Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 23 din 14 martie 2014pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 iunie 2013, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:– La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplinește următoarele condiții:– are o durată de funcționare de cel puțin 15 ani de la data punerii în funcțiune;– a fost supusă unui ansamblu de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficienței activității de producere, sau grup hidroelectric nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic;2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (6) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol în condițiile legii;3. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1 - 1^3, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 3 alineatul (8), litera b) se abrogă.1^2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%.1^3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și, în funcție de gradul de realizare a obiectivului național și de impactul la consumatorul final, estimează, publică pe site-ul propriu și informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.(4^2) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabilește anual și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă.5. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (2^1) și alineatul (2^2) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacționarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditați de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:................................................................................................(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) se va face începând cu 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) și c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. b), eșalonat cel mult până la data de 30 decembrie 2020.6. La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1 - 3^3, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 6, după alineatul (2^2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^3) și (2^4), cu următorul cuprins:(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b), dispozițiile alin. (2^1) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1).3^2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), energia electrică produsă în centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi.3^3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa ce provine din culturi energetice se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat.7. La articolul I punctul 4, litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime și valorii minime de tranzacționare a certificatelor verzi.8. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:«(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport și sistem au o durată de valabilitate de 12 luni.»9. La articolul I punctul 6, alineatele (2), (4) și (6) ale articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (9), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.................................................................................................(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal, după achiziționarea de către furnizor a certificatelor verzi corespunzător cotei obligatorii de achiziție. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi achiziționate de furnizorul respectiv pe piețele centralizate administrate de operatorul pieței de energie electrică..................................................................................................(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) vor regulariza, în tranșe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcție de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.10. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să transmită anual la ANRE, în formatul și la termenele precizate de aceasta, cantitățile de energie electrică pentru care au obligația achiziției de certificate verzi, conform prezentei legi.6^2. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.11. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condițiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum și cantitatea exceptată, condiționată de aplicarea programelor anuale de creștere a eficienței energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după notificarea acestora la Comisia Europeană și obținerea unei decizii de autorizare din partea acesteia.12. La articolul I, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. La articolul 12, alineatele (2^1) și (2^2) se abrogă.13. La articolul I, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Regulamentul de acces în piața de energie electrică până la limita de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie.11^2. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.14. La articolul I punctul 13, alineatele (1) și (3) ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 29(1) ANRE monitorizează producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi și întocmește rapoarte anuale pe care le face publice pe site-ul propriu, în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate................................................................................................(3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), și se aplică centralelor/grupurilor electrice deținute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, începând cu 1 ianuarie a anului următor.15. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 14 și 15, cu următorul cuprins:14. La articolul 30 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:e) nerespectarea art. 8 alin. (4) și (6) de către producătorii și furnizorii menționați la art. 8 alin. (1);f) nerespectarea reglementărilor ANRE în domeniul promovării energiei din surse regenerabile de energie.15. La articolul 30, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă egală cu contravaloarea totală a certificatelor verzi neachiziționate de un furnizor sau producător prevăzut la art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maximă, de 10.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.16. Articolul II se abrogă.17. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul IIIEnergia electrică produsă din surse regenerabile de energie susținută prin sistemul de promovare poate fi comercializată și prin contracte reglementate, conform reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Articolul II(1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, producătorii de energie electrică și autoritățile publice care dețin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi. (la 23-07-2018, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2) Autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, în proiecte care nu sunt „generatoare de venit“ în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, pot încheia contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2018, Alineatul (2) din Articolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2^1) Eliminat. (la 23-07-2018, Alineatul (2^1) din Articolul II a fost eliminat ca urmare a abrogării Articolului IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017 de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (3) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie menționați la alin. (1) și (2) au obligația de a transmite la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prețul și cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie vândută în baza contractelor bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice negociate direct în termen de 3 zile de la finalizarea tranzacției, precum și datele și informațiile în formatul și la termenele prevăzute în reglementările emise de autoritatea menționată.(4) Constituie contravenție neprezentarea de către producătorii prevăzuți la alin. (3), la termenele stabilite, a datelor/informațiilor solicitate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în baza prezentei legi sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de date/informații.(5) Contravenția prevăzută la alin. (4) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. În cazul producătorilor cu puteri instalate de peste 100kW, aplicarea amenzii prevăzute este însoțită și de suspendarea licenței de producător pe o perioadă de 3 luni.(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(7) Prin derogare de la art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (5) vor fi utilizate pentru susținerea unor măsuri de politică de eficiență energetică. Sumele menționate se vor vira în contul fondului specializat pentru investiții în eficiență energetică, începând cu data constituirii acestuia.(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. II a fost modificat de art. 7 din LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. Articolul III(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4^1) și (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează, pentru anul 2014, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, o publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, informează Guvernul asupra nivelului acesteia și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, până cel târziu la data de 31 martie 2014.(2) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, pentru anul 2014, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează și publică pe site-ul propriu în maximum 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informațiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie și consumul final de energie electrică.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 14 martie 2014.Nr. 23.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 190 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 66 din 2 aprilie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 21 martie 2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 112 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • LEGE nr. 233 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 258 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 332 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 179 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 461 din 6 decembrie 2006 pentru înfiinţarea comunei Livezile, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Banloc
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 183 din 16 aprilie 2002 pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
 • LEGE nr. 262 din 15 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2017 privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 680 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1997
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 428 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
 • LEGE nr. 587 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 125 din 23 septembrie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 274 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 357 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 200 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 105 din 19 aprilie 2007 pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a părţilor la Gaborone la 30 aprilie 1983
 • LEGE nr. 60 din 15 septembrie 1993 privind acordarea de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova
 • LEGE nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 116 din 7 iulie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 246 din 26 octombrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 281 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021