Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*actualizată*)privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)

-------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 79 din 19 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006; LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prin cadavre umane se înţelege persoanele care nu mai prezintă nici un semn de activitate cerebrală, cardiacă sau respiratorie şi care sunt declarate decedate din punct de vedere medical, potrivit legii. (2) Confirmarea medicală a morţii cerebrale se face pe baza criteriilor de diagnostic stabilite conform legii. Articolul 2Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activităţi didactice şi ştiinţifice revine serviciilor de anatomie patologică şi de prosectură ale spitalelor şi instituţiilor de medicină legală, disciplinelor universitare de anatomie şi de anatomie patologică ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman de stat sau private, acreditate ori autorizate, care organizează serviciile pentru utilizarea cadavrelor.--------Art. 2 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 3Serviciile de anatomie patologică, prosectură şi morfopatologie din cadrul spitalelor, precum şi disciplinele universitare de anatomie patologică din instituţiile de învăţământ superior medical uman asigură, prin mijloace cu caracter ştiinţific, stabilirea diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medical şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale.--------Art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 4 (1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor sunt structuri funcţionale ale disciplinelor universitare de anatomie din instituţiile de învăţământ superior medical uman care au atribuţia preluării acestora, în scopul prelevării şi conservării tesuturilor şi organelor umane pentru activitate didactică şi ştiinţifică. (2) Instituţiile de învăţământ superior medical uman care organizează servicii pentru utilizarea cadavrelor pot deţine şi utiliza crematorii, conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.--------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 5Activitatea de anatomie patologică constă în efectuarea de examene macroscopice şi microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie la autopsie cadavrelor, şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemenea. Articolul 6În spitale se organizează un serviciu de anatomie patologică unic, ca secţie sau departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, în care sunt incluse 3 compartimente distincte: a) compartimentul de histopatologie; b) compartimentul de citologie; c) compartimentul de prosectură. Articolul 7Activitatea din compartimentele de prosectură şi autopsiile anatomopatologice se realizează numai în spitale sau în instituţii de medicină legală. Capitolul II Serviciile de anatomie patologică şi prosectură Articolul 8 (1) Activitatea de prosectură constă în următoarele: a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic şi efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei sunt obligatorii şi este recomandabil să fie efectuate de către acelaşi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopie şi, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordanţă anatomoclinică; b) activităţi de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbracarea şi cosmetizarea cadavrelor. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă o măsura medicală obligatorie pentru prevenirea contaminării şi trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectura. Articolul 9Structura organizatorică şi de personal, precum şi atribuţiile serviciilor de anatomie patologică şi prosectură din cadrul spitalelor sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Articolul 10 (1) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale. (2) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secţii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum şi decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces. (3) Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nici o rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi şefului serviciului de anatomie patologică. Articolul 11În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege, şeful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anunţă în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituţia de medicină legală, potrivit competenţei teritoriale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare. Aceeaşi procedură se realizează şi pentru decedaţii neidentificaţi şi pentru cetăţenii străini decedaţi în spital. Capitolul III Disciplinele universitare de anatomie şi organizarea serviciilor pentru utilizarea cadavrelor--------Denumirea Cap. III a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 12Disciplina universitară de anatomie este o unitate funcţională în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman şi care include serviciul pentru utilizarea cadavrelor, a cărui structură organizatorică şi de personal este stabilită de conducerea instituţiei.--------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 13Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie au următoarele atribuţii:--------Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. a) preiau cadavrele pe bază de protocol încheiat între instituţiile de învăţământ superior medical şi serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor; b) prepară şi conservă cadavrele pentru disecţie, punând la dispoziţia învăţământului anatomic şi chirurgical materialul didactic; c) efectuează preparate anatomice; d) prepară schelete; e) conservă ţesuturi şi organe. Articolul 14Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie desfăşoară în principal activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică medicală.--------Art. 14 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 15Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie colaborează în activitatea lor cu compartimentele de microscopie ale catedrelor de histologie, de anatomie patologică şi de biologie celulară ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman.--------Art. 15 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 16 (1) Disciplinele universitare de anatomie, anatomie patologică, histologie şi biologie celulară împreună cu serviciile de prosectură constituie un departament funcţional în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman. (2) Serviciile de prosectură din spitalele universitare sunt folosite ca baze clinice pentru disciplinele universitare de anatomie şi anatomie patologică.--------Art. 16 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 16^1 (1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie, părţi componente ale departamentelor funcţionale în cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, sunt obligate să întocmească o listă de arondare a spitalelor, precum şi a altor unităţi sanitare cu paturi prevăzute la art. 172 alin. (2) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care dispun de servicii de anatomie patologică şi de prosectură. (2) În baza acestei liste, spitalele şi unităţile sanitare cu paturi sunt obligate să încheie protocolul prevăzut la art. 13 lit. a). (3) Protocolul se elaborează de către departamentele funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman.--------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. Articolul 16^2 (1) Serviciile de anatomie patologică şi de prosectură din cadrul spitalelor, precum şi ale altor unităţi sanitare cu paturi care deţin cadavre nerevendicate sau fără aparţinători au obligaţia să informeze de îndată, în scris, disciplinele universitare de anatomie la care sunt arondate. (2) Disciplinele universitare de anatomie, prin intermediul departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, trebuie să îşi manifeste de îndată disponibilitatea de a prelua cadavrul. (3) Cadavrul se preia de către reprezentanţii departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman în termen de 3 zile de la primirea informării.--------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. Articolul 16^3Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie sunt obligate să conserve cadavrele timp de 30 de zile de la deces înainte de introducerea acestora în sălile de disecţie.--------Art. 16^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. Articolul 16^4 (1) Primăriile acordă ajutor de înmormântare departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, în baza actelor de deces, precum şi a protocolului încheiat cu serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor şi ale altor unităţi sanitare cu paturi. (2) Departamentele funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman asigură serviciul religios şi, după caz, incinerarea sau înmormântarea cadavrelor, după ce acestea au fost utilizate în scop didactic ori ştiinţific. (3) Departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman nu li se acordă ajutor de înmormântare dacă, în intervalul de timp prevăzut la art. 16^3, cadavrul este revendicat de către rude.--------Art. 16^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. Capitolul IV Finanţarea şi salarizarea personalului Articolul 17 (1) Finanţarea serviciilor de anatomie patologică şi prosecturi din cadrul spitalului se face din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, prin bugetul spitalului, conform legii. (2) Finanţarea serviciilor pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie se face din bugetul de stat alocat instituţiei de învăţământ superior medical uman şi din venituri proprii ale instituţiei.--------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. (3) Abrogat.--------Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006. Articolul 18 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologica şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.--------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004. Capitolul V Folosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific şi prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre Articolul 19Disciplinele universitare de anatomie, de anatomie patologică şi serviciile de prosecturi şi anatomie patologică pot prelua cadavre în scop didactic şi ştiinţific în următoarele situaţii:--------Partea introductivă a art. 19 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. a) în situaţia în care există o înţelegere expresă prealabilă, acordată în scris, a pacientului sau a familiei; b) persoanele în viaţă îşi pot pune la dispoziţia instituţiei de învăţământ superior medical uman corpul, după deces, în baza unor norme comune elaborate de serviciile de prosectură ale spitalelor şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior medical uman; c) cadavrele nerevendicate sau fără aparţinători sunt preluate de către serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie, potrivit prevederilor art. 16^1 şi 16^2.--------Lit. c) a art. 19 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. Articolul 20Abrogat.--------Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 47 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. Articolul 21Abrogat.--------Art. 21 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006. Articolul 22Abrogat.--------Art. 22 a fost abrogat de art. 10 din ORDONANŢA nr. 79 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004. Articolul 23Abrogat.--------Art. 23 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006. Articolul 24Abrogat.--------Art. 24 a fost abrogat de art. 164 din ORDONANŢA nr. 79 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004. Articolul 25Abrogat.--------Art. 25 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006. Articolul 26Prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre se face astfel încât să nu prejudicieze rezultatele autopsiei sau ale autopsiei medico-legale. Articolul 27 (1) Manipularea cadavrelor cu încălcarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de poliţie. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------Art. 27 a fost modificat de art. 129 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 28În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi instituţiile de învăţământ superior medical uman vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 29Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 104.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • LEGE nr. 171 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 341 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
 • LEGE nr. 154 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 136 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 31 martie 2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti"
 • LEGE nr. 749 din 13 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia Fulbright româno-americana, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2000
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 94 din 21 mai 2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor"
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 12 octombrie 2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
 • LEGE nr. 462 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 332 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 367 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 386 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 399 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 155 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • LEGE nr. 138 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 725 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 38 din 24 iunie 1993 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 1991
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 317 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 297 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 553 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 21 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021