Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală(actualizată până la data de 23 mai 2004*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsa între 18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafaţa de 150-300 mp , din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. (2) Atribuirea terenului se face în folosinţa gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. Articolul 2 (1) De prevederile art. 1 beneficiaza, o singură dată, tinerii în vârsta de până la 35 de ani, care indeplinesc urmatoarele condiţii:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. a) au implinit vârsta de 18 ani;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţa sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicita atribuirea în folosinţa a unui teren, cat şi în alte localităţi;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 3 (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, în care se menţionează că nu detine sau nu a detinut în proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. Articolul 4Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 5 (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat sa înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţa asupra terenului atribuit. (3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza şi se finanţează de consiliile locale.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. Articolul 6 (1) Ţinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ţinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant ca detine sau a detinut în proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. Articolul 8Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de 2 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 15.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 186 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 16 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 206/1988 pentru aplicarea majorării retribuţiilor personalului muncitor
 • LEGE nr. 690 din 28 noiembrie 2001 pentru declararea municipiului Reşita Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 183 din 25 noiembrie 2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 385 din 13 iunie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 472 din 12 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 13 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 131 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 338 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 89 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
 • LEGE nr. 517 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind mediul şi infrastructura în Portul Constanţa, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
 • LEGE nr. 71 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGEA nr. 27 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 142 din 4 mai 2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • LEGE nr. 64 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 501 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 231 din 10 iulie 1930 pentru fixarea unei rente viagere S.S. Patriarhul României Dr. Miron Cristea şi d-lui C. Sarateanu, foşti Regenti
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020