Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*actualizată*)pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie(aplicabilă începând cu data de 12 mai 2012*)

----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 95 din 24 decembrie 2003; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei n) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data intrarii în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abroga:"n) art. 8-11, art. 11^1 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;"Prin HOTĂRÂREA nr. 1.385 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 noiembrie 2009 s-a dispus înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului prin preluarea atribuţiilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ale Centrului Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie, ale Centrului de Informare şi Consultanţă pentru Familie şi ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morala şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional.(1^1) Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.---------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 95 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2004. (2) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precum şi protecţiei victimelor violenţei în familie.---------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 1^1Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie se realizează în conformitate cu următoarele principii: a) principiul legalităţii; b) principiul respectării demnităţii umane; c) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă în familie; d) principiul celerităţii; e) principiul parteneriatului; f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament.---------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. (2) Constituie, de asemenea, violenta în familie împiedicarea femeii de a-şi exercită drepturile şi libertăţile fundamentale. Articolul 2^1Violenţa în familie se manifestă sub următoarele forme: a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar; c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar; d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal; e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar; f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar; g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.---------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 2^2În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt sau în drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală sau handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.---------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 2^3Victima violenţei în familie are dreptul: a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private; b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale; c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale; d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei legi; e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.---------------Art. 2^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 3Abrogat.---------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei în familie şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei în familie. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să asigure exercitarea dreptului la informare al victimelor violenţei în familie, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, cu privire la: a) instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă şi protecţie a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia; b) organul de urmărire penală la care pot face plângere; c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept; d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite; e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile; f) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat, potrivit legii.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul I^1Instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie---------------Capitolul I^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 5 (1) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, prin structurile lor teritoriale, desemnează personalul cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor desfăşura, separat sau, după caz, în cooperare, activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie. (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială şi promovează drepturile victimelor violenţei în familie. (4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, elaborează şi aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a victimelor violenţei în familie. (5) Ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice au responsabilitatea elaborării unei strategii la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie, inclusiv a unui mecanism intern de coordonare şi monitorizare a activităţilor întreprinse, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 5^1Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, elaborează şi difuzează materiale documentare privind cauzele şi consecinţele violenţei în familie.---------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 5^2Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea prevenirii violenţei în familie.---------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 5^3Serviciul de probaţiune din cadrul tribunalului, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi specifice în domeniu sau cu specialiştii, va desfăşura activităţi de reinserţie socială a infractorilor condamnaţi pentru infracţiuni de violenţă în familie.---------------Art. 5^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 6Autorităţile prevăzute la art. 5 asigură pregătirea şi perfecţionarea continuă a persoanelor desemnate cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.---------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice: a) să includă problematica prevenirii şi combaterii violenţei în familie în strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană şi locală; b) să acorde sprijinul logistic, informaţional şi material compartimentelor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie; c) să înfiinţeze, direct sau în parteneriat, unităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie şi să susţină funcţionarea acestora; d) să dezvolte programe de prevenire şi combatere a violenţei în familie; e) să sprijine accesul agresorilor familiali la consiliere psihologică, psihoterapie, tratamente psihiatrice, de dezintoxicare şi dezalcoolizare; f) să elaboreze şi să implementeze proiecte în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie; g) să îşi prevadă în bugetul anual sume pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; h) să suporte, din bugetul local, în cazurile sociale grave, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, precum şi pentru obţinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei în familie; i) să colaboreze la implementarea unui sistem de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie. (2) Autorităţile administraţiei publice locale desemnează personalul specializat să implementeze sistemul de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie. (3) Primarii şi consiliile locale vor conlucra cu organizaţiile de cult, organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu oricare alte persoane juridice şi fizice implicate în acţiuni caritabile, acordându-le sprijinul necesar în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) La nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează, pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, cu rol consultativ. (5) Echipa intersectorială are în componenţa sa câte un reprezentant al poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate publică, al compartimentului violenţei în familie din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, al unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi al organizaţiilor neguvernamentale active în domeniu. (6) Din echipa intersectorială pot face parte, dar fără a se limita, şi reprezentanţii serviciilor de probaţiune, ai unităţilor de medicină legală, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu. (7) Echipa intersectorială propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniu, asigură cooperarea dintre instituţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) şi evaluează anual activitatea în domeniu. (8) Înfiinţarea şi modul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 7^1Persoanele desemnate de autorităţile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenţă în familie vor avea următoarele atribuţii principale: a) monitorizarea cazurilor de violenţă în familie din sectorul sau unitatea teritorială deservită; culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora; b) informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice întâlnesc situaţii de violenţă în familie; c) identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea acestora spre servicii de specialitate; d) colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; e) îndrumarea părţilor aflate în conflict în vederea medierii; f) solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii; g) instrumentarea cazului împreună cu asistentul social.---------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul II Agenţia Naţionala pentru Protecţia Familiei Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de lit. n) a art. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Articolul 9Abrogat.--------------Art. 9 a fost abrogat de lit. n) a art. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Articolul 10Abrogat.--------------Art. 10 a fost abrogat de lit. n) a art. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de lit. n) a art. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Articolul 11^1Abrogat.--------------Art. 11^1 a fost abrogat de lit. n) a art. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Capitolul IIIAbrogat---------------Capitolul III a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 12Abrogat.---------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 13Abrogat.---------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 14Abrogat.---------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 15Abrogat.---------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul IVAbrogat.---------------Capitolul IV a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 16Abrogat.---------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 17Abrogat.---------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 18Abrogat.---------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul VAbrogat.---------------Capitolul V a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 19Abrogat.---------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 20Abrogat.---------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 21Abrogat.---------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 22Abrogat.---------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul VIUnităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie---------------Cap. VI este reprodus în forma prevazută de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 95 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2004. Secţiunea 1Abrogat.---------------Titlul secţiunii 1 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 23 (1) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt: a) centre de primire în regim de urgenţă; b) centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie; c) centre de asistenţă destinate agresorilor; d) centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; e) centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei. (2) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie oferă gratuit servicii sociale destinate victimelor violenţei în familie.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 23^1 (1) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie pot fi publice, private sau în parteneriat public-privat. (2) Unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie pot fi înfiinţate numai de către furnizorii de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii. (3) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie se aprobă prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau, după caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (4) Finanţarea unităţilor publice pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie se asigură din bugetele locale. (5) În cazul unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege. (6) Instituţia care a acordat finanţarea sau subvenţia unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publice, private şi în parteneriat public-privat, monitorizează folosirea fondurilor alocate. (7) Asistarea sau, după caz, găzduirea victimelor, respectiv asistarea agresorilor în unităţile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a)-c) se face în baza încheierii unui contract de acordare a serviciilor sociale. Pentru minori contractul de acordare a serviciilor sociale este semnat de părintele însoţitor sau, după caz, de reprezentantul legal.---------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 24 (1) Centrele de primire în regim de urgenţă, denumite în continuare adăposturi, sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, de tip rezidenţial, care asigură protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei în familie. (2) Adăposturile asigură gratuit, pe o perioadă determinată, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică, potrivit instrucţiunilor de organizare şi funcţionare elaborate de autoritate. (3) Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgenţă sau cu aprobarea scrisă a directorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta adăpostului unde se găsesc victimele. (4) Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg. (5) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimţământul acestora sau, după caz, al reprezentantului legal. (6) Toate adăposturile trebuie să încheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să asigure îngrijirea medicală şi psihiatrică. Convenţia se încheie de către consiliile locale, respectiv de către consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, de către consiliile judeţene, precum şi de organele de conducere ale furnizorilor de servicii sociale privaţi acreditaţi.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Secţiunea a 2-aAbrogat.---------------Titlul secţiunii a 2-a a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 25 (1) Centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu sau fără personalitate juridică, care asigură găzduirea, îngrijirea, consilierea juridică şi psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională a victimelor violenţei în familie, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a acestora. (2) Centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie vor încheia convenţii cu autorităţile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în vederea acordării suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi recalificarea profesională a persoanelor asistate. (3) Prevederile art. 24 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 25^1 (1) Centrele de asistenţă destinate agresorilor sunt unităţi de asistenţă socială care funcţionează ca centre de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, măsuri educative, precum şi servicii de consiliere şi mediere familială. (2) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare şi dezintoxicare acordate prin centrele de asistenţă destinate agresorilor se asigură în spitalele sau unităţile sanitare cu care s-au încheiat convenţii, în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (6).---------------Art. 25^1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 25^2Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie.---------------Art. 25^2 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 25^3Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, care oferă servicii de informare şi educare, asistenţă socială şi un serviciu telefonic de urgenţă pentru informare şi consiliere.---------------Art. 25^3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 25^4 (1) Persoanele condamnate pentru infracţiuni de violenţă în familie sunt obligate să participe la programe speciale de consiliere şi reinserţie socială organizate de către instituţiile însărcinate cu executarea pedepsei în evidenţa cărora se află. (2) Cazurile de violenţă în familie pot fi supuse medierii la cererea părţilor, conform legii.---------------Art. 25^4 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul VIIOrdinul de protecţie---------------Titlul capitolului VII a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 26 (1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. (2) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială. (3) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27 (1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. (2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.---------------Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^1 (1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima. (2) Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal. (3) Cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de: a) procuror; b) reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie; c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.---------------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^2 (1) Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.*) (2) Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.---------------Art. 27^2 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Reproducem mai jos conţinutul cererii privind emiterea ordinului de protecţie prevăzut în anexa la LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012: CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIEI. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)Denumirea:Adresa:Telefon:Fax:E-mail:Persoana desemnată cu formularea cererii:II. Asistenţa juridică┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Victima are un avocat? │ DA/NU ││ │ ││În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat?│ DA/NU │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘III. Date privind victima violenţei în familie┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Numele: │ Prenumele: │├────────────────────────────────────┴────────────┬────────────────────────────┤│Locul şi data naşterii │ Cetăţenia │├────────────────────────────────────┬────────────┴────────────────────────────┤│Sexul: F/M │ │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Prenumele tatălui │ Prenumele mamei │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Act de identitate: CI/BI/Paşaport │ Serie nr. │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│CNP │ │├────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│Adresa*1): Doreşte să rămână secretă ? DA/NU │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Telefon*2): Doreşte ca numărul să rămână secret ? DA/NU │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*1) Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuieşte în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.*2) Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.IV. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ Numele: │ Prenumele: │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Locul şi data naşterii │ Cetăţenia │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Sexul F/M │ │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ Prenumele tatălui │ Prenumele mamei │├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│ Adresa │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Telefon │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘V. Relaţia dintre victima violenţei în familie şi persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecţie (pârât)1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamaţie etc. împotriva aceleiaşi persoane? DA/NUÎn caz afirmativ, se va indica numărul acestora.2. Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau contravenţie? DA/NUÎn caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia.3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?4. Situaţia familială - persoane care convieţuiesc în locuinţă┌───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Numele şi prenumele │ Data naşterii │ Gradul de rudenie │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │└───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘VI. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie1. Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor?4. Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără drept de pârât?5. Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?6. Există martori la faptele descrise?7. Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)VII. Asistenţa medicală a victimei1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU2. A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU3. Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NUÎn caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical.VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă acesta│ DA/NU││este titularul dreptului de proprietate; │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei;│ DA/NU│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este posibil, │ DA/NU││doar asupra unei părţi a locuinţei comune, astfel încât pârâtul să nu │ ││vină în contact cu victima; │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate │ DA/NU││faţă de victimă; │ ││d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate │ DA/NU││faţă de copiii victimei sau faţă de alte rude ale acesteia; │ ││d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate │ DA/NU││faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a │ ││persoanei protejate; │ ││În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor │ ││locuri. │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite localităţi sau │ DA/NU││zone determinate pe care victima le frecventează sau le vizitează │ ││periodic; │ ││În caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone. │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin │ DA/NU││corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; │ DA/NU│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora; │ DA/NU││În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data naşterii │ ││copiilor, persoana către care se propune încredinţarea. │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru │ DA/NU││locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai │ ││familiei locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de│ ││a rămâne în locuinţa familială. │ ││În caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce reprezintă?│ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘IX. Alte măsuri┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│1. Victima are o activitate remunerată? │ DA/NU ││În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o │ ││primeşte. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│2. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată? │ DA/NU ││În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o│ ││primeşte, dacă se cunoaşte. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│3. Există alte surse de venituri ale familiei? │ DA/NU ││În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte. │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘X. Alte precizări considerate ca relevanteData Semnătura..........................................Domnului preşedinte al Judecătoriei ...................." Articolul 27^3 (1) Cererile se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. (2) Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente. (3) La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat. (4) Asistenţa juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie. (5) În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor. (6) Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra prevederilor legale privind protecţia victimelor infracţiunii. (7) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat. (8) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.---------------Art. 27^3 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^4În cazurile prevăzute la art. 27^1 alin. (3), victima poate renunţa, potrivit art. 246 din Codul de procedură civilă, la judecarea cererii privind ordinul de protecţie.---------------Art. 27^4 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^5 (1) Ordinul de protecţie este executoriu. (2) La cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.---------------Art. 27^5 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^6 (1) Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. (2) Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta. (3) Recursul se judecă cu citarea părţilor. (4) Participarea procurorului este obligatorie.---------------Art. 27^6 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^7 (1) Ordinul de protecţie se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului. (2) Ordinul de protecţie prin care se dispune oricare dintre măsurile prevăzute la art. 26 alin. (1) se pune în executare de îndată de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei. (3) Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intră în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei. (4) Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.---------------Art. 27^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^8 (1) Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. (2) În caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.---------------Art. 27^8 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^9La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.---------------Art. 27^9 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^10 (1) Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. (2) Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse; b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii; c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei sau pentru familia acesteia. (3) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.---------------Art. 27^10 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 27^11Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată existenţa uneia dintre situaţiile care necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de îndată autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia copilului.---------------Art. 27^11 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul VII^1Finanţarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie---------------Capitolul VII^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 28Activităţile în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie se finanţează din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; c) bugetele fondurilor externe nerambursabile; d) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor; e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 28^1 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate finanţa sau, după caz, cofinanţa programe de interes naţional care au ca scop prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi ocrotirea şi sprijinirea familiei în vederea creşterii calităţii vieţii acesteia, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte resurse, în condiţiile legii. (2) Serviciile sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie pot fi dezvoltate şi prin: a) finanţarea în parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuităţii serviciului, în conformitate cu nevoia socială şi cu principiul subsidiarităţii; b) finanţarea proiectelor-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale.---------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 28^2Programele de interes naţional prevăzute la art. 28^1 alin. (1), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, au următoarele obiective: a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a unităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie; b) susţinerea funcţionării unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; c) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în domeniu; d) instruirea personalului de specialitate din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în special instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor sociale şi unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi instruirea personalului din cadrul instituţiilor cu competenţe în domeniu desemnat să instrumenteze cazurile de violenţă în familie; e) informarea, conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice privind drepturile victimelor violenţei în familie, precum şi fenomenul violenţei în familie; f) menţinerea şi dezvoltarea sistemului de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie; g) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială; h) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice şi psihiatrice; i) iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie; j) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.---------------Art. 28^2 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 28^3Finanţarea unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie se asigură din: a) bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea acestora, precum şi din subvenţii acordate în condiţiile legii; b) sume din donaţii şi sponsorizări; c) fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile; d) din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu.---------------Art. 28^3 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul VIII Sancţiuni Articolul 29 (1) Constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă între 1.000 lei şi 5.000 lei următoarele fapte: a) refuzul primirii în adăpost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivată a asistentului social, îngrijire medicală gratuită celui aflat în suferinţă vizibilă, pentru înlăturarea consecinţelor violenţelor; b) schimbarea destinaţiei adăpostului. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi 1.000 lei refuzul părăsirii adăpostului, indiferent de motiv, în momentul în care condiţiile care au determinat internarea au dispărut. (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi 1.000 lei încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află sau crede că se află victima. (4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, conform legii, de către asistenţii sociali, primar sau împuterniciţii acestuia. (5) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Articolul 30Abrogat.---------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 13 martie 2012. Capitolul IX Dispoziţii finale Articolul 31 (1) Abrogat.---------------Alin. (1) al art. 31 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 95 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2004. (2) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 95 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2004 prevede:" În termen de 2 ani de la aprobarea prezentei ordonante prin lege de către Parlament, autorităţile cu responsabilităţii în aplicarea acesteia vor asigura personalul specializat necesar."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 mai 2003.Nr. 217.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 24 din 3 martie 2004 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 88 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 166 din 22 mai 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 260 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 2 din 29 ianuarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 132 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 41 din 1 iunie 1991 pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 303 din 4 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 234 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 31 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedura penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 3 din 28 decembrie 1962 privind CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 132 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
 • LEGE nr. 48 din 21 mai 1992 LEGEA audiovizualului
 • LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război *)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 667 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 11 septembrie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendata, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021