Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*actualizată*)privind activitatea de meteorologie(actualizată până la data de 17 iulie 2003*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 2 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 17 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003.Parlamentul României adopta prezenta Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României. (2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi în concordanta cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu acordurile încheiate de aceasta organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte. (3) Activitatea de meteorologie aeronautica reprezintă ansamblul activităţilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii evoluţiei condiţiilor meteorologice, necesară în vederea informării şi protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene, şi este parte integrantă a serviciilor de navigaţie aeriană. (4) La rândul sau activitatea de meteorologie aeronautica se desfăşoară în concordanta cu standardele, practicile şi recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei la care România este parte şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile. Articolul 2Activităţile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protecţia meteorologica a vieţii şi a bunurilor şi se realizează prin:1. Pe plan intern: a) desfăşurarea unitară şi calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase; b) satisfacerea necesităţilor de informare meteorologica a navigaţiei aeriene, fluviale şi maritime, a traficului rutier, precum şi a celor pentru agricultura; c) satisfacerea necesităţilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii şi servicii dedicate siguranţei civile, producţiei materiale şi apărării naţionale; d) constituirea şi gestiunea Fondului naţional de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologica a proiectării, execuţiei şi exploatării diverselor obiective economico-sociale şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.2. Pe plan extern: a) integrarea în schimbul internaţional de date şi informaţii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondială pentru monitorizarea şi protecţia mediului aerian; b) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din convenţii şi înţelegeri la care statul român este parte. Articolul 3 (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează: a) în domeniul meteorologiei, prin Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" (INMH) - S.A., denumita în continuare, în cuprinsul legii, Centrul meteorologic naţional; b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumita în continuare, în cuprinsul legii, Administraţia meteorologica aeronautica, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului meteorologic naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi meteorologice pe baza unor atestări de competenţa şi în condiţiile legii. Atestarile de competenţa sunt emise de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului în domeniul meteorologiei şi de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru meteorologia aeronautica. Articolul 5Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege. Capitolul II Organizarea activităţii de meteorologie Secţiunea 1 Atribuţiile Centrului meteorologic naţional Articolul 6Atribuţiile Centrului meteorologic naţional sunt următoarele: a) supravegherea permanenta a mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compoziţia chimica a atmosferei; b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general şi specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice şi de dispersie a poluantilor chimici şi radioactivi; c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologica, în conformitate cu reglementările proprii şi cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi/sau ale altor organisme internaţionale specializate; d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze şi anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităţilor economice şi sociale dependente de starea vremii; e) realizarea Fondului naţional de date meteorologice şi administrarea băncii naţionale de date meteorologice; f) realizarea de studii şi cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanta cu evoluţia acestuia pe plan mondial; g) elaborarea şi difuzarea de avertizari în situaţia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube; h) participarea la Sistemul de Veghe Meteorologica Mondială; i) deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferica şi radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologica de stat abilitata; j) transferul intern şi schimbul internaţional de date meteorologice; k) asistenţa şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, în termenii convenţiilor la care statul român este parte; l) aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice, în raport cu necesităţile interne şi în concordanta cu progresele înregistrate pe plan mondial; m) participarea la activităţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaţionale şi/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituţii similare din străinătate; n) realizarea de studii de fundamentare climatologica şi avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale; o) elaborarea de studii şi cercetări privind procesele de transport şi dispersie a poluantilor şi radionuclizilor în atmosfera; p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe bază de contracte; q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosfera fum şi pulberi, a plantarii de perdele forestiere pe o distanta de 500 m în afară zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologica naţionala; r) avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii; s) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu; t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România; u) organizarea de activităţi de specializare şi de formare profesională continua în domeniul meteorologiei; v) avizarea punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologica desfăşurata de alte persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea tehnica a activităţilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional; w) gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale al căror titular este Centrul meteorologic naţional; x) proiectarea, întreţinerea şi etalonarea de instrumente de măsura şi echipamente meteorologice; y) participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de drept civil; z) îndeplinirea oricăror activităţi comerciale şi financiare care au legătura directa sau adiacenta cu îndeplinirea atribuţiilor. Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic naţional desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenţie, informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune. (2) Posturile publice de radio şi televiziune sunt obligate sa aducă la cunoştinţa publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizarile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional. (3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul meteorologic naţional este în drept sa încheie contracte economice sau de asociere pentru prestaţiile sau serviciile care intră în atribuţiile sale. Articolul 8 (1) Pentru atestarile de competenţa prevăzute la art. 4, precum şi pentru eliberarea avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic naţional pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestarilor prevăzute la art. 4, precum şi a avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se recuperează de la solicitanţii atestarilor şi avizelor, pe bază de tarif. (4) Controlul modului de percepere şi de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări şi avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finanţelor. Articolul 9 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin Centrul meteorologic naţional, are competente de autoritate naţionala în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Centrul meteorologic naţional este operatorul tehnic al reţelei naţionale de măsurători meteorologice, deţinătorul etalonului de măsurători meteorologice, care răspunde de asigurarea funcţionarii acestora în condiţii de siguranţă. Articolul 10Directorul general al Centrului meteorologic naţional este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologica Mondială, conform statutului acestei organizaţii. Secţiunea a 2-a Atribuţiile administraţiei meteorologice aeronautice Articolul 11Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile şi au ca obiect contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienta navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale. Articolul 12Administraţia meteorologica aeronautica are responsabilitatea administrării sistemului naţional de asistenţa meteorologica aeronautica, având în structura sa unităţi operative reprezentate prin staţiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom şi centrul de veghe meteorologica, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. Articolul 13Administraţia meteorologica aeronautica deţine, administrează, exploatează, întreţine şi dezvolta banca naţionala de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din aceasta. Articolul 14Atestarea personalului care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautica este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. Secţiunea a 3-a Alte activităţi de meteorologie Articolul 15 (1) Activităţile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional sau ale Administraţiei meteorologice aeronautice, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, ca activităţi meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic şi se bucura de asistenţa metodologică a Centrului meteorologic naţional. (2) Activităţile meteorologice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt activităţi de tip concurenţial şi se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 şi celorlalte convenţii internaţionale în domeniu la care România este parte. Secţiunea a 4-a Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica Articolul 16 (1) Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica este compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la nivelul României. (2) Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice. (3) Dimensiunea şi componenta reţelei naţionale de supraveghere meteorologica sunt stabilite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, la propunerea Centrului meteorologic naţional. (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologica detaliată, la nivel local se pot constitui reţele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1). Articolul 17 (1) Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica constituie proprietate publică a statului şi se concesioneaza Centrului meteorologic naţional de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului prin atribuire directa, în baza unui contract de concesiune încheiat în condiţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Redeventa pentru concesionarea staţiilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de măsurători meteorologice se stabileşte la o cota de 2% din valoarea anuală a contractelor încheiate de concesionar cu terţii. (3) Redeventa se plăteşte anual, în termen de 60 de zile de la încheierea anului financiar, şi se constituie venit la bugetul de stat. Majorările de întârziere pentru neplata în termen a redeventei se stabilesc prin contractul de concesionare. (4) Metodologia de calcul al redeventei, modalitatea de plată şi obligaţiile plătitorilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate în baza prevederilor art. 43. Articolul 18 (1) În scopul asigurării reprezentativitatii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie meteorologica absolută, a căror laţime este de 30 m. (2) În zonele de protecţie meteorologica absolută executarea de instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă. (3) Zonele de protecţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale. Articolul 19Amplasarea pe o distanta de până la 500 m în jurul şi în afară zonei de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanta dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înalta tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosfera fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic naţional. Articolul 20 (1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenitatii Fondului naţional de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere meteorologica nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes naţional. (2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în situaţiile menţionate la alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului şi dacă solicitantul proiectează, executa şi pune în funcţiune înainte de dezafectare o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic naţional. Capitolul III Fondul naţional de date meteorologice Articolul 21 (1) Fondul naţional de date meteorologice reprezintă o componenta a patrimoniului naţional, care cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României prin observaţii şi măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic naţional. (2) Fondul naţional de date meteorologice este de importanţa strategica şi formează banca naţionala de date meteorologice. (3) Fondul naţional de date meteorologice se obţine din reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica, din datele furnizate de Administraţia meteorologica aeronautica, cat şi din reţele de observaţii şi măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale. (4) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice obţinute prin reţelele de observaţii şi măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligaţia să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic naţional, în vederea includerii în Fondul naţional de date meteorologice. Articolul 22Pe teritoriul României sursa oficială de date şi informaţii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic naţional. Pentru informaţiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date şi informaţii este Administraţia meteorologica aeronautica. Punerea în circulaţie publică a acestor date sau informaţii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic naţional, respectiv al Administraţiei meteorologice aeronautice, este interzisă. Articolul 23Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informaţiilor meteorologice dedicate protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor este permisă numai cu acordul deţinătorilor acestor informaţii. Articolul 24 (1) Accesul persoanelor fizice şi juridice la datele de informaţii meteorologice, în sensul principiilor şi reglementărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea acestora în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii. (2) Fac excepţie de la obligaţiile de plată a accesului la produsele meteorologice: a) utilizatorii ocazionali din domeniul educaţiei şi învăţământului, pentru lucrări de diploma, licenţa sau doctorat, cu subiecte meteorologice sau conexe; b) organizaţii neguvernamentale care întreprind activităţi complementare meteorologice sau conexe şi pentru care elaboratorul accepta postura de colaborator sau sponsor.------------Alin. (2) al art. 24 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003. (3) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice vor pune la dispoziţie utilizatorilor ocazionali menţionaţi la alin. (2) lit. a) datele solicitate, în acord cu procedurile de administrare a fondului naţional de date şi cu regulamentul privind circulaţia datelor, informaţiilor şi produselor meteorologice, elaborate de autoritatea tehnica naţionala în materie.------------Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003. (4) Datele şi informaţiile meteorologice dobândite în condiţiile alin. (2) şi (3) nu pot fi întrebuinţate în alte scopuri decât cele pentru care au fost obţinute.------------Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003. Capitolul IV Finanţarea activităţilor de meteorologie Articolul 25Activitatea Centrului meteorologic naţional se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematica şi completa a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat; b) din contractele economice încheiate cu terţii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum şi din alte surse, potrivit legii. Articolul 26Veniturile realizate prin asistenţa şi servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziţia Centrului meteorologic naţional ca parte a resurselor de perfecţionare şi dezvoltare a activităţii. Articolul 27Activităţile meteorologice care nu intră în atribuţiile Centrului meteorologic naţional nu pot fi finanţate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcţionarea acestuia. Capitolul V Controlul activităţii de meteorologie Articolul 28Activităţile de meteorologie de orice tip şi respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autorităţile menţionate la art. 9. Articolul 29 (1) În cadrul Centrului meteorologic naţional funcţionează Inspecţia Meteorologica Naţionala, cu atribuţii de inspecţie şi de control privind aplicarea prezentei legi. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de inspecţie şi de control în domeniul meteorologiei personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi împuterniciţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumiţi în continuare agenţi constatatori, au dreptul de acces în platformele de observaţii meteorologice, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice meteorologiei, despre care deţin date sau indicii temeinice ca încalcă prevederile prezentei legi, şi pot executa măsurători, verificări de date, documente şi informaţii meteorologice. (3) Proprietarii şi personalul care activează în aceste platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice domeniului sunt obligaţi să permită accesul agenţilor constatatori, executarea de către aceştia a investigatiilor prevăzute la alin. (2) şi sa pună la dispoziţie acestora documentaţiile specifice activităţii lor. Articolul 30 (1) Pentru activităţile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecţia şi controlul de specialitate, precum şi respectarea prevederilor prezentei legi se asigura de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile pe baza unor reglementări specifice. (2) Evaluarea, autorizarea şi supravegherea continua a calităţii, regularitatii şi eficientei serviciilor şi produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranţei operaţiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. Articolul 31Poliţia acorda sprijin agenţilor constatatori, la solicitarea acestora. Capitolul VI Sancţiuni Articolul 32Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după caz. Articolul 33 (1) Constituie contravenţie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) punerea în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obţinute din activitatea meteorologica desfăşurata fără avizul Centrului meteorologic naţional; b) refuzul posturilor publice de radio şi televiziune de a aduce la cunoştinţa publicului, în timp util, informaţiile, avertizarile şi prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase; c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observaţii, clădiri şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice Centrului meteorologic naţional; d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi meteorologice de a permite agenţilor constatatori autorizaţi accesul în interiorul acestora; e) refuzul deţinătorilor de reţele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziţie agenţilor constatatori autorizaţi documentaţiile şi actele specifice activităţii meteorologice; f) folosirea de către o persoană fizica sau juridică a datelor şi informaţiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate; g) neprecizarea sursei de informare de către massmedia, precum şi de alte persoane fizice sau juridice care dau publicităţii date ori informaţii meteorologice; h) nerespectarea prevederilor art. 41. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. Articolul 34Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25-27.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de alin. (2) al art. 51 din ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 35Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei. Articolul 36 (1) În activitatea de meteorologie constatarea infracţiunilor şi contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul Inspecţiei Naţionale de Meteorologie şi de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic naţional, iar în activitatea de meteorologie aeronautica, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Procesul-verbal de constatare a infracţiunilor constituie mijloc de proba şi se înaintează organelor de urmărire penală competente. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 37Centrul meteorologic naţional publică trimestrial rezultatele activităţilor sale. Articolul 38Posturile de radio şi de televiziune, ziarele, revistele şi alte publicaţii, instituţii şi întreprinderi cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care dau publicităţii date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice sunt obligate sa precizeze sursa de informare. Articolul 39În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei. Articolul 40Autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice. Articolul 41În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta: a) efectuarea şi consemnarea regulată a observaţiilor şi măsurătorilor în reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica; b) semnalarea şi urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieţi omeneşti; c) îndeplinirea obligaţiilor legale privind apărarea naţionala şi protecţia meteorologica a navigaţiei aeriene, maritime şi fluviale, a traficului rutier, precum şi a celor stipulate prin convenţii internaţionale la care România este parte. Articolul 42În situaţii de război, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale Centrul meteorologic naţional poate trece în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apărării Naţionale îi stabileşte sediul şi eventualele atribuţii specifice. Articolul 43În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind emiterea atestarilor şi avizelor prevăzute de prezenta lege, modalităţile de încasare şi de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, precum şi metodologia de calcul al redeventei, modalităţile de plată şi obligaţiile plătitorilor de redevenţe. Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSIŢI IN CUPRINSUL LEGIIÎn sensul prezentei legi, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:1. concedent - ministerul coordonator care concesioneaza reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica;2. concesionar - Centrul meteorologic naţional căruia i se concesioneaza reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica;3. date meteorologice - rezultatul observaţiilor şi măsurătorilor efectuate sau înregistrate la staţiile şi posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar şi prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;4. observator aerologic - staţie meteorologica specială destinată masurarii parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;5. observator radar - staţie meteorologica specială destinată depistării şi urmăririi fenomenelor meteorologice potenţial periculoase, prin metode radioelectrice;6. platforma meteorologica - suprafaţa de teren aferentă staţiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor şi instrumentelor meteorologice cu care se executa programe de observaţii şi măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautica, după caz;7. post meteorologic - unitate meteorologica specială reprezentând locul şi amenajările destinate în principal masurarii precipitatiilor atmosferice;8. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza şi prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condiţiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizari şi orice alte caracterizari ale stării şi evoluţiei vremii;9. reţea naţionala de supraveghere meteorologica - sistemul de staţii, posturi, observatoare şi servicii teritoriale destinate activităţii meteorologice;10. redeventa - plata către stat efectuată de concesionar, raportată la valoarea anuală a contractelor economice încheiate de acesta cu terţii;11. staţie meteorologica - unitatea de baza în activitatea meteorologica, reprezentând locul şi amenajările necesare în care se executa observaţii şi măsurători meteorologice după metodologia şi cu avizul Centrului meteorologic naţional;12. zona de protecţie meteorologica absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latura a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalaţii supraterane de irigaţii şi plantarea de culturi agricole înalte. Anexa 2 TAXEpentru eliberarea de atestări şi avize, ce se fac venit la bugetul de stat1. Taxe pentru eliberarea de atestări- lei - a) Atestare de competenţa pentru efectuarea de observaţiişi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuateîn reţeaua naţionala de staţii meteorologice:- pentru fiecare parametru meteorologic şi pentru fiecarelocaţie de măsurare sau observare: 100.000 b) Atestare de competenţa pentru elaborarea prognozelormeteorologice de către persoane fizice sau juridice,altele decât Centrul meteorologic naţional:- pentru prognoze specializate cu caracter localsau regional 1.000.000- pentru prognoze generale la nivel naţional sau pesuprafeţe mai mari 10.000.000 c) Atestare de competenţa pentru elaborarea studiilormeteorologice sau climatologice de către persoane fiziceori juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional:- pentru atestarea competentei la nivel local sau regional 1.000.000- pentru atestarea competentei la nivel naţional 10.000.0002. Taxe pentru eliberarea avizelor a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane,de obiective care emit fum şi pulberi, de reţele deînalta tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme deirigaţii prin aspersie şi plantarii de perdele forestierepe o distanta de 500 m în afară zonei de protecţie aplatformelor meteorologice 500.000 b) Avizarea amplasamentului unei noi unităţi meteorologice,cu instalaţiile aferente, necesare ca urmare a dezafectariiunei unităţi similare din reţeaua naţionala de supravegheremeteorologica 1.000.000 c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaboratede persoane fizice sau juridice, altele decât Centrulmeteorologic naţional 1.000.000 d) Avizarea punerii în circulaţie publică a unor date,informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, alteledecât cele cu specific aeronautic, obţinute dinactivitatea meteorologica desfăşurata de persoane fizicesau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional:- la nivel local sau regional 500.000- la nivel naţional 5.000.000────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 157 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 46 din 11 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012
 • LEGE nr. 114 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 371 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 720 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 80 din 20 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe, care se afla ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000
 • LEGE nr. 411 din 18 iulie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 157/2000 privind Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 442 din 18 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 38 din 20 aprilie 1992 privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Bucureşti
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 3 din 24 februarie 1993 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1992 privind accizele la produsele de import şi din ţara, precum şi impozitul pe circulaţie la ţiţeiul din producţia internă şi la gazele naturale
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 142 din 10 iulie 2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 aprilie 2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 februarie 2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 579 din 14 decembrie 2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 iunie 2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 129 din 12 mai 2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural
 • LEGE nr. 37 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. -, prevăzută de Legea nr. 11/1992
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 443 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 396 din 11 octombrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 243 din 15 iulie 2005 privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021