Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*actualizată*)privind regimul materiilor explozive(actualizată până la data de 27 noiembrie 2003*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice formă, transportul, depozitarea, minuirea şi folosirea de către persoanele juridice sau fizice a materiilor explozive.Prin materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice şi simple, mijloacele de iniţiere, cele auxiliare de aprindere, precum şi orice alte substanţe sau amestecuri de substanţe destinate sa dea naştere la reactii chimice instantanee, cu degajare de căldura şi gaze la temperatura ridicată. Articolul 2Producerea de materii explozive şi orice operaţiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor juridice care sunt înregistrate şi posedă autorizaţie în acest sens, eliberată de organele prevăzute de lege.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Articolul 3Materiile explozive fabricate în ţara şi cele importate pot fi experimentate sau folosite numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului.Amestecurile explozive simple pot fi preparate numai de persoane autorizate, conform normelor specifice de protecţie a muncii pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive.Dacă organele prevăzute la alin. 1 completează sau modifica normele privind producerea de materii explozive din import, beneficiarii au obligaţia respectării şi a acestor norme.Materiile explozive cu destinaţie militară, fabricate în ţara, precum şi cele importate pot fi experimentate sau folosite cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 4Furnizorii au obligaţia de a garanta calitatea materiilor explozive prin certificate de calitate, eliberate o dată cu livrarea acestora, şi de a indica pe ambalaje: denumirea, lotul, data şi producătorul, cantitatea, temperaturile maxime şi minime în limitele cărora se pot transporta, depozita şi minui, perioada de garanţie de la data fabricaţiei şi orice alte date necesare unei detineri şi exploatări în deplina siguranţa.Termenul de garanţie va putea fi depăşit numai cu avizul organului de specialitate autorizat. Articolul 5Deţinerea, testarea, utilizarea, transportul, depozitarea şi minuirea materiilor explozive provenite din import se fac cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale instrucţiunilor producătorului.-------------Alin. 2 al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 6Prin deţinător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege orice persoană juridică sau fizica în posesia sau detenţia căreia se afla, licit, astfel de materii. Articolul 7Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască materii explozive, cu excepţia pulberii necesare confecţionării cartuşelor pentru arme de vânătoare, dacă nu fac dovada calităţii de artificier ori de personal special instruit şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prezentei legi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Capitolul II Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive Articolul 8Pentru a putea produce şi prepara materii explozive, persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, au ca obiect astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii şi a inspectoratului de poliţie al judeţului sau a Direcţiei Generale de Poliţie a Muncipiului Bucureşti şi să se înregistreze la aceste autorităţi.-------------Alin. 1 al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Obligaţia de a obţine, în prealabil, autorizaţia şi de a se înregistra la autorităţile prevăzute la alin. 1 revine şi persoanelor care deţin, transporta, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formatiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Comandamentului Protecţiei Civile.-------------Alin. 2 al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Aceleaşi obligaţii le au şi persoanele care produc, deţin, transporta sau comercializează obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc, în scopuri tehnice, asemenea obiecte pe bază de amestecuri pirotehnice.-------------Alin. 3 al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinata, cu posibilităţi de prelungire - prin avizare - în condiţiile legii. Îndeplinirea activităţilor înscrise în autorizaţie prin interpusi neautorizati este interzisă. Articolul 9Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor avizate de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.Depozitele de materii explozive, amenajate în condiţiile alineatului precedent, pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii şi inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentarii, deţinerii sau depozitarii materiilor explozive în clădiri cu locuinţe.În autorizaţia de funcţionare se stabileşte capacitatea maxima de depozitare în echivalent trotil.Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii pot aviza depăşirea, temporară, a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Articolul 10Inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii şi inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pot retrage autorizaţiile, pot suspenda sau restringe activităţile prevăzute la art. 8 şi 9, dacă sunt incalcate prevederile legale care au stat la baza eliberării acestora.Retragerea autorizaţiei atrage după sine încetarea dreptului acordat persoanelor de a prepara, produce, deţine, transporta şi folosi materii explozive.La încetarea activităţii este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizaţiei organului care a emis-o. Articolul 11Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizaţie titularului, care face cunoscute: a) schimbarea denumirii sau a sediului; b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizaţiei; c) completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Articolul 12Persoanele autorizate, potrivit prevederilor art. 8, care executa lucrări cu caracter temporar, de prospecţiuni şi explorări geologice sau alte activităţi la care utilizează materii explozive sunt obligate sa anunţe inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii şi inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în raza cărora se afla localităţile unde îşi vor desfăşura activitatea, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor la care folosesc astfel de materii. Capitolul III Operaţiuni cu materii explozive şi evidenta acestora Articolul 13Transportul şi manuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi manuirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi ale celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează de către personal special instruit.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 14Fiecare transport de materii explozive se efectuează cu mijloace special amenajate, pe baza ordinului de transport eliberat şi semnat de beneficiarul transportului.Transportul de la depozitul de consum la firidele artificierilor şi la locurile de muncă este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit. Articolul 15Încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii sunt interzise.Fac excepţie transportul din fabrica producătoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferată sau pe apa, precum şi transporturile executate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. 2. Articolul 16Transportul în acelaşi vehicul al materiilor explozive împreună cu alte materiale, precum şi accesul în vehicul al persoanelor străine de transport sunt interzise.Se exceptează de la prevederile alin. 1 autovehiculele folosite de echipele de prospecţiuni geologice, perforări de sonde, construcţii hidroenergetice, hidrotehnice, reparaţii sau construcţii de drumuri, cai ferate şi poduri, dacă sunt special amenajate. Articolul 17Transportul şi depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se fac numai în condiţiile stabilite prin anexa la prezenta lege. Articolul 18Paza transporturilor de materii explozive de la producător la depozitele de baza, de consum sau complexe, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de către unităţile competente ale Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum şi de la depozitele de consum la locurile de utilizare situate în afară incintei unităţii, paza se asigura de către agenţii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la cele de consum agentul economic este obligat sa anunţe în scris, în prealabil, unitatea competenţa a Ministerului de Interne pe teritoriul căreia se efectuează transportul.Paza materiilor explozive în tranzit pe teritoriul României se asigura de către unităţile competente ale Ministerului de Interne, contra cost, după verificarea prealabilă a integrităţii sigiliilor aplicate de expeditori, la solicitarea organelor care au atribuţii privind transporturile şi expeditiile internaţionale.Paza transporturilor de materii explozive cu destinaţie militară pe teritoriul României se asigura de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 19Asupra amplasamentului şi cantităţii maxime de depozitat, pentru firidele artificierilor, precum şi pentru încăperile în care se depozitează şi se minuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte de distracţie, pistoale pentru împlântat bolturi, fuzee antigrindina şi capse de alarmare C.F.R. este suficient avizul dat de inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii. Articolul 20Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-zisi.Fac excepţie depozitele de la suprafaţa cu capacităţi până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de iniţiere pot fi depozitate în aceeaşi clădire cu explozivi propriu-zisi însă în încăperi separate. Articolul 21Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafaţa sau subterane, nelegate de reţeaua minei, trebuie împrejmuit. Articolul 22Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, cu excepţia depozitelor subterane legate de reţeaua minei. Articolul 23Accesul în depozit este permis, în prezenta gestionarului sau a înlocuitorului sau, numai persoanelor cu atribuţii în gestiune, minuire şi control asupra materiilor explozive.În timpul nopţii este interzis accesul în depozit.Se exceptează de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unităţilor în care se lucrează şi în schimburi de noapte. Articolul 24La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrării, iesirii şi consumurilor de materii explozive.Registrele de evidenta de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.Orice lipsa de materii explozive trebuie anunţată imediat organului local al poliţiei şi inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii. Articolul 25Gestionarul depozitului şi inlocuitorul sau sunt desemnaţi de către conducătorul unităţii deţinătoare de materii explozive din rindul artificierilor autorizaţi şi răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal, pentru gestiunea încredinţată. Articolul 26Lucrările de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificieri, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 25.Nu necesita să fie autorizate ca artificieri următoarele categorii de personal: a) personalul calificat care verifica materiile explozive la producător şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop; b) personalul care manuieste şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivii propriu-zisi şi mijloacele de iniţiere şi aprindere; c) personalul militar care manuieste şi foloseşte materiale explozive la activităţi în cadrul unităţilor şi formatiunilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Comandamentului Protecţiei Civile.-------------Alin. 2 al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 27Autorizarea calităţii de artificier se face de către inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, după care se înregistrează la organul de poliţie în raza căruia se afla locul de muncă al celui autorizat. Articolul 28Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive nu are dreptul, în nici o împrejurare, să le înstrăineze, să le folosească în alte scopuri ori să efectueze alte operaţiuni decît cele stabilite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.Orice persoană care găseşte materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau să-i indice locul în care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de îndată la ridicarea lor.Materiile explozive reţinute în condiţiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmînd a se pronunţa, după caz, procurorul sau instanţa judecătorească.Materiile explozive nedetonate în urma operaţiunilor de impuscare se predau artificierului. Articolul 29Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecţioneze sau să comercializeze obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi mânuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Articolul 29^1Obiectele artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.-------------Art. 29^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Articolul 29^2Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.-------------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 29^3Vânzarea obiectelor de distracţie artizanale fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate.-------------Art. 29^3 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 29^4Se interzic persoanelor fizice confecţionarea şi importul de obiecte de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice de tipul petarde şi rachete din clasele II-IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vânzarea şi folosirea în public a obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepţia celor aprobate prin norme metodologice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 29^4 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Articolul 29^5Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfăşurare şi a măsurilor de ordine publică revine autorităţilor administraţiei publice locale.Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situaţii: a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; b) la o distanţă mai mică de 50 m de blocurile de locuinţe cu 4 etaje şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 etaje; c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, precum şi pe aleile pietonale, în pieţe agroalimentare, târguri sau oboare.Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază se execută jocuri de artificii.-------------Art. 29^5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Articolul 30Vânzarea de materii explozive, inclusiv a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2 a numelui cumpărătorului, a numărului autorizaţiei din care rezultă că are dreptul să deţină, să folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de materii, precum şi cantitatea comercializată.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. Capitolul IV Infracţiuni şi contravenţii Articolul 31Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice alta operaţiune cu materii explozive, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Când fapta prevăzută în alineatul precedent se referă la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Tentativa se pedepseşte. Articolul 32 (1) Constituie contravenţii încălcarea prevederilor prezentei legi, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 alin. 1 şi 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 şi art. 28 alin. 1, 2 şi 4 - cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art. 14 alin. 1, art. 20, 29 şi ale art. 30 - cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei, iar nerespectarea dispoziţiilor art. 29^2 şi ale art. 29^3 -29^5 - cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003. c) nerespectarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art, 5, art. 7, art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 şi art. 29^1 - cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei. d) nerespectarea dispoziţiilor art. 29^3 - cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 8.000.000 lei la 25.000.000 lei. (2) Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către politisti.-------------Alin. 1 al art. 33 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, contravenientul poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Articolul 34Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 35Controlul asupra deţinerii, folosirii sau altor operaţiuni cu materii explozive se exercită de către: a) organele Ministerului de Interne; b) inspectorii de specialitate din inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, precum şi din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; c) persoanele special desemnate de către conducerile unităţilor care folosesc materii explozive. Articolul 36Ministerul Apărării Naţionale poate participa cu specialişti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea şi minuirea materiilor explozive, organizate, în situaţii deosebite, de către Ministerul de Interne sau de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la cererea acestora. Articolul 37Reglementarea regimului materiilor explozive în unităţile producătoare se stabileşte prin instrucţiuni emise de acestea şi avizate de Ministerul de Interne şi, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 38Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor.Normele tehnice prevăzute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Apărării Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001. Articolul 39Prezenta lege nu se aplică armelor, muniţiilor şi explozivilor nucleari. Articolul 40Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum şi reglementările referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA AnexăDiferitele tipuri de explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun a) Explozivii cu conţinut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, împreună cu explozivii de siguranţă (antigrizutosi), cu condiţia să fie depozitaţi pe rafturi separate; b) hexogenul, împreună cu pentrita, tetrilul şi amestecurile făcute cu trotil sau cu aceştia; c) trotilul, împreună cu explozivii pe bază de azotat de amoniu şi conţinut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum şi cu încărcături speciale pe bază de trotil (cu bustere, detoroc etc.); d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta şi degajări mici de fum, împreună cu explozivii pe bază de clorati şi perclorati; e) pulberile coloidale fără fum; f) capsele detonante de orice fel, împreună cu relee detonante şi sistem de iniţiere "Nonel"; g) fitilele detonante pe bază de pentrita, împreună cu explozivii prevăzuţi la lit. b) şi c), iar cei pe bază de hexogen, împreună cu cei de la lit. b); h) încărcăturile de hexogen, împreună cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevăzuţi la lit. a) - h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi păstrate la un loc cu materiale explozive, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la lit. a), d) şi e) de mai sus.Mijloacele de iniţiere şi de aprindere se pot transporta împreună cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de muncă, de către artificier, precum şi cu vehicule special amenajate.Excepţii de la prevederile de mai sus, privind păstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai în:- depozitele de consum şi cele temporare sau de scurta durata cu capacităţi până la maximum 200 kg explozivi;- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru păstrarea explozivilor rămaşi nefolositi de către artificieri, la sfârşitul schimbului de lucru.--------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 10 iulie 1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 479 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 28 mai 1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 286 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 102 din 20 iunie 1997 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 134 din 11 mai 2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 1 din 6 aprilie 1982 a retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 5 noiembrie 1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
 • LEGE nr. 113 din 28 noiembrie 1994 pentru acceptarea Protocolului de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 63 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 100 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 565 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 81 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere la acest acord
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 19 decembrie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 236 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 118 din 25 mai 2018 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 14 august 2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 138 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 1 din 24 martie 1984 cu privire la regimul de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra
 • LEGE nr. 128 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
 • LEGE nr. 320 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021