Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)privind activitatea de meteorologie*)(actualizată până la data de 29 iunie 2009*)

---------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 29 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009.___________**) Republicată în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 426/2006 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 noiembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 139/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:- Legea nr. 307/2003 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2003;- Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iunie 2004;- Legea nr. 236/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 16 iulie 2005;- Hotărârea Guvernului nr. 438/2005 pentru actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României. (2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte. (3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităţilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii evoluţiei condiţiilor meteorologice, necesară în vederea informării şi protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene, şi este parte integrantă a serviciilor de navigaţie aeriană. (4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfăşoară în concordanţă cu standardele, practicile şi recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei la care România este parte şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile. Articolul 2Activităţile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor şi se realizează prin:1. Pe plan intern: a) desfăşurarea unitară şi calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase; b) satisfacerea necesităţilor de informare meteorologică a navigaţiei aeriene, fluviale şi maritime, a traficului rutier, precum şi a celor pentru agricultură; c) satisfacerea necesităţilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii şi servicii dedicate siguranţei civile, producţiei materiale şi apărării naţionale; d) constituirea şi gestiunea Fondului naţional de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuţiei şi exploatării diverselor obiective economico-sociale şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.2. Pe plan extern: a) integrarea în schimbul internaţional de date şi informaţii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea şi protecţia mediului aerian; b) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din convenţii şi înţelegeri la care statul român este parte. Articolul 3 (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează: a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic naţional ; b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administraţia meteorologică aeronautică, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului meteorologic naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi meteorologice pe baza unor atestări de competenţă şi în condiţiile legii. Atestările de competenţă sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în domeniul meteorologiei şi de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru meteorologia aeronautică. Articolul 5Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege. Capitolul II Organizarea activităţii de meteorologie Secţiunea 1 Atribuţiile Centrului meteorologic naţional Articolul 6Atribuţiile Centrului meteorologic naţional sunt următoarele: a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compoziţia chimică a atmosferei; b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general şi specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice şi de dispersie a poluanţilor chimici şi radioactivi; c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii şi cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi/sau ale altor organisme internaţionale specializate; d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze şi anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităţilor economice şi sociale dependente de starea vremii; e) realizarea Fondului naţional de date meteorologice şi administrarea băncii naţionale de date meteorologice; f) realizarea de studii şi cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanţă cu evoluţia acestuia pe plan mondial; g) elaborarea şi difuzarea de avertizări în situaţia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube; h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale; i) deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferică şi radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată; j) transferul intern şi schimbul internaţional de date meteorologice; k) asistenţă profesională şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, precum şi a instalaţiilor nucleare, în termenii convenţiilor la care statul român este parte; l) aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice, în raport cu necesităţile interne şi în concordanţă cu progresele înregistrate pe plan mondial; m) participarea la activităţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaţionale şi/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituţii similare din străinătate; n) realizarea de studii de fundamentare climatologică şi avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale; o) elaborarea de studii şi cercetări privind procesele de transport şi dispersie a poluanţilor şi radionuclizilor în atmosferă; p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverşi beneficiari, pe bază de contracte; q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională;------------Litera q) a art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009. r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii; s) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu; t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România; u) organizarea de activităţi de specializare şi de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei; v) avizarea punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată de alte persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea tehnică a activităţilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional; w) gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale al căror titular este Centrul meteorologic naţional; x) proiectarea, întreţinerea şi etalonarea de instrumente de măsură şi echipamente meteorologice; y) participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de drept civil; z) îndeplinirea oricăror activităţi comerciale şi financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuţiilor. Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic naţional desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenţie, informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune. (2) Posturile publice de radio şi televiziune sunt obligate să aducă la cunoştinţă publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional. (3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuţi la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic naţional este îndreptăţit să încheie contracte cu diverşi utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atribuţiile sale. (4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4. Articolul 8 (1) Pentru atestările de competenţă prevăzute la art. 4, precum şi pentru eliberarea avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic naţional pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum şi a avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se recuperează de la solicitanţii atestărilor şi avizelor, pe bază de tarif. (4) Controlul modului de percepere şi de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări şi avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 9 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Centrul meteorologic naţional, are competenţe de autoritate naţională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora. Articolul 10Directorul general al Centrului meteorologic naţional este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizaţii. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice Articolul 11Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile şi au ca obiect contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienţa navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale. Articolul 12Administraţia meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului naţional de asistenţă meteorologică aeronautică, având în structura sa unităţi operative reprezentate prin staţiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom şi centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. Articolul 13Administraţia meteorologică aeronautică deţine, administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă banca naţională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din aceasta. Articolul 14Atestarea personalului care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. Secţiunea a 3-a Alte activităţi de meteorologie Articolul 15 (1) Activităţile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional sau ale Administraţiei meteorologice aeronautice, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, ca activităţi meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic şi se bucură de asistenţa metodologică a Centrului meteorologic naţional. (2) Activităţile meteorologice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt activităţi de tip concurenţial şi se supun prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi celorlalte convenţii internaţionale în domeniu la care România este parte. Secţiunea a 4-a Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică Articolul 16 (1) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică este compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la nivelul României. (2) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice. (3) Dimensiunea şi componenţa reţelei naţionale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la propunerea Centrului meteorologic naţional. (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui reţele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1). (5) La nivel naţional nu pot fi constituite reţele meteorologice paralele ce implică finanţare din fonduri publice. Articolul 17Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional. Articolul 18 (1) În scopul asigurării reprezentativităţii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie meteorologică absolută, a căror lăţime este de 30 m. (2) În zonele de protecţie meteorologică absolută executarea de instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă. (3) Zonele de protecţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale. Articolul 19Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afara zonei de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic naţional. Articolul 20 (1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenităţii Fondului naţional de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes naţional. (2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în situaţiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul conform al Centrului meteorologic naţional, care are în administrare reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, şi dacă solicitantul realizează şi pune în funcţiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic naţional. Capitolul III Fondul naţional de date meteorologice Articolul 21 (1) Fondul naţional de date meteorologice reprezintă o componentă a patrimoniului naţional, care cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României prin observaţii şi măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic naţional. (2) Fondul naţional de date meteorologice este de importanţă strategică şi formează banca naţională de date meteorologice. (3) Fondul naţional de date meteorologice se obţine din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administraţia meteorologică aeronautică, cât şi din reţele de observaţii şi măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale. (4) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice obţinute prin reţelele de observaţii şi măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligaţia să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic naţional, în vederea includerii în Fondul naţional de date meteorologice. Articolul 22Pe teritoriul României sursa oficială de date şi informaţii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic naţional. Pentru informaţiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date şi informaţii este Administraţia meteorologică aeronautică. Punerea în circulaţie publică a acestor date sau informaţii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic naţional, respectiv al Administraţiei meteorologice aeronautice, este interzisă. Articolul 23Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informaţiilor meteorologice dedicate protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor este permisă numai cu acordul deţinătorilor acestor informaţii. Articolul 24 (1) Accesul persoanelor fizice şi juridice la date şi informaţii meteorologice, conform principiilor şi recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Folosirea datelor şi informaţiilor meteorologice în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii. (3) Fac excepţie unităţile de învăţământ universitar acreditate, pentru care Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează gratuit, pe bază de convenţie, date şi informaţii meteorologice, în volum limitat, necesare elaborării lucrărilor de licenţă şi masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia. Capitolul IV Finanţarea activităţilor de meteorologie Articolul 25Activitatea Centrului meteorologic naţional se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat; b) din contractele economice încheiate cu terţii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum şi din alte surse, potrivit legii; c) finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. Articolul 26Veniturile realizate prin asistenţă şi servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziţia Centrului meteorologic naţional ca parte a resurselor de perfecţionare şi dezvoltare a activităţii. Articolul 27Activităţile meteorologice care nu intră în atribuţiile Centrului meteorologic naţional nu pot fi finanţate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcţionarea acestuia. Capitolul V Controlul activităţii de meteorologie Articolul 28Activităţile de meteorologie de orice tip şi respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autorităţile menţionate la art. 9. Articolul 29 (1) În cadrul Centrului meteorologic naţional funcţionează Inspecţia Meteorologică Naţională, cu atribuţii de inspecţie şi de control privind aplicarea prezentei legi. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de inspecţie şi de control în domeniul meteorologiei personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi împuterniciţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumiţi în continuare agenţi constatatori, au dreptul de acces în platformele de observaţii meteorologice, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice meteorologiei, despre care deţin date sau indicii temeinice că încalcă prevederile prezentei legi, şi pot executa măsurători, verificări de date, documente şi informaţii meteorologice. (3) Proprietarii şi personalul care activează în aceste platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice domeniului sunt obligaţi să permită accesul agenţilor constatatori, executarea de către aceştia a investigaţiilor prevăzute la alin. (2) şi să pună la dispoziţie acestora documentaţiile specifice activităţii lor. Articolul 30 (1) Pentru activităţile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecţia şi controlul de specialitate, precum şi respectarea prevederilor prezentei legi se asigură de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile pe baza unor reglementări specifice. (2) Evaluarea, autorizarea şi supravegherea continuă a calităţii, regularităţii şi eficienţei serviciilor şi produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranţei operaţiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. Articolul 31Poliţia acordă sprijin agenţilor constatatori, la solicitarea acestora. Capitolul VI Sancţiuni Articolul 32Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după caz. Articolul 33 (1) Constituie contravenţie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) punerea în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată fără avizul Centrului meteorologic naţional; b) refuzul posturilor publice de radio şi televiziune de a aduce la cunoştinţă publicului, în timp util, informaţiile, avertizările şi prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase; c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observaţii, clădiri şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice Centrului meteorologic naţional; d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi meteorologice de a permite agenţilor constatatori autorizaţi accesul în interiorul acestora; e) refuzul deţinătorilor de reţele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziţie agenţilor constatatori autorizaţi documentaţiile şi actele specifice activităţii meteorologice; f) folosirea de către o persoană fizică sau juridică a datelor şi informaţiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate; g) neprecizarea sursei de informare de către mass-media, precum şi de alte persoane fizice sau juridice care dau publicităţii date ori informaţii meteorologice; h) nerespectarea prevederilor art. 41. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei*). Articolul 34Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29. Articolul 35Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 7.500 lei la 22.500 lei*).__________*) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 36 (1) În activitatea de meteorologie constatarea infracţiunilor şi contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic naţional, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Procesul-verbal de constatare a infracţiunilor constituie mijloc de probă şi se înaintează organelor de urmărire penală competente. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 37Centrul meteorologic naţional publică trimestrial rezultatele activităţilor sale. Articolul 38Posturile de radio şi televiziune, site-urile web, ziarele, revistele şi alte publicaţii, instituţiile şi întreprinderile cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care dau publicităţii date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare. Articolul 39În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei. Articolul 40Autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice. Articolul 41În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta: a) efectuarea şi consemnarea regulată a observaţiilor şi măsurătorilor în reţeaua naţională de supraveghere meteorologică; b) semnalarea şi urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieţi omeneşti; c) îndeplinirea obligaţiilor legale privind apărarea naţională şi protecţia meteorologică a navigaţiei aeriene, maritime şi fluviale, a traficului rutier, precum şi a celor stipulate prin convenţii internaţionale la care România este parte. Articolul 42În situaţii de război, la solicitarea Ministerului Apărării Centrul meteorologic naţional poate trece în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apărării îi stabileşte sediul şi eventualele atribuţii specifice. Articolul 43Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Anexa 1 SEMNIFICAŢIAtermenilor tehnici folosiţi în cuprinsul legiiÎn sensul prezentei legi, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:1. date meteorologice - rezultatul observaţiilor şi măsurătorilor efectuate sau înregistrate la staţiile şi posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar şi prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;2. observator aerologic - staţie meteorologică specială destinată măsurării parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;3. observator radar - staţie meteorologică specială destinată depistării şi urmăririi fenomenelor meteorologice potenţial periculoase, prin metode radioelectrice;4. platformă meteorologică - suprafaţa de teren aferentă staţiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor şi instrumentelor meteorologice cu care se execută programe de observaţii şi măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;5. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul şi amenajările destinate în principal măsurării precipitaţiilor atmosferice;6. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza şi prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condiţiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizări şi orice alte caracterizări ale stării şi evoluţiei vremii;7. reţea naţională de supraveghere meteorologică sistemul de staţii, posturi, observatoare şi servicii teritoriale destinate activităţii meteorologice;8. staţie meteorologică - unitatea de bază în activitatea meteorologică, reprezentând locul şi amenajările necesare în care se execută observaţii şi măsurători meteorologice după metodologia şi cu avizul Centrului meteorologic naţional;9. zonă de protecţie meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalaţii supraterane de irigaţii şi plantarea de culturi agricole înalte. Anexa 2 TAXEpentru eliberarea de atestate şi avize care se facvenit la bugetul de stat*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ Taxe │ Lei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de │ 150││reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţie prin aspersie şi a plantării de │ ││perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│b) Atestare de competenţă pentru: │ ││(i) efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reţeaua naţională de │ 250││staţii meteorologice, şi avizarea punerii în circulaţie publică a datelor şi informaţiilor obţinute │ ││(îi) elaborarea prognozelor meteorologice ori a studiilor meteorologice şi/sau climatologice de către persoane│ ││fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional, şi avizarea punerii în circulaţie publică a │ ││acestora, astfel: │ ││- prognoze specializate sau studii, la nivel local sau regional │ 500││- prognoze generale sau studii, la nivel naţional │1.500│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009, conform pct. 2 al art. IV din acelaşi act normativ.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 92 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 29 iunie 2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 163 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002
 • LEGE nr. 109 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • LEGE nr. 692 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 165 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 162 din 22 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 24 din 5 iunie 1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 277 din 23 iunie 2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 480 din 19 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 6 din 29 aprilie 1971 privind acordarea unor scutiri şi reduceri de impozit pe veniturile realizate de gospodăriile agricole aparţinînd membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor individuali
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 131 din 20 iulie 1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 38 din 7 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 26 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 41 din 29 martie 2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 110 din 27 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 8 aprilie 1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • LEGE nr. 166 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 19 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 347 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 498 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 318 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 259 din 31 decembrie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021