Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice(actualizata până la data de 5 martie 2001*)

-----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 martie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 martie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000 şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 februarie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1Se infiinteaza Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice şi autorităţile publice, pentru protectia drepturilor şi libertatilor acestor persoane. Articolul 2Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice este persoana juridica română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 3Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi functionare. Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice Articolul 4Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) sprijina instituţiile statului în aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice şi urmareste realizarea lor; b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a condiţiilor de viaţa a persoanelor varstnice; c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice şi sesizeaza organele competente despre abaterile constatate; d) elaboreaza, împreună cu instituţiile specializate, studii şi analize sociologice în domeniu; e) sprijina buna functionare a instituţiilor de asistenţa sociala şi propune măsuri de imbunatatire a activităţii acestora; f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice şi participarea lor activa la viaţa sociala; g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice; h) reprezinta persoanele varstnice din România în relatiile cu organizaţii similare din alte tari sau cu organizaţii internationale ale persoanelor varstnice. Capitolul 3 Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice Articolul 5Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta: a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice şi al municipiului Bucureşti; b) presedintii organizaţiilor centrale ale pensionarilor; c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective.-----------Litera c) a art. 5 a fost modificata prin pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000. Articolul 6Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b). Articolul 7Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au cetatenie română şi domiciliul în România; b) au capacitate deplina de exercitiu; c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie. Articolul 8Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 27 înainte de dobandirea acestei calităţi, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7. Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit. Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continua activitatea. Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c); e) în cazul în care nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare şi functionare. Articolul 12În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8. Articolul 13 (1) Prin regulamentul de organizare şi functionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Capitolul 4 Functionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice Articolul 14Functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se asigura de: a) plenul consiliului; b) comisia permanenta. Articolul 15 (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de cate ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Lucrarile plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta. Articolul 16 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi are urmatoarele atribuţii principale: a) alege preşedintele consiliului; b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului; c) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi functionare; d) aproba componenta comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate; e) dezbate şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuţiile cuprinse în Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000. Articolul 17În exercitarea atribuţiilor sale plenul adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi. Articolul 18 (1) Comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinte, 2 vicepresedinti şi 8 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este şi preşedintele comisiei permanente. (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în intervalul dintre sedintele plenului. (3) Comisia permanenta are urmatoarele atribuţii: a) aduce la indeplinire hotărârile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; b) solutioneaza problemele curente între sedintele plenului; c) pregăteşte adunările generale ale plenului. (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe tara. Membrii comisiei permanente beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum poate fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe tara; cuantumul acestor indemnizatii se aproba de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în mod diferentiat, în functie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suporta de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (5) al art. 18 a fost introdus prin pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000. Articolul 19Atribuţiile presedintelui şi ale vicepresedintilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare şi functionare. Articolul 20Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta şi de plen. Articolul 21 (1) În structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 10 persoane. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare. (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Articolul 22 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridica de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru indeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare. (2) Pastrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent. Articolul 23 (1) La nivelul judetelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi functionare. (2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnaţi de organizaţiile locale ale pensionarilor şi ale persoanelor varstnice. (3) Activitatea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurata de presedinte şi de un vicepresedinte şi se desfăşoară prin aportul membrilor acestora. Presedintii şi membrii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiaza de o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în raport cu disponibilitatile financiare existente în bugetele proprii ale acestora, constituite din donatii, sponsorizari şi alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii.-----------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat prin pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000. Articolul 24Pentru solutionarea pe plan central şi local a problematicii persoanelor varstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale şi, respectiv, al fiecarei direcţii generale de muncă şi protecţie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice şi cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti. Capitolul 5 Finantarea activităţilor Articolul 25 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din: donatii, sponsorizari, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevad în bugetul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate urmatoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se salarizeaza la nivelul secretarului general din ministere; b) cheltuieli cu indemnizatiile lunare ale presedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale membrilor comisiei permanente; c) cheltuieli de transport, diurna şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ai consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale; d) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi functionarea sediului Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; e) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (3) Finantarea cheltuielilor pentru acordarea indemnizatiilor presedintilor şi ale membrilor consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din bugetele acestora constituite din donatii, sponsorizari şi alte activităţi nonprofit.-----------Art. 25 a fost modificat prin pct. 6 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 25 a fost modificat art. XV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 martie 2001. Articolul 25^1.Prefecturile, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice pentru repartizarea de sedii necesare în vederea desfăşurării activităţii.-----------Art. 25^1 a fost introdus prin pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000. Capitolul 6 Dispozitii finale Articolul 26În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice. Articolul 27Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusa de ministrul muncii şi protectiei sociale. Articolul 28Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atribuţii: a) confirma membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor; b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; c) convoaca plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în prima sedinta. Articolul 29Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice îşi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DAN CONSTANTIN VASILIU----------

Noutăți

 • LEGE nr. 179 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Codlea, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 158/1988 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de contractare şi livrare a lînii
 • LEGE nr. 310 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 247 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 14 octombrie 2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 128 din 9 iulie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 568 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996
 • LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 42 din 15 martie 2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 119 din 4 iulie 2012 privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 446 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 248 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 305 din 25 octombrie 2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004
 • LEGE nr. 108 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, şi a Protocolului adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 62 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 413 din 18 octombrie 2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 2000 pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 112 din 23 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, şi anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 262 din 24 martie 1941 pentru vînzarea suprafeţei de 24.054 mp. pe malul Dunării la Galaţi, lîngă Arsenalul Marinei, către societatea anonima "Şantierele Navale Galaţi"
 • LEGE nr. 265 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 24 septembrie 1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021