640-38+855│dreapta │      215│     6.450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 128│         │               │     │  43+000-43+070│dreapta │       70│     2.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 129│         │               │     │  43+100-43+280│dreapta │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 130│         │               │     │  46+900-47+285│dreapta │      385│    11.550│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 131│         │               │1A   │  47+140-47+400│dreapta │      260│     7.800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 132│         │               │61   │  47+000-48+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 133│         │               │     │  62+250-62+450│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 134│         │               │7    │  24+700-25+100│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 135│         │               │     │  25+300-25+430│dreapta │      130│     3.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 136│         │               │     │  32+000-33+300│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 137│         │               │     │  33+320-33+470│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 138│         │               │     │  33+520-34+600│dreapta │    1.080│    32.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 139│         │               │     │  38+000-39+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 140│         │               │7    │  39+000-39+900│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 141│         │               │     │  42+400-43+900│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 142│         │               │     │  44+000-47+600│dreapta │    3.600│   108.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 143│         │               │     │  51+200-51+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 144│         │               │     │  59+550-60+000│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 145│         │               │     │  60+500-62+200│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 146│         │               │     │  75+000-75+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 147│         │               │71   │   9+200-10+000│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 148│         │               │     │  11+500-14+350│dreapta │    2.850│    85.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 149│         │               │     │  15+500-15+900│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 150│         │               │     │  19+700-20+050│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 151│         │               │     │  22+900-23+100│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 152│         │               │     │  23+900-25+970│dreapta │    2.070│    62.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 153│         │               │     │  27+100-32+370│dreapta │    5.270│   158.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 154│         │               │     │  35+250-35+600│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 155│         │               │     │  36+450-38+970│dreapta │    2.520│    75.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 156│         │               │     │  39+300-41+580│dreapta │    2.280│    68.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 157│         │               │     │  43+300-43+380│dreapta │       80│     2.400│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 158│         │               │A1   │  50+000-50+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 159│         │               │     │  50+500-51+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 160│         │               │     │  51+500-53+700│dreapta │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 161│         │               │     │  54+000-55+900│dreapta │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 162│         │               │     │  56+550-56+800│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 163│         │               │     │  57+500-58+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 164│         │               │     │  58+800-58+900│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 165│         │               │     │  59+350-59+450│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 166│         │               │     │  59+450-59+750│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 167│         │               │     │  59+750-59+800│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 168│         │               │     │  61+850-63+600│dreapta │    1.750│    52.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 169│         │               │     │  67+500-68+600│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 170│         │               │     │  71+600-72+800│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 171│         │               │     │  77+500-79+200│dreapta │    1.700│    51.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL DÂMBOVIȚA                                              │   49.005│ 1.470.150│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 172│București│Argeș          │65   │ 99+050-102+000│dreapta │    2.950│    88.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 173│         │               │     │112+200-112+600│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 174│         │               │     │113+000-113+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 175│         │               │     │113+800-114+500│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 176│         │               │65A  │  34+600-35+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 177│         │               │     │  41+600-42+400│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 178│         │               │     │  48+700-49+200│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 179│         │               │73   │  59+200-60+300│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 180│         │               │     │  86+000-86+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 181│         │               │     │  86+000-86+300│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 182│         │               │     │  87+000-87+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 183│         │               │A1   │  81+000-84+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 184│         │               │     │  87+000-89+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 185│         │               │     │  86+000-90+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 186│         │               │     │  90+700-90+820│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 187│         │               │     │  95+000-98+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 188│         │               │     │ 99+000-102+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 189│         │               │     │103+000-105+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ARGEȘ                                                  │   25.770│   773.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 190│București│Teleorman      │5C   │  37+300-40+400│dreapta │    3.100│    93.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 191│         │               │51   │  19+000-23+480│stânga  │    4.480│   134.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 192│         │               │     │  23+520-25+300│stânga  │    1.780│    53.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 193│         │               │     │  25+530-28+700│stânga  │    3.170│    95.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 194│         │               │     │  28+800-37+000│stânga  │    8.200│   246.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 195│         │               │6    │  65+150-66+000│stânga  │      850│     25500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 196│         │               │     │  81+040-81+230│stânga  │      190│      5700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 197│         │               │     │  81+550-81+990│stânga  │      440│     13200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 198│         │               │     │  83+400-83+764│stânga  │      360│     10800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 199│         │               │51A  │    2+000-3+890│dreapta │    1.890│    56.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 200│         │               │     │    3+910-7+000│dreapta │    3.090│    92.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 201│         │               │     │  15+000-19+500│dreapta │    4.500│   135.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 202│         │               │52   │   5+500-13+700│stânga  │    8.200│   246.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 203│         │               │65A  │  58+000-62+700│dreapta │    4.700│   141.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 204│         │               │     │  65+800-72+000│dreapta │    6.200│   186.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 205│         │               │     │  72+600-74+400│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 206│         │               │     │  77+000-78+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 207│         │               │     │  92+000-96+030│stânga  │    4.030│   120.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 208│         │               │     │ 96+100-101+000│stânga  │    4.900│   147.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 209│         │               │     │101+700-102+600│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 210│         │               │     │102+700-110+070│stânga  │    8.370│   251.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 211│         │               │     │110+100-110+500│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 212│         │               │     │114+500-123+480│stânga  │    8.980│   269.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 213│         │               │     │114+500-123+480│dreapta │    8.980│   269.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 214│         │               │     │123+500-127+230│stânga  │    3.730│   111.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 215│         │               │     │123+500-127+230│dreapta │    3.730│   111.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 216│         │               │     │127+250-128+380│stânga  │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 217│         │               │     │127+250-128+380│dreapta │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 218│         │               │     │128+400-129+050│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 219│         │               │     │128+400-129+050│dreapta │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 220│         │               │     │129+100-129+700│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 221│         │               │     │129+100-129+700│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 222│         │               │65E  │    0+000-4+400│stânga  │    4.400│   132.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 223│         │               │     │    0+000-4+400│dreapta │    4.400│   132.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 224│         │               │     │    4+400-5+400│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 225│         │               │65E  │  11+300-13+000│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 226│         │               │     │  11+300-13+000│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 227│         │               │     │  16+000-17+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 228│         │               │     │  18+900-20+500│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 229│         │               │     │  18+900-20+500│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 230│         │               │     │  25+200-26+400│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 231│         │               │     │  25+200-26+400│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 232│         │               │     │  32+000-32+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 233│         │               │     │  33+800-36+100│stânga  │    2.300│    69.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TELEORMAN                                              │  125.030│ 3.750.900│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 234│București│Prahova        │1    │  39+500-39+900│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 235│         │               │     │  41+990-42+052│dreapta │       62│     1.860│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 236│         │               │     │  42+058-42+333│dreapta │      275│     8.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 237│         │               │     │  42+349-42+353│dreapta │        4│       120│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 238│         │               │     │  42+625-42+940│dreapta │      315│     9.450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 239│         │               │     │  43+080-43+180│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 240│         │               │     │  51+100-51+400│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 241│         │               │     │  57+000-58+585│dreapta │    1.585│    47.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 242│         │               │     │  58+602-58+956│dreapta │      354│    10.620│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 243│         │               │     │  58+969-59+620│dreapta │      681│    20.430│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 244│         │               │     │  59+626-59+918│dreapta │      292│     8.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 245│         │               │     │  59+924-61+550│dreapta │    1.626│    48.780│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 246│         │               │     │  61+642-61+822│dreapta │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 247│         │               │     │  61+846-62+600│dreapta │      754│    22.620│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 248│         │               │     │  63+000-64+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 249│         │               │     │  64+500-67+284│dreapta │    2.784│    83.520│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 250│         │               │     │  71+000-71+285│dreapta │      285│     8.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 251│         │               │     │  71+295-72+718│dreapta │    1.423│    42.690│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 252│         │               │     │  72+724-73+187│dreapta │      463│    13.890│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 253│         │               │     │  73+193-73+740│dreapta │      547│    16.410│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 254│         │               │     │  73+760-74+892│dreapta │    1.132│    33.960│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 255│         │               │     │  74+898-75+700│dreapta │      802│    24.060│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 256│         │               │     │  75+706-76+380│dreapta │      674│    20.220│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 257│         │               │     │  76+386-77+804│dreapta │    1.418│    42.540│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 258│         │               │     │  77+822-79+000│dreapta │    1.178│    35.340│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 259│         │               │     │  79+470-79+850│dreapta │      380│    11.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 260│         │               │     │  80+050-81+010│dreapta │      960│    28.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 261│         │               │     │  84+770-87+950│dreapta │    3.180│    95.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 262│         │               │     │137+220-137+420│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 263│         │               │1A   │  54+100-56+600│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 264│         │               │     │  73+750-74+450│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 265│         │               │     │  76+400-78+000│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 266│         │               │1D   │    4+000-5+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 267│         │               │     │   5+000-12+500│dreapta │    7.500│   225.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 268│         │               │     │  12+500-16+800│dreapta │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 269│         │               │     │  16+800-18+000│dreapta │    1.200│    36.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 270│București│Prahova        │1D   │  23+000-26+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 271│         │               │72   │  66+130-67+450│dreapta │    1.320│    39.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 272│         │               │     │  68+850-73+170│dreapta │    4.320│   129.600│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL PRAHOVA                                                │   50.794│ 1.523.820│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 273│București│Buzău          │1B   │  63+400-64+350│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 274│         │               │2    │  67+960-70+500│dreapta │    2.540│    76.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 275│         │               │     │  69+100-70+520│dreapta │    1.420│    42.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 276│         │               │     │  71+100-71+800│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 277│         │               │     │  72+500-73+600│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 278│         │               │     │  77+200-77+508│dreapta │      308│     9.240│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 279│         │               │     │  77+517-77+664│dreapta │      147│     4.410│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 280│         │               │     │  77+670-78+000│dreapta │      330│     9.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 281│         │               │     │  60+450-61+050│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 282│         │               │     │  80+000-82+500│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 283│         │               │     │  83+000-83+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 284│         │               │     │128+850-128+880│stânga  │       30│       900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 285│         │               │     │128+902-129+530│stânga  │      628│    18.840│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 286│         │               │     │129+600-130+152│stânga  │      552│    16.560│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 287│         │               │     │130+158-130+795│stânga  │      637│    19.110│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 288│         │               │     │131+700-132+546│stânga  │      846│    25.380│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 289│         │               │     │132+552-132+600│stânga  │       48│     1.440│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 290│         │               │     │133+600-134+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 291│         │               │     │135+200-136+188│stânga  │      988│    29.640│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 292│         │               │     │136+218-137+000│stânga  │      782│    23.460│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 293│         │               │     │137+200-137+396│stânga  │      196│     5.880│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 294│         │               │     │137+400-138+251│stânga  │      851│    25.530│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 295│         │               │     │138+269-139+000│stânga  │      731│    21.930│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 296│         │               │     │139+000-140+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 297│         │               │     │148+000-149+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 298│         │               │     │151+000-152+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 299│         │               │2B   │  12+200-12+731│stânga  │      531│    15.930│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 300│         │               │     │  12+737-13+270│stânga  │      533│    15.990│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 301│         │               │     │  13+280-13+400│stânga  │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 302│         │               │     │  16+600-16+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 303│         │               │     │  20+600-20+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 304│         │               │     │  28+150-29+000│stânga  │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 305│         │               │     │  29+030-30+000│stânga  │      970│    29.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 306│         │               │     │  30+100-31+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 307│         │               │     │  31+010-32+150│stânga  │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 308│         │               │     │  32+250-32+350│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 309│         │               │2C   │    0+550-0+650│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 310│         │               │     │    0+750-1+150│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 311│         │               │     │    6+500-6+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 312│         │               │     │    6+790-7+132│stânga  │      342│    10.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 313│         │               │     │    8+600-8+700│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 314│         │               │     │  12+100-12+500│stânga  │      400│    12.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 315│București│Buzău          │2C   │  13+950-14+100│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 316│         │               │     │  17+300-19+000│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 317│         │               │     │  20+200-20+700│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 318│         │               │     │  21+500-22+028│stânga  │      528│    15.840│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 319│         │               │     │  22+028-23+500│stânga  │    1.472│    44.160│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 320│         │               │     │  28+500-29+800│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 321│         │               │     │  31+078-31+146│stânga  │       68│     2.040│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 322│         │               │     │  32+900-34+300│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 323│         │               │     │  46+100-46+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 324│         │               │     │  47+800-48+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 325│         │               │22   │    2+800-3+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 326│         │               │     │    3+444-4+506│stânga  │    1.062│    31.860│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 327│         │               │     │    3+700-4+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 328│         │               │     │    4+512-5+000│stânga  │      488│    14.640│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 329│         │               │     │    4+050-5+000│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 330│         │               │22   │    8+000-8+205│stânga  │      205│     6.150│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 331│         │               │     │    8+211-9+253│stânga  │    1.042│    31.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 332│         │               │     │    9+267-9+859│stânga  │      592│    17.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 333│         │               │     │   9+865-10+477│stânga  │      612│    18.360│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 334│         │               │     │  10+483-10+500│stânga  │       17│       510│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 335│         │               │     │  10+900-11+800│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 336│         │               │     │  12+000-12+774│stânga  │      774│    23.220│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 337│         │               │     │  12+780-13+764│stânga  │      984│    29.520│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 338│         │               │     │  14+511-16+180│stânga  │    1.669│    50.070│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 339│         │               │     │  19+740-20+900│stânga  │    1.160│    34.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 340│         │               │     │  21+200-21+715│stânga  │      515│    15.450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 341│         │               │     │  21+721-22+000│stânga  │      279│     8.370│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 342│         │               │     │  22+900-23+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 343│         │               │     │  23+000-23+164│stânga  │      164│     4.920│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 344│         │               │     │  23+170-23+640│stânga  │      470│    14.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 345│         │               │     │  23+646-24+860│stânga  │    1.214│    36.420│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 346│         │               │     │  24+882-25+900│stânga  │    1.018│    30.540│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 347│         │               │     │  25+906-27+000│stânga  │    1.094│    32.820│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 348│         │               │     │  27+100-27+500│stânga  │      400│    12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BUZĂU                                                  │   52.197│ 1.565.910│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. BUCUREȘTI                                     │  417.316│12.519.480│┼────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 349│Craiova  │Olt            │6    │138+700-144+800│dreapta │    6.100│   183.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 350│         │               │     │146+900-151+100│dreapta │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 351│         │               │     │152+000-153+050│dreapta │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 352│         │               │     │156+000-158+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 353│         │               │     │166+000-170+000│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 354│         │               │     │179+000-179+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 355│         │               │54   │    2+700-4+500│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 356│         │               │     │    5+600-6+700│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 357│         │               │     │   9+600-10+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 358│         │               │     │  10+000-13+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 359│Craiova  │Olt            │54   │  10+000-13+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 360│         │               │     │  15+000-15+600│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 361│         │               │     │  17+000-17+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 362│         │               │     │  17+200-18+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 363│         │               │     │  19+600-20+100│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 364│         │               │     │  19+600-20+100│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 365│         │               │     │  20+600-27+400│dreapta │    6.800│   204.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 366│         │               │     │  20+600-21+300│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 367│         │               │     │  26+500-27+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 368│         │               │     │  26+500-27+800│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 369│         │               │     │  30+600-31+000│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 370│         │               │     │  31+000-34+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 371│         │               │     │  31+000-34+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 372│         │               │     │  35+000-36+800│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 373│         │               │     │  36+000-36+800│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 374│         │               │     │  37+500-38+300│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 375│         │               │     │  52+000-52+850│stânga  │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 376│         │               │     │  53+050-53+500│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 377│         │               │54A  │    4+400-8+400│dreapta │    4.000│   120.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 378│         │               │64   │    2+300-3+400│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 379│         │               │     │    2+300-3+400│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 380│         │               │     │    4+000-5+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 381│         │               │     │    4+000-5+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 382│         │               │     │    5+800-5+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 383│         │               │     │   9+800-11+300│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 384│         │               │     │   9+800-11+300│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 385│         │               │     │  14+200-15+700│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 386│         │               │     │  14+200-15+700│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 387│         │               │     │  17+800-21+300│stânga  │    3.500│   105.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 388│         │               │     │  17+800-19+300│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 389│         │               │     │ 19+600- 21+300│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 390│         │               │     │  22+400-23+500│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 391│         │               │     │  24+500-26+600│dreapta │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 392│         │               │     │  24+500-26+600│stânga  │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 393│         │               │     │  26+700-27+600│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 394│         │               │     │  26+700-27+600│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 395│         │               │     │  32+800-33+500│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 396│         │               │     │  32+800-33+500│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 397│         │               │     │  34+500-35+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 398│         │               │     │  36+000-37+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 399│         │               │     │  37+300-38+400│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 400│         │               │     │  43+000-46+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 401│         │               │     │  57+400-57+700│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 402│         │               │     │  58+500-58+700│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 403│         │               │65   │  21+800-22+400│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 404│         │               │     │  29+700-30+400│dreapta │      700│    21.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 405│Craiova  │Olt            │65   │  37+300-41+800│dreapta │    4.500│   135.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 406│         │               │     │  54+200-56+100│dreapta │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 407│         │               │     │  58+200-58+300│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 408│         │               │     │  60+370-65+000│dreapta │    4.630│   138.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 409│         │               │     │  65+500-66+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 410│         │               │     │  67+000-67+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 411│         │               │     │  69+500-69+800│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 412│         │               │     │  72+800-74+070│dreapta │    1.270│    38.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 413│         │               │     │  76+200-78+350│dreapta │    2.150│    64.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 414│         │               │     │  79+000-79+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 415│         │               │     │  82+900-84+300│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 416│         │               │     │  84+800-85+250│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 417│         │               │     │  87+500-88+100│dreapta │      600│    18.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL OLT                                                    │  105.850│ 3.175.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 418│Craiova  │Mehedinți      │56A  │  34+060-34+600│stânga  │      540│    16.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 419│         │               │     │  36+730-39+360│stânga  │    2.630│    78.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 420│         │               │     │  43+500-44+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 421│         │               │     │  45+475-45+945│stânga  │      470│    14.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 422│         │               │     │  57+700-58+300│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 423│         │               │     │  19+200-19+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 424│         │               │     │  24+050-24+800│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 425│         │               │     │  28+850-29+950│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 426│         │               │     │  34+400-34+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 427│         │               │     │  36+000-36+730│stânga  │      730│    21.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 428│         │               │     │  40+700-43+500│stânga  │    2.800│    84.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 429│         │               │     │  44+200-45+475│stânga  │    1.275│    38.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 430│         │               │     │  57+300-57+700│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 431│         │               │     │  58+300-58+850│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 432│         │               │56B  │    9+300-9+700│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 433│         │               │     │  24+000-24+900│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 434│         │               │     │  11+500-12+800│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 435│         │               │     │  14+600-15+500│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 436│         │               │     │  16+800-17+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 437│         │               │     │  19+900-20+100│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 438│         │               │     │  22+000-23+600│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 439│         │               │     │  25+700-26+400│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 440│         │               │     │  28+300-30+700│dreapta │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 441│         │               │56C  │    0+000-1+300│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 442│         │               │     │    0+400-0+900│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 443│         │               │     │    1+900-2+300│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 444│         │               │     │    5+600-6+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 445│         │               │     │    8+700-9+800│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 446│         │               │     │    8+700-9+800│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 447│         │               │     │  10+500-11+200│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 448│         │               │     │  14+900-15+600│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 449│         │               │     │  26+300-29+400│stânga  │    3.100│    93.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 450│Craiova  │Mehedinți      │56C  │  31+800-32+600│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 451│         │               │     │  46+700-47+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 452│         │               │     │  49+050-49+400│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 453│         │               │CDTS │   9+200-11+700│dreapta │    2.500│    75.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL MEHEDINȚI                                              │   34.895│ 1.046.850│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 454│Craiova  │Dolj           │55   │ 17+100 -17+500│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 455│         │               │     │  27+200-27+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 456│         │               │     │  28+300-29+300│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 457│         │               │     │  29+700-30+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 458│         │               │     │  34+300-34+500│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 459│         │               │     │  46+200-46+800│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 460│         │               │     │  48+300-49+000│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 461│         │               │     │  49+700-50+200│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 462│         │               │     │  62+000-64+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 463│         │               │55A  │    6+630-8+000│dreapta │    1.370│    41.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 464│         │               │     │  20+000-21+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 465│         │               │     │  27+800-29+600│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 466│         │               │     │  42+800-43+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 467│         │               │     │  44+700-48+900│stânga  │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 468│         │               │     │  51+200-52+200│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 469│         │               │     │  58+500-60+300│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 470│         │               │     │  87+000-88+910│dreapta │    1.910│    57.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 471│         │               │     │  90+000-91+640│dreapta │    1.640│    49.200│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 472│         │               │56   │  14+000-15+700│dreapta │    1.700│    51.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 473│         │               │     │  15+700-15+800│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 474│         │               │     │  22+400-23+400│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 475│         │               │     │  26+400-29+000│dreapta │    2.600│    78.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 476│         │               │     │  39+100-40+500│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 477│         │               │     │  44+050-48+000│dreapta │    3.950│   118.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 478│         │               │     │  48+600-48+900│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 479│         │               │     │  62+900-65+900│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 480│         │               │     │  66+000-69+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 481│         │               │56A  │    5+800-7+800│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 482│         │               │65   │  17+100-18+300│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 483│         │               │65C  │    8+400-8+550│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 484│         │               │     │  14+800-15+200│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 485│         │               │     │    5+790-6+800│dreapta │    1.010│    30.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 486│         │               │     │  17+800-18+300│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 487│         │               │     │  28+100-28+700│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 488│         │               │6    │199+500-200+100│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 489│         │               │     │215+300-215+900│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 490│         │               │     │190+850-193+100│stânga  │    2.250│    67.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 491│         │               │     │193+050-194+300│dreapta │    1.250│    37.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 492│         │               │6    │207+000-211+000│stânga  │    4.000│   120.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 493│         │               │     │215+300-215+550│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 494│         │               │6B   │    4+100-4+600│dreapta │      500│    15.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 495│Craiova  │Dolj           │6B   │    5+100-5+500│dreapta │      400│    12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL DOLJ                                                   │   54.280│ 1.628.400│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA                                       │  195.025│ 5.850.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 496│Timișoara│Arad           │69   │  26+000-28+200│stânga  │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 497│         │               │     │  26+000-28+200│dreapta │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 498│         │               │     │  33+000-35+100│stânga  │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 499│         │               │     │  33+000-35+100│dreapta │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 500│         │               │     │  36+000-37+200│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 501│         │               │     │  36+000-37+200│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 502│         │               │     │  39+300-40+300│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 503│         │               │     │  39+300-40+300│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 504│         │               │     │  41+200-41+800│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 505│         │               │     │  41+200-41+800│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 506│         │               │     │  42+300-45+700│stânga  │    3.400│   102.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 507│         │               │     │  42+300-45+700│dreapta │    3.400│   102.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 508│         │               │7    │523+200-523+600│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 509│         │               │     │524+000-524+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 510│         │               │     │578+300-578+500│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 511│         │               │     │580+600-580+800│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 512│         │               │     │581+400-581+700│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 513│         │               │     │583+700-584+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 514│         │               │79   │  32+000-32+800│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 515│         │               │     │  50+900-51+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 516│         │               │79A  │119+000-119+950│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 517│         │               │A1   │508+400-508+800│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 518│         │               │     │508+400-508+800│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 519│         │               │     │514+000-515+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 520│         │               │     │514+000-515+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 521│         │               │     │517+000-519+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 522│         │               │     │517+000-519+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 523│         │               │     │523+000-524+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 524│         │               │     │523+000-524+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 525│         │               │     │530+000-535+000│dreapta │    5.000│   150.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ARAD                                                   │   39.450│ 1.183.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 526│Timișoara│Caraș-Severin  │6    │408+700-408+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 527│         │               │     │413+100-413+400│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 528│         │               │     │431+400-431+800│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 529│         │               │     │436+000-436+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 530│         │               │     │393+000-397+000│stânga  │    4.000│   120.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 531│         │               │     │398+000-403+000│dreapta │    5.000│   150.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 532│         │               │57   │  98+600-99+200│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 533│         │               │     │142+500-143+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 534│         │               │     │132+500-132+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 535│         │               │     │132+500-132+800│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 536│         │               │     │135+000-135+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 537│         │               │     │135+000-135+500│dreapta │      300│     9.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 538│Timișoara│Caraș-Severin  │57   │  78+500-80+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 539│         │               │     │  98+000-98+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 540│         │               │     │  98+000-98+600│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 541│         │               │     │117+000-138+000│dreapta │   21.000│   630.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 542│         │               │     │164+000-177+000│stânga  │   13.000│   390.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 543│         │               │57B  │  11+000-20+000│dreapta │    9.000│   270.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 544│         │               │     │  26+000-40+000│dreapta │   14.000│   420.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 545│         │               │     │  66+000-76+000│stânga  │   10.000│   300.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 546│         │               │     │  83+000-86+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 547│         │               │     │  94+000-97+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 548│         │               │58   │  26+000-28+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 549│         │               │     │  31+000-32+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 550│         │               │     │  52+800-53+100│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 551│         │               │     │  60+800-61+050│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 552│         │               │58B  │  34+000-36+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 553│         │               │     │  37+000-38+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 554│         │               │     │  39+000-39+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 555│         │               │     │  41+600-44+000│stânga  │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 556│         │               │67D  │  89+700-90+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 557│         │               │68   │    3+500-6+000│stânga  │    2.500│    75.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CARAȘ-SEVERIN                                          │  100.850│ 3.025.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 558│Timișoara│Hunedoara      │68A  │  54+870-55+130│stânga  │      260│     7.800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 559│         │               │7    │356+500-357+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 560│         │               │     │356+500-357+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 561│         │               │     │369+000-369+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 562│         │               │     │369+000-369+400│dreapta │      400│    12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL HUNEDOARA                                              │    2.060│    61.800│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 563│Timișoara│Bihor          │57   │    4+093-7+000│dreapta │    2.907│    87.210│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 564│         │               │     │  24+000-30+000│dreapta │    6.000│   180.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 565│         │               │     │  50+000-56+000│dreapta │    6.000│   180.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 566│         │               │67D  │  76+830-89+700│stânga  │   12.870│   386.100│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BIHOR                                                  │   27.777│   833.310│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 567│Timișoara│Timiș          │6    │531+000-531+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 568│         │               │     │531+800-531+900│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 569│         │               │     │571+650-572+850│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 570│         │               │     │516+000-517+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 571│         │               │     │518+000-519+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 572│         │               │     │520+000-523+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 573│         │               │     │525+000-526+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 574│         │               │     │530+000-531+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 575│         │               │     │538+200-538+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 576│         │               │     │539+100-539+900│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 577│         │               │     │540+600-540+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 578│         │               │     │542+200-542+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 579│         │               │     │571+500-571+650│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 580│         │               │     │592+000-601+400│dreapta │    8.900│   267.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 581│Timișoara│Timiș          │6    │604+200-607+000│dreapta │    2.800│    84.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 582│         │               │     │612+200-617+300│stânga  │    5.100│   153.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 583│         │               │     │632+800-635+200│dreapta │    2.400│    72.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 584│         │               │     │638+400-639+000│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 585│         │               │57   │185+100-186+000│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 586│         │               │     │186+000-186+200│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 587│         │               │     │186+200-187+700│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 588│         │               │     │190+600-192+300│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 589│         │               │     │194+250-199+700│stânga  │    5.450│   163.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 590│         │               │58B  │  50+000-53+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 591│         │               │     │  50+000-53+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 592│         │               │     │  61+000-66+000│stânga  │    5.000│   150.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 593│         │               │59   │  26+500-29+000│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 594│         │               │     │  26+500-29+000│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 595│         │               │     │  33+000-34+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 596│         │               │     │  54+500-58+800│stânga  │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 597│         │               │     │  60+900-63+400│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 598│         │               │59A  │  12+400-13+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 599│         │               │     │  20+000-22+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 600│         │               │     │  34+400-34+600│stânga  │      200│    6.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 601│         │               │     │  38+900-39+100│stânga  │      200│    6.000 │├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 602│         │               │59B  │    5+000-6+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 603│         │               │     │   9+500-10+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 604│         │               │     │  16+000-18+000│stânga  │    2.000│   60.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 605│         │               │     │  18+200-19+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 606│         │               │     │  18+200-19+000│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 607│         │               │     │  23+600-27+400│dreapta │    3.800│   114.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 608│         │               │     │  29+400-37+300│dreapta │    7.900│   237.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 609│         │               │     │  39+300-40+600│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 610│         │               │     │  50+000-51+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 611│         │               │     │  52+600-53+400│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 612│         │               │     │  57+000-58+300│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 613│         │               │     │  61+500-62+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 614│         │               │     │  68+800-71+000│stânga  │    2.200│   66.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 615│         │               │     │  72+000-73+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 616│         │               │     │  73+400-73+800│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 617│         │               │59C  │    3+000-6+000│stânga  │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 618│         │               │     │  11+100-13+100│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 619│         │               │     │  15+800-20+000│stânga  │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 620│         │               │     │  29+000-35+500│stânga  │    6.500│   195.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 621│         │               │     │  38+000-39+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 622│         │               │69   │   7+400-22+300│stânga  │   14.900│   447.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 623│         │               │     │   7+400-22+300│dreapta │   14.900│   447.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 624│         │               │     │  24+750-26+000│stânga  │    1.250│    37.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 625│         │               │     │  24+750-26+000│dreapta │    1.250│    37.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 626│         │               │     │  15+200-15+800│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 627│Timișoara│Timiș          │69   │  18+800-19+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 628│         │               │     │  35+600-36+000│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 629│         │               │     │  39+700-39+900│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 630│         │               │     │  41+800-42+300│stânga  │      500│    15.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TIMIȘ                                                  │  143.100│ 4.293.000│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. TIMIȘOARA                                     │  313.237│ 9.397.110│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 631│Cluj     │Alba           │1    │359+000-362+780│stânga  │    3.780│   113.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 632│         │               │     │370+040-372+357│stânga  │    2.317│    69.510│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 633│         │               │     │372+495-373+000│stânga  │      505│    15.150│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 634│         │               │     │387+700-387+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 635│         │               │     │388+000-388+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 636│         │               │     │390+600-391+300│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 637│         │               │     │392+500-394+000│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 638│         │               │     │394+150-394+500│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 639│         │               │7    │330+100-331+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 640│         │               │     │331+100-332+650│stânga  │    1.550│    46.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 641│         │               │     │333+400-333+550│stânga  │      150│     4.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ALBA                                                   │   12.552│   376.560│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 642│Cluj     │Bihor          │1H   │  18+400-18+500│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 643│         │               │     │  20+100-20+350│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 644│         │               │     │  22+700-23+000│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 645│         │               │     │  23+150-23+350│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 646│         │               │19   │  19+700-20+500│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 647│         │               │     │  25+200-26+000│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 648│         │               │     │  59+500-62+000│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 649│         │               │19E  │    2+500-4+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 650│         │               │     │   8+000-10+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 651│         │               │     │  16+500-18+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 652│         │               │     │  20+480-22+500│dreapta │    2.020│    60.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 653│         │               │     │  23+800-25+600│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 654│         │               │     │  26+000-27+300│dreapta │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 655│         │               │     │  30+000-30+900│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 656│         │               │19D  │    4+950-5+300│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 657│         │               │     │    6+500-7+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 658│         │               │     │    9+200-9+400│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 659│         │               │     │    2+800-3+200│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 660│         │               │19B  │    2+150-2+550│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 661│         │               │     │    5+000-5+300│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 662│         │               │     │    7+000-8+400│dreapta │     1.40│   42.000 │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 663│         │               │     │  30+900-31+700│dreapta │     800 │    24.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 664│         │               │79   │  93+900-94+200│dreapta │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 665│         │               │     │  94+850-95+300│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 666│         │               │79   │103+200-103+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 667│         │               │     │105+400-105+600│stânga  │      200│     6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BIHOR                                                  │   20.670│   620.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 668│Cluj     │Cluj           │1    │439+400-440+500│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 669│         │               │     │451+300-452+600│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 670│         │               │     │453+300-455+300│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 671│         │               │     │458+000-458+300│stânga  │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 672│         │               │     │509+000-509+600│stânga  │    600  │    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 673│         │               │     │510+200-510+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 674│         │               │     │510+800-511+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 675│         │               │1C   │  23+200-24+700│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 676│         │               │     │  36+600-37+700│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 677│         │               │1R   │  23+800-24+800│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 678│         │               │     │  26+800-27+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 679│         │               │16   │  30+500-30+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 680│         │               │     │  32+000-33+050│stânga  │    1.050│    31.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 681│         │               │75   │154+150-155+900│stânga  │    1.750│    52.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 682│         │               │*VOCE│    2+000-2+300│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CLUJ                                                   │   13.100│   393.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 683│Cluj     │Satu Mare      │1C   │182+000-182+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 684│         │               │     │184+000-185+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 685│         │               │     │185+500-186+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 686│         │               │     │193+500-193+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 687│         │               │     │198+500-198+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 688│         │               │     │200+050-200+200│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 689│         │               │     │181+000-182+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 690│         │               │1F   │150+550-153+750│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 691│         │               │     │163+700-164+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 692│         │               │     │165+000-165+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 693│         │               │     │166+500-166+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 694│         │               │     │171+600-173+000│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 695│         │               │19   │  78+700-78+750│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 696│         │               │     │  80+300-82+300│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 697│         │               │     │  90+000-90+200│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 698│         │               │     │  92+800-92+900│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 699│         │               │     │ 99+350+100+300│dreapta │      950│    28.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 700│         │               │     │100+400-100+600│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 701│         │               │     │149+500-150+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 702│         │               │     │  78+500-78+550│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 703│         │               │19A  │  21+700-21+900│dreapta │      200│     6.000│├────┤         ┤               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 704│         │               │     │  28+200-28+500│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 705│         │               │     │  42+000-42+300│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL SATU MARE                                              │   10.900│   327.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 706│Cluj     │Bistrița-Năsăud│17   │106+000-107+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 707│         │               │     │111+000-112+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 708│         │               │     │111+000-112+600│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         ├───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 709│         │Bistrița-Năsăud│     │113+000-113+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 710│         │               │     │113+000-113+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 711│Cluj     │Bistrița-Năsăud│17   │114+400-115+000│stânga  │      600│    18.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                        │    6.800│   204.000│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CLUJ                                          │   64.022│ 1.920.660│├─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤│*VOCE=varianta de ocolire Cluj-est                                                │├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┤│ 712│Iași     │Bacău          │2    │238+700-238+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 713│         │               │     │239+000-239+150│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 714│         │               │     │240+200-241+500│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 715│         │               │     │246+200-246+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 716│         │               │     │248+200-249+100│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 717│         │               │     │262+500-263+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 718│         │               │     │263+800-264+950│dreapta │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 719│         │               │     │265+800-266+000│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 720│         │               │     │274+500-275+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 721│         │               │     │278+830-279+700│stânga  │      870│    26.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 722│         │               │     │298+100-299+800│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 723│         │               │     │302+000-303+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 724│         │               │     │311+100-312+800│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 725│         │               │2F   │    5+600-5+800│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 726│         │               │     │    6+300-6+450│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 727│         │               │     │  15+655-16+200│stânga  │      545│    16.350│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 728│         │               │     │  16+800-17+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 729│         │               │     │  17+200-17+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 730│         │               │     │  17+900-18+200│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 731│         │               │     │  25+930-26+100│stânga  │      170│     5.100│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 732│         │               │2G   │  20+120-20+170│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 733│         │               │     │  20+400-21+100│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 734│         │               │     │  39+500-40+000│dreapta │     500 │    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 735│         │               │     │  40+000-41+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 736│         │               │     │  42+100-43+000│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 737│         │               │     │  43+000-43+700│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 738│         │               │11   │157+015-157+135│stânga  │      120│     3.600│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 739│         │               │11A  │  18+000-25+350│stânga  │    7.350│   220.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 740│         │               │     │  31+500-31+950│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 741│         │               │     │  32+050-32+300│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 742│         │               │     │  32+600-33+300│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 743│         │               │12A  │  84+200-84+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 744│         │               │     │  90+200-90+950│stânga  │      750│    22.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BACĂU                                                  │   27.205│   816.150│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 745│Iași     │Vaslui         │2F   │  46+500-47+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 746│         │               │     │  48+800-49+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 747│         │               │     │  50+800-51+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 748│         │               │     │  52+000-53+800│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 749│         │               │     │  60+000-60+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 750│         │               │     │  76+000-77+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 751│         │               │11A  │  78+800-79+200│stânga  │      400│    12.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 752│Iași     │Vaslui         │11A  │  85+200-86+000│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 753│         │               │     │  86+200-87+200│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 754│         │               │     │  88+300-89+100│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 755│         │               │     │  90+000-90+600│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 756│         │               │     │  91+900-92+800│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 757│         │               │15D  │108+400-109+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 758│         │               │     │109+500-110+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 759│         │               │24   │  56+800-57+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 760│         │               │     │  81+290-83+000│stânga  │    1.710│    51.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 761│         │               │     │  85+150-86+200│stânga  │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 762│         │               │     │  91+440-92+590│stânga  │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 763│         │               │     │  94+000-94+895│stânga  │      895│    26.850│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 764│         │               │     │  98+000-99+150│stânga  │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 765│         │               │     │139+200-139+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 766│         │               │     │146+000-148+892│stânga  │      892│    26.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 767│         │               │     │150+350-151+000│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 768│         │               │24A  │    8+100-9+100│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 769│         │               │     │  22+000-23+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 770│         │               │     │  33+330-36+000│stânga  │    2.670│    80.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 771│         │               │     │  42+000-43+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 772│         │               │     │  52+000-54+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 773│         │               │     │  63+000-64+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 774│         │               │     │  66+000-67+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 775│         │               │     │  74+000-75+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 776│         │               │     │  64+600-64+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 777│         │               │     │  67+000-67+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 778│         │               │     │  69+950-70+500│stânga  │      550│    16.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 779│         │               │     │  80+900-81+400│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 780│         │               │24B  │  11+000-12+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 781│         │               │     │  14+000-15+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 782│         │               │     │  16+500-17+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 783│         │               │     │  19+000-20+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 784│         │               │     │  36+000-38+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 785│         │               │     │  38+600-41+000│stânga  │    2.400│    72.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 786│         │               │     │  41+200-42+100│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 787│         │               │     │  43+000-43+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 788│         │               │     │  44+500-45+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 789│         │               │26   │  81+210-81+950│stânga  │      740│    22.200│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VASLUI                                                 │   41.857│ 1.255.710│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 790│Iași     │Iași           │2    │382+700-383+200│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 791│         │               │24   │152+000-152+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 792│         │               │     │157+900-158+700│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 793│         │               │     │175+150-175+550│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 794│         │               │     │184+000-184+100│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 795│         │               │     │209+900-211+200│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 796│         │               │     │211+600-212+500│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 797│         │               │24C  │    1+000+2+080│stânga  │    1.080│    32.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 798│         │               │     │    1+000+2+080│dreapta │    1.080│    32.400│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 799│Iași     │Iași           │24C  │    2+130-3+750│stânga  │    1.620│    48.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 800│         │               │     │    2+130-3+750│dreapta │    1.620│    48.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 801│         │               │     │  24+200-25+800│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 802│         │               │     │  31+800-32+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 803│         │               │     │  40+000-40+900│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 804│         │               │     │  40+000-40+900│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 805│         │               │     │  42+300-43+900│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 806│         │               │28   │    0+900-1+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 807│         │               │     │    7+900-9+200│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 808│         │               │     │  10+200-10+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 809│         │               │     │  11+300-12+100│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 810│         │               │     │  14+000-15+450│stânga  │    1.450│    43.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 811│         │               │     │  20+600-22+000│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 812│         │               │     │  32+200-35+100│stânga  │    2.900│    87.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 813│         │               │     │  37+650-39+450│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 814│         │               │     │  40+960-43+080│stânga  │    2.120│    63.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 815│         │               │     │  44+900-46+100│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 816│         │               │     │103+600-103+700│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 817│         │               │     │105+700-105+900│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 818│         │               │     │106+400-106+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 819│         │               │     │108+400-110+000│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 820│         │               │     │108+400-110+000│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 821│         │               │     │120+500-122+500│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 822│         │               │     │120+500-121+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 823│         │               │     │132+500-133+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 824│         │               │     │132+500-133+200│dreapta │    700  │21.000    │├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 825│         │               │     │133+200-133+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 826│         │               │     │133+200-133+500│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 827│         │               │     │133+500-134+300│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 828│         │               │     │134+300-136+600│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 829│         │               │     │134+300-136+600│dreapta │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 830│         │               │     │140+500-141+400│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 831│         │               │28A  │  11+700-12+150│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 832│         │               │     │  15+980-17+000│dreapta │     1.02│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 833│         │               │     │  30+900-31+000│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 834│         │               │     │  31+100-31+500│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 835│         │               │28B  │    2+500-4+500│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 836│         │               │     │  11+500-11+800│stânga  │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 837│         │               │     │  21+350-22+000│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 838│         │               │     │  31+800-32+600│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 839│         │               │     │  36+400-37+200│stânga  │      800│    24.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IAȘI                                                   │   50.890│ 1.526.700│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 840│Iași     │Botoșani       │24C  │  50+000-52+000│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 841│         │               │     │  53+350-54+400│dreapta │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 842│         │               │     │  56+000-57+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 843│         │               │     │  59+700-60+700│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 844│         │               │     │  59+700-60+700│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 845│         │               │     │  64+000-65+400│stânga  │    1.400│    42.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 846│Iași     │Botoșani       │24C  │  79+250-81+100│stânga  │    1.850│    55.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 847│         │               │     │  79+250-81+100│dreapta │    1.850│    55.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 848│         │               │     │  82+200-82+650│dreapta │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 849│         │               │     │  83+000-84+900│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 850│         │               │     │  86+000-86+800│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 851│         │               │     │  86+000-86+800│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 852│         │               │     │  88+500-89+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 853│         │               │     │  88+500-89+100│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 854│         │               │     │  91+150-91+850│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 855│         │               │     │  92+750-93+800│stânga  │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 856│         │               │     │  98+500-99+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 857│         │               │     │100+500-101+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 858│         │               │     │100+500-101+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 859│         │               │     │102+100-103+100│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 860│         │               │     │103+760-105+100│stânga  │    2.040│    61.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 861│         │               │     │106+900-107+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 862│         │               │     │109+000-110+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 863│         │               │     │109+000-110+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 864│         │               │     │114+400-114+750│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 865│         │               │     │114+400-114+750│dreapta │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 866│         │               │     │114+800-115+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 867│         │               │     │119+000-120+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 868│         │               │     │123+600-127+200│stânga  │    3.600│   108.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 869│         │               │     │123+600-128+000│dreapta │    4.400│   132.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 870│         │               │     │129+500-134+450│dreapta │    4.950│   148.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 871│         │               │     │138+200-139+800│dreapta │    1.600│   48.000 │├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 872│         │               │28B  │  40+100-41+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 873│         │               │     │  59+900-62+300│stânga  │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 874│         │               │29   │  25+650-26+550│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 875│         │               │     │  29+700-30+370│stânga  │      670│    20.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 876│         │               │     │  45+400-45+900│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 877│         │               │     │  46+050-46+800│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 878│         │               │     │  47+100-47+500│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 879│         │               │     │  47+750-48+200│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 880│         │               │     │  51+400-53+550│stânga  │    2.150│    64.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 881│         │               │     │  54+500-57+400│stânga  │    2.900│    87.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 882│         │               │     │  59+000-60+400│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 883│         │               │     │  60+400-62+000│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 884│         │               │     │  66+000-71+850│stânga  │    5.850│   175.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 885│         │               │     │  72+050-74+050│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 886│         │               │     │  72+050-74+050│dreapta │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 887│         │               │     │  77+150-78+200│dreapta │    1.050│    31.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 888│         │               │     │  78+500-82+300│dreapta │    3.800│   114.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 889│         │               │     │  82+900-83+600│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 890│         │               │     │  82+900-83+600│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 891│         │               │     │  85+550-87+500│stânga  │    1.950│    58.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 892│         │               │     │  91+800-94+100│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 893│         │               │29A  │  42+400-43+400│stânga  │    1.000│    30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 894│Iași     │Botoșani       │29A  │  43+850-45+100│stânga  │    1.250│    37.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 895│         │               │     │  45+200-47+300│stânga  │    2.100│    63.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 896│         │               │     │  49+000-50+500│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 897│         │               │     │  51+150-51+250│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 898│         │               │     │  53+410-53+900│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 899│         │               │     │  54+000-54+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 900│         │               │     │  54+800-55+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 901│         │               │     │  57+000-58+100│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 902│         │               │     │  59+700-61+000│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 903│         │               │     │  66+400-68+400│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 904│         │               │     │  69+320-70+700│stânga  │    1.380│    41.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 905│         │               │     │  78+800-79+900│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 906│         │               │     │  80+030-82+100│stânga  │    2.070│    62.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 907│         │               │     │  85+000-86+900│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 908│         │               │     │  88+100-88+250│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 909│         │               │     │  91+700-93+000│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 910│         │               │29B  │  17+100-17+300│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 911│         │               │     │  19+200-19+550│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 912│         │               │     │  20+100-20+500│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 913│         │               │     │  22+800-24+300│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 914│         │               │     │  26+700-27+040│stânga  │      340│    10.200│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 915│         │               │29C  │    0+000-0+850│dreapta │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 916│         │               │     │    3+500-5+300│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 917│         │               │     │    5+700-7+300│dreapta │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 918│         │               │     │  42+500-43+500│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 919│         │               │29D  │    3+900-4+900│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 920│         │               │     │  12+200-14+000│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 921│         │               │     │  21+200-21+800│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 922│         │               │     │  24+000-25+600│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 923│         │               │     │  29+500-29+900│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 924│         │               │     │  34+600-35+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 925│         │               │     │  35+300-36+400│stânga  │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 926│         │               │     │  39+700-40+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 927│         │               │     │  44+150-46+650│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 928│         │               │     │  44+150-46+950│dreapta │    2.800│    84.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 929│         │               │29E  │    2+095-2+400│stânga  │      305│     9.150│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BOTOȘANI                                               │  119.095│ 3.572.850│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 930│Iași     │Suceava        │2    │396+185-396+455│dreapta │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 931│         │               │     │403+600-403+750│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 932│         │               │     │421+180-424+257│stânga  │    3.077│    92.310│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 933│         │               │     │423+250-423+890│dreapta │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 934│         │               │     │426+250-431+100│dreapta │    4.850│   145.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 935│         │               │     │427+000-429+500│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 936│         │               │     │471+840-471+940│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 937│         │               │     │472+100-472+550│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 938│         │               │     │476+500-476+700│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 939│         │               │2E   │  46+000-47+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 940│         │               │     │  46+000-47+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 941│Iași     │Suceava        │2E   │  47+300-47+700│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 942│         │               │     │  48+400-48+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 943│         │               │     │  48+400-48+700│dreapta │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 944│         │               │2H   │  17+500-19+000│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 945│         │               │     │  28+700-29+000│dreapta │     300 │     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 946│         │               │     │  38+000-39+000│dreapta │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 947│         │               │2K   │    1+300-3+700│dreapta │    2.400│    72.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 948│         │               │15C  │  58+328-59+000│stânga  │      672│    20.160│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 949│         │               │     │  68+330-68+750┤stânga  │      420│    12.600│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 950│         │               │17   │243+100-243+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 951│         │               │     │243+700-245+350│stânga  │    1.650│    49.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 952│         │               │     │245+600-249+950│stânga  │    4.350│   130.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 953│         │               │     │238+100-238+600│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 954│         │               │     │241+250-241+550│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 955│         │               │     │242+060-242+200│stânga  │      140│     4.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 956│         │               │     │242+350-242+420│stânga  │       70│     2.100│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 957│         │               │17A  │  64+300-66+100│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 958│         │               │     │  66+200-68+200│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 959│         │               │     │  72+800-74+400│stânga  │    1.600│    48.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 960│         │               │     │  79+200-82+500│stânga  │    3.300│    99.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 961│         │               │     │  81+200-81+600│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 962│         │               │     │  81+900-82+400│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 963│         │               │     │  83+000-83+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 964│         │               │29   │  12+700-13+552│stânga  │      852│    25.560│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 965│         │               │     │  18+062-19+000│stânga  │      938│    28.140│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 966│         │               │     │  19+600-20+313│stânga  │      713│    21.390│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 967│         │               │29A  │  13+200-13+550│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 968│         │               │     │  15+100-15+800│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 969│         │               │     │  16+200-17+150│stânga  │      950│    28.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL Suceava                                                │   42.842│ 1.285.260│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 970│Iași     │Vrancea        │11A  │  34+000-36+800│stânga  │    2.800│    84.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 971│         │               │     │  41+243-42+500│stânga  │    1.257│    37.710│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 972│         │               │     │  52+500-53+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 973│         │               │     │  53+800-55+600│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 974│         │               │     │  58+400-58+500│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 975│         │               │     │  59+000-60+400│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 976│         │               │     │  62+000-63+200│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 977│         │               │     │  63+900-64+500│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 978│         │               │2    │174+850-175+700│stânga  │      850│    25.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 979│         │               │     │175+900-177+200│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 980│         │               │     │194+500-194+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 981│         │               │     │206+000-206+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 982│         │               │     │207+900-208+100│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 983│         │               │     │209+500-211+800│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 984│         │               │     │221+700-223+250│stânga  │    1.550│    46.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 985│         │               │     │223+250-224+200│stânga  │      950│    28.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 986│         │               │     │227+000-228+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 987│         │               │2D   │   5+200-10+300│dreapta │    5.100│   153.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 988│Iași     │Vrancea        │2L   │    0+000-7+000│dreapta │    7.000│   210.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 989│         │               │2M   │    0+000-3+000│dreapta │    3.000│    90.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 990│         │               │     │  3+000-3+650  │dreapta │      650│    19.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 991│         │               │2N   │    0+800-8+000│dreapta │    7.200│   216.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 992│         │               │     │   9+900-12+500│dreapta │    2.600│    78.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 993│         │               │     │  13+800-15+200│dreapta │    1.400│    42.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 994│         │               │23   │    1+100-2+400│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 995│         │               │     │    4+200-6+400│stânga  │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 996│         │               │     │   9+600-11+000│stânga  │    1.400│    42.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 997│         │               │     │  11+200-11+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 998│         │               │     │  12+000-15+600│stânga  │    3.600│   108.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 999│         │               │     │  23+000-24+150│stânga  │    1.150│    34.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1000│         │               │23A  │    0+000-2+500│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1001│         │               │     │  11+000-16+500│stânga  │    5.500│   165.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1002│         │               │     │  22+000-24+500│dreapta │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1003│         │               │     │  34+000-34+400│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1004│         │               │23B  │   3+000-15+700│dreapta │   12.700│   381.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1005│         │               │     │  17+850-19+000│dreapta │    1.150│    34.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1006│         │               │     │  20+500-21+300│dreapta │      800│    24.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1007│         │               │24   │    0+000-0+870│stânga  │      870│    26.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1008│         │               │     │    1+800-4+000│stânga  │    2.200│    66.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VRANCEA                                                │    84.22│ 2.526.810│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1009│Iași     │Galați         │24   │  11+100-15+400│stânga  │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1010│         │               │     │  16+370-16+800│stânga  │      430│    12.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1011│         │               │     │  30+000-32+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1012│         │               │     │  40+000-43+900│stânga  │    3.900│   117.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1013│         │               │24D  │  17+000-18+800│stânga  │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1014│         │               │     │  38+350-38+770│stânga  │      420│    12.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1015│         │               │     │  43+800-45+450│stânga  │    1.650│    49.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1016│         │               │     │  45+700-51+250│stânga  │    5.550│   166.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1017│         │               │     │  51+250-51+470│dreapta │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1018│         │               │     │  51+500-58+150│stânga  │    6.650│   199.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1019│         │               │     │  62+000-73+130│stânga  │   11.130│   333.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1020│         │               │     │  73+900-81+330│stânga  │    7.430│   222.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1021│         │               │     │  75+380-75+880│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1022│         │               │25   │  34+650-35+000│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1023│         │               │     │  40+000-42+650│stânga  │    2.650│    79.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1024│         │               │     │  44+340-44+950│stânga  │      610│    18.300│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1025│         │               │26   │  28+400-32+700│stânga  │    4.300│   129.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1026│         │               │     │  32+450-32+700│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1027│         │               │     │  44+300-45+000│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1028│         │               │     │  54+850-55+150│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1029│         │               │     │  80+000-81+138│stânga  │    1.138│    34.140│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1030│         │               │V TEC│    0+000-0+300│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL GALAȚI                                                 │   56.578│ 1.697.340│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1031│Iași     │Neamț          │2    │341+990-342+200│dreapta │      210│     6.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1032│         │               │     │343+900-344+800│dreapta │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1033│         │               │     │347+000-347+250│dreapta │      250│     7.500│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1034│Iași     │Neamț          │2    │347+300-348+000│dreapta │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1035│         │               │     │351+700-351+900│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1036│         │               │15B  │  59+800-60+063│stânga  │      263│     7.890│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1037│         │               │15C  │    9+600-9+790│stânga  │      190│     5.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1038│         │               │     │   9+880-10+254│stânga  │      374│    11.220│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1039│         │               │     │  10+300-10+390│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1040│         │               │     │  15+280-15+730│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1041│         │               │     │  23+000-23+210│dreapta │      210│     6.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1042│         │               │     │  25+775-25+875│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1043│         │               │     │  36+300-36+475│stânga  │      175│     5.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1044│         │               │     │  46+250-46+375│stânga  │      125│     3.750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1045│         │               │     │  50+390-51+150│stânga  │      760│    22.800│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1046│         │               │15D  │    2+100-2+600│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1047│         │               │     │    6+750-6+980│stânga  │      230│     6.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1048│         │               │     │    7+210-7+430│stânga  │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1049│         │               │     │    7+500-8+800│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1050│         │               │     │  10+800-11+030│stânga  │      230│     6.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1051│         │               │     │  11+100-15+800│stânga  │    4.700│   141.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1052│         │               │     │  16+300-17+100│stânga  │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1053│         │               │     │  17+200-18+240│stânga  │    1.040│    31.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1054│         │               │     │  20+000-20+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1055│         │               │     │  20+500-20+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1056│         │               │     │  21+570-21+895│stânga  │      325│     9.750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1057│         │               │     │  22+190-22+680│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1058│         │               │     │  23+420-23+650│stânga  │      230│     6.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1059│         │               │     │  23+900-25+850│stânga  │    1.950│    58.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1060│         │               │     │  26+800-28+582│stânga  │    1.782│    53.460│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1061│         │               │     │  28+900-29+126│stânga  │      226│     6.780│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1062│         │               │     │  31+670-31+754│stânga  │       84│     2.520│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL NEAMȚ                                                  │   19.604│   588.120│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. IAȘI                                          │  442.298│13.268.940│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1063│Constanța│Constanța      │2A   │131+000-131+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1064│         │               │     │134+100-134+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1065│         │               │     │153+100-153+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1066│         │               │     │168+000-168+048│stânga  │       48│     1.440│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1067│         │               │     │181+000-181+906│stânga  │      906│    27.180│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1068│         │               │     │188+500-189+096│stânga  │      596│    17.880│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1069│         │               │     │190+400-191+306│stânga  │      906│    27.180│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1070│         │               │     │191+500-192+008│stânga  │      508│    15.240│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1071│         │               │     │192+400-192+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1072│         │               │     │194+600-194+684│stânga  │       84│     2.520│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1073│         │               │3    │190+000-192+000│stânga  │    2.000│    60.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1074│         │               │     │255+300-255+800│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1075│         │               │     │253+100-254+000│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1076│         │               │     │251+200-251+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1077│         │               │     │235+500-235+557│stânga  │       57│     1.710│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1078│         │               │     │233+100-233+160│stânga  │       60│     1.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1079│         │               │     │222+900-223+050│stânga  │      150│     4.500│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1080│Constanța│Constanța      │3    │217+200-217+500│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1081│         │               │     │216+450-216+700│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1082│         │               │     │214+400-214+686│stânga  │      286│     8.580│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1083│         │               │     │213+900-214+050│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1084│         │               │     │212+700-212+850│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1085│         │               │     │211+350-211+600│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1086│         │               │     │210+830-211+100│stânga  │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1087│         │               │     │210+050-210+100│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1088│         │               │     │209+800-209+950│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1089│         │               │     │209+000-209+350│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1090│         │               │     │208+600-208+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1091│         │               │     │208+000-208+033│stânga  │       33│       990│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1092│         │               │     │207+650-207+850│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1093│         │               │     │207+200-207+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1094│         │               │     │204+650-204+900│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1095│         │               │     │201+200-201+600│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1096│         │               │     │201+000-201+022│stânga  │       22│       660│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1097│         │               │     │200+000-200+036│stânga  │       36│     1.080│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1098│         │               │     │194+200-194+300│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1099│         │               │     │192+200-192+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1100│         │               │     │173+500-173+400│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1101│         │               │     │173+128-173+100│stânga  │       28│       840│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1102│         │               │     │172+500-172+400│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1103│         │               │     │161+600-161+207│stânga  │      393│    11.790│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1104│         │               │     │156+207-156+200│stânga  │        7│       210│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1105│         │               │     │147+300-147+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1106│         │               │     │142+300-142+050│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1107│         │               │3C   │    7+400-7+500│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1108│         │               │22   │239+100-241+000│dreapta │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1109│         │               │     │241+000-243+200│dreapta │    2.200│    66.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1110│         │               │     │244+600-244+700│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1111│         │               │     │244+900-251+000│dreapta │    1.100│    33.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1112│         │               │     │261+000-261+600│stânga  │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1113│         │               │     │257+000-270+000│dreapta │   13.000│   390.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1114│         │               │     │283+400-283+493│stânga  │       93│     2.790│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1115│         │               │     │265+500-265+515│dreapta │       15│       450│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1116│         │               │     │255+600-256+599│dreapta │      999│    29.970│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1117│         │               │22A  │  65+000-68+600│dreapta │    3.600│   108.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1118│         │               │22C  │  34+700-34+744│stânga  │       44│     1.320│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1119│         │               │     │  34+000-34+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1120│         │               │     │  32+800-33+500│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1121│         │               │     │  29+500-29+900│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1122│         │               │     │  27+300-27+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1123│         │               │     │  24+500-23+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1124│         │               │     │  23+600-23+677│stânga  │       77│     2.310│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1125│         │               │     │  22+800-23+046│stânga  │      246│     7.380│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1126│         │               │     │  22+600-22+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1127│         │               │     │  19+400-19+600│stânga  │      200│     6.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1128│Constanța│Constanța      │22C  │  12+600-13+000│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1129│         │               │39   │  30+000-30+110│dreapta │      110│     3.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1130│         │               │     │  31+900-33+700│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1131│         │               │     │  29+400-30+000│dreapta │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1132│         │               │38   │  10+690-10+800│dreapta │      110│     3.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1133│         │               │     │  31+560-31+580│dreapta │       20│       600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1134│         │               │     │  34+400-38+600│dreapta │    4.200│   126.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1135│         │               │     │  44+380-44+580│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1136│         │               │39E  │    1+500-2+499│dreapta │      999│    29.970│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CONSTANȚA                                              │   49.753│ 1.492.590│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1137│Constanța│Călărași       │3    │  51+000-51+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1138│         │               │     │  57+700-58+000│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1139│         │               │     │  64+000-64+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1140│         │               │     │  80+000-80+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1141│         │               │     │  84+900-85+300│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1142│         │               │     │  99+600-99+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1143│         │               │     │103+400-104+000│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1144│         │               │     │106+300-106+900│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1145│         │               │     │  51+560-52+000│stânga  │      440│    13.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1146│         │               │     │  58+030-58+330│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1147│         │               │     │  62+600-62+800│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1148│         │               │     │  70+200-70+400│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1149│         │               │     │  70+600-70+850│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1150│         │               │     │  76+150-78+200│stânga  │    2.050│    61.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1151│         │               │     │  80+800-81+700│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1152│         │               │     │  83+900-84+350│stânga  │      450│    13.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1153│         │               │     │  88+000-88+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1154│         │               │     │108+000-108+150│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1155│         │               │     │108+800-109+000│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1156│         │               │3A   │    1+500-2+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1157│         │               │     │    3+900-4+200│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1158│         │               │     │    6+100-6+300│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1159│         │               │     │  11+400-11+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1160│         │               │     │  22+600-22+900│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1161│         │               │     │  23+500-24+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1162│         │               │     │  27+900-28+000│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1163│         │               │     │    2+000-2+006│stânga  │        6│       180│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1164│         │               │     │    2+006-2+666│stânga  │      660│    19.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1165│         │               │     │    3+138-3+238│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1166│         │               │     │    5+500-5+800│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1167│         │               │     │    6+475-6+675│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1168│         │               │     │  10+400-10+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1169│         │               │     │  11+768-12+068│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1170│         │               │     │  12+300-14+000│stânga  │    1.700│    51.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1171│         │               │     │  23+000-23+500│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1172│         │               │     │  24+000-24+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1173│         │               │     │  28+000-28+400│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1174│         │               │3B   │  10+900-11+500│stânga  │      600│    18.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1175│Constanța│Călărași       │3B   │  18+300-18+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1176│         │               │     │  21+500-21+600│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1177│         │               │     │  26+800-27+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1178│         │               │21   │102+800-103+200│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1179│         │               │     │112+500-112+700│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1180│         │               │     │114+100-114+200│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1181│         │               │     │119+800-120+050│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1182│         │               │     │115+000-116+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1183│         │               │     │117+000-118+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1184│         │               │31   │  23+000-23+500│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1185│         │               │A2   │  65+500-70+750│C2      │    5.250│   157.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1186│         │               │     │  70+900-72+700│C2      │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1187│         │               │     │  72+750-73+280│C2      │      530│    15.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1188│         │               │     │  73+350-78+700│C2      │    5.350│   160.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1189│         │               │     │  78+800-85+600│C2      │    6.800│   204.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1190│         │               │     │  85+700-86+730│C2      │    1.030│    30.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1191│         │               │     │  86+830-87+960│C2      │    1.130│    33.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1192│         │               │     │  88+065-90+100│C2      │    2.035│    61.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1193│         │               │     │  90+200-91+220│C2      │    1.020│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1194│         │               │     │  91+330-94+310│C2      │    2.980│    89.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1195│         │               │     │ 94+410-101+200│C2      │    6.790│   203.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1196│         │               │     │102+800-103+280│C2      │      480│    14.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1197│         │               │     │103+380-105+100│C2      │    1.720│    51.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1198│         │               │     │105+500-108+600│C2      │    3.100│    93.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1199│         │               │     │108+700-111+530│C2      │    2.830│    84.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1200│         │               │     │111+640-114+250│C2      │    2.610│    78.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1201│         │               │     │114+350-115+970│C2      │    1.620│    48.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1202│         │               │     │116+070-119+600│C2      │    3.530│   105.900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1203│         │               │     │119+700-122+270│C2      │    2.570│    77.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1204│         │               │     │122+390-126+630│C2      │    4.240│   127.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1205│         │               │     │126+730-128+290│C2      │    1.560│    46.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1206│         │               │     │128+390-131+700│C2      │    3.310│    99.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1207│         │               │     │131+800-132+390│C2      │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1208│         │               │     │132+490-139+320│C2      │    6.830│   204.900│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1209│         │               │A2   │139+420-142+800│C2      │    3.380│   101.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1210│         │               │     │147+000-156+780│C2      │    9.780│   293.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1211│         │               │     │182+183-182+823│C2      │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1212│         │               │     │183+183-183+983│C2      │      800│    24.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1213│         │               │     │184+503-185+723│C2      │    1.220│    36.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1214│         │               │     │185+963-186+403│C2      │      440│    13.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1215│         │               │     │186+663-187+583│C2      │      720│    21.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1216│         │               │     │188+123-189+443│C2      │    1.320│    39.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1217│         │               │     │191+583-192+123│C2      │      540│    16.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1218│         │               │     │192+483-194+163│C2      │    1.680│    50.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1219│         │               │     │194+843-195+363│C2      │      320│     9.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1220│         │               │     │196+103-196+863│C2      │      540│    16.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1221│         │               │     │197+183-197+363│C2      │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1222│         │               │     │199+403-199+903│C2      │      380│    11.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1223│         │               │     │200+403-202+083│C2      │    1.680│    50.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1224│         │               │     │202+403-203+863│C2      │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1225│         │               │     │204+163-204+423│C2      │      160│     4.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1226│         │               │     │205+323-206+023│C2      │      580│    17.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1227│         │               │     │206+683-207+003│C2      │      320│     9.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1228│         │               │     │207+463-207+983│C2      │      520│    15.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1229│         │               │     │208+443-209+183│C2      │      740│    22.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1230│         │               │     │209+743-210+223│C2      │      480│    14.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1231│         │               │     │210+923-211+923│C2      │    1.000│    30.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1232│         │               │A4   │    0+300-5+000│C2      │    4.700│   141.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1233│         │               │     │   6+000-11+000│C2      │    5.000│   150.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1234│         │               │     │  13+000-21+000│C2      │    7.000│   210.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CĂLĂRAȘI                                               │  135.421│ 4.062.630│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1235│Constanța│Ialomița       │2A   │  32+600-33+200│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1236│         │               │2C   │  49+800-52+300│stânga  │    2.500│    75.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1237│         │               │     │  53+900-54+200│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1238│         │               │3A   │  69+300-69+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1239│         │               │3B   │  60+050-60+920│stânga  │      870│    26.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1240│         │               │     │  75+800-75+950│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1241│         │               │21A  │    4+420-5+000│stânga  │      580│    17.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1242│         │               │     │    8+276-9+000│stânga  │      724│    21.720│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1243│         │               │     │  14+600-15+042│stânga  │      442│    13.260│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1244│         │               │A2C2 │   3+250-11+450│stânga  │    8.200│   246.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1245│         │               │     │  11+500-13+740│stânga  │    2.240│    67.200│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1246│Constanța│Ialomița       │A2C2 │  13+800-14+100│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1247│         │               │2A   │  16+720-16+962│stânga  │      242│     7.260│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1248│         │               │     │  20+146-20+436│stânga  │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1249│         │               │     │  22+800-23+119│stânga  │      319│     9.570│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1250│         │               │     │  47+300-47+520│stânga  │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1251│         │               │     │  48+050-48+320│stânga  │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1252│         │               │     │  50+020-50+200│stânga  │      180│     5.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1253│         │               │     │  56+000-56+113│stânga  │      113│     3.390│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1254│         │               │     │  56+600-56+870│stânga  │      270│     8.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1255│         │               │     │  92+750-92+950│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1256│         │               │     │100+600-100+650│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1257│         │               │     │100+800-101+774│stânga  │      974│    29.220│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1258│         │               │2C   │  56+900-57+030│stânga  │      130│     3.900│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1259│         │               │21   │  92+050-92+933│stânga  │      883│    26.490│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1260│         │               │     │  93+350-93+700│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1261│         │               │     │  94+000-94+228│stânga  │      228│     6.840│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IALOMIȚA                                               │   21.825│   654.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1262│Constanța│Tulcea         │22   │102+000-103+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1263│         │               │     │119+000-119+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1264│         │               │     │119+210-120+250│stânga  │    1.040│    31.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1265│         │               │     │120+260-120+750│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1266│         │               │     │142+000-143+000│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1267│         │               │     │156+500-158+000│stânga  │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1268│         │               │     │198+600-198+950│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1269│         │               │     │198+960-199+300│stânga  │      340│    10.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1270│         │               │     │208+000-209+300│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1271│         │               │     │224+000-226+300│stânga  │    2.300│    69.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1272│         │               │     │230+500-231+000│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1273│         │               │     │234+000-234+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1274│         │               │     │234+300-235+950│stânga  │    1.650│    49.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1275│         │               │     │235+960-236+180│stânga  │      220│     6.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1276│         │               │     │236+290-236+500│stânga  │      210│     6.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1277│         │               │     │119+300-119+600│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1278│         │               │     │150+750-151+000│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1279│         │               │     │151+400-151+600│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1280│         │               │     │152+150-152+300│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1281│         │               │     │186+000-186+845│dreapta │      845│    25.350│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1282│         │               │     │190+650-190+770│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1283│         │               │     │193+400-193+450│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1284│         │               │22A  │    4+850-4+900│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1285│         │               │     │    5+600-5+700│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1286│         │               │     │    6+390-6+500│dreapta │      110│     3.300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1287│         │               │     │  47+900-48+180│dreapta │      280│     8.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1288│         │               │     │  58+100-58+300│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1289│         │               │     │  59+750-59+950│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1290│         │               │     │    5+250-5+500│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1291│         │               │     │    6+150-6+300│dreapta │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1292│         │               │     │  11+200-11+700│dreapta │      500│    15.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1293│Constanța│Tulcea         │22A  │  11+710-12+000│dreapta │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1294│         │               │     │  41+000-42+500│dreapta │    1.500│    45.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1295│         │               │     │  42+510-43+000│dreapta │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1296│         │               │     │  46+500-47+000│dreapta │      500│    15.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1297│         │               │22D  │    2+500-2+550│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1298│         │               │     │    2+560-2+950│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1299│         │               │     │    2+960-3+350│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1300│         │               │     │    3+360-3+800│stânga  │      440│    13.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1301│         │               │     │    3+810-4+200│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1302│         │               │     │    4+210-4+500│stânga  │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1303│         │               │     │  22+400-22+520│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1304│         │               │     │  22+740-22+860│dreapta │      120│     3.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1305│         │               │     │  33+800-33+900│dreapta │      100│     3.000│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1306│         │               │22F  │    8+750-9+050│stânga  │      300│     9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TULCEA                                                 │   21.325│   639.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1307│Constanța│Brăila         │2B   │  38+500-40+200│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1308│         │               │     │  40+210-40+800│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1309│         │               │     │  40+810-41+900│stânga  │    1.090│    32.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1310│         │               │     │  41+912-42+500│stânga  │      588│    17.640│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1311│         │               │     │  42+590-42+850│stânga  │      260│     7.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1312│         │               │     │  42+860-42+950│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1313│         │               │     │  50+000-50+200│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1314│         │               │     │  50+230-51+200│dreapta │      970│    29.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1315│         │               │     │  51+210-52+200│stânga  │      990│    29.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1316│         │               │     │  52+300-52+600│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1317│         │               │     │  54+050-54+200│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1318│         │               │     │  54+210-55+200│stânga  │      990│    29.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1319│         │               │     │  55+400-55+700│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1320│         │               │     │  56+300-56+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1321│         │               │     │  56+800-57+300│stânga  │      500│    15.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1322│         │               │     │  57+315-59+800│stânga  │    2.485│    74.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1323│         │               │     │  59+850-60+200│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1324│         │               │     │  60+210-60+350│stânga  │      140│     4.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1325│         │               │     │  60+365-61+000│stânga  │      635│    19.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1326│         │               │     │  67+750-69+050│stânga  │    1.300│    39.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1327│         │               │     │  70+150-72+000│stânga  │    1.850│    55.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1328│         │               │     │  72+000-72+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1329│         │               │     │  72+110-74+200│stânga  │    2.090│    62.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1330│         │               │     │  74+210-75+100│stânga  │      890│    26.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1331│         │               │     │  75+110-75+200│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1332│         │               │     │  75+210-76+100│stânga  │      890│    26.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1333│         │               │     │  76+110-77+000│stânga  │      890│    26.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1334│         │               │     │  81+000-81+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1335│         │               │     │  81+710-82+900│stânga  │    1.190│    35.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1336│         │               │     │  82+910-83+300│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1337│         │               │     │  83+350-85+100│stânga  │    1.750│    52.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1338│         │               │     │  85+110-86+700│stânga  │    1.590│    47.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1339│         │               │     │  86+710-88+000│stânga  │      290│     8.700│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1340│Constanța│Brăila         │2B   │  90+020-91+000│stânga  │      980│    29.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1341│         │               │     │  91+000-91+750│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1342│         │               │     │  91+760-92+700│stânga  │      940│    28.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1343│         │               │     │  92+710-93+000│stânga  │      290│     8.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1344│         │               │     │  93+010-94+250│stânga  │    1.240│    37.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1345│         │               │     │  94+265-94+750│stânga  │      485│    14.550│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1346│         │               │     │  94+780-95+800│stânga  │    1.020│    30.600│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1347│         │               │     │  95+810-96+000│stânga  │      190│     5.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1348│         │               │     │  96+000-69+700│stânga  │      700│    21.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1349│         │               │     │ 99+980-100+630│stânga  │      650│    19.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1350│         │               │     │106+000-106+050│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1351│         │               │     │106+300-106+500│stânga  │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1352│         │               │     │106+600-106+950│stânga  │      350│    10.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1353│         │               │     │106+960-107+600│stânga  │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1354│         │               │     │107+610-108+000│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1355│         │               │     │  42+850-42+860│stânga  │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1356│         │               │     │  42+950-43+000│stânga  │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1357│         │               │     │  47+750-47+900│stânga  │      150│     4.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1358│         │               │     │  49+499-49+793│stânga  │      294│     8.820│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1359│         │               │     │  50+200-50+230│stânga  │       30│       900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1360│         │               │     │  54+020-54+050│stânga  │       30│       900│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1361│         │               │     │  55+700-55+799│stânga  │       99│     2.970│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1362│         │               │     │  56+200-56+300│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1363│         │               │     │  61+800-61+901│stânga  │      101│     3.030│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1364│         │               │     │  88+892-89+027│stânga  │      135│     4.050│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1365│         │               │21   │  16+950-19+300│dreapta │    2.350│    70.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1366│         │               │     │  22+350-24+700│dreapta │    2.350│    70.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1367│         │               │     │  24+710-25+350│dreapta │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1368│         │               │     │  25+360-26+700│dreapta │    1.340│    40.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1369│         │               │     │  28+000-28+250│dreapta │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1370│         │               │     │  28+260-29+400│dreapta │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1371│         │               │     │  29+410-30+000│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1372│         │               │     │  37+000-37+200│dreapta │      200│     6.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1373│         │               │     │  37+240-39+900│dreapta │    2.660│    79.800│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1374│         │               │     │  39+910-40+550│dreapta │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1375│         │               │     │  40+600-41+000│dreapta │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1376│         │               │     │  47+000-48+800│dreapta │    1.800│    54.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1377│         │               │     │  48+810-48+900│dreapta │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1378│         │               │     │  48+920-49+500│dreapta │      580│    17.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1379│         │               │     │  49+510-50+100│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1380│         │               │     │  50+120-50+200│dreapta │       80│     2.400│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1381│         │               │     │  50+230-51+900│dreapta │    1.670│    50.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1382│         │               │     │  51+910-52+500│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1383│         │               │     │  52+510-53+100│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1384│         │               │     │  53+110-53+700│dreapta │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1385│         │               │     │  53+710-54+500│dreapta │      790│    23.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1386│         │               │     │  54+575-56+100│dreapta │    1.525│    45.750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1387│         │               │     │  56+110-56+740│dreapta │      630│    18.900│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1388│Constanța│Brăila         │21   │  56+800-58+000│dreapta │    1.200│    36.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1389│         │               │     │  14+600-14+656│dreapta │       56│     1.680│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1390│         │               │     │  28+250-28+260│dreapta │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1391│         │               │     │  30+000-30+423│dreapta │      423│    12.690│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1392│         │               │     │  40+550-40+575│dreapta │       25│       750│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1393│         │               │     │  45+100-45+150│dreapta │       50│     1.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1394│         │               │     │  49+500-49+510│dreapta │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1395│         │               │     │  58+000-58+012│dreapta │       12│       360│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1396│         │               │22   │  35+680-36+580│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1397│         │               │     │  39+900-40+500│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1398│         │               │     │  40+510-40+600│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1399│         │               │     │  40+610-42+900│stânga  │    2.290│    68.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1400│         │               │     │  43+700-44+100│stânga  │      400│    12.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1401│         │               │     │  44+110-45+800│stânga  │    1.690│    50.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1402│         │               │     │  45+815-46+850│stânga  │    1.035│    31.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1403│         │               │     │  46+865-47+700│stânga  │      835│    25.050│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1404│         │               │     │  47+710-47+900│stânga  │      190│     5.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1405│         │               │     │  47+910-49+000│stânga  │    1.090│    32.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1406│         │               │     │  53+650-54+400│stânga  │      750│    22.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1407│         │               │     │  54+410-56+700│stânga  │    2.290│    68.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1408│         │               │     │  56+710-57+300│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1409│         │               │     │  57+310-58+500│stânga  │    1.190│    35.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1410│         │               │     │  61+500-62+500│stânga  │    1.000│    30.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1411│         │               │     │  65+000-65+100│stânga  │      100│     3.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1412│         │               │     │  65+130-65+800│stânga  │      670│    20.100│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1413│         │               │     │  65+810-66+400│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1414│         │               │     │  66+410-67+000│stânga  │      590│    17.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1415│         │               │     │  70+710-71+400│stânga  │      690│    20.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1416│         │               │     │  71+410-72+050│stânga  │      640│    19.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1417│         │               │     │  72+060-73+200│stânga  │    1.140│    34.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1418│         │               │     │  73+215-73+990│stânga  │      775│    23.250│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1419│         │               │     │  70+000-70+292│stânga  │      292│     8.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1420│         │               │     │  69+500-69+799│stânga  │      299│     8.970│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1421│         │               │     │  57+300-57+310│stânga  │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1422│         │               │     │  51+800-51+997│stânga  │      197│     5.910│├────┤         │               ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1423│         │               │23   │  69+000-70+900│stânga  │    1.900│    57.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1424│         │               │     │  70+910-71+900│stânga  │      990│    29.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1425│         │               │     │  71+910-72+000│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1426│         │               │     │  73+000-73+300│stânga  │      300│     9.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1427│         │               │     │  75+000-75+250│stânga  │      250│     7.500│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1428│         │               │     │  75+260-75+600│stânga  │      340│    10.200│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1429│         │               │     │  75+610-76+000│stânga  │      390│    11.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1430│         │               │     │  76+010-76+500│stânga  │      490│    14.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1431│         │               │     │  76+510-78+000│stânga  │    1.490│    44.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1432│         │               │     │  78+010-79+600│stânga  │    1.590│    47.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1433│         │               │     │  79+610-79+700│stânga  │       90│     2.700│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1434│         │               │     │  79+800-80+700│stânga  │      900│    27.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1435│         │               │     │  81+200-82+500│stânga  │    1.300│    39.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1436│Constanța│Brăila         │23   │  82+500-83+100│stânga  │      600│    18.000│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1437│         │               │     │  49+800-50+092│stânga  │      292│     8.760│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1438│         │               │     │  53+200-53+398│stânga  │      198│     5.940│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1439│         │               │     │  68+000-68+396│stânga  │      396│    11.880│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1440│         │               │     │  71+900-71+910│stânga  │       10│       300│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1441│         │               │     │  72+000-72+198│stânga  │      198│     5.940│├────┤         │               │     ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1442│         │               │     │  74+200-74+300│stânga  │      100│     3.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BRĂILA                                                 │   92.130│ 2.763.900│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CONSTANȚA                                     │  320.454│ 9.613.620│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL C.N.A.D.N.R.                                           │1.752.352│52.570.560│└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘---------Anexa a fost introdusă conform pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014.
  --------

  Noutăți

 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 149 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative
 • LEGE nr. 352 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 41 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 89/1971 privind schimbarea denumirii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 292 din 15 mai 2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 49 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
 • LEGE nr. 69 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 211 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 31 din 26 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internaţionala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internaţionala la Hamburg în perioada 9- 27 aprilie 1979
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 480 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 233 din 13 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 373 din 28 decembrie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 205 din 29 iunie 2005 privind reglementarea situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 9 din 9 mai 1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 569 din 26 martie 1936 admninistrativă
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 28 din 20 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 31 octombrie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 29 februarie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGE nr. 231 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 55 din 17 martie 2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 a farmaciei
 • LEGE nr. 70 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021