Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 14 octombrie 1994 -
LEGE Nr. 83 din 6 octombrie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 14 octombrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. b), c), şi d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat: 1. Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 4 august 1993 pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993, cu următoarele modificări: a) Articolul I punctul 2 va avea următorul conţinut: "2. Articolul 46 va avea următorul cuprins: Art. 46. - Când cambia nu este prezentată spre plata în termenul fixat de art. 40, orice debitor are dreptul de a consemna suma la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la alta instituţie legal abilitata să efectueze astfel de operaţiuni, pe cheltuiala şi riscul posesorului cambiei, recipisa depunându-se la judecătoria locului de plată." b) Articolul I punctul 15 va avea următorul conţinut: "15. Alineatul 4 al articolului 100 va avea următorul cuprins: Cesiunea nu poate fi facuta de tragator decît în favoarea unei societăţi bancare sau a altei societăţi de credit însă va folosi tuturor giratarilor succesivi. Prin expresia societate bancară sau alta societate de credit se înţelege persoanele juridice prevăzute de legislaţie privind activitatea bancară şi de credit." c) Articolul III punctul 17 va avea următorul conţinut: "17. Articolul 75 va avea următorul cuprins: Art. 75. - Prin expresiile societate bancară şi alta societate de credit, întrebuinţate în legea de faţa, se înţelege persoanele juridice prevăzute de legislaţia privind activitatea bancară şi de credit." d) Articolul III punctul 18 va avea următorul conţinut: "18. Articolul 79 va avea următorul cuprins: Art. 79. - Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de o societate bancară sau o alta societate de credit, anume autorizate pentru sume ce le are disponibile de la primitorii cecurilor în momentul emisiunii, plătibil la vedere în oricare din locurile arătate de emitent. Societatea bancară sau alta societate de credit, autorizata sa emita cecuri circulare, trebuie să depună la Banca Naţionala a României, cel mai tirziu a doua zi de la emitere, o cauţiune în titluri de stat, garantate de stat, sau lombardabile la Banca Naţionala a României, socotite la cursul zilei de 40% din valoarea cecurilor circulare emise zilnic, cauţiune asupra căreia posesorii unor asemenea cecuri au un privilegiu special. Cauţiunea nu se va putea restitui de Banca Naţionala a României decît contra prezentării cecului respectiv, cu menţiunea ACHITAT." e) Articolul III punctul 19 va avea următorul conţinut: "19. Punctul 5 din alineatul 1 al articolului 80 va avea următorul cuprins: 5. semnatura societăţii bancare sau a societăţii de credit." f) Articolul III punctul 20 va avea următorul conţinut: "20. Articolul 82 va avea următorul cuprins: Societatea bancară sau alta societate de credit poate incredinta emiterea de cecuri circulare unei societăţi bancare corespondente, cu condiţia însă ca cecul emis sa poarte viza societăţii bancare sau a societăţii de credit autorizate, iar corespondentul să semneze ca reprezentant al acelei societăţi bancare sau societăţi de credit autorizate." g) Articolul V va avea următorul conţinut: "Art. 5. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Banca Naţionala a României va emite norme-cadru privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit cu cambii, bilete la ordin şi cecuri, precum şi norme privind circulaţia şi standardele tehnice şi de conţinut ale acestor instrumente de credit şi de plată, potrivit uzanţelor internaţionale actuale." 2. Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 4 august 1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, cu următoarele modificări şi completări: a) Titlul va avea următorul conţinut: "Ordonanţa privind achiziţiile publice" b) Titlul capitolului I va avea următorul conţinut: "Dispoziţii generale" c) Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul conţinut: "(1) Prezenta ordonanţă reglementează toate achiziţiile efectuate de persoanele juridice menţionate la art. 2 lit. b)." d) Articolul 2 litera a) va avea următorul conţinut: a) achiziţiile publice înseamnă obţinerea de către o persoană juridică achizitoare, dobindirea definitivă sau temporară de bunuri prin contract de cumpărare, închiriere sau de antrepriza, inclusiv servicii legate de furnizarea respectivelor bunuri sau investiţii publice, cu condiţia ca valoarea acestor servicii sa nu depăşească valoarea bunurilor sau investiţiilor publice cărora le corespund;" e) Articolul 2 litera b) va avea următorul conţinut: "b) persoanele juridice care pot face achiziţii publice sunt: I. Parlamentul şi instituţiile aflate sub controlul acestuia; II. Preşedinţia; III. Guvernul şi autorităţile administrative prevăzute de art. 115, 120 - 122 din Constituţia României şi instituţiile bugetare subordonate acestora; IV. autorităţile judecătoreşti; V. Ministerul Public; VI. instituţiile publice de învăţământ superior; VII. Academia Română şi instituţiile subordonate acesteia;" f) Articolul 1 litera c) va avea următorul conţinut: "c) bunurile se referă la produse, echipamente şi alte obiecte fizice de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunuri imobile;" g) Articolul 2 litera e) va avea următorul conţinut: "e) contractant înseamnă orice persoană fizica sau juridică, partener real sau potenţial al persoanei juridice achizitoare într-un contract de achiziţie publică;" h) Articolul 2 litera f) va avea următorul conţinut: "f) contract de achiziţie publică înseamnă un contract încheiat între persoana juridică achizitoare şi contractantul a cărui oferta este câştigătoare;" i) Articolul 2 litera g) va avea următorul conţinut: "g) garanţia pentru oferta depusa reprezintă garanţia furnizată persoanei juridice achizitoare de către contractantul care înaintează o ofertă, prin care acesta din urma se angajează să semneze contractul de achiziţie în cazul în care oferta sa este câştigătoare. Garanţia pentru oferta depusa poate consta din garanţii bancare şi asimilate acestora;" j) Articolul 3 alineatul (1) fraza I va avea următorul conţinut: "(1) Persoana juridică achizitoare poate să ceara contractanţilor care participa la procedura de achiziţie, fără a aduce atingere dreptului contractanţilor de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, furnizarea documentelor doveditoare sau a oricărei informaţii considerată utila şi care îi permite sa aprecieze ca respectivii contractanţi:" k) Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul conţinut: "(2) Orice condiţie stabilită conform alin. (1) lit. a) va fi înscrisă în documentele de preselecţie şi, dacă este cazul, în caietul de sarcini şi se va aplica în mod egal tuturor contractanţilor. Persoana juridică achizitoare nu va impune nici un criteriu, condiţie sau procedura referitoare la calificarea contractanţilor, altele decît cele prevăzute în alin. (1)." l) Articolul 3 alineatul (3) va avea următorul conţinut: "(3) Persoana juridică achizitoare va evalua calificarea contractanţilor în conformitate cu criteriile şi procedurile menţionate în documentele de preselecţie sau în caietul de sarcini." m) Articolul 3 alineatul (4) va avea următorul conţinut: "(4) În conformitate cu art. 5 alin. (1) şi (3), persoana juridică achizitoare nu va stabili, cu privire la calificarea contractanţilor, nici un criteriu, condiţie sau procedura care ar produce o discriminare între contractanţii români şi cei străini. b) De asemenea, persoana juridică achizitoare nu va stabili, cu privire la calificarea contractanţilor, nici un criteriu, condiţie sau procedura care ar produce o discriminare între contractanţii reprezentind societăţi comerciale private şi contractanţii reprezentind societăţi comerciale cu capital de stat." n) Articolul 3 alineatul (5) va avea următorul conţinut: "(5) Persoana juridică achizitoare poate descalifica un contractant în orice moment în cazul în care descoperă ca informaţia furnizată privind calificarea respectivului contractant a fost falsa sau inexactă." o) Articolul 4 va avea următorul conţinut: "Art. 4. - Procedura de preselecţie (1) Persoana juridică achizitoare se poate angaja într-o procedură de preselecţie cu scopul de a identifica, anterior trimiterii ofertelor, contractanţii care sunt capabili să se angajeze într-un contract de achiziţie, cu respectarea prevederilor de la art. 11. Prevederile art. 3 se vor aplica şi procedurii de preselecţie. (2) Dacă persoana juridică achizitoare se angajează în procedura de preselecţie va furniza un set de documente de preselecţie fiecărui contractant care le solicita, în conformitate cu procedura specificată şi, dacă este cazul, contra unei taxe pentru trimiterea respectivelor documente. (3) Documentele de preselecţie vor include cel puţin informaţiile stabilite la art. 11. (4) Persoana juridică achizitoare va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselecţie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selecţionat sau nu, numele contractanţilor care au fost selecţionaţi; numele acestora vor fi făcute cunoscute, la cerere, şi opiniei publice. La procedura de achiziţie publică au dreptul sa participe numai contractanţii care au fost selecţionaţi. (5) Persoana juridică achizitoare va comunică, la cerere, contractanţilor care nu au fost selecţionaţi, motivele respingerii, dar nu este obligată să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea. (6) Persoana juridică achizitoare poate cere unui contractant să-şi reconfirme calificarea în concordanta cu aceleaşi criterii utilizate pentru preselecţia respectivului contractant. Persoana juridică achizitoare va descalifica orice contractant care nu reuşeşte să-şi reconfirme calificarea şi poate descalifica în orice moment un contractant dacă descoperă ca informaţia furnizată pentru preselecţie sau reconfirmare a fost falsa sau inexactă. Persoana juridică achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecărui contractant, căruia i s-a cerut să-şi reconfirme calificarea, dacă respectivul contractant a reuşit sau nu să-şi reconfirme calificarea." p) Articolul 5 va avea următorul conţinut: "Art. 5. - Participarea contractanţilor (1) În cazul achiziţiei a carei valoare depăşeşte un cuantum stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, contractanţii pot participa la procedura de achiziţie, indiferent de naţionalitate, în condiţiile în care contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de persoanele juridice achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul străin. (2) Atunci când valoarea achiziţiei este mai mica decît cuantumul menţionat la alin. (1), accesul la procedura de achiziţie este permis doar contractanţilor români, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (3). (3) În cazul în care contractanţii români nu pot satisface cerinţele înscrise în caietul de sarcini, persoana juridică achizitoare este abilitata sa invite la procedura de achiziţie şi contractanţi străini indiferent de naţionalitate, chiar dacă valoarea contractului de achiziţie este mai mica decît cuantumul menţionat la alin. (1). Persoana juridică achizitoare va include în dosarul achiziţiei o justificare a motivelor şi circumstanţelor pe baza cărora a fost luată decizia de admitere a participării contractanţilor străini. (4) Persoana juridică achizitoare va preciza, chiar din momentul în care solicită participarea contractanţilor la procedura de achiziţie, ca aceştia pot participa la respectiva procedura, indiferent de naţionalitate, în conformitate cu alin. (1) sau (3) sau ca participarea este permisă doar contractanţilor români, conform alin. (2), după caz. Aceasta precizare nu poate fi modificată mai tirziu." r) Articolul 6 va avea următorul conţinut: "Art. 6. - Forme de comunicare (1) Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, la care se face referire în prezenta ordonanţă şi care trebuie trimise de către persoana juridică achizitoare contractantului sau de către contractant persoanei juridice achizitoare, vor fi efectuate în forma scrisă sau în orice alta forma care asigura înregistrarea actului, cu excepţia ofertei a carei forma va fi cea prevăzută prin reglementările de la art. 11. (2) Ca o excepţie de la alin. (1), comunicările între contractanţi şi persoana juridică achizitoare pot fi făcute prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicaţie care nu asigura înregistrarea conţinutului comunicării, cu condiţia ca imediat după aceea expeditorul comunicării sa trimită o confirmare a acestei comunicări într-o formă care asigura înregistrarea acesteia. (3) Persoana juridică achizitoare nu va face nici o discriminare între contractanţi din punct de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, notificări, decizii sau alte comunicări." s) Articolul 7 va avea următorul conţinut: "Art. 7. - Reguli privind documentele furnizate de contractanţi Atunci când cere legalizarea documentelor furnizate de contractanţi pentru a-şi demonstra capacitatea de participare la procedura de achiziţie, persoana juridică achizitoare nu poate impune nici o condiţie privind legalizarea documentelor, altele decît cele cerute de legislaţia în vigoare în momentul respectiv." t) Articolul 8 va avea următorul conţinut: "Art. 8. - Dosarul procedurii de achiziţie (1) Persoana juridică achizitoare va pregati un dosar al procedurii de achiziţie, care va conţine informaţiile ce sunt prevăzute la art. 11. (2) Contractanţii pot pretinde despăgubiri pentru cheltuielile pe care le-au suportat pentru participarea la procedura de achiziţie în cazul în care persoana juridică achizitoare nu a reuşit sa pregătească un dosar al procedurii de achiziţie în concordanta cu prezentul articol." u) Articolul 9 va avea următorul conţinut: "Art. 9. - Respingerea contractanţilor care au dat mită Persoana juridică achizitoare va respinge oferta, propunerea sau oferta de preţ, în cazul în care contractantul care a înaintat-o a comis infracţiunea de dare de mită, trafic de influenţa şi primirea de foloase necuvenite faţă de oricare prepus al persoanei juridice achizitoare." v) Articolul 10 va avea următorul conţinut: "Art. 10. - Circumstanţele de utilizare a licitaţiei Persoana juridică achizitoare îşi va desfăşura activitatea numai pe baza procedurii de licitaţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă. Cuantumurile de la care este necesară organizarea unei proceduri de licitaţie vor fi stabilite şi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Este interzisă împărţirea contractului de achiziţie în mai multe contracte de valoare mai mica în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitaţie." x) Articolul 12 alineatul (1) va avea următorul conţinut: "(1) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie persoana juridică achizitoare numeşte prin decizie, pentru fiecare achiziţie de bunuri şi investiţie publică în parte, o comisie pentru licitaţie." z) Articolul 12 alineatul (3) va avea următorul conţinut: "(3) Comisia pentru licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde: - preşedintele comisiei care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare; - reprezentantul Ministerului Finanţelor; - reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, numai în cazurile de achiziţii de investiţii publice; - alţi reprezentanţi, ca membri în comisia pentru licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala." a) Articolul 12 alineatul (4) va avea următorul conţinut: "(4) Onorariile participanţilor în comisia pentru licitaţie, care nu sunt angajaţii permanenţi ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de către persoana juridică achizitoare." b) Articolul 14 va avea următorul conţinut: "Art. 14. - Achiziţia prin cererea de oferte de preţ Persoana juridică achizitoare se poate angaja printr-o procedură de achiziţie prin cerere de oferte de preţ, conform art. 15, pentru achiziţionarea de bunuri disponibile imediat, care nu sunt produse conform specificatiilor persoanei juridice achizitoare şi pentru care exista o piaţa stabilită, cu condiţia ca valoarea estimată a contractului de achiziţie să fie mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii." c) Articolul 15 va avea următorul conţinut: "Art. 15. - Procedura cererii de oferte de preţ (1) Persoana juridică achizitoare va cere oferte de preţ de la cît mai mulţi contractanţi, dar cel puţin de la trei, în măsura în care este posibil. Fiecărui contractant i se va cere detalierea preţului pe elemente componente, plecind de la structura care convine cel mai bine nevoilor de evaluare ale persoanei juridice achizitoare. (2) Fiecare contractant are voie sa propună doar o singura oferta de preţ şi nu poate schimba propunerea de oferta de preţ. Nu vor avea loc nici un fel de negocieri între persoana juridică achizitoare şi un contractant cu privire la oferta de preţ propusă de contractant. (3) Contractul de achiziţie va fi încheiat cu contractantul care a oferit cel mai scăzut preţ raportat la nevoile persoanei juridice achizitoare." d) Articolul 16 va avea următorul conţinut: "Art. 16. - Circumstanţele de utilizare a achiziţiei dintr-o singura sursa. Persoana juridică achizitoare poate achizitiona bunurile sau investiţiile publice prin solicitarea unei propuneri sau oferte de preţ la un singur contractant în următoarele circumstanţe: a) bunurile sau investiţiile publice pot fi furnizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive în privinta bunurilor sau investiţiilor publice de achiziţionat, cum ar fi lucrările artistice speciale şi lucrările sub protecţia drepturilor de autor; b) din cauza de forta majoră (calamitati naturale, conflagraţii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică; c) persoana juridică achizitoare care a achiziţionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăşte ca o serie de elemente adiţionale trebuie procurate de la acelaşi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se impune compatibilitatea cu bunurile, echipamentele sau tehnologia deja achiziţionate, luând în considerare eficienta achiziţiei iniţiale în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor persoanei juridice achizitoare, dimensiunea restrînsa a respectivei achiziţii în raport cu achiziţia iniţială, preţul rezonabil şi inexistenta unei alternative privind achiziţionarea bunurilor în cauza ; de asemenea, investiţiile publice care nu pot fi realizate decît de furnizorul sau antreprenorul iniţial al lucrării; d) persoana juridică achizitoare cauta sa încheie un contract cu un contractant în scopul întreprinderii unor cercetări, experimentari, studii sau dezvoltări tehnologice, având ca scop achiziţia unui prototip, cu excepţia cazului în care contractul include producerea de bunuri în cantităţi care să creeze un profit comercial, ori sa acopere costurile cercetării şi dezvoltării." e) Articolul 17 va avea următorul conţinut: "Art. 17. - Justificarea alegerii metodelor de achiziţie Persoana juridică achizitoare care utilizează una dintre metodele de achiziţie prevăzute la art. 16 va include în dosarul achiziţiei o nota justificativă aprobată de conducătorul persoanei juridice achizitoare privind motivele şi circumstanţele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achiziţie, împreună cu avizul Ministerului Finanţelor, în cazul achiziţiei de bunuri, şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru achiziţiile de investiţii publice." f) Articolul 18 litera b) va avea următorul conţinut: "b) obţinerea de profituri de către investitori sau persoana juridică achizitoare, prin vânzarea documentelor licitaţiilor la preţuri mai mari decît costul multiplicării acestor documente;" g) Articolul 20 va avea următorul conţinut: "Art. 20. - Dreptul la contestaţie (1) Orice contractant care participa sau doreşte sa participe la o procedură de achiziţie în conformitate cu prezenta ordonanţă şi care considera ca suferă, ca risca sa sufere sau ca a suferit un prejudiciu datorită unui act sau unei decizii a persoanei juridice achizitoare sau procedurii utilizate de aceasta, cu încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanţe, poate inainta contestaţie împotriva actului, deciziei sau procedurii respective. (2) Nu se va putea face contestaţie în baza prevederilor alin. (1) împotriva: a) actelor, deciziilor sau procedurilor urmate de persoana juridică achizitoare cu privire la selectarea unei metode de achiziţie; b) admiterii, conform art. 5 alin. (2), la procedura de achiziţie doar a contractanţilor români; c) limitării cererii de oferte pentru licitaţie din considerente de economie şi eficienta; d) alegerii de către persoana juridică achizitoare a formei de licitaţie; e) unei decizii de respingere a tuturor ofertelor luate de persoana juridică achizitoare anterior acceptării unei oferte." h) Articolul 21 va avea următorul conţinut: "Art. 21. - Contestaţia înaintată conducătorului persoanei juridice achizitoare (1) Orice contractant care participa la procedura de achiziţie poate să înainteze o contestaţie scrisă conducătorului persoanei juridice achizitoare în termen de 7 zile de la data la care contractantul care o înaintează a luat cunoştinţa de hotărârea de adjudecare. (2) În cazul în care contestaţia nu este rezolvată pe cale amiabila de către contractantul care a înaintat-o şi persoana juridică achizitoare, conducătorul persoanei juridice achizitoare căreia i s-a inminat contestaţia va lua o decizie scrisă în termen de 10 zile de la data înregistrării respectivei contestaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor, precum şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru achiziţii de investiţii publice. Decizia va fi notificată de îndată contractantului care a înaintat contestaţia. Notificarea va menţiona, de asemenea, motivele adoptării respectivei decizii şi va indica măsurile corective care trebuie luate în cazul în care contestaţia este acceptată parţial sau în întregime. Decizia poate fi atacată în justiţie potrivit art. 24. (3) În cazul în care conducătorul persoanei juridice achizitoare căreia i s-a inminat contestaţia nu ia o decizie în intervalul specificat la alin. (2), contractantul care a înaintat respectiva contestaţie are dreptul sa introducă o acţiune în justiţie în conformitate cu art. 24." i) Articolul 22 va avea următorul conţinut: "Art. 22. - Reguli aplicabile contestaţiei înaintate conform art. 21 (1) Imediat după ce a fost înaintată o contestaţie conform art. 21, conducătorul persoanei juridice achizitoare va notifica contractantului câştigător contestaţia şi conţinutul ei. (2) O copie a deciziei conducătorului persoanei juridice achizitoare va fi trimisa de îndată atât contractantului care a înaintat persoanei juridice achizitoare respectiva contestaţie, cît şi contractantului a cărui oferta a fost câştigătoare. După emiterea deciziei, contestaţia şi decizia corespunzătoare vor fi, de îndată, puse la dispoziţia oricărei persoane interesate, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta." j) Articolul 23 va avea următorul conţinut: "Art. 23. - Suspendarea procedurii de achiziţie (1) Persoana juridică achizitoare poate include în contractul de achiziţie o clauza suspensivă, în virtutea căreia conducătorul persoanei juridice achizitoare poate suspenda pentru cel mult 30 de zile derularea contractului de achiziţie pentru a proteja drepturile contractantului care înaintează contestaţia. (2) Orice decizie luată de persoana juridică achizitoare în conformitate cu prevederile prezentului articol, ca şi motivele şi împrejurările care au dus la luarea respectivei decizii vor fi incluse în dosarul achiziţiei." k) Articolul 24 va avea următorul conţinut: "Art. 24. - Termenul de introducere a acţiunii în justiţie Acţiunea în justiţie se va introduce în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei adoptate de conducătorul persoanei juridice achizitoare sau de la data expirării termenului de 10 zile în care conducătorul persoanei juridice achizitoare trebuie să ia respectiva decizie." i) Articolul 25 alineatul (1) va avea următorul conţinut: "(1) Contractantul care va comite, el sau prepuşii săi, vreo infracţiune ori contravenţie la prezenta ordonanţă va fi inclus pe o lista specială ţinuta de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru investiţiile publice, având interdicţia de a intra într-un contract de achiziţii publice pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sancţionare contravenţională. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor decide includerea pe lista de interdicţie, la sesizarea persoanei juridice achizitoare sau a organului de control care are din oficiu obligaţia sesizării." m) Articolul 27 va avea următorul conţinut: "Art. 27. - În măsura în care prezenta ordonanţă intră în contradictie cu obligaţiile asumate de România prin tratate sau acorduri internaţionale, ratificate prin lege, vor prevala prevederile acestora." n) Articolul 28 va avea următorul conţinut: "Art. 28. - Admiterea la finanţare a achiziţiilor de bunuri şi investiţii publice se va face pe baza contractului de achiziţie publică încheiat de persoana juridică achizitoare cu contractantul câştigător al licitaţiei." o) Articolul 31 va avea următorul conţinut: "Art. 31. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice dispoziţii contrare se abroga." 3. Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 20 august 1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 25 august 1993. 4. Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 20 august 1993 privind reglementarea tranzacţiilor nebursiere cu valori mobiliare şi organizarea unor instituţii de intermediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 26 august 1993. 5. Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 25 august 1993 privind unele măsuri de redresare şi soluţionare a cazurilor de incapacitate de plată a agenţilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993. 6. Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 25 august 1993 privind reglementarea constituirii şi funcţionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993. 7. Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 25 august 1993 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993, cu următoarele modificări: a) Articolul 1 va avea următorul conţinut: "Art. 1. - Statul sprijină constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurind în favoarea acestora un sistem de avantaje şi facilităţi, în scopul promovării activităţilor productive în domeniile industriei, construcţiilor, turismului, serviciilor cu valoare adăugată, cercetării-dezvoltării şi proiectării." b) Articolul 3 alineatul 1 litera a) va avea următorul conţinut: "a) un număr de până la 25 de angajaţi pentru întreprinderea mica." c) Articolul 4 va avea următorul conţinut: "Art. 4. - Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistenţa şi consultanţa, asigurate gratuit sau cu reduceri de tarife, în scopul desfăşurării şi dezvoltării activităţii lor." d) Articolul 13 va avea următorul conţinut: "Art. 13. - Se interzice discriminarea întreprinderilor mici şi mijlocii în privinta accesului la resursele de materii prime, materiale şi combustibili, energie, precum şi pentru aprovizionarea cu utilaje, echipamente, piese de schimb şi servicii furnizate de regiile autonome şi societăţile comerciale." e) Articolul 14 va avea următorul conţinut: "Art. 14. - Guvernul asigura accesul nediscriminatoriu al întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile de bunuri şi investiţii publice, în condiţiile legii." f) Articolul 15 va avea următorul conţinut: "Art. 15. - Guvernul sprijină subcontractarea de către întreprinderile mici şi mijlocii a fabricaţiei de componente de bunuri şi furnizări de servicii, prin elaborarea unei metodologii specifice privind activităţile de subcontractare." g) Articolul 16 alineatul 1 va avea următorul conţinut: "Întreprinderile mici şi mijlocii sunt încurajate sa dezvolte activitatea de export." h) Articolul 16 alineatul 2 litera a) va avea următorul conţinut: a) facilitatea accesului la informaţiile privind pieţele externe şi comerţul internaţional." i) Articolul 18 litera b) va avea următorul conţinut: "b) aplicarea unui sistem avantajos pentru dobindirea şi utilizarea activelor nefolosite sau devenite disponibile prin restructurare, aparţinând societăţilor comerciale cu capital de stat; " j) Titlul capitolului IX va avea următorul conţinut: "Organisme pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii" k) Articolul 20 va avea următorul conţinut: "Art. 20. - Sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi realizate de organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, fundaţii, asociaţii şi alte organizaţii neguvernamentale." l) Articolul 21 alineatul 2 fraza I va avea următorul conţinut: "În realizarea funcţiei sale, Agenţia Română de Dezvoltare are următoarele atribuţii principale." m) Articolul 21 alineatul 2 litera c) va avea următorul conţinut: "c) colaborează cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;" n) Articolul 21 alineatul 2 litera f) va avea următorul conţinut: "f) organizează selectii ale întreprinderilor mici şi mijlocii susceptibile a beneficia de programe speciale, pe baza unor criterii de performanţă;" o) Articolul 23 alineatul 1 va avea următorul conţinut: "Întreprinderile mici şi mijlocii pot constitui asociaţii de reprezentare în condiţiile legii." Ordonanţa va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 8. Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 23 iulie 1993 privind soluţionarea unor cazuri de imposibilitate de plată a unor agenţi economici, prin aplicarea regimului de deducere prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 aprobată prin Legea nr. 130/1992, la unele produse scutite de taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 30 iulie 1993. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 58 din 10 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 26 august 2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • LEGE nr. 186 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 591 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 111 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 14 iunie 1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom" - S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 199 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 16 noiembrie 1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 393 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 23 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 160 din 15 mai 2013 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
 • LEGE nr. 359 din 2 septembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 69 din 25 mai 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 320 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 289 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 120 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 179 din 26 iunie 1930 pentru autorizarea comunei urbane Tg. Neamţ de a vinde prin buna învoiala băile Oglinzi, Casei Muncii C.F.R.
 • LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 253 din 30 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Ungara, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1997
 • LEGE nr. 103 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 5 din 7 septembrie 1950 pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române
 • LEGE nr. 564 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 516 din 12 iulie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 70 din 28 octombrie 1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 22 februarie 2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 24 din 12 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991
 • LEGE nr. 181 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 126 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996
 • LEGE nr. 112 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 13 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21 mai 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1976 privind economia vinatului şi vînătoarea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 9 noiembrie 2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 142 din 8 iunie 1930 pentru abrogarea art. 6 şi 7 din legea privitoare la actele civile ale membrilor Familiei Domnitoare
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021