Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*actualizată*)privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)

---------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 noiembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei h) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuieşte cu sintagma "Administraţia Naţională";Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a securităţii naţionale şi are la bază prevederile Constituţiei, ale legilor ţării şi ale documentelor privind planificarea apărării naţionale, precum şi obligaţiile asumate de România prin tratate şi alte înţelegeri internaţionale. (2) Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de măsuri şi de acţiuni care se stabilesc şi se realizează din timp de pace, în vederea utilizării potenţialului economic şi uman al ţării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de război. (3) Resursele materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de război pot fi folosite şi la instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu, conform legii. Articolul 2Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se asigură de către autorităţile publice, conform competenţelor stabilite prin lege. Articolul 3Guvernul răspunde de pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi asigură aplicarea măsurilor referitoare la aceste domenii, potrivit legii, hotărârilor Parlamentului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, scop în care: a) organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice; b) stabileşte sistemul de priorităţi şi de alocare a resurselor pentru apărare; c) înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, proiectul programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi proiectul bugetului de stat pentru război; d) aprobă planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare şi stabileşte măsuri pentru aplicarea acestuia; e) asigură resursele materiale, umane şi financiare necesare pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; f) asigură aplicarea planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare. Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 58, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (2) Oficiul este încadrat cu personal militar şi cu specialişti civili*). (3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului, în timp de pace şi război, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei e) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă: h) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003; Capitolul II Pregătirea economiei naţionale pentru apărare Secţiunea 1 Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare Articolul 5Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare reprezintă ansamblul de reglementări prin care se stabilesc responsabilităţile ce revin autorităţilor publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici, criteriile pentru stabilirea produselor şi a serviciilor cuprinse în contractele prioritare, modul de constituire a resurselor şi de eşalonare a alocării acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile agenţilor economici furnizori, în vederea satisfacerii în regim de urgenţă a nevoilor de apărare. Articolul 6În caz de mobilizare sau de război, Guvernul stabileşte priorităţile pentru contracte/comenzi şi alocă resursele în vederea realizării cerinţelor urgente, necesare susţinerii efortului de apărare. Articolul 7Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare cuprinde reglementări şi acţiuni referitoare la: a) modul de stabilire a contractelor/comenzilor prioritare; b) eşalonarea asigurării cererilor de produse şi servicii necesare susţinerii efortului de apărare în caz de mobilizare sau de război, în regim de urgenţă, cu minimum de perturbări ale pieţei; c) repartiţia resurselor în funcţie de priorităţile stabilite de Guvern; d) modul de alocare a resurselor pentru contractele prioritare; e) controlul stocurilor publice şi particulare destinate îndeplinirii contractelor prioritare; f) activităţile de import şi export pentru realizarea priorităţilor; g) sistemul de finanţare a activităţilor prioritare. Articolul 8Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare este gestionat de către Oficiu şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9La punerea în aplicare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, obligaţiile ce revin agenţilor economici implicaţi în realizarea contractelor/comenzilor aflate în derulare se decalează sau se anulează, după caz. Secţiunea a 2-a Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare Articolul 10 (1) Pentru satisfacerea cererilor de produse şi servicii necesare forţelor sistemului naţional de apărare, funcţionării instituţiilor publice şi a agenţilor economici, precum şi asigurării consumului raţionalizat al populaţiei, în caz de mobilizare sau de război, Oficiul, împreună cu ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice, elaborează proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare. (2) Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare, reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de război şi funcţionarea acesteia în vederea asigurării resurselor necesare susţinerii efortului de apărare. (3) Planul de mobilizare cuprinde responsabilităţi şi sarcini obligatorii pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi agenţi economici. (4) Produsele şi serviciile ce se cuprind în planul de mobilizare se stabilesc prin nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare, elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii. (5) Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finanţelor Publice elaborează proiectul bugetului de stat pentru război, pe baza propunerilor ministerelor şi ale celorlalte instituţii cu atribuţii în caz de mobilizare sau de război, avizate de Oficiu. Articolul 11 (1) Proiectul planului de mobilizare şi proiectul bugetului de stat pentru război se dimensionează pentru o perioadă de un an, sunt aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi au valabilitate timp de 4 ani. (2) Planul de mobilizare se actualizează de către Oficiu, la solicitarea instituţiilor publice implicate, în cazul modificării cererilor forţelor sistemului naţional de apărare sau a posibilităţilor de realizare a sarcinilor. Modificările se supun aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (3) Punerea în aplicare a planului de mobilizare şi a execuţiei bugetului de stat pentru război se aprobă de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (4) Preşedintele României poate hotărî punerea în aplicare a planului de mobilizare şi a execuţiei bugetului de stat pentru război numai în cazuri excepţionale, inclusiv de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, corespunzător prevederilor constituţionale. Articolul 12Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiile publice au obligaţia să ia din timp de pace măsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare aprobat. Secţiunea a 3-a Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare Articolul 13 (1) Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de pregătire, cuprinde obiectivele, măsurile, priorităţile şi resursele ce se stabilesc şi se realizează din timp de pace pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare. (2) Obiectivele planului de pregătire reprezintă acţiunile ce urmează a fi realizate pentru asigurarea graduală a condiţiilor necesare satisfacerii nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare. (3) Măsurile de pregătire a economiei naţionale pentru apărare se referă la identificarea capacităţilor pentru apărare şi stabilirea, crearea şi păstrarea rezervelor de mobilizare, precum şi la alte acţiuni care vor fi apreciate ca necesare, în condiţiile legii. (4) Priorităţile pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare determină eşalonarea obiectivelor, după importanţa acestora, în susţinerea efortului de apărare şi pentru care urmează să se aloce resursele necesare. (5) Resursele cuprind materialele şi fondurile destinate îndeplinirii măsurilor şi obiectivelor stabilite în planul de pregătire. Articolul 14 (1) În vederea asigurării graduale a condiţiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare, Oficiul elaborează anual proiectul planului de pregătire. (2) Pentru elaborarea proiectului planului de pregătire, Oficiul are în vedere sarcinile din planul de mobilizare şi propunerile ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor instituţii şi ale agenţilor economici. Articolul 15Pe baza planului de pregătire şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, Oficiul încheie contracte cu agenţii economici şi cu alte instituţii publice specializate pentru realizarea măsurilor aprobate privind pregătirea economiei naţionale pentru apărare. Articolul 16Agenţii economici şi alte instituţii publice specializate constituie şi păstrează din timp de pace rezervele de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor la declararea mobilizării sau a stării de război. Recuperarea costurilor determinate de constituirea şi păstrarea acestora se realizează potrivit clauzelor din contractele încheiate cu Oficiul. Articolul 17Verificarea modului de realizare a măsurilor de pregătire a economiei naţionale pentru apărare se face prin exerciţii practice, controale şi antrenamente, precum şi prin alte acţiuni specifice, conform legii. Secţiunea a 4-a Capacităţi pentru apărare Articolul 18Capacităţile pentru apărare reprezintă liniile de producţie sau de prestări de servicii specializate, activele care le deservesc, amenajările tehnologice specifice, existente în domeniile industriei, transporturilor, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, ocrotirii sănătăţii, precum şi spaţiile de depozitare a rezervelor de stat şi de mobilizare, utilizate în scopul satisfacerii necesităţilor vitale ale forţelor sistemului naţional de apărare, în caz de mobilizare sau de război. Articolul 19Constituie capacităţi pentru apărare: a) în industrie: capacităţile de producţie specializate pentru fabricarea sau repararea, în caz de mobilizare sau de război, a tehnicii militare, a armamentului, a muniţiilor şi a materiilor prime cu destinaţie strict militară şi capacităţile destinate pentru depozitarea acestor produse; b) în transporturi: mijloacele, instalaţiile şi amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de transport ale forţelor sistemului naţional de apărare; c) în comunicaţii şi tehnologia informaţiei: reţelele de comunicaţii şi informatice, precum şi mijloacele, instalaţiile şi amenajările aferente, destinate a satisface exclusiv, în caz de mobilizare sau de război, nevoile de servicii de comunicaţii şi informatice ale forţelor sistemului naţional de apărare; d) în domeniul ocrotirii sănătăţii: spitalele din reţeaua sanitară şi alte localuri care se constituie în spitale de urgenţă pentru tratarea răniţilor şi bolnavilor ca urmare a acţiunilor militare, precum şi unităţile care asigură producţia de seruri, vaccinuri, antibiotice, dezinfectante şi alte asemenea materiale şi substanţe, destinate acestor situaţii; e) în domeniul administrării rezervelor de stat: spaţiile de depozitare în care se păstrează rezerve de stat şi de mobilizare; f) capacităţile destinate pentru depozitarea rezervelor de mobilizare. Articolul 20Oficiul ţine evidenţa capacităţilor pentru apărare, identificate şi comunicate de către ministerele de resort. Articolul 21 (1) Agenţii economici care deţin capacităţi pentru apărare au obligaţia să notifice, în scris, ministerului de resort şi Oficiului intenţia de a le schimba profilul sau de a le dezafecta, cu 60 de zile înainte de aplicarea hotărârii/deciziei. În cazul concesionării capacităţilor pentru apărare, obligaţiile se păstrează. (2) În situaţia divizării unui agent economic în mai multe unităţi independente, agenţii economici în patrimoniul cărora rămân capacităţile pentru apărare preiau obligaţiile aferente acestuia la mobilizare. (3) În cazul fuziunii unor agenţi economici, entitatea rezultată preia toate sarcinile ce reveneau acestora la mobilizare. Secţiunea a 5-a Rezerve de mobilizare Articolul 22 (1) Rezervele de mobilizare cuprind materii prime, materiale, echipamente şi alte produse deficitare sau cu ciclu lung de fabricaţie, necesare satisfacerii cererilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice. (2) Rezervele de mobilizare fac parte din domeniul public al statului, se administrează de către Oficiu, se asigură din producţia internă ori din import şi se păstrează la agenţii economici, la alte instituţii publice specializate, precum şi în unităţile teritoriale ale rezervelor de stat, în limita a 30% din suprafaţa de depozitare. (3) Documentaţia tehnică necesară realizării producţiei de tehnică şi echipamente militare, armamente şi muniţii, care au fabricaţia sistată în timp de pace, prevăzută în planul de mobilizare, se constituie ca rezervă de mobilizare. Articolul 23 (1) Nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limitele stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. (2) Actualizarea nomenclatorului şi a nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare se face anual de către Oficiu, ca urmare a modificării cererilor sau a unei schimbări intervenite în posibilităţile de realizare a sarcinilor din planul de mobilizare. Articolul 24Rezervele de stat, constituite şi administrate potrivit legii, se asimilează rezervelor de mobilizare astfel: a) în timp de pace, pentru cantităţile constituite ca stocuri intangibile; b) la mobilizare sau război, pentru stocurile existente în depozite. Articolul 25Materialele din rezervele de mobilizare pot fi folosite şi pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, la propunerea ministerelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, cu avizul Oficiului, prin decizie a primului-ministru. Articolul 26Acumularea produselor pentru rezervele de mobilizare se realizează în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică securitatea naţională. Articolul 27 (1) Agenţii economici şi instituţiile publice specializate care păstrează rezerve de mobilizare au obligaţia să ia măsuri tehnice pentru depozitarea şi întreţinerea produselor, pe baza contractelor încheiate cu Oficiul. (2) Pentru acumularea, reîntregirea stocurilor, împrospătarea şi valorificarea produselor din rezerva de mobilizare, oficiul desfăşoară activităţi cu caracter comercial prin agenţii economici specializaţi. (3) Acumularea şi reîntregirea stocurilor pentru produsele din rezerva de mobilizare se realizează anual, pe baza planului de pregătire. (4) Împrospătarea produselor din rezerva de mobilizare se face de către Oficiu, conform planurilor anuale, prin agenţii economici sau instituţiile care le păstrează, potrivit contractelor încheiate. (5) În situaţia în care scoaterea la împrospătare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţă, vânzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preţuri reduse faţă de valoarea de inventar, astfel: pentru reduceri de până la 25%, cu aprobarea şefului Oficiului, iar pentru reduceri mai mari de 25%, cu aprobarea primului-ministru. (6) Produsele care nu pot fi împrospătate se păstrează în rezervă până la atingerea limitei de păstrare, după care se scot pentru casare şi se valorifică sub formă de deşeuri sau se distrug, după caz. Articolul 28 (1) Scoaterea sub formă de împrumut a produselor din rezerva de mobilizare se face, în mod excepţional, prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de Oficiu, la cererea ministerelor de resort, ca urmare a solicitărilor agenţilor economici. (2) Pentru produsele scoase sub formă de împrumut, agenţii economici şi instituţiile publice specializate beneficiare depun o garanţie în contul Oficiului, deschis la Trezoreria Statului, al cărei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor. (3) Depăşirea termenului de restituire cu o perioadă de până la 30 de zile se sancţionează cu plata de penalităţi la valoarea produselor prevăzută în contractul de împrumut, stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu. După acest termen se reţine garanţia produsului. (4) Sumele obţinute din garanţii, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie venituri ale bugetului de stat. Secţiunea a 6-a Alte dispoziţii Articolul 29Asigurarea forţei de muncă necesare la punerea în aplicare a planului de mobilizare se face prin utilizarea personalului fără obligaţii militare şi prin mobilizarea la locul de muncă a specialiştilor strict necesari, cu obligaţii militare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 30Pentru asigurarea cererilor unităţilor militare, la declararea mobilizării, agenţii economici de profil, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi să pună la dispoziţie acestora produsele şi serviciile solicitate, din timp de pace, prin centrele militare. Articolul 31Sarcinile rezultate din planul de mobilizare se înfăptuiesc pe bază de comenzi de stat, emise de către beneficiari. Articolul 32 (1) În caz de mobilizare sau de război, instituţiile publice şi agenţii economici au obligaţia de a satisface cu prioritate comenzile de stat necesare apărării naţionale, beneficiind în acest scop de prevederile sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de furnizor agreat al forţelor sistemului de apărare, iar ofertele lor sunt acceptate cu prioritate în cadrul criteriilor de evaluare stabilite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, în timp de pace. Articolul 33Oficiul constituie, gestionează şi actualizează permanent baza de date referitoare la existenţa şi funcţionarea capacităţilor pentru apărare şi la situaţia rezervelor de mobilizare pe care le administrează. Capitolul III Pregătirea teritoriului pentru apărare Articolul 34 (1) Pregătirea teritoriului pentru apărare conţine ansamblul de măsuri şi acţiuni stabilite pentru realizarea obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice şi operative ale forţelor sistemului naţional de apărare şi pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce aparţin patrimoniului naţional, împotriva efectelor acţiunilor distructive executate de agresor cu mijloace clasice şi arme nucleare, biologice şi chimice. (2) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice şi operative se realizează din timp de pace şi se cuprind în programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, dimensionat pe o perioadă de 4 ani, denumit în continuare programul de pregătire a teritoriului. (3) Programul de pregătire a teritoriului se actualizează anual de către Oficiu, pe baza propunerilor instituţiilor publice implicate, cu avizul Statului Major General. Articolul 35 (1) Obiectivele din programul de pregătire a teritoriului se stabilesc, cu avizul Statului Major General şi al Oficiului, de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, fiecare în domeniul său de activitate, şi se supun spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin Oficiu. Ulterior programul de pregătire a teritoriului se anexează la planul de mobilizare. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice includ, cu prioritate, obiectivele primite de la Oficiu în programele de investiţii proprii. (3) Oficiul verifică modul în care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale îşi desfăşoară activităţile pentru realizarea obiectivelor aprobate şi comunicate acestora. Articolul 36Măsurile de pregătire a teritoriului pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale de orice natură, precum şi a celor care aparţin patrimoniului naţional al României împotriva efectelor distructive ale atacurilor executate de agresor cu mijloace clasice şi arme nucleare, biologice şi chimice se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale şi se realizează potrivit legii. Articolul 37Răspunderea privind realizarea, exploatarea şi întreţinerea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare revine ministerelor de resort, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi agenţilor economici, în funcţie de specificul acestor obiective. Capitolul IV Finanţarea pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare Articolul 38Finanţarea pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se face de la bugetul de stat. Articolul 39Finanţarea acţiunilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi întocmirea bugetului de stat pentru război se realizează potrivit legii, normelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 40Cheltuielile determinate de elaborarea şi actualizarea lucrărilor proprii de pregătire pentru apărare a ministerelor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi a altor instituţii se suportă din bugetele acestora. Capitolul V Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice şi ale agenţilor economici privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare Secţiunea 1 Atribuţii comune Articolul 41 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici îndeplinesc, fiecare în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii: a) fundamentează şi elaborează propuneri şi prognoze pentru proiectele planului de mobilizare şi ale planului de pregătire, pe care le transmit Oficiului; b) fundamentează şi elaborează propuneri privind proiectul bugetului de stat pentru război, pe care le transmit Ministerului Finanţelor Publice; c) organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare şi planul de pregătire; d) actualizează şi transmit anual Oficiului şi Statului Major General situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare; e) stabilesc şi, după caz, solicită fondurile necesare; f) identifică şi ţin evidenţa capacităţilor pentru apărare; g) creează, întreţin şi păstrează rezerve de mobilizare, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în acest scop; h) stabilesc şi transmit instituţiilor interesate obiectivele de importanţă pentru infrastructura teritorială naţională, în vederea cuprinderii acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare; i) propun şi înaintează Oficiului, pe baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, obiectivele de importanţă deosebită pentru apărare ce urmează a fi luate în pază, la mobilizare sau la război, care se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici îşi îndeplinesc atribuţiile prin structuri specifice din aparatul propriu şi prin unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. În acest scop, în cadrul acestora funcţionează organe de specialitate încadrate cu personal civil şi militar, dimensionate în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţilor specifice, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau prin organigrame proprii, după caz. (3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici analizează, anual şi ori de câte ori este nevoie, modul în care sunt îndeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare şi stabilesc măsurile ce se impun. (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici au obligaţia să prezinte, la solicitarea Oficiului sau a ministerului de resort, date şi informaţii privind potenţialul economic şi uman de care dispun, raportat la sarcinile care le revin din planul de mobilizare, planul de pregătire şi contracte. Articolul 42 (1) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici sau ai instituţiilor publice răspund, fiecare în domeniul său de activitate, de rezolvarea sarcinilor care le revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. (2) La solicitarea Guvernului sau la propunerea Oficiului, conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prezintă rapoarte/informări în şedinţe ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare şi planul de pregătire. Secţiunea a 2-a Atribuţii specifice Articolul 43Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, al siguranţei naţionale şi ordinii publice stabilesc şi transmit Oficiului cereri de produse şi servicii necesare în situaţiile de mobilizare şi de război, pentru a fi cuprinse în proiectul planului de mobilizare. Articolul 44Ordonatorii principali de credite cuprind anual, distinct, în proiectul bugetului propriu fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor, măsurilor, priorităţilor şi resurselor din planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, precum şi a măsurilor şi a acţiunilor din programul de pregătire a teritoriului pentru apărare. Articolul 45Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:A. În domeniul industriei: a) coordonează la nivel sectorial activităţile agenţilor economici pentru satisfacerea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare şi asigurarea consumului raţionalizat al populaţiei cu produse industriale; b) elaborează programe de pregătire specifice ramurilor industriei pentru situaţii de mobilizare sau de război şi urmăresc aplicarea măsurilor stabilite; c) asigură corelarea unitară a resurselor energetice şi de materii prime deficitare, necesare funcţionării economiei la mobilizare sau la război; d) elaborează programe pentru asigurarea continuităţii în funcţionare a obiectivelor industriale majore sau de importanţă pentru infrastructura teritorială a sistemului naţional de apărare; e) coordonează activitatea de investiţii specifice privind infrastructura industriei, cuprinsă în programul de pregătire a teritoriului pentru apărare.B. În domeniul transporturilor: a) elaborează programul activităţilor de transporturi pentru situaţii de mobilizare şi de război; b) stabilesc măsuri privind modul de protecţie şi aducere în ţară a mijloacelor de transport aflate în afara frontierelor; c) includ obiectivele de pregătire operativă a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în programele de dezvoltare şi îmbunătăţire a transporturilor.C. În domeniul comunicaţiilor şi al tehnologiei informaţiei: a) elaborează programul activităţilor de comunicaţii şi informatică pentru situaţii de mobilizare şi de război; b) includ obiectivele de pregătire operativă a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în programele de dezvoltare şi îmbunătăţire a comunicaţiilor.D. În domeniul social: a) elaborează programul resurselor de muncă pentru situaţii de criză, de mobilizare şi de război, ţin evidenţa acestora în profil teritorial şi iau măsuri pentru acoperirea deficitelor, prin redistribuirea pe plan local, în colaborare cu serviciile judeţene de pregătire a economiei şi a teritoriului pentru apărare şi cu centrele militare judeţene; b) repartizează, prin organele teritoriale de resort, surplusul de resurse umane, în vederea efectuării prestărilor de servicii, în condiţiile legii.E. În domeniul sănătăţii: a) elaborează programe de pregătire a sistemului sanitar pentru situaţii de mobilizare şi de război; b) organizează asigurarea asistenţei medicale a populaţiei civile şi spitalizarea răniţilor şi bolnavilor evacuaţi din spitalele militare de campanie; c) avizează norme privind asigurarea consumului populaţiei cu produse alimentare şi nealimentare, în regim de raţionalizare, la mobilizare şi la război; d) iau măsuri pentru asigurarea produselor medicamentoase de uz uman şi a materialelor sanitare; e) organizează asistenţa medicală de urgenţă a victimelor acţiunilor militare; f) includ obiectivele de pregătire operativă a teritoriului, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în programele speciale de dezvoltare şi îmbunătăţire a ocrotirii sănătăţii.F. În domeniul agriculturii şi alimentaţiei: a) elaborează programul de măsuri tehnico-organizatorice, care să permită continuarea lucrărilor agricole în situaţii de mobilizare şi de război; b) stabilesc măsuri pentru asigurarea principalelor produse agroalimentare destinate forţelor sistemului naţional de apărare şi asigurarea consumului raţionalizat al populaţiei cu produse alimentare; c) organizează şi coordonează activitatea serviciilor sanitar-veterinare şi de protecţie fitosanitară; d) asigură securitatea alimentară; e) combat epizootiile ce pot apărea pe teritoriul naţional şi dispun măsurile în consecinţă.G. În domeniul comerţului: elaborează norme, instrucţiuni şi programe cu privire la introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare.H. În domeniul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului: a) elaborează programul privind lucrările publice şi de amenajare a teritoriului pentru situaţii de mobilizare şi de război; b) elaborează variante de folosire a utilajelor din dotarea agenţilor economici de resort pentru intervenţii la obiectivele de importanţă vitală avariate, în vederea restabilirii activităţii acestora în situaţii de mobilizare şi de război. Articolul 46 (1) Prefectul asigură organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de pregătire a economiei şi a teritoriului pentru apărare din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, ca măsuri de apărare care nu au caracter militar. (2) La nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, atribuţiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice.-------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 2 al art. 58, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Articolul 47Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii: a) transmit Oficiului propuneri privind asigurarea consumului şi a protecţiei populaţiei, precum şi a nevoilor pentru buna funcţionare a agenţilor economici din profil teritorial, în situaţia de mobilizare sau de război, pentru a fi incluse în planul de mobilizare; b) iau măsuri şi creează condiţii de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul de mobilizare, îndrumând agenţii economici pentru îndeplinirea programelor economice prin utilizarea în regim de urgenţă a capacităţilor existente în starea de mobilizare şi de război; c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare în programele de investiţii proprii şi iau măsuri de asigurare a fondurilor necesare realizării acestora cu prioritate; d) întocmesc programele de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului Bucureşti/localităţii cu principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război; e) asigură prin agenţii economici din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, localurile, cazarmamentul, materialele şi mijloacele de transport necesare formaţiunilor medico-sanitare prevăzute a se înfiinţa în caz de mobilizare sau de război; f) întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, conform instrucţiunilor emise în acest scop; g) fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul naţional, arhivistic, material şi a altor valori de interes naţional şi organizează în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spaţiilor de cazare şi de depozitare necesare. Articolul 48 (1) Agenţii economici, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii: a) execută analiza tehnico-economică şi financiară a cererilor de materiale, produse şi servicii transmise de Oficiu, precum şi a solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale; b) elaborează propuneri şi pregătesc condiţiile tehnico-economice pentru a asigura cererile de materiale, produse şi servicii prin dezvoltarea reţelelor de aprovizionare, fabricaţie şi desfacere existente pe timp de pace; c) păstrează şi asigură integritatea fizică şi calitativă a rezervelor de mobilizare, conform contractelor încheiate cu Oficiul şi prevederilor legale; d) încheie, după caz, contracte cu clauze suspensive cu furnizorii de materii prime, materiale, subansambluri, scule, dispozitive şi verificatoare, piese şi utilaje tehnologice şi cu institutele de cercetare şi proiectare. (2) Agenţii economici cu sarcini prevăzute în planul de mobilizare vor lua măsuri în vederea adaptării structurii organizatorice pentru a funcţiona în caz de mobilizare sau de război, inclusiv în condiţiile militarizării lor, folosind întregul potenţial economic şi uman de care dispun, pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin. Capitolul VI Sancţiuni Articolul 49Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 50 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) întârzierea peste termenele stabilite a transmiterii datelor, cererilor, prognozelor şi sintezelor prevăzute în hotărâri ale Guvernului sau în metodologiile întocmite de către Oficiu pentru elaborarea şi actualizarea planului de mobilizare sau a planului de pregătire; b) nerespectarea condiţiilor prevăzute în avizele date de organele în drept, referitoare la măsurile şi acţiunile legate de pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; c) neîntocmirea la timp sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor prevăzute de actele normative în domeniu; d) nerespectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute la art. 21 alin. (1); e) nerespectarea condiţiilor tehnice de păstrare şi întreţinere a rezervelor de mobilizare, stabilite prin acte normative; f) împiedicarea sub orice formă a organelor de control să îşi exercite atribuţiile; g) neîndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în cap. V secţiunea a 2-a; h) neîndeplinirea obligaţiei de restituire la termenul prevăzut în actul normativ de scoatere. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), e), f) şi h) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) şi g), cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Personalul Oficiului, împuternicit de şeful acestuia, are dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la alin. (2). (4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 51 (1) Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţilor de produse, rezervă de mobilizare, încredinţate spre păstrare agenţilor economici sau altor instituţii specializate, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la sesizarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau din oficiu. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 52 (1) Metodologiile privind întocmirea planului de mobilizare şi a planului de pregătire se elaborează de către Oficiu. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Oficiul va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia. Articolul 53Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 54La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 12 iulie 1995, Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1978 privind unele măsuri în vederea asigurării sanitare a forţelor armate şi a victimelor din rândul populaţiei în situaţii excepţionale, nepublicat, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.206/1970 privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Securităţii Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situaţii de război, nepublicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 477.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 93 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 179 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 146 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • LEGE nr. 186 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 77 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 43 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 546 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 59 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 276/1971 pentru modificarea Decretului nr. 535/1966 privind dreptul la pensie al membrilor cooperativelor agricole de producţie, aprobat prin Legea nr. 22/1966
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 53 din 9 martie 2006 pentru înfiinţarea satelor Dobrinăuţi-Hapăi, Maghera şi Pustoaia prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 41 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 229 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 286 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 (*republicată*) pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 361 din 11 decembrie 2007 pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1992 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945, precum şi celor deportate în străinătate, prizonieri
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 100 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 1.082 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea "Modus-ului Vivendi" comercial încheiat între România şi Austria la 30 August 1930
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 209 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic
 • LEGE nr. 248 din 5 noiembrie 2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 271 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021