Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea pornografiei(actualizată până la data de 24 iulie 2003*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 24 iulie 2003 cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 196 din 13 mai 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte. (2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecenta privind viaţa sexuală, dacă se savarsesc în public. (3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugereaza o activitate sexuală. Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de arta sau ştiinţifice. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informării. Capitolul II Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic Articolul 4 (1) Persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii: a) desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior; b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri; c) afişarea la intrare a listei de preţuri la programele oferite. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie autorizate şi înscrise la Registrul comerţului, iar localurile administrate de acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină toate avizele necesare unei unităţi de alimentaţie publică; b) să aibă o suprafaţa de minimum 100 mp; c) să aibă paza asigurata; d) să deţină cel puţin o scena; e) sa nu folosească o reclama stradala indecenta; f) să fie amplasate la o distanta mai mare de 250 m faţă de şcoli, de internate sau de lacasuri de cult.----------Litera f) a alin. (2) al art. 4 a fost rectificată de RECTIFICAREA nr. 196 din 13 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 24 iulie 2003. Articolul 5 (1) Publicaţiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore şi vor fi marcate cu un patrat de culoare roşie pe prima coperta a acestora şi vor fi comercializate în ambalaje care nu permit rasfoirea publicaţiei la stand. (2) Publicaţiile prevăzute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate în spaţii special amenajate, autorizate conform legii. Articolul 6Activităţile prevăzute la art. 4 şi 5 se autorizeaza de către o comisie a Ministerului Culturii şi Cultelor, din care fac parte şi reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Turismului. Articolul 7 (1) Persoanele care comercializează publicaţiile prevăzute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora. (2) Afişarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă. Articolul 8 (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxa pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului şi declarata la organele fiscale. (2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidenţieze clar numărul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligaţiilor fiscale prevăzute de lege. (3) Activităţile prevăzute în prezentul articol se autorizeaza de către o comisie a Ministerului Culturii şi Cultelor, din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (4) Se interzic realizarea şi administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil. Articolul 9Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spaţii cu destinaţie specială, autorizate de comisia prevăzută la art. 6, şi nu vor fi închiriate sau vândute minorilor. Capitolul III Infracţiuni şi contravenţii Articolul 10Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 11Organizarea de reuniuni la care participa sau asista minori şi în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 12 (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se pedepseşte şi deţinerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor. Articolul 13Dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător. Articolul 14Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte: a) permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen; b) amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 m faţă de şcoli şi de internate, precum şi de lacasuri de cult;---------Litera b) a art. 14 a fost rectificată de RECTIFICAREA nr. 196 din 13 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 24 iulie 2003. c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare; d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 alin. (2) în alte spaţii decât cele autorizate; e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru; f) expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit; g) oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii decât cele amenajate; h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4; i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor sau pe paginile tipariturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicaţii ca fiind destinate persoanelor majore; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri. Articolul 15 (1) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii poate primi sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8. (2) În cazul primirii unei sesizări şi al verificării conţinutului site-ului, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul în cauza. (3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru Internet a obligaţiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 8, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. 2 din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. Articolul 16Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 şi 15 se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului de Interne. Articolul 17Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 19În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul de Interne şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, care să detalieze procedura de obţinere a avizelor necesare funcţionarii localurilor, cea a creării unor site-uri pe Internet, precum şi componenta şi modul de funcţionare a comisiilor prevăzute în prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 196.────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 295 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 299 din 28 iunie 2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiunile de falsificare de monede sau de alte valori
 • LEGE nr. 582 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 10 din 9 mai 1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 312 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 446 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
 • LEGE nr. 50 din 9 aprilie 1997 pentru modificarea articolului 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 141 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 mai 2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 655 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singura sursa a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 472 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 311 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
 • LEGE nr. 129 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 19 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 14 decembrie 2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 25 septembrie 2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 24 octombrie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 585 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 159 din 30 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020